Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden I Selected Wallpapers

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Artikel 2 - toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. De algemene voorwaarden voor bedrijven zijn van toepassing voor aankopen die geschieden onder vermelding van de bedrijfsnaam, al dan niet in combinatie met de aanvulling van een BTW of KVK nummer. Herroepingsrecht is niet van toepassing bij aankopen gedaan door een natuurlijk, persoon handeling in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst aan gaat met Selected Wallpapers of zich geregistreerd heeft als zodanig op de website.

Artikel 3 - het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden


Artikel 4 - de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5- verzending

 1. Levering vindt plaats na de bevestiging van de ontvangst en na de verwerking van de bestelling. Wij streven ernaar de bestelling zo spoedig mogelijk te verwerken en de bestelde goederen te leveren op de snelst mogelijke manier. Als we niet kunnen leveren volgens de te verwachten levertermijn, zullen wij u hierover zo snel mogelijk berichten. Aan de aangegeven levertijden kunnen geen rechten worden ontleend. 

 2. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling in delen te leveren. Mocht uw bestelling niet kunnen worden bezorgd op een door u foutief opgegeven adres waarna uw bestelling naar ons wordt geretourneerd, zijn wij genoodzaakt de kosten aan u door te berekenen om uw bestelling opnieuw aan u te kunnen verzenden. De kosten hiervoor kunnen variëren en zijn afhankelijk van de bestelde producten.

 

Artikel 6 - betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan. 
 2. Bij overeenkomst op basis van offerte, geldt als algemene betalingsconditie:
 3. Bij het geven van de opdracht 35% van de overeengekomen som per bankbetaling, in geval van buitenlandse orders 100%. 
 4. Restant bedrag per bankbetaling binnen 8 dagen na oplevering.
 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 7. Bij annulering van een bestelling wordt het bedrag binnen 10 dagen teruggestort.

 

Artikel 7 - de prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan wanneer de inkoopprijs wijzigt. 
 4. Prijsverhogingen vanaf 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan wanneer de inkoopprijs is gewijzigd en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in EURO.
 6. Kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor geld. In geval van annulering van een overeenkomst betaald met een kortingscode, heeft de consument geen recht op contanten retour.
 7. Kortingscode t.b.v. samples kunnen uitsluitend worden verzilverd bij definitieve bestellingen boven de 80 euro (rol/meter/paneel). 
 8. Ten behoeve van het aantal rol/meter dat besteld wordt na advies van onze calculator; er kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitkomst. De calculator geeft slechts een advies op basis van de ingevoerde metrages.

 

Artikel 8 - herroeping

 1. De consument heeft een wettelijk recht om binnen een termijn van 14 dagen de koopovereenkomst te herroepen. LET OP, koopt de consument niet als consument, maar zakelijk (conform ‘Toepasselijkheid Artikel 5’) dan vervalt dit recht.
 2. Uitsluitend volledige bestellingen kunnen retour gestuurd worden. Een of meerdere rollen uit een bestelling kunnen niet worden geretourneerd i.v.m. kleurbatches.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de ondernemer per e-mail op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De consument kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring elektronisch invullen en opsturen.
 4. Voor de consument een zending retour stuurt dient dit altijd eerst gemeld te worden alvorens de consument tot retourneren overgaat. De consument meldt dit per mail en wacht op een bevestiging van de ondernemer. Als de consument van deze mogelijkheid gebruik wilt maken zal de ondernemer een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.
 5. Na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn/bedenktijd kan de ondernemer de herroeping helaas niet meer in behandeling nemen
 6. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 9 - gevolgen van herroeping

 1. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument de betaling die tot dat moment is gedaan voor de producten retour.
 2. De ondernemer gaat over tot terugbetaling indien de ondernemer de goederen van een bestelling volledig en onbeschadigd retour heeft ontvangen.
 3. De consument dient de goederen binnen 7 dagen na de dag waarop de consument besluit de overeenkomst te herroepen heeft medegedeeld, aan de ondernemer terug te zenden.
 4. In het geval van een defect of beschadigd artikel dient de consument aan de ondernemer eerst één of meerdere foto’s per mail te sturen zodat de ondernemer dit kan beoordelen.  
 5. Bij het herroepen van de koopovereenkomst komen de kosten van retourneren voor rekening van de consument. De consument dient op de volgende wijze het product retour te sturen:

  Het product dient deugdelijk verpakt te worden en in de originele verpakking.

  Het product dient verpakt te zijn zoals het in ontvangst is genomen.

  Alleen op deze wijze kunnen de producten deugdelijk verstuurd worden.

  Het product dient uiteraard onbeschadigd en ongebruikt te zijn. Als de ondernemer constateert dat een product beschadigd of gebruikt is, neemt de ondernemer de retour/herroeping niet in behandeling,

  De consument zorgt zelf voor een bewijs van retourneren, het retour verzendproces is op risico van de consument.

 

Artikel 10 - uitsluitingen van herroeping

Het herroepingsrecht geldt niet met betrekking tot de volgende overeenkomsten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • overeenkomsten voor de levering van en volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Al deze artikelen worden specifiek voor de klant gemaakt en zijn derhalve volledig uitgesloten van het herroepingsrecht. Hieronder vallen onder andere alle producten van “de Gournay”, “Iksel”, Daisy James”, “Inkiostro Bianco”, "Coordonne", "Muance", “Now Edizioni”;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • behang dat in panelen wordt besteld, dit wordt speciaal voor u gefabriceerd.
 • behang dat per meter wordt besteld, dit wordt speciaal voor u op maat gesneden.
 • behang dat op bestelling gefabriceerd wordt.
 • behang dat op maat wordt besteld (fotobehang/murals)
 • voor goederen die niet standaard tot het assortiment van de ondernemer vallen, derhalve volgens specificaties van de consument worden besteld;
 • voor samples en visualisatie, dit is een dienst en kan derhalve niet geretourneerd worden;
 • voor advies diensten, die reeds zijn uitgevoerd;
 • diensten, indien wij het behang bij u aanbrengen. Deze overeenkomst is met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument.

  Indien u twijfelt of u product wel of niet retour mag, neem voor het bestellen contact met ons op.

 

Artikel 11 - conformiteit & garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 3. De afbeeldingen van onze producten op het internet kan de kwaliteit, maat of kleur niet exact weergeven zoals het origineel. Met natuurlijke materialen, kunnen kleine variaties in structuur en kleur optreden. Dit is gebruikelijk en valt derhalve niet onder garantie. De consument dient het product voor gebruik te controleren op bovenstaande afwijkingen.

 4. De ondernemer is nimmer aansprakelijk en biedt geen enkele garantie voor schade ontstaan, middels bewerkingen en/of handelingen door derden aan het geleverde product.

 

Artikel 12 - klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 - geschillenregeling

 1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. 

 2. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Wonen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Hoe dit in zijn werk gaat is na te lezen op www.cbw-erkend.nl. Elektronisch kan een klacht worden ingediend via www.degeschillencommissie.nl.

 3. Een geschil wordt alleen behandeld als de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft gemeld.

 4. Als de consument een geschil aanmeldt bij de Geschillencommissie is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wil de ondernemer zelf een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie, dan moet hij de consument vragen binnen 5 weken te laten weten of hij daarmee akkoord gaat. Daarbij kondigt de ondernemer aan dat hij na het verstrijken van deze 5 weken het geschil bij de rechter aanhangig kan maken.

 5. De Geschillencommissie doet uitspraak op basis van haar reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie zijn bindend. Het geschil kan ook opgelost worden door bemiddeling van een bemiddelingsdeskundige. Het reglement wordt op verzoek toegezonden door de Geschillencommissie en is te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl (zoekterm ‘reglement geschillencommissie wonen’). Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 6. Uitsluitend de rechter of de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Dit mag ook via het Europese Platform Online Dispute Resolution (http://ec.europa.eu/odr), die zal doorverwijzen naar de Geschillencommissie.

 7. Buiten Nederland wonende consumenten zorgen zelf, en voor eigen rekening, ervoor dat het gebrekkige product bij de Geschillencommissie kan worden beoordeeld door een deskundige. Als dit niet mogelijk is, dan volstaat een deskundigenrapport dat is opgesteld door een deskundige van een door het thuisland van de consument erkende geschillencommissie, vertaald in het Nederlands of Engels door een erkend tolk/vertaler.

 

 

 

[ {"id":4464448208976,"title":"Pimpernel","handle":"pimpernel","description":"\u003cp\u003ePimpernel behang van Morris \u0026amp; Co. De wervelende ritmes en complexe structuur van dit behang maakten het de keuze voor Morris zelf bij het versieren van zijn eetkamer in Kelmscott House. Ontworpen in 1876, is dit schilderachtige ontwerp beschikbaar in vrouwelijke maar robuuste kleuren.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-10T16:08:10+01:00","created_at":"2020-02-10T16:08:20+01:00","vendor":"Morris \u0026 Co","type":"behang","tags":["flora klassiek","flora modern","historisch","Morris \u0026 Co"],"price":11500,"price_min":11500,"price_max":11500,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31841468612688,"title":"Brick\/Olive","option1":"Brick\/Olive","option2":null,"option3":null,"sku":"210386","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264843665488,"product_id":4464448208976,"position":3,"created_at":"2020-02-11T19:33:34+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:16:32+02:00","alt":"Pimpernel Brick\/Olive behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210386_742c7a2c-d5b7-47be-b958-8b6024e8c57a.jpg?v=1590581792","variant_ids":[31841468612688]},"available":true,"name":"Pimpernel - Brick\/Olive","public_title":"Brick\/Olive","options":["Brick\/Olive"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Pimpernel Brick\/Olive behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437810405456,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210386_742c7a2c-d5b7-47be-b958-8b6024e8c57a.jpg?v=1581446014"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31841468645456,"title":"Bullrush\/Russet","option1":"Bullrush\/Russet","option2":null,"option3":null,"sku":"210387","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264843894864,"product_id":4464448208976,"position":4,"created_at":"2020-02-11T19:33:38+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:16:32+02:00","alt":"Pimpernel Bullrush\/Russet behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210387_112b12b0-f48f-4685-adaa-7b2ccaf2de9f.jpg?v=1590581792","variant_ids":[31841468645456]},"available":true,"name":"Pimpernel - Bullrush\/Russet","public_title":"Bullrush\/Russet","options":["Bullrush\/Russet"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Pimpernel Bullrush\/Russet behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437810634832,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210387_112b12b0-f48f-4685-adaa-7b2ccaf2de9f.jpg?v=1581446018"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31841468678224,"title":"Bayleaf\/Manilla","option1":"Bayleaf\/Manilla","option2":null,"option3":null,"sku":"210388","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264844124240,"product_id":4464448208976,"position":5,"created_at":"2020-02-11T19:33:40+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:16:33+02:00","alt":"Pimpernel Bayleaf\/Manilla behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210388_34df3b72-0566-4d01-94a8-fa18f8c5c2d7.jpg?v=1590581793","variant_ids":[31841468678224]},"available":true,"name":"Pimpernel - Bayleaf\/Manilla","public_title":"Bayleaf\/Manilla","options":["Bayleaf\/Manilla"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Pimpernel Bayleaf\/Manilla behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437810864208,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210388_34df3b72-0566-4d01-94a8-fa18f8c5c2d7.jpg?v=1581446020"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31841468710992,"title":"Privet\/Slate","option1":"Privet\/Slate","option2":null,"option3":null,"sku":"210389","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264844320848,"product_id":4464448208976,"position":6,"created_at":"2020-02-11T19:33:44+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:16:33+02:00","alt":"Pimpernel Privet\/Slate behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210389_47209277-f968-4fc5-b138-01dea4f47e2e.jpg?v=1590581793","variant_ids":[31841468710992]},"available":true,"name":"Pimpernel - Privet\/Slate","public_title":"Privet\/Slate","options":["Privet\/Slate"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Pimpernel Privet\/Slate behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437811060816,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210389_47209277-f968-4fc5-b138-01dea4f47e2e.jpg?v=1581446024"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31841468743760,"title":"Fig\/Sisal","option1":"Fig\/Sisal","option2":null,"option3":null,"sku":"210390","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264843501648,"product_id":4464448208976,"position":2,"created_at":"2020-02-11T19:33:31+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:16:31+02:00","alt":"Pimpernel Fig\/Sisal behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210390_c1ff21e3-4fe3-49fd-9fa4-3548ae6c0dc0.jpg?v=1590581791","variant_ids":[31841468743760]},"available":true,"name":"Pimpernel - Fig\/Sisal","public_title":"Fig\/Sisal","options":["Fig\/Sisal"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Pimpernel Fig\/Sisal behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437810241616,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210390_c1ff21e3-4fe3-49fd-9fa4-3548ae6c0dc0.jpg?v=1581446011"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Pimpernel-wp2_527b3b93-1c31-45a0-82be-6f32f372f03c.jpg?v=1590581791","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210390_c1ff21e3-4fe3-49fd-9fa4-3548ae6c0dc0.jpg?v=1590581791","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210386_742c7a2c-d5b7-47be-b958-8b6024e8c57a.jpg?v=1590581792","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210387_112b12b0-f48f-4685-adaa-7b2ccaf2de9f.jpg?v=1590581792","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210388_34df3b72-0566-4d01-94a8-fa18f8c5c2d7.jpg?v=1590581793","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210389_47209277-f968-4fc5-b138-01dea4f47e2e.jpg?v=1590581793"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Pimpernel-wp2_527b3b93-1c31-45a0-82be-6f32f372f03c.jpg?v=1590581791","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Pimpernel behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437810077776,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1366,"width":1366,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Pimpernel-wp2_527b3b93-1c31-45a0-82be-6f32f372f03c.jpg?v=1581446008"},"aspect_ratio":1.0,"height":1366,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Pimpernel-wp2_527b3b93-1c31-45a0-82be-6f32f372f03c.jpg?v=1581446008","width":1366},{"alt":"Pimpernel Fig\/Sisal behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437810241616,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210390_c1ff21e3-4fe3-49fd-9fa4-3548ae6c0dc0.jpg?v=1581446011"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210390_c1ff21e3-4fe3-49fd-9fa4-3548ae6c0dc0.jpg?v=1581446011","width":720},{"alt":"Pimpernel Brick\/Olive behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437810405456,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210386_742c7a2c-d5b7-47be-b958-8b6024e8c57a.jpg?v=1581446014"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210386_742c7a2c-d5b7-47be-b958-8b6024e8c57a.jpg?v=1581446014","width":720},{"alt":"Pimpernel Bullrush\/Russet behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437810634832,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210387_112b12b0-f48f-4685-adaa-7b2ccaf2de9f.jpg?v=1581446018"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210387_112b12b0-f48f-4685-adaa-7b2ccaf2de9f.jpg?v=1581446018","width":720},{"alt":"Pimpernel Bayleaf\/Manilla behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437810864208,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210388_34df3b72-0566-4d01-94a8-fa18f8c5c2d7.jpg?v=1581446020"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210388_34df3b72-0566-4d01-94a8-fa18f8c5c2d7.jpg?v=1581446020","width":720},{"alt":"Pimpernel Privet\/Slate behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437811060816,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210389_47209277-f968-4fc5-b138-01dea4f47e2e.jpg?v=1581446024"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210389_47209277-f968-4fc5-b138-01dea4f47e2e.jpg?v=1581446024","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003ePimpernel behang van Morris \u0026amp; Co. De wervelende ritmes en complexe structuur van dit behang maakten het de keuze voor Morris zelf bij het versieren van zijn eetkamer in Kelmscott House. Ontworpen in 1876, is dit schilderachtige ontwerp beschikbaar in vrouwelijke maar robuuste kleuren.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4442735444048,"title":"Clarise","handle":"clarise","description":"\u003cp\u003eClarise behang van 1838 wallcoverings. Dit behang heeft een jaren '30 bloemen ontwerp met een retro-uitstraling. De gedurfde, contrasterende grondkleur geeft een 3D-dimensie aan dit prachtige patroon. Spannende kleurencombinaties zorgen voor adembenemende looks.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-01-15T16:09:40+01:00","created_at":"2020-01-15T16:09:47+01:00","vendor":"1838 wallcoverings","type":"Behang","tags":["1838 wallcoverings","flora modern","retro"],"price":8500,"price_min":8500,"price_max":8500,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":0,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31717366038608,"title":"Soft Blue","option1":"Soft Blue","option2":null,"option3":null,"sku":"1907-138-01","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14069640790096,"product_id":4442735444048,"position":3,"created_at":"2020-01-15T16:22:33+01:00","updated_at":"2020-08-15T11:15:12+02:00","alt":"Clarise Soft Blue Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057378.jpg?v=1597482912","variant_ids":[31717366038608]},"available":true,"name":"Clarise - Soft Blue","public_title":"Soft Blue","options":["Soft Blue"],"price":8500,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Clarise Soft Blue Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242604548176,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057378.jpg?v=1581000882"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31717366071376,"title":"Emerald","option1":"Emerald","option2":null,"option3":null,"sku":"1907-138-02","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14069641183312,"product_id":4442735444048,"position":4,"created_at":"2020-01-15T16:22:37+01:00","updated_at":"2020-08-15T11:15:12+02:00","alt":"Clarise Emerald Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057379.jpg?v=1597482912","variant_ids":[31717366071376]},"available":true,"name":"Clarise - Emerald","public_title":"Emerald","options":["Emerald"],"price":8500,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Clarise Emerald Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242604941392,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057379.jpg?v=1581000886"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31717366136912,"title":"Jet","option1":"Jet","option2":null,"option3":null,"sku":"1907-138-03","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14069642526800,"product_id":4442735444048,"position":5,"created_at":"2020-01-15T16:22:41+01:00","updated_at":"2020-08-15T11:15:12+02:00","alt":"Clarise Jet Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057380.jpg?v=1597482912","variant_ids":[31717366136912]},"available":true,"name":"Clarise - Jet","public_title":"Jet","options":["Jet"],"price":8500,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Clarise Jet Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242606284880,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057380.jpg?v=1581000889"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31717366169680,"title":"Cantaloupe","option1":"Cantaloupe","option2":null,"option3":null,"sku":"1907-138-04","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14069640364112,"product_id":4442735444048,"position":2,"created_at":"2020-01-15T16:22:28+01:00","updated_at":"2020-08-15T11:15:12+02:00","alt":"Clarise Cantaloupe Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057377.jpg?v=1597482912","variant_ids":[31717366169680]},"available":true,"name":"Clarise - Cantaloupe","public_title":"Cantaloupe","options":["Cantaloupe"],"price":8500,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Clarise Cantaloupe Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242604122192,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057377.jpg?v=1581000879"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057382.jpg?v=1597482912","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057377.jpg?v=1597482912","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057378.jpg?v=1597482912","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057379.jpg?v=1597482912","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057380.jpg?v=1597482912","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057381.jpg?v=1597482912","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057376.jpg?v=1597482912"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057382.jpg?v=1597482912","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Clarise Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242607792208,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"width":1920,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057382.jpg?v=1581000899"},"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057382.jpg?v=1581000899","width":1920},{"alt":"Clarise Cantaloupe Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242604122192,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057377.jpg?v=1581000879"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057377.jpg?v=1581000879","width":1280},{"alt":"Clarise Soft Blue Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242604548176,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057378.jpg?v=1581000882"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057378.jpg?v=1581000882","width":1280},{"alt":"Clarise Emerald Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242604941392,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057379.jpg?v=1581000886"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057379.jpg?v=1581000886","width":1280},{"alt":"Clarise Jet Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242606284880,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057380.jpg?v=1581000889"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057380.jpg?v=1581000889","width":1280},{"alt":"Clarise Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242607005776,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"width":1920,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057381.jpg?v=1581000895"},"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057381.jpg?v=1581000895","width":1920},{"alt":"Clarise Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242603728976,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"width":1920,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057376.jpg?v=1581000876"},"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/clarisebehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057376.jpg?v=1581000876","width":1920}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eClarise behang van 1838 wallcoverings. Dit behang heeft een jaren '30 bloemen ontwerp met een retro-uitstraling. De gedurfde, contrasterende grondkleur geeft een 3D-dimensie aan dit prachtige patroon. Spannende kleurencombinaties zorgen voor adembenemende looks.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4482548072528,"title":"Coban","handle":"coban","description":"\u003cp\u003eCoban behang van Pierre Frey. Dit behang is een herinterpretatie van een ikat-motief met een tie-dye-effect. Moderniteit benadrukt door de combinatie van twee felle kleuren op een neutrale toon. Rotary gedrukt op reliëf vinyl, met de uitstraling van handgeweven zijde.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-03-03T13:31:08+01:00","created_at":"2020-03-03T13:31:16+01:00","vendor":"Pierre Frey","type":"behang","tags":["geometrisch","Pierre Frey","structuur","verticaal"],"price":16300,"price_min":16300,"price_max":16300,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31952506847312,"title":"Beige","option1":"Beige","option2":null,"option3":null,"sku":"FP534001","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14527920341072,"product_id":4482548072528,"position":3,"created_at":"2020-03-13T09:46:34+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:32:33+02:00","alt":"Coban Beige behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534001-coban_fe11e611-2430-46af-ad51-b8a272f8f00f.jpg?v=1590579153","variant_ids":[31952506847312]},"available":true,"name":"Coban - Beige","public_title":"Beige","options":["Beige"],"price":16300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Coban Beige behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700898484304,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534001-coban_fe11e611-2430-46af-ad51-b8a272f8f00f.jpg?v=1584089194"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31952506880080,"title":"Petale","option1":"Petale","option2":null,"option3":null,"sku":"FP534002","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14527919882320,"product_id":4482548072528,"position":2,"created_at":"2020-03-13T09:46:31+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:32:33+02:00","alt":"Coban Petale behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534002-coban_da689b2f-06d8-4db8-b5cf-91601d1afaac.jpg?v=1590579153","variant_ids":[31952506880080]},"available":true,"name":"Coban - Petale","public_title":"Petale","options":["Petale"],"price":16300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Coban Petale behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700898025552,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534002-coban_da689b2f-06d8-4db8-b5cf-91601d1afaac.jpg?v=1584089191"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31952506912848,"title":"Celadon","option1":"Celadon","option2":null,"option3":null,"sku":"FP534003","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14527920799824,"product_id":4482548072528,"position":4,"created_at":"2020-03-13T09:46:37+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:32:33+02:00","alt":"Coban Celadon behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534003-coban_ce25adfc-2608-4a5d-b9b8-60034c1628d8.jpg?v=1590579153","variant_ids":[31952506912848]},"available":true,"name":"Coban - Celadon","public_title":"Celadon","options":["Celadon"],"price":16300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Coban Celadon behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700898943056,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534003-coban_ce25adfc-2608-4a5d-b9b8-60034c1628d8.jpg?v=1584089197"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31952506945616,"title":"Cognac","option1":"Cognac","option2":null,"option3":null,"sku":"FP534004","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14527921029200,"product_id":4482548072528,"position":5,"created_at":"2020-03-13T09:46:41+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:32:34+02:00","alt":"Coban Cognac behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534004-coban_536b3c44-7f44-4e1d-94a5-49fda213bf47.jpg?v=1590579154","variant_ids":[31952506945616]},"available":true,"name":"Coban - Cognac","public_title":"Cognac","options":["Cognac"],"price":16300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Coban Cognac behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700899172432,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534004-coban_536b3c44-7f44-4e1d-94a5-49fda213bf47.jpg?v=1584089201"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/coban_a1eab3a0-519c-4ce4-9e70-190b2b6f263e.jpg?v=1590579152","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534002-coban_da689b2f-06d8-4db8-b5cf-91601d1afaac.jpg?v=1590579153","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534001-coban_fe11e611-2430-46af-ad51-b8a272f8f00f.jpg?v=1590579153","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534003-coban_ce25adfc-2608-4a5d-b9b8-60034c1628d8.jpg?v=1590579153","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534004-coban_536b3c44-7f44-4e1d-94a5-49fda213bf47.jpg?v=1590579154"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/coban_a1eab3a0-519c-4ce4-9e70-190b2b6f263e.jpg?v=1590579152","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Coban behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700897861712,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1024,"width":1024,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/coban_a1eab3a0-519c-4ce4-9e70-190b2b6f263e.jpg?v=1584089188"},"aspect_ratio":1.0,"height":1024,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/coban_a1eab3a0-519c-4ce4-9e70-190b2b6f263e.jpg?v=1584089188","width":1024},{"alt":"Coban Petale behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700898025552,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534002-coban_da689b2f-06d8-4db8-b5cf-91601d1afaac.jpg?v=1584089191"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534002-coban_da689b2f-06d8-4db8-b5cf-91601d1afaac.jpg?v=1584089191","width":720},{"alt":"Coban Beige behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700898484304,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534001-coban_fe11e611-2430-46af-ad51-b8a272f8f00f.jpg?v=1584089194"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534001-coban_fe11e611-2430-46af-ad51-b8a272f8f00f.jpg?v=1584089194","width":720},{"alt":"Coban Celadon behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700898943056,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534003-coban_ce25adfc-2608-4a5d-b9b8-60034c1628d8.jpg?v=1584089197"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534003-coban_ce25adfc-2608-4a5d-b9b8-60034c1628d8.jpg?v=1584089197","width":720},{"alt":"Coban Cognac behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700899172432,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534004-coban_536b3c44-7f44-4e1d-94a5-49fda213bf47.jpg?v=1584089201"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp534004-coban_536b3c44-7f44-4e1d-94a5-49fda213bf47.jpg?v=1584089201","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eCoban behang van Pierre Frey. Dit behang is een herinterpretatie van een ikat-motief met een tie-dye-effect. Moderniteit benadrukt door de combinatie van twee felle kleuren op een neutrale toon. Rotary gedrukt op reliëf vinyl, met de uitstraling van handgeweven zijde.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4474259079248,"title":"Facet","handle":"facet","description":"\u003cp\u003eFacet behang van Arte. Het luxe behang heeft een verrassend patroon met onregelmatige veelhoeken. Het wekt de illusie van reliëf dat zich perfect in elk interieur laat integreren. Het patroon sprak zo tot de verbeelding, dat het de basis werd van een heel nieuwe collectie in eigentijdse kleuren. \u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-21T11:10:57+01:00","created_at":"2020-02-21T11:11:05+01:00","vendor":"Arte","type":"behang","tags":["Arte","effen","geometrisch","structuur"],"price":11900,"price_min":11900,"price_max":11900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31890857459792,"title":"40","option1":"40","option2":null,"option3":null,"sku":"26540","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330955784272,"product_id":4474259079248,"position":3,"created_at":"2020-09-09T15:00:34+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:01:15+02:00","alt":"Facet 40 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331500.jpg?v=1599656475","variant_ids":[31890857459792]},"available":true,"name":"Facet - 40","public_title":"40","options":["40"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Facet 40 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503921344592,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331500.jpg?v=1599656434"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31890857492560,"title":"41","option1":"41","option2":null,"option3":null,"sku":"26541","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330955849808,"product_id":4474259079248,"position":4,"created_at":"2020-09-09T15:00:37+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:01:15+02:00","alt":"Facet 41 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331501.jpg?v=1599656475","variant_ids":[31890857492560]},"available":true,"name":"Facet - 41","public_title":"41","options":["41"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Facet 41 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503921410128,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331501.jpg?v=1599656437"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31890857525328,"title":"42","option1":"42","option2":null,"option3":null,"sku":"26542","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330955948112,"product_id":4474259079248,"position":5,"created_at":"2020-09-09T15:00:41+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:01:15+02:00","alt":"Facet 42 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331502.jpg?v=1599656475","variant_ids":[31890857525328]},"available":true,"name":"Facet - 42","public_title":"42","options":["42"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Facet 42 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503921573968,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331502.jpg?v=1599656441"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31890857558096,"title":"43","option1":"43","option2":null,"option3":null,"sku":"26543","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330956111952,"product_id":4474259079248,"position":6,"created_at":"2020-09-09T15:00:44+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:01:15+02:00","alt":"Facet 43 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331503.jpg?v=1599656475","variant_ids":[31890857558096]},"available":true,"name":"Facet - 43","public_title":"43","options":["43"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Facet 43 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503921737808,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331503.jpg?v=1599656444"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31890857590864,"title":"44","option1":"44","option2":null,"option3":null,"sku":"26544","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330955554896,"product_id":4474259079248,"position":2,"created_at":"2020-09-09T15:00:31+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:01:15+02:00","alt":"Facet 44 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331499.jpg?v=1599656475","variant_ids":[31890857590864]},"available":true,"name":"Facet - 44","public_title":"44","options":["44"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Facet 44 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503921115216,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331499.jpg?v=1599656431"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32819975258192,"title":"01","option1":"01","option2":null,"option3":null,"sku":"75301","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330956210256,"product_id":4474259079248,"position":7,"created_at":"2020-09-09T15:00:47+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:01:15+02:00","alt":"Facet 01 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331504.jpg?v=1599656475","variant_ids":[32819975258192]},"available":true,"name":"Facet - 01","public_title":"01","options":["01"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Facet 01 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503921770576,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331504.jpg?v=1599656447"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32819975323728,"title":"02","option1":"02","option2":null,"option3":null,"sku":"75302","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330957324368,"product_id":4474259079248,"position":16,"created_at":"2020-09-09T15:01:11+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:01:15+02:00","alt":"Facet 02 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331513.jpg?v=1599656475","variant_ids":[32819975323728]},"available":true,"name":"Facet - 02","public_title":"02","options":["02"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Facet 02 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503922884688,"position":16,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331513.jpg?v=1599656471"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32819975913552,"title":"06","option1":"06","option2":null,"option3":null,"sku":"75306","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330956374096,"product_id":4474259079248,"position":8,"created_at":"2020-09-09T15:00:49+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:01:15+02:00","alt":"Facet 06 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331505.jpg?v=1599656475","variant_ids":[32819975913552]},"available":true,"name":"Facet - 06","public_title":"06","options":["06"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Facet 06 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503921934416,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331505.jpg?v=1599656449"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32819975979088,"title":"10","option1":"10","option2":null,"option3":null,"sku":"75310","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330956439632,"product_id":4474259079248,"position":9,"created_at":"2020-09-09T15:00:52+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:01:15+02:00","alt":"Facet 10 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331506.jpg?v=1599656475","variant_ids":[32819975979088]},"available":true,"name":"Facet - 10","public_title":"10","options":["10"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Facet 10 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503921999952,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331506.jpg?v=1599656452"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32819977519184,"title":"03","option1":"03","option2":null,"option3":null,"sku":"75303","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330956472400,"product_id":4474259079248,"position":10,"created_at":"2020-09-09T15:00:55+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:01:15+02:00","alt":"Facet 03 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331507.jpg?v=1599656475","variant_ids":[32819977519184]},"available":true,"name":"Facet - 03","public_title":"03","options":["03"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Facet 03 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503922032720,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331507.jpg?v=1599656455"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32819977846864,"title":"04","option1":"04","option2":null,"option3":null,"sku":"75304","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330956570704,"product_id":4474259079248,"position":11,"created_at":"2020-09-09T15:00:57+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:01:15+02:00","alt":"Facet 04 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331508.jpg?v=1599656475","variant_ids":[32819977846864]},"available":true,"name":"Facet - 04","public_title":"04","options":["04"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Facet 04 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503922131024,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331508.jpg?v=1599656457"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32819977945168,"title":"05","option1":"05","option2":null,"option3":null,"sku":"75305","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330956603472,"product_id":4474259079248,"position":12,"created_at":"2020-09-09T15:01:00+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:01:15+02:00","alt":"Facet 05 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331509.jpg?v=1599656475","variant_ids":[32819977945168]},"available":true,"name":"Facet - 05","public_title":"05","options":["05"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Facet 05 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503922163792,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331509.jpg?v=1599656460"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32819978043472,"title":"08","option1":"08","option2":null,"option3":null,"sku":"75308","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330956636240,"product_id":4474259079248,"position":13,"created_at":"2020-09-09T15:01:03+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:01:15+02:00","alt":"Facet 08 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331510.jpg?v=1599656475","variant_ids":[32819978043472]},"available":true,"name":"Facet - 08","public_title":"08","options":["08"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Facet 08 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503922196560,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331510.jpg?v=1599656463"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32819978272848,"title":"09","option1":"09","option2":null,"option3":null,"sku":"75309","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330956898384,"product_id":4474259079248,"position":14,"created_at":"2020-09-09T15:01:05+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:01:15+02:00","alt":"Facet 09 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331511.jpg?v=1599656475","variant_ids":[32819978272848]},"available":true,"name":"Facet - 09","public_title":"09","options":["09"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Facet 09 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503922458704,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331511.jpg?v=1599656465"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32819978698832,"title":"07","option1":"07","option2":null,"option3":null,"sku":"75307","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330956963920,"product_id":4474259079248,"position":15,"created_at":"2020-09-09T15:01:09+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:01:15+02:00","alt":"Facet 07 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331512.jpg?v=1599656475","variant_ids":[32819978698832]},"available":true,"name":"Facet - 07","public_title":"07","options":["07"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Facet 07 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503922524240,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331512.jpg?v=1599656469"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32819979419728,"title":"0","option1":"0","option2":null,"option3":null,"sku":"75300","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330957520976,"product_id":4474259079248,"position":17,"created_at":"2020-09-09T15:01:14+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:01:15+02:00","alt":"Facet 0 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331514.jpg?v=1599656475","variant_ids":[32819979419728]},"available":true,"name":"Facet - 0","public_title":"0","options":["0"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Facet 0 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503923081296,"position":17,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331514.jpg?v=1599656474"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331498.jpg?v=1599656475","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331499.jpg?v=1599656475","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331500.jpg?v=1599656475","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331501.jpg?v=1599656475","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331502.jpg?v=1599656475","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331503.jpg?v=1599656475","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331504.jpg?v=1599656475","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331505.jpg?v=1599656475","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331506.jpg?v=1599656475","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331507.jpg?v=1599656475","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331508.jpg?v=1599656475","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331509.jpg?v=1599656475","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331510.jpg?v=1599656475","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331511.jpg?v=1599656475","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331512.jpg?v=1599656475","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331513.jpg?v=1599656475","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331514.jpg?v=1599656475","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/focus-facet-26540_0d4a14e2-eb98-4def-8071-4ec582b624cc.jpg?v=1599656475"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331498.jpg?v=1599656475","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Facet behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503920754768,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1250,"width":1250,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331498.jpg?v=1599656429"},"aspect_ratio":1.0,"height":1250,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331498.jpg?v=1599656429","width":1250},{"alt":"Facet 44 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503921115216,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331499.jpg?v=1599656431"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331499.jpg?v=1599656431","width":950},{"alt":"Facet 40 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503921344592,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331500.jpg?v=1599656434"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331500.jpg?v=1599656434","width":950},{"alt":"Facet 41 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503921410128,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331501.jpg?v=1599656437"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331501.jpg?v=1599656437","width":950},{"alt":"Facet 42 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503921573968,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331502.jpg?v=1599656441"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331502.jpg?v=1599656441","width":950},{"alt":"Facet 43 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503921737808,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331503.jpg?v=1599656444"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331503.jpg?v=1599656444","width":950},{"alt":"Facet 01 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503921770576,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331504.jpg?v=1599656447"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331504.jpg?v=1599656447","width":950},{"alt":"Facet 06 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503921934416,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331505.jpg?v=1599656449"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331505.jpg?v=1599656449","width":950},{"alt":"Facet 10 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503921999952,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331506.jpg?v=1599656452"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331506.jpg?v=1599656452","width":950},{"alt":"Facet 03 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503922032720,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331507.jpg?v=1599656455"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331507.jpg?v=1599656455","width":950},{"alt":"Facet 04 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503922131024,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331508.jpg?v=1599656457"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331508.jpg?v=1599656457","width":950},{"alt":"Facet 05 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503922163792,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331509.jpg?v=1599656460"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331509.jpg?v=1599656460","width":950},{"alt":"Facet 08 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503922196560,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331510.jpg?v=1599656463"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331510.jpg?v=1599656463","width":950},{"alt":"Facet 09 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503922458704,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331511.jpg?v=1599656465"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331511.jpg?v=1599656465","width":950},{"alt":"Facet 07 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503922524240,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331512.jpg?v=1599656469"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331512.jpg?v=1599656469","width":950},{"alt":"Facet 02 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503922884688,"position":16,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331513.jpg?v=1599656471"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331513.jpg?v=1599656471","width":950},{"alt":"Facet 0 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503923081296,"position":17,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331514.jpg?v=1599656474"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/facetbehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331514.jpg?v=1599656474","width":950},{"alt":"Facet behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701097123920,"position":18,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":680,"width":680,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/focus-facet-26540_0d4a14e2-eb98-4def-8071-4ec582b624cc.jpg?v=1584090843"},"aspect_ratio":1.0,"height":680,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/focus-facet-26540_0d4a14e2-eb98-4def-8071-4ec582b624cc.jpg?v=1584090843","width":680}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eFacet behang van Arte. Het luxe behang heeft een verrassend patroon met onregelmatige veelhoeken. Het wekt de illusie van reliëf dat zich perfect in elk interieur laat integreren. Het patroon sprak zo tot de verbeelding, dat het de basis werd van een heel nieuwe collectie in eigentijdse kleuren. \u003c\/p\u003e"} , {"id":4404300021840,"title":"Alter Ego","handle":"alter-ego","description":"\u003cp\u003eDe Alter Ego-stof van Dedar als behang, met zijn gestructureerde uiterlijk en glinsterende effect, gepresenteerd als een wandbekleding in een breed bereik. Gemaakt van Trevira met een rug van niet-gewoven stof. Het behang is brandvertragend, wasbaar en kan worden gereinigd met een spons.\u003c\/p\u003e","published_at":"2019-12-09T01:00:00+01:00","created_at":"2019-12-09T12:12:16+01:00","vendor":"Dedar","type":"Behang","tags":["Dedar","effen"],"price":14800,"price_min":14800,"price_max":14800,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":0,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31503767339088,"title":"1","option1":"1","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/001","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824029950032,"product_id":4404300021840,"position":3,"created_at":"2019-12-16T14:13:40+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:50+02:00","alt":"Alter Ego 1 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763927.jpg?v=1590578330","variant_ids":[31503767339088]},"available":true,"name":"Alter Ego - 1","public_title":"1","options":["1"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 1 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996988104784,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763927.jpg?v=1581000256"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767371856,"title":"2","option1":"2","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/002","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824030539856,"product_id":4404300021840,"position":4,"created_at":"2019-12-16T14:13:44+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:50+02:00","alt":"Alter Ego 2 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763929.jpg?v=1590578330","variant_ids":[31503767371856]},"available":true,"name":"Alter Ego - 2","public_title":"2","options":["2"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 2 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996988694608,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763929.jpg?v=1581000258"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767404624,"title":"3","option1":"3","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/003","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824031129680,"product_id":4404300021840,"position":5,"created_at":"2019-12-16T14:13:50+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:50+02:00","alt":"Alter Ego 3 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763932.jpg?v=1590578330","variant_ids":[31503767404624]},"available":true,"name":"Alter Ego - 3","public_title":"3","options":["3"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 3 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996989284432,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763932.jpg?v=1581000260"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767437392,"title":"4","option1":"4","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/004","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824031785040,"product_id":4404300021840,"position":2,"created_at":"2019-12-16T14:13:55+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:49+02:00","alt":"Alter Ego 4 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763935.jpg?v=1590578329","variant_ids":[31503767437392]},"available":true,"name":"Alter Ego - 4","public_title":"4","options":["4"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 4 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996989939792,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763935.jpg?v=1581000263"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767470160,"title":"5","option1":"5","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/005","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824031916112,"product_id":4404300021840,"position":6,"created_at":"2019-12-16T14:13:59+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:51+02:00","alt":"Alter Ego 5 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763938.jpg?v=1590578331","variant_ids":[31503767470160]},"available":true,"name":"Alter Ego - 5","public_title":"5","options":["5"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 5 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996990070864,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763938.jpg?v=1581000266"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767502928,"title":"6","option1":"6","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/006","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824032440400,"product_id":4404300021840,"position":7,"created_at":"2019-12-16T14:14:03+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:51+02:00","alt":"Alter Ego 6 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763940.jpg?v=1590578331","variant_ids":[31503767502928]},"available":true,"name":"Alter Ego - 6","public_title":"6","options":["6"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 6 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996990595152,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763940.jpg?v=1581000268"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767535696,"title":"7","option1":"7","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/007","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824033292368,"product_id":4404300021840,"position":8,"created_at":"2019-12-16T14:14:08+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:52+02:00","alt":"Alter Ego 7 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763944.jpg?v=1590578332","variant_ids":[31503767535696]},"available":true,"name":"Alter Ego - 7","public_title":"7","options":["7"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 7 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996991447120,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763944.jpg?v=1581000270"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767568464,"title":"8","option1":"8","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/008","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824033587280,"product_id":4404300021840,"position":9,"created_at":"2019-12-16T14:14:13+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:52+02:00","alt":"Alter Ego 8 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763946.jpg?v=1590578332","variant_ids":[31503767568464]},"available":true,"name":"Alter Ego - 8","public_title":"8","options":["8"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 8 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996991742032,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763946.jpg?v=1581000272"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767601232,"title":"9","option1":"9","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/009","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824034111568,"product_id":4404300021840,"position":10,"created_at":"2019-12-16T14:14:17+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:53+02:00","alt":"Alter Ego 9 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763948.jpg?v=1590578333","variant_ids":[31503767601232]},"available":true,"name":"Alter Ego - 9","public_title":"9","options":["9"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 9 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996992266320,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763948.jpg?v=1581000274"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767634000,"title":"10","option1":"10","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/010","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824034603088,"product_id":4404300021840,"position":11,"created_at":"2019-12-16T14:14:21+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:53+02:00","alt":"Alter Ego 10 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763951.jpg?v=1590578333","variant_ids":[31503767634000]},"available":true,"name":"Alter Ego - 10","public_title":"10","options":["10"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 10 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996992757840,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763951.jpg?v=1581000276"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767666768,"title":"11","option1":"11","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/011","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824035225680,"product_id":4404300021840,"position":12,"created_at":"2019-12-16T14:14:26+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:53+02:00","alt":"Alter Ego 11 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763954.jpg?v=1590578333","variant_ids":[31503767666768]},"available":true,"name":"Alter Ego - 11","public_title":"11","options":["11"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 11 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996993380432,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763954.jpg?v=1581000279"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767699536,"title":"12","option1":"12","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/012","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824035323984,"product_id":4404300021840,"position":13,"created_at":"2019-12-16T14:14:31+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:54+02:00","alt":"Alter Ego 12 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763957.jpg?v=1590578334","variant_ids":[31503767699536]},"available":true,"name":"Alter Ego - 12","public_title":"12","options":["12"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 12 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996993478736,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763957.jpg?v=1581000280"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767732304,"title":"13","option1":"13","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/013","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824035913808,"product_id":4404300021840,"position":14,"created_at":"2019-12-16T14:14:34+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:54+02:00","alt":"Alter Ego 13 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763959.jpg?v=1590578334","variant_ids":[31503767732304]},"available":true,"name":"Alter Ego - 13","public_title":"13","options":["13"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 13 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996994068560,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763959.jpg?v=1581000283"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767765072,"title":"14","option1":"14","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/014","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824036241488,"product_id":4404300021840,"position":15,"created_at":"2019-12-16T14:14:39+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:55+02:00","alt":"Alter Ego 14 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763962.jpg?v=1590578335","variant_ids":[31503767765072]},"available":true,"name":"Alter Ego - 14","public_title":"14","options":["14"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 14 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996994396240,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763962.jpg?v=1581000284"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767797840,"title":"15","option1":"15","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/015","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824036765776,"product_id":4404300021840,"position":16,"created_at":"2019-12-16T14:14:44+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:55+02:00","alt":"Alter Ego 15 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763965.jpg?v=1590578335","variant_ids":[31503767797840]},"available":true,"name":"Alter Ego - 15","public_title":"15","options":["15"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 15 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996994920528,"position":16,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763965.jpg?v=1581000286"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767830608,"title":"16","option1":"16","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/016","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824037322832,"product_id":4404300021840,"position":17,"created_at":"2019-12-16T14:14:49+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:56+02:00","alt":"Alter Ego 16 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763968.jpg?v=1590578336","variant_ids":[31503767830608]},"available":true,"name":"Alter Ego - 16","public_title":"16","options":["16"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 16 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996995477584,"position":17,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763968.jpg?v=1581000288"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767863376,"title":"17","option1":"17","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/017","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824037814352,"product_id":4404300021840,"position":18,"created_at":"2019-12-16T14:14:54+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:56+02:00","alt":"Alter Ego 17 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763970.jpg?v=1590578336","variant_ids":[31503767863376]},"available":true,"name":"Alter Ego - 17","public_title":"17","options":["17"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 17 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996995969104,"position":18,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763970.jpg?v=1581000290"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767896144,"title":"18","option1":"18","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/018","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824038109264,"product_id":4404300021840,"position":19,"created_at":"2019-12-16T14:14:57+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:56+02:00","alt":"Alter Ego 18 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763973.jpg?v=1590578336","variant_ids":[31503767896144]},"available":true,"name":"Alter Ego - 18","public_title":"18","options":["18"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 18 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996996264016,"position":19,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763973.jpg?v=1581000293"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767928912,"title":"19","option1":"19","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/019","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824038633552,"product_id":4404300021840,"position":20,"created_at":"2019-12-16T14:15:02+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:57+02:00","alt":"Alter Ego 19 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763975.jpg?v=1590578337","variant_ids":[31503767928912]},"available":true,"name":"Alter Ego - 19","public_title":"19","options":["19"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 19 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996996788304,"position":20,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763975.jpg?v=1581000295"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767961680,"title":"20","option1":"20","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/020","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824039419984,"product_id":4404300021840,"position":21,"created_at":"2019-12-16T14:15:06+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:57+02:00","alt":"Alter Ego 20 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763978.jpg?v=1590578337","variant_ids":[31503767961680]},"available":true,"name":"Alter Ego - 20","public_title":"20","options":["20"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 20 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996997574736,"position":21,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763978.jpg?v=1581000297"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503767994448,"title":"21","option1":"21","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/021","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824039780432,"product_id":4404300021840,"position":22,"created_at":"2019-12-16T14:15:11+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:58+02:00","alt":"Alter Ego 21 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763980.jpg?v=1590578338","variant_ids":[31503767994448]},"available":true,"name":"Alter Ego - 21","public_title":"21","options":["21"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 21 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996997935184,"position":22,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763980.jpg?v=1581000299"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503768027216,"title":"22","option1":"22","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/022","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824040042576,"product_id":4404300021840,"position":23,"created_at":"2019-12-16T14:15:15+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:58+02:00","alt":"Alter Ego 22 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763983.jpg?v=1590578338","variant_ids":[31503768027216]},"available":true,"name":"Alter Ego - 22","public_title":"22","options":["22"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 22 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996998197328,"position":23,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763983.jpg?v=1581000302"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503768059984,"title":"23","option1":"23","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/023","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824040927312,"product_id":4404300021840,"position":24,"created_at":"2019-12-16T14:15:19+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:58+02:00","alt":"Alter Ego 23 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763985.jpg?v=1590578338","variant_ids":[31503768059984]},"available":true,"name":"Alter Ego - 23","public_title":"23","options":["23"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 23 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996999082064,"position":24,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763985.jpg?v=1581000304"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503768092752,"title":"24","option1":"24","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/024","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824041386064,"product_id":4404300021840,"position":25,"created_at":"2019-12-16T14:15:25+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:59+02:00","alt":"Alter Ego 24 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763988.jpg?v=1590578339","variant_ids":[31503768092752]},"available":true,"name":"Alter Ego - 24","public_title":"24","options":["24"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 24 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996999540816,"position":25,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763988.jpg?v=1581000306"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31503768125520,"title":"25","option1":"25","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/025","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824041680976,"product_id":4404300021840,"position":26,"created_at":"2019-12-16T14:15:28+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:59+02:00","alt":"Alter Ego 25 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763990.jpg?v=1590578339","variant_ids":[31503768125520]},"available":true,"name":"Alter Ego - 25","public_title":"25","options":["25"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 25 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996999835728,"position":26,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763990.jpg?v=1581000308"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31504119365712,"title":"26","option1":"26","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/026","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824042598480,"product_id":4404300021840,"position":28,"created_at":"2019-12-16T14:15:38+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:19:00+02:00","alt":"Alter Ego 26 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763995.jpg?v=1590578340","variant_ids":[31504119365712]},"available":true,"name":"Alter Ego - 26","public_title":"26","options":["26"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 26 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5997000753232,"position":28,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763995.jpg?v=1581000313"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31504119398480,"title":"27","option1":"27","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/027","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824042172496,"product_id":4404300021840,"position":27,"created_at":"2019-12-16T14:15:34+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:19:00+02:00","alt":"Alter Ego 27 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763993.jpg?v=1590578340","variant_ids":[31504119398480]},"available":true,"name":"Alter Ego - 27","public_title":"27","options":["27"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 27 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5997000360016,"position":27,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763993.jpg?v=1581000310"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31504119332944,"title":"28","option1":"28","option2":null,"option3":null,"sku":"D19100\/028","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":13824043024464,"product_id":4404300021840,"position":29,"created_at":"2019-12-16T14:15:42+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:19:01+02:00","alt":"Alter Ego 28 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763998.jpg?v=1590578341","variant_ids":[31504119332944]},"available":true,"name":"Alter Ego - 28","public_title":"28","options":["28"],"price":14800,"weight":385000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alter Ego 28 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5997001179216,"position":29,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763998.jpg?v=1581000315"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763923.jpg?v=1590578329","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763935.jpg?v=1590578329","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763927.jpg?v=1590578330","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763929.jpg?v=1590578330","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763932.jpg?v=1590578330","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763938.jpg?v=1590578331","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763940.jpg?v=1590578331","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763944.jpg?v=1590578332","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763946.jpg?v=1590578332","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763948.jpg?v=1590578333","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763951.jpg?v=1590578333","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763954.jpg?v=1590578333","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763957.jpg?v=1590578334","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763959.jpg?v=1590578334","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763962.jpg?v=1590578335","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763965.jpg?v=1590578335","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763968.jpg?v=1590578336","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763970.jpg?v=1590578336","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763973.jpg?v=1590578336","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763975.jpg?v=1590578337","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763978.jpg?v=1590578337","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763980.jpg?v=1590578338","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763983.jpg?v=1590578338","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763985.jpg?v=1590578338","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763988.jpg?v=1590578339","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763990.jpg?v=1590578339","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763993.jpg?v=1590578340","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763995.jpg?v=1590578340","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763998.jpg?v=1590578341"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763923.jpg?v=1590578329","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Alter Ego Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996987744336,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763923.jpg?v=1581000254"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763923.jpg?v=1581000254","width":720},{"alt":"Alter Ego 4 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996989939792,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763935.jpg?v=1581000263"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763935.jpg?v=1581000263","width":720},{"alt":"Alter Ego 1 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996988104784,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763927.jpg?v=1581000256"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763927.jpg?v=1581000256","width":720},{"alt":"Alter Ego 2 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996988694608,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763929.jpg?v=1581000258"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763929.jpg?v=1581000258","width":720},{"alt":"Alter Ego 3 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996989284432,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763932.jpg?v=1581000260"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763932.jpg?v=1581000260","width":720},{"alt":"Alter Ego 5 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996990070864,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763938.jpg?v=1581000266"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763938.jpg?v=1581000266","width":720},{"alt":"Alter Ego 6 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996990595152,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763940.jpg?v=1581000268"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763940.jpg?v=1581000268","width":720},{"alt":"Alter Ego 7 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996991447120,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763944.jpg?v=1581000270"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763944.jpg?v=1581000270","width":720},{"alt":"Alter Ego 8 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996991742032,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763946.jpg?v=1581000272"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763946.jpg?v=1581000272","width":720},{"alt":"Alter Ego 9 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996992266320,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763948.jpg?v=1581000274"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763948.jpg?v=1581000274","width":720},{"alt":"Alter Ego 10 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996992757840,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763951.jpg?v=1581000276"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763951.jpg?v=1581000276","width":720},{"alt":"Alter Ego 11 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996993380432,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763954.jpg?v=1581000279"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763954.jpg?v=1581000279","width":720},{"alt":"Alter Ego 12 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996993478736,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763957.jpg?v=1581000280"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763957.jpg?v=1581000280","width":720},{"alt":"Alter Ego 13 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996994068560,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763959.jpg?v=1581000283"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763959.jpg?v=1581000283","width":720},{"alt":"Alter Ego 14 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996994396240,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763962.jpg?v=1581000284"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763962.jpg?v=1581000284","width":720},{"alt":"Alter Ego 15 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996994920528,"position":16,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763965.jpg?v=1581000286"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763965.jpg?v=1581000286","width":720},{"alt":"Alter Ego 16 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996995477584,"position":17,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763968.jpg?v=1581000288"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763968.jpg?v=1581000288","width":720},{"alt":"Alter Ego 17 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996995969104,"position":18,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763970.jpg?v=1581000290"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763970.jpg?v=1581000290","width":720},{"alt":"Alter Ego 18 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996996264016,"position":19,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763973.jpg?v=1581000293"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763973.jpg?v=1581000293","width":720},{"alt":"Alter Ego 19 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996996788304,"position":20,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763975.jpg?v=1581000295"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763975.jpg?v=1581000295","width":720},{"alt":"Alter Ego 20 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996997574736,"position":21,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763978.jpg?v=1581000297"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763978.jpg?v=1581000297","width":720},{"alt":"Alter Ego 21 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996997935184,"position":22,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763980.jpg?v=1581000299"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763980.jpg?v=1581000299","width":720},{"alt":"Alter Ego 22 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996998197328,"position":23,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763983.jpg?v=1581000302"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763983.jpg?v=1581000302","width":720},{"alt":"Alter Ego 23 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996999082064,"position":24,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763985.jpg?v=1581000304"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763985.jpg?v=1581000304","width":720},{"alt":"Alter Ego 24 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996999540816,"position":25,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763988.jpg?v=1581000306"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763988.jpg?v=1581000306","width":720},{"alt":"Alter Ego 25 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5996999835728,"position":26,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763990.jpg?v=1581000308"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763990.jpg?v=1581000308","width":720},{"alt":"Alter Ego 27 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5997000360016,"position":27,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763993.jpg?v=1581000310"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763993.jpg?v=1581000310","width":720},{"alt":"Alter Ego 26 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5997000753232,"position":28,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763995.jpg?v=1581000313"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763995.jpg?v=1581000313","width":720},{"alt":"Alter Ego 28 Behang Dedar Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":5997001179216,"position":29,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763998.jpg?v=1581000315"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alter-egobehangdedarselected-wallpapers-by-oostendorp-24763998.jpg?v=1581000315","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eDe Alter Ego-stof van Dedar als behang, met zijn gestructureerde uiterlijk en glinsterende effect, gepresenteerd als een wandbekleding in een breed bereik. Gemaakt van Trevira met een rug van niet-gewoven stof. Het behang is brandvertragend, wasbaar en kan worden gereinigd met een spons.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4450703867984,"title":"Vega","handle":"vega","description":"\u003cp\u003eVega luxe behang van Elitis. Metallische straling wordt beïnvloed door veranderende vezels en creëren een magische diepte op dit behang. Verkrijgbaar in een serie kleuren is het altijd passend voor je interieur.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-01-22T14:27:09+01:00","created_at":"2020-01-22T14:27:29+01:00","vendor":"Elitis","type":"behang","tags":["effen","Elitis"],"price":14900,"price_min":14900,"price_max":14900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":0,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31758889320528,"title":"17","option1":"17","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 613 17","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14122382295120,"product_id":4450703867984,"position":3,"created_at":"2020-01-22T14:59:40+01:00","updated_at":"2020-07-02T13:38:00+02:00","alt":"Vega 17 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_17_2e4b1b27-1a2a-4a42-bef4-7c81eeed2644.jpg?v=1593689880","variant_ids":[31758889320528]},"available":true,"name":"Vega - 17","public_title":"17","options":["17"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Vega 17 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295347101776,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_17_2e4b1b27-1a2a-4a42-bef4-7c81eeed2644.jpg?v=1581003912"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758889287760,"title":"15","option1":"15","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 613 15","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14122382098512,"product_id":4450703867984,"position":4,"created_at":"2020-01-22T14:59:36+01:00","updated_at":"2020-07-02T13:38:00+02:00","alt":"Vega 15 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_15_49930c1a-62cf-4dc3-97df-1d404a1a2bb1.jpg?v=1593689880","variant_ids":[31758889287760]},"available":true,"name":"Vega - 15","public_title":"15","options":["15"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Vega 15 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295346905168,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_15_49930c1a-62cf-4dc3-97df-1d404a1a2bb1.jpg?v=1581003910"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758889353296,"title":"22","option1":"22","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 613 22","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14122383016016,"product_id":4450703867984,"position":6,"created_at":"2020-01-22T14:59:44+01:00","updated_at":"2020-07-02T13:38:00+02:00","alt":"Vega 22 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_22_aa9aa0db-3cb2-4dd4-98e8-541c809d9387.jpg?v=1593689880","variant_ids":[31758889353296]},"available":true,"name":"Vega - 22","public_title":"22","options":["22"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Vega 22 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295347822672,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_22_aa9aa0db-3cb2-4dd4-98e8-541c809d9387.jpg?v=1581003914"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758889386064,"title":"32","option1":"32","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 613 32","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14122383212624,"product_id":4450703867984,"position":7,"created_at":"2020-01-22T14:59:47+01:00","updated_at":"2020-07-02T13:38:00+02:00","alt":"Vega 32 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_32_c0166c2b-db3a-4be3-adee-75b5ed0e6a62.jpg?v=1593689880","variant_ids":[31758889386064]},"available":true,"name":"Vega - 32","public_title":"32","options":["32"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Vega 32 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295348019280,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_32_c0166c2b-db3a-4be3-adee-75b5ed0e6a62.jpg?v=1581003917"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758889418832,"title":"34","option1":"34","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 613 34","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14122384687184,"product_id":4450703867984,"position":8,"created_at":"2020-01-22T14:59:51+01:00","updated_at":"2020-07-02T13:38:00+02:00","alt":"Vega 34 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_34_7bc2b0a1-1393-4fd1-a238-b3d1421786c4.jpg?v=1593689880","variant_ids":[31758889418832]},"available":true,"name":"Vega - 34","public_title":"34","options":["34"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Vega 34 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295349461072,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_34_7bc2b0a1-1393-4fd1-a238-b3d1421786c4.jpg?v=1581003918"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758889451600,"title":"40","option1":"40","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 613 40","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14122384949328,"product_id":4450703867984,"position":9,"created_at":"2020-01-22T14:59:55+01:00","updated_at":"2020-07-02T13:38:00+02:00","alt":"Vega 40 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_40_46f5b2dc-0a29-4f0a-93b7-9dca2c63f296.jpg?v=1593689880","variant_ids":[31758889451600]},"available":true,"name":"Vega - 40","public_title":"40","options":["40"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Vega 40 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295349755984,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_40_46f5b2dc-0a29-4f0a-93b7-9dca2c63f296.jpg?v=1581003920"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758889484368,"title":"42","option1":"42","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 613 42","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14122385047632,"product_id":4450703867984,"position":10,"created_at":"2020-01-22T14:59:59+01:00","updated_at":"2020-07-02T13:38:00+02:00","alt":"Vega 42 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_42_a528bef5-92db-4a51-896d-ee00cab80759.jpg?v=1593689880","variant_ids":[31758889484368]},"available":true,"name":"Vega - 42","public_title":"42","options":["42"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Vega 42 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295349854288,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_42_a528bef5-92db-4a51-896d-ee00cab80759.jpg?v=1581003922"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758889517136,"title":"48","option1":"48","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 613 48","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14122385309776,"product_id":4450703867984,"position":11,"created_at":"2020-01-22T15:00:03+01:00","updated_at":"2020-07-02T13:38:00+02:00","alt":"Vega 48 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_48_831057d2-fc55-4d29-bc87-72ea6def3234.jpg?v=1593689880","variant_ids":[31758889517136]},"available":true,"name":"Vega - 48","public_title":"48","options":["48"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Vega 48 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295350116432,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_48_831057d2-fc55-4d29-bc87-72ea6def3234.jpg?v=1581003924"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758889549904,"title":"59","option1":"59","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 613 59","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14122385408080,"product_id":4450703867984,"position":2,"created_at":"2020-01-22T15:00:07+01:00","updated_at":"2020-07-02T13:38:00+02:00","alt":"Vega 59 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_59_459a5b28-e0f9-44a1-976d-fa59d6e0eb13.jpg?v=1593689880","variant_ids":[31758889549904]},"available":true,"name":"Vega - 59","public_title":"59","options":["59"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Vega 59 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295350214736,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_59_459a5b28-e0f9-44a1-976d-fa59d6e0eb13.jpg?v=1581003927"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758889582672,"title":"61","option1":"61","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 613 61","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14122381934672,"product_id":4450703867984,"position":5,"created_at":"2020-01-22T14:59:32+01:00","updated_at":"2020-07-02T13:38:00+02:00","alt":"Vega 61 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_61_09f442e3-6fd6-4f13-9f8a-00806bbdc2ea.jpg?v=1593689880","variant_ids":[31758889582672]},"available":true,"name":"Vega - 61","public_title":"61","options":["61"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Vega 61 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295346741328,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_61_09f442e3-6fd6-4f13-9f8a-00806bbdc2ea.jpg?v=1581003908"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758889615440,"title":"62","option1":"62","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 613 62","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14122385735760,"product_id":4450703867984,"position":12,"created_at":"2020-01-22T15:00:10+01:00","updated_at":"2020-07-02T13:38:00+02:00","alt":"Vega 62 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_62_b291a692-d1a3-45ef-81bb-bbc0f4c95a66.jpg?v=1593689880","variant_ids":[31758889615440]},"available":true,"name":"Vega - 62","public_title":"62","options":["62"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Vega 62 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295350542416,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_62_b291a692-d1a3-45ef-81bb-bbc0f4c95a66.jpg?v=1581003929"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758889648208,"title":"67","option1":"67","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 613 67","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14122385866832,"product_id":4450703867984,"position":13,"created_at":"2020-01-22T15:00:14+01:00","updated_at":"2020-07-02T13:38:00+02:00","alt":"Vega 67 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_67_38dc6356-ba85-4ea2-9731-37206e390062.jpg?v=1593689880","variant_ids":[31758889648208]},"available":true,"name":"Vega - 67","public_title":"67","options":["67"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Vega 67 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295350673488,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_67_38dc6356-ba85-4ea2-9731-37206e390062.jpg?v=1581003931"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758889680976,"title":"77","option1":"77","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 613 77","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14122386358352,"product_id":4450703867984,"position":14,"created_at":"2020-01-22T15:00:18+01:00","updated_at":"2020-07-02T13:38:00+02:00","alt":"Vega 77 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_77_99b32f17-9218-40a6-aa01-8e72179d4bc5.jpg?v=1593689880","variant_ids":[31758889680976]},"available":true,"name":"Vega - 77","public_title":"77","options":["77"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Vega 77 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295351165008,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_77_99b32f17-9218-40a6-aa01-8e72179d4bc5.jpg?v=1581003933"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758889713744,"title":"80","option1":"80","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 613 80","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14122386653264,"product_id":4450703867984,"position":15,"created_at":"2020-01-22T15:00:21+01:00","updated_at":"2020-07-02T13:38:00+02:00","alt":"Vega 80 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_80_f2bb3691-368e-4721-8af5-6101c31a37b7.jpg?v=1593689880","variant_ids":[31758889713744]},"available":true,"name":"Vega - 80","public_title":"80","options":["80"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Vega 80 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295351459920,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_80_f2bb3691-368e-4721-8af5-6101c31a37b7.jpg?v=1581003935"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758889746512,"title":"93","option1":"93","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 613 93","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14122386784336,"product_id":4450703867984,"position":16,"created_at":"2020-01-22T15:00:24+01:00","updated_at":"2020-07-02T13:38:00+02:00","alt":"Vega 93 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_93_f7a1b8bb-ced6-4c01-b410-18471a8fa390.jpg?v=1593689880","variant_ids":[31758889746512]},"available":true,"name":"Vega - 93","public_title":"93","options":["93"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Vega 93 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295351590992,"position":16,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_93_f7a1b8bb-ced6-4c01-b410-18471a8fa390.jpg?v=1581003937"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758889779280,"title":"98","option1":"98","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 613 98","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14122387210320,"product_id":4450703867984,"position":17,"created_at":"2020-01-22T15:00:28+01:00","updated_at":"2020-07-02T13:38:00+02:00","alt":"Vega 98 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_98_ae5a36f7-59d6-4082-86b3-917b2f23c671.jpg?v=1593689880","variant_ids":[31758889779280]},"available":true,"name":"Vega - 98","public_title":"98","options":["98"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Vega 98 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295352016976,"position":17,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_98_ae5a36f7-59d6-4082-86b3-917b2f23c671.jpg?v=1581003939"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vegabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26711878_23ee40bb-4620-4af0-9d7c-4d1d131e7044.jpg?v=1593689880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_59_459a5b28-e0f9-44a1-976d-fa59d6e0eb13.jpg?v=1593689880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_17_2e4b1b27-1a2a-4a42-bef4-7c81eeed2644.jpg?v=1593689880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_15_49930c1a-62cf-4dc3-97df-1d404a1a2bb1.jpg?v=1593689880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_61_09f442e3-6fd6-4f13-9f8a-00806bbdc2ea.jpg?v=1593689880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_22_aa9aa0db-3cb2-4dd4-98e8-541c809d9387.jpg?v=1593689880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_32_c0166c2b-db3a-4be3-adee-75b5ed0e6a62.jpg?v=1593689880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_34_7bc2b0a1-1393-4fd1-a238-b3d1421786c4.jpg?v=1593689880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_40_46f5b2dc-0a29-4f0a-93b7-9dca2c63f296.jpg?v=1593689880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_42_a528bef5-92db-4a51-896d-ee00cab80759.jpg?v=1593689880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_48_831057d2-fc55-4d29-bc87-72ea6def3234.jpg?v=1593689880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_62_b291a692-d1a3-45ef-81bb-bbc0f4c95a66.jpg?v=1593689880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_67_38dc6356-ba85-4ea2-9731-37206e390062.jpg?v=1593689880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_77_99b32f17-9218-40a6-aa01-8e72179d4bc5.jpg?v=1593689880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_80_f2bb3691-368e-4721-8af5-6101c31a37b7.jpg?v=1593689880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_93_f7a1b8bb-ced6-4c01-b410-18471a8fa390.jpg?v=1593689880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_98_ae5a36f7-59d6-4082-86b3-917b2f23c671.jpg?v=1593689880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM613_62_03_a596b5bb-008f-40fb-89c5-fafb2418a91e.jpg?v=1593689880"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vegabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26711878_23ee40bb-4620-4af0-9d7c-4d1d131e7044.jpg?v=1593689880","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Vega behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7866569228368,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":630,"width":630,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vegabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26711878_23ee40bb-4620-4af0-9d7c-4d1d131e7044.jpg?v=1593689879"},"aspect_ratio":1.0,"height":630,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vegabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26711878_23ee40bb-4620-4af0-9d7c-4d1d131e7044.jpg?v=1593689879","width":630},{"alt":"Vega 59 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295350214736,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_59_459a5b28-e0f9-44a1-976d-fa59d6e0eb13.jpg?v=1581003927"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_59_459a5b28-e0f9-44a1-976d-fa59d6e0eb13.jpg?v=1581003927","width":720},{"alt":"Vega 17 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295347101776,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_17_2e4b1b27-1a2a-4a42-bef4-7c81eeed2644.jpg?v=1581003912"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_17_2e4b1b27-1a2a-4a42-bef4-7c81eeed2644.jpg?v=1581003912","width":720},{"alt":"Vega 15 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295346905168,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_15_49930c1a-62cf-4dc3-97df-1d404a1a2bb1.jpg?v=1581003910"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_15_49930c1a-62cf-4dc3-97df-1d404a1a2bb1.jpg?v=1581003910","width":720},{"alt":"Vega 61 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295346741328,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_61_09f442e3-6fd6-4f13-9f8a-00806bbdc2ea.jpg?v=1581003908"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_61_09f442e3-6fd6-4f13-9f8a-00806bbdc2ea.jpg?v=1581003908","width":720},{"alt":"Vega 22 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295347822672,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_22_aa9aa0db-3cb2-4dd4-98e8-541c809d9387.jpg?v=1581003914"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_22_aa9aa0db-3cb2-4dd4-98e8-541c809d9387.jpg?v=1581003914","width":720},{"alt":"Vega 32 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295348019280,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_32_c0166c2b-db3a-4be3-adee-75b5ed0e6a62.jpg?v=1581003917"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_32_c0166c2b-db3a-4be3-adee-75b5ed0e6a62.jpg?v=1581003917","width":720},{"alt":"Vega 34 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295349461072,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_34_7bc2b0a1-1393-4fd1-a238-b3d1421786c4.jpg?v=1581003918"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_34_7bc2b0a1-1393-4fd1-a238-b3d1421786c4.jpg?v=1581003918","width":720},{"alt":"Vega 40 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295349755984,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_40_46f5b2dc-0a29-4f0a-93b7-9dca2c63f296.jpg?v=1581003920"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_40_46f5b2dc-0a29-4f0a-93b7-9dca2c63f296.jpg?v=1581003920","width":720},{"alt":"Vega 42 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295349854288,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_42_a528bef5-92db-4a51-896d-ee00cab80759.jpg?v=1581003922"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_42_a528bef5-92db-4a51-896d-ee00cab80759.jpg?v=1581003922","width":720},{"alt":"Vega 48 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295350116432,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_48_831057d2-fc55-4d29-bc87-72ea6def3234.jpg?v=1581003924"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_48_831057d2-fc55-4d29-bc87-72ea6def3234.jpg?v=1581003924","width":720},{"alt":"Vega 62 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295350542416,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_62_b291a692-d1a3-45ef-81bb-bbc0f4c95a66.jpg?v=1581003929"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_62_b291a692-d1a3-45ef-81bb-bbc0f4c95a66.jpg?v=1581003929","width":720},{"alt":"Vega 67 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295350673488,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_67_38dc6356-ba85-4ea2-9731-37206e390062.jpg?v=1581003931"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_67_38dc6356-ba85-4ea2-9731-37206e390062.jpg?v=1581003931","width":720},{"alt":"Vega 77 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295351165008,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_77_99b32f17-9218-40a6-aa01-8e72179d4bc5.jpg?v=1581003933"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_77_99b32f17-9218-40a6-aa01-8e72179d4bc5.jpg?v=1581003933","width":720},{"alt":"Vega 80 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295351459920,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_80_f2bb3691-368e-4721-8af5-6101c31a37b7.jpg?v=1581003935"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_80_f2bb3691-368e-4721-8af5-6101c31a37b7.jpg?v=1581003935","width":720},{"alt":"Vega 93 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295351590992,"position":16,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_93_f7a1b8bb-ced6-4c01-b410-18471a8fa390.jpg?v=1581003937"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_93_f7a1b8bb-ced6-4c01-b410-18471a8fa390.jpg?v=1581003937","width":720},{"alt":"Vega 98 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295352016976,"position":17,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_98_ae5a36f7-59d6-4082-86b3-917b2f23c671.jpg?v=1581003939"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM_613_98_ae5a36f7-59d6-4082-86b3-917b2f23c671.jpg?v=1581003939","width":720},{"alt":"Vega behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6295346118736,"position":18,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"width":1920,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM613_62_03_a596b5bb-008f-40fb-89c5-fafb2418a91e.jpg?v=1581003906"},"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/RM613_62_03_a596b5bb-008f-40fb-89c5-fafb2418a91e.jpg?v=1581003906","width":1920}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eVega luxe behang van Elitis. Metallische straling wordt beïnvloed door veranderende vezels en creëren een magische diepte op dit behang. Verkrijgbaar in een serie kleuren is het altijd passend voor je interieur.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e"} , {"id":4440384962640,"title":"Garzas","handle":"garzas","description":"\u003cp\u003eGarzas behang van Coordonne. Een natuurlijke panorama met kraanvogels, palmen en een uitgestrekt landschap. Het behang heeft een Oosterse uitstraling en is de perfecte eyecatcher aan de wand. Van goud tot zacht roze verkrijgbaar.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-01-13T12:32:54+01:00","created_at":"2020-01-13T12:33:03+01:00","vendor":"Coordonne","type":"Behang","tags":["Coordonne","dieren","flora modern","mural","oosters"],"price":5700,"price_min":5700,"price_max":5700,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":0,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31699362971728,"title":"Clow","option1":"Clow","option2":null,"option3":null,"sku":"7900001","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14049347338320,"product_id":4440384962640,"position":3,"created_at":"2020-01-13T13:40:00+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:45:16+02:00","alt":"Garzas Clow Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990820.jpg?v=1590579916","variant_ids":[31699362971728]},"available":true,"name":"Garzas - Clow","public_title":"Clow","options":["Clow"],"price":5700,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Garzas Clow Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6222309326928,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990820.jpg?v=1581001336"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31699363004496,"title":"Rose","option1":"Rose","option2":null,"option3":null,"sku":"7900002","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14049348223056,"product_id":4440384962640,"position":4,"created_at":"2020-01-13T13:40:03+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:45:16+02:00","alt":"Garzas Rose Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990823.jpg?v=1590579916","variant_ids":[31699363004496]},"available":true,"name":"Garzas - Rose","public_title":"Rose","options":["Rose"],"price":5700,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Garzas Rose Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6222310211664,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990823.jpg?v=1581001339"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31699363037264,"title":"Coal","option1":"Coal","option2":null,"option3":null,"sku":"7900003","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14049348878416,"product_id":4440384962640,"position":5,"created_at":"2020-01-13T13:40:08+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:45:17+02:00","alt":"Garzas Coal Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990826.jpg?v=1590579917","variant_ids":[31699363037264]},"available":true,"name":"Garzas - Coal","public_title":"Coal","options":["Coal"],"price":5700,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Garzas Coal Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6222310867024,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990826.jpg?v=1581001343"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31699363070032,"title":"Goji","option1":"Goji","option2":null,"option3":null,"sku":"7900004","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14049350123600,"product_id":4440384962640,"position":6,"created_at":"2020-01-13T13:40:13+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:45:17+02:00","alt":"Garzas Goji Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990829.jpg?v=1590579917","variant_ids":[31699363070032]},"available":true,"name":"Garzas - Goji","public_title":"Goji","options":["Goji"],"price":5700,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Garzas Goji Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6222312112208,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990829.jpg?v=1581001346"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31699363102800,"title":"Chai","option1":"Chai","option2":null,"option3":null,"sku":"7900005","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14049346519120,"product_id":4440384962640,"position":2,"created_at":"2020-01-13T13:39:56+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:45:15+02:00","alt":"Garzas Chai Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990817.jpg?v=1590579915","variant_ids":[31699363102800]},"available":true,"name":"Garzas - Chai","public_title":"Chai","options":["Chai"],"price":5700,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Garzas Chai Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6222308507728,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990817.jpg?v=1581001332"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990815.jpg?v=1590579915","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990817.jpg?v=1590579915","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990820.jpg?v=1590579916","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990823.jpg?v=1590579916","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990826.jpg?v=1590579917","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990829.jpg?v=1590579917"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990815.jpg?v=1590579915","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Garzas Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6222307950672,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990815.jpg?v=1581001329"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990815.jpg?v=1581001329","width":720},{"alt":"Garzas Chai Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6222308507728,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990817.jpg?v=1581001332"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990817.jpg?v=1581001332","width":1280},{"alt":"Garzas Clow Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6222309326928,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990820.jpg?v=1581001336"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990820.jpg?v=1581001336","width":1280},{"alt":"Garzas Rose Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6222310211664,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990823.jpg?v=1581001339"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990823.jpg?v=1581001339","width":1280},{"alt":"Garzas Coal Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6222310867024,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990826.jpg?v=1581001343"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990826.jpg?v=1581001343","width":1280},{"alt":"Garzas Goji Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6222312112208,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990829.jpg?v=1581001346"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/garzasbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24990829.jpg?v=1581001346","width":1280}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eGarzas behang van Coordonne. Een natuurlijke panorama met kraanvogels, palmen en een uitgestrekt landschap. Het behang heeft een Oosterse uitstraling en is de perfecte eyecatcher aan de wand. Van goud tot zacht roze verkrijgbaar.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4465896685648,"title":"Snakeshead","handle":"snakeshead","description":"\u003cp\u003eNaar verluidt een van Morriss favoriete ontwerpen en oorspronkelijk geproduceerd in 1876, heeft dit behang clusters van snakeshead fritillaries en is het een ideaal behang om te combineren met Morris-stoffen op grotere schaal. Beschikbaar in een breed scala van aardse kleuren.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-12T09:49:10+01:00","created_at":"2020-02-12T09:49:19+01:00","vendor":"Morris \u0026 Co","type":"behang","tags":["flora klassiek","historisch","Morris \u0026 Co"],"price":14500,"price_min":14500,"price_max":14500,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31848266203216,"title":"Charcoal\/Spice","option1":"Charcoal\/Spice","option2":null,"option3":null,"sku":"216425","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529437958224,"product_id":4465896685648,"position":3,"created_at":"2020-03-13T13:04:14+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:31:03+02:00","alt":"Snakeshead Charcoal\/Spice behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216425_728bd8b1-5cdc-4554-be77-8ae0caf256b9.jpg?v=1590582663","variant_ids":[31848266203216]},"available":true,"name":"Snakeshead - Charcoal\/Spice","public_title":"Charcoal\/Spice","options":["Charcoal\/Spice"],"price":14500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Snakeshead Charcoal\/Spice behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702416101456,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216425_728bd8b1-5cdc-4554-be77-8ae0caf256b9.jpg?v=1584101054"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848266268752,"title":"Madder\/Gold","option1":"Madder\/Gold","option2":null,"option3":null,"sku":"216426","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529438515280,"product_id":4465896685648,"position":4,"created_at":"2020-03-13T13:04:18+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:31:03+02:00","alt":"Snakeshead Madder\/Gold behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216426_75d4ee1e-5c80-4eb8-8116-906ccbb7eafc.jpg?v=1590582663","variant_ids":[31848266268752]},"available":true,"name":"Snakeshead - Madder\/Gold","public_title":"Madder\/Gold","options":["Madder\/Gold"],"price":14500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Snakeshead Madder\/Gold behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702416658512,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216426_75d4ee1e-5c80-4eb8-8116-906ccbb7eafc.jpg?v=1584101058"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848266334288,"title":"Forrest\/Thyme","option1":"Forrest\/Thyme","option2":null,"option3":null,"sku":"216427","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529438810192,"product_id":4465896685648,"position":5,"created_at":"2020-03-13T13:04:22+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:31:04+02:00","alt":"Snakeshead Forrest\/Thyme behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216427_87d280da-5f7b-4c0b-aafb-6d408cfec692.jpg?v=1590582664","variant_ids":[31848266334288]},"available":true,"name":"Snakeshead - Forrest\/Thyme","public_title":"Forrest\/Thyme","options":["Forrest\/Thyme"],"price":14500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Snakeshead Forrest\/Thyme behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702416953424,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216427_87d280da-5f7b-4c0b-aafb-6d408cfec692.jpg?v=1584101062"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848266399824,"title":"Indigo\/Cumin","option1":"Indigo\/Cumin","option2":null,"option3":null,"sku":"216428","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529439105104,"product_id":4465896685648,"position":6,"created_at":"2020-03-13T13:04:25+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:31:04+02:00","alt":"Snakeshead Indigo\/Cumin behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216428_ee4f7603-e34b-454b-aa5e-c5fce5f97285.jpg?v=1590582664","variant_ids":[31848266399824]},"available":true,"name":"Snakeshead - Indigo\/Cumin","public_title":"Indigo\/Cumin","options":["Indigo\/Cumin"],"price":14500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Snakeshead Indigo\/Cumin behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702417248336,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216428_ee4f7603-e34b-454b-aa5e-c5fce5f97285.jpg?v=1584101065"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848266465360,"title":"Gold\/Linen","option1":"Gold\/Linen","option2":null,"option3":null,"sku":"216429","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529437859920,"product_id":4465896685648,"position":2,"created_at":"2020-03-13T13:04:11+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:31:02+02:00","alt":"Snakeshead Gold\/Linen behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216429_bdeed2c7-5ca0-47d5-a201-e1deb0e55f1e.jpg?v=1590582662","variant_ids":[31848266465360]},"available":true,"name":"Snakeshead - Gold\/Linen","public_title":"Gold\/Linen","options":["Gold\/Linen"],"price":14500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Snakeshead Gold\/Linen behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702416003152,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216429_bdeed2c7-5ca0-47d5-a201-e1deb0e55f1e.jpg?v=1584101051"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848266498128,"title":"Stone\/Cream","option1":"Stone\/Cream","option2":null,"option3":null,"sku":"216430","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529439629392,"product_id":4465896685648,"position":7,"created_at":"2020-03-13T13:04:28+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:31:04+02:00","alt":"Snakeshead Stone\/Cream behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216430_ca587e2c-6a8e-42ab-99c9-7b654769ff34.jpg?v=1590582664","variant_ids":[31848266498128]},"available":true,"name":"Snakeshead - Stone\/Cream","public_title":"Stone\/Cream","options":["Stone\/Cream"],"price":14500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Snakeshead Stone\/Cream behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702417772624,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216430_ca587e2c-6a8e-42ab-99c9-7b654769ff34.jpg?v=1584101068"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/snakeshead_9fae65f1-417b-41db-923b-87652e0e4fed.jpg?v=1590582662","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216429_bdeed2c7-5ca0-47d5-a201-e1deb0e55f1e.jpg?v=1590582662","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216425_728bd8b1-5cdc-4554-be77-8ae0caf256b9.jpg?v=1590582663","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216426_75d4ee1e-5c80-4eb8-8116-906ccbb7eafc.jpg?v=1590582663","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216427_87d280da-5f7b-4c0b-aafb-6d408cfec692.jpg?v=1590582664","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216428_ee4f7603-e34b-454b-aa5e-c5fce5f97285.jpg?v=1590582664","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216430_ca587e2c-6a8e-42ab-99c9-7b654769ff34.jpg?v=1590582664"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/snakeshead_9fae65f1-417b-41db-923b-87652e0e4fed.jpg?v=1590582662","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Snakeshead behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702415773776,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1366,"width":1366,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/snakeshead_9fae65f1-417b-41db-923b-87652e0e4fed.jpg?v=1584101048"},"aspect_ratio":1.0,"height":1366,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/snakeshead_9fae65f1-417b-41db-923b-87652e0e4fed.jpg?v=1584101048","width":1366},{"alt":"Snakeshead Gold\/Linen behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702416003152,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216429_bdeed2c7-5ca0-47d5-a201-e1deb0e55f1e.jpg?v=1584101051"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216429_bdeed2c7-5ca0-47d5-a201-e1deb0e55f1e.jpg?v=1584101051","width":720},{"alt":"Snakeshead Charcoal\/Spice behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702416101456,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216425_728bd8b1-5cdc-4554-be77-8ae0caf256b9.jpg?v=1584101054"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216425_728bd8b1-5cdc-4554-be77-8ae0caf256b9.jpg?v=1584101054","width":720},{"alt":"Snakeshead Madder\/Gold behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702416658512,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216426_75d4ee1e-5c80-4eb8-8116-906ccbb7eafc.jpg?v=1584101058"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216426_75d4ee1e-5c80-4eb8-8116-906ccbb7eafc.jpg?v=1584101058","width":720},{"alt":"Snakeshead Forrest\/Thyme behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702416953424,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216427_87d280da-5f7b-4c0b-aafb-6d408cfec692.jpg?v=1584101062"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216427_87d280da-5f7b-4c0b-aafb-6d408cfec692.jpg?v=1584101062","width":720},{"alt":"Snakeshead Indigo\/Cumin behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702417248336,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216428_ee4f7603-e34b-454b-aa5e-c5fce5f97285.jpg?v=1584101065"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216428_ee4f7603-e34b-454b-aa5e-c5fce5f97285.jpg?v=1584101065","width":720},{"alt":"Snakeshead Stone\/Cream behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702417772624,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216430_ca587e2c-6a8e-42ab-99c9-7b654769ff34.jpg?v=1584101068"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMA4216430_ca587e2c-6a8e-42ab-99c9-7b654769ff34.jpg?v=1584101068","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eNaar verluidt een van Morriss favoriete ontwerpen en oorspronkelijk geproduceerd in 1876, heeft dit behang clusters van snakeshead fritillaries en is het een ideaal behang om te combineren met Morris-stoffen op grotere schaal. Beschikbaar in een breed scala van aardse kleuren.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4504827854928,"title":"Musa","handle":"musa-1","description":"\u003cp\u003eMusa behang van Arte. Een prachtig luxe vinyl behang met een print van bladeren van de bananenplant. Dit behang ademt tropische natuur. Deze print blinkt figuurlijk uit in zijn natuurgetrouwheid en letterlijk in de luxueuze afwerking in metaalglans. Verkrijgbaar in goud, groen en aardse tinten.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-03-30T16:57:24+02:00","created_at":"2020-03-30T14:51:01+02:00","vendor":"Arte","type":"behang","tags":["Arte","flora modern","structuur"],"price":12900,"price_min":12900,"price_max":12900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32085731082320,"title":"3","option1":"3","option2":null,"option3":null,"sku":"75003A","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330994155600,"product_id":4504827854928,"position":3,"created_at":"2020-09-09T15:05:40+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:05:48+02:00","alt":"Musa 3 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331608.jpg?v=1599656748","variant_ids":[32085731082320]},"available":true,"name":"Musa - 3","public_title":"3","options":["3"],"price":12900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Musa 3 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503959715920,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331608.jpg?v=1599656740"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32085731016784,"title":"0","option1":"0","option2":null,"option3":null,"sku":"75000A","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330994188368,"product_id":4504827854928,"position":4,"created_at":"2020-09-09T15:05:42+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:05:48+02:00","alt":"Musa 0 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331609.jpg?v=1599656748","variant_ids":[32085731016784]},"available":true,"name":"Musa - 0","public_title":"0","options":["0"],"price":12900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Musa 0 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503959748688,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331609.jpg?v=1599656742"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32085731049552,"title":"2","option1":"2","option2":null,"option3":null,"sku":"75002A","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330995302480,"product_id":4504827854928,"position":6,"created_at":"2020-09-09T15:05:47+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:05:49+02:00","alt":"Musa 2 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331611.jpg?v=1599656749","variant_ids":[32085731049552]},"available":true,"name":"Musa - 2","public_title":"2","options":["2"],"price":12900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Musa 2 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503960862800,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331611.jpg?v=1599656747"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32085731115088,"title":"4","option1":"4","option2":null,"option3":null,"sku":"75004A","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330994122832,"product_id":4504827854928,"position":2,"created_at":"2020-09-09T15:05:37+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:05:48+02:00","alt":"Musa 4 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331607.jpg?v=1599656748","variant_ids":[32085731115088]},"available":true,"name":"Musa - 4","public_title":"4","options":["4"],"price":12900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Musa 4 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503959683152,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331607.jpg?v=1599656737"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32085731147856,"title":"5","option1":"5","option2":null,"option3":null,"sku":"75005A","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330994778192,"product_id":4504827854928,"position":5,"created_at":"2020-09-09T15:05:45+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:05:48+02:00","alt":"Musa 5 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331610.jpg?v=1599656748","variant_ids":[32085731147856]},"available":true,"name":"Musa - 5","public_title":"5","options":["5"],"price":12900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Musa 5 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503960502352,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331610.jpg?v=1599656745"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331606.jpg?v=1599656748","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331607.jpg?v=1599656748","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331608.jpg?v=1599656748","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331609.jpg?v=1599656748","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331610.jpg?v=1599656748","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331611.jpg?v=1599656749","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-25893132.jpg?v=1599656748","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-25893118.jpg?v=1599656748"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331606.jpg?v=1599656748","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Musa behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503959650384,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1300,"width":1300,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331606.jpg?v=1599656735"},"aspect_ratio":1.0,"height":1300,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331606.jpg?v=1599656735","width":1300},{"alt":"Musa 4 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503959683152,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331607.jpg?v=1599656737"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331607.jpg?v=1599656737","width":1000},{"alt":"Musa 3 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503959715920,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331608.jpg?v=1599656740"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331608.jpg?v=1599656740","width":1000},{"alt":"Musa 0 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503959748688,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331609.jpg?v=1599656742"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331609.jpg?v=1599656742","width":1000},{"alt":"Musa 5 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503960502352,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331610.jpg?v=1599656745"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331610.jpg?v=1599656745","width":1000},{"alt":"Musa 2 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503960862800,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331611.jpg?v=1599656747"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331611.jpg?v=1599656747","width":1000},{"alt":"Musa behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779705782352,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-25893132.jpg?v=1593014073"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-25893132.jpg?v=1593014073","width":720},{"alt":"Musa behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779702374480,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":480,"width":480,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-25893118.jpg?v=1593014054"},"aspect_ratio":1.0,"height":480,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/musabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-25893118.jpg?v=1593014054","width":480}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eMusa behang van Arte. Een prachtig luxe vinyl behang met een print van bladeren van de bananenplant. Dit behang ademt tropische natuur. Deze print blinkt figuurlijk uit in zijn natuurgetrouwheid en letterlijk in de luxueuze afwerking in metaalglans. Verkrijgbaar in goud, groen en aardse tinten.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4453655183440,"title":"Appaloosa","handle":"appaloosa","description":"\u003cp\u003eAppaloosa behang van Elitis. In dit behang spelen grootte, vorm en textuur met natuurlijke ontwerpen van dierenhuiden. Grote vierkanten, brede rechthoeken en kleine vinkjes zorgen dat schaduwen en kleuren een natuurlijke nuance geven op dit vinyl behang. Het behang heeft de aaibaarheid van een echte huid. \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-01-27T12:14:29+01:00","created_at":"2020-01-27T12:15:00+01:00","vendor":"Elitis","type":"behang","tags":["dieren","effen","Elitis","structuur"],"price":20900,"price_min":20900,"price_max":20900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":0,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31773307011152,"title":"10","option1":"10","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 10","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152274018384,"product_id":4453655183440,"position":11,"created_at":"2020-01-27T13:22:21+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:27+02:00","alt":"Appaloosa 10 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_10_7a6d5218-8345-436b-9595-1e3fa1ea12f4.jpg?v=1590578427","variant_ids":[31773307011152]},"available":true,"name":"Appaloosa - 10","public_title":"10","options":["10"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 10 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325238988880,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_10_7a6d5218-8345-436b-9595-1e3fa1ea12f4.jpg?v=1581000474"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773306716240,"title":"1","option1":"1","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 01","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152277491792,"product_id":4453655183440,"position":19,"created_at":"2020-01-27T13:22:49+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:30+02:00","alt":"Appaloosa 1 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_01_1_51d50c86-137f-4287-a15d-5d241ba098d0.jpg?v=1590578430","variant_ids":[31773306716240]},"available":true,"name":"Appaloosa - 1","public_title":"1","options":["1"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 1 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325242462288,"position":19,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_01_1_51d50c86-137f-4287-a15d-5d241ba098d0.jpg?v=1581000493"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773306749008,"title":"2","option1":"2","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 02","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152271691856,"product_id":4453655183440,"position":3,"created_at":"2020-01-27T13:21:51+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:23+02:00","alt":"Appaloosa 2 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_02_ddb5536b-1024-4fda-a7c8-be666a1d009e.jpg?v=1590578423","variant_ids":[31773306749008]},"available":true,"name":"Appaloosa - 2","public_title":"2","options":["2"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 2 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325236662352,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_02_ddb5536b-1024-4fda-a7c8-be666a1d009e.jpg?v=1581000457"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773306781776,"title":"3","option1":"3","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 03","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152272085072,"product_id":4453655183440,"position":4,"created_at":"2020-01-27T13:21:54+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:23+02:00","alt":"Appaloosa 3 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_03_30cd32a3-37df-4253-bbc1-375a433433f9.jpg?v=1590578423","variant_ids":[31773306781776]},"available":true,"name":"Appaloosa - 3","public_title":"3","options":["3"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 3 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325237055568,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_03_30cd32a3-37df-4253-bbc1-375a433433f9.jpg?v=1581000460"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773306814544,"title":"4","option1":"4","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 04","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152272183376,"product_id":4453655183440,"position":5,"created_at":"2020-01-27T13:21:58+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:24+02:00","alt":"Appaloosa 4 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_04_8fc36597-4765-4579-a387-a0e0102b1381.jpg?v=1590578424","variant_ids":[31773306814544]},"available":true,"name":"Appaloosa - 4","public_title":"4","options":["4"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 4 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325237153872,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_04_8fc36597-4765-4579-a387-a0e0102b1381.jpg?v=1581000462"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773306847312,"title":"5","option1":"5","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 05","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152272314448,"product_id":4453655183440,"position":6,"created_at":"2020-01-27T13:22:02+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:24+02:00","alt":"Appaloosa 5 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_05_5207efb7-6c9f-4089-a585-6325d7152c30.jpg?v=1590578424","variant_ids":[31773306847312]},"available":true,"name":"Appaloosa - 5","public_title":"5","options":["5"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 5 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325237284944,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_05_5207efb7-6c9f-4089-a585-6325d7152c30.jpg?v=1581000464"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773306880080,"title":"6","option1":"6","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 06","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152272379984,"product_id":4453655183440,"position":7,"created_at":"2020-01-27T13:22:07+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:25+02:00","alt":"Appaloosa 6 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_06_f8c323f1-4a61-475d-9d80-3c18be059d7d.jpg?v=1590578425","variant_ids":[31773306880080]},"available":true,"name":"Appaloosa - 6","public_title":"6","options":["6"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 6 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325237350480,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_06_f8c323f1-4a61-475d-9d80-3c18be059d7d.jpg?v=1581000466"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773306912848,"title":"7","option1":"7","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 07","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152273199184,"product_id":4453655183440,"position":8,"created_at":"2020-01-27T13:22:10+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:25+02:00","alt":"Appaloosa 7 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_07_877ac4f3-9739-4602-bebd-ec9c4d2fec23.jpg?v=1590578425","variant_ids":[31773306912848]},"available":true,"name":"Appaloosa - 7","public_title":"7","options":["7"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 7 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325238169680,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_07_877ac4f3-9739-4602-bebd-ec9c4d2fec23.jpg?v=1581000468"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773306945616,"title":"8","option1":"8","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 08","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152273395792,"product_id":4453655183440,"position":9,"created_at":"2020-01-27T13:22:14+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:26+02:00","alt":"Appaloosa 8 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_08_491bfefe-3d71-42cb-96ce-620e47e53f3d.jpg?v=1590578426","variant_ids":[31773306945616]},"available":true,"name":"Appaloosa - 8","public_title":"8","options":["8"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 8 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325238366288,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_08_491bfefe-3d71-42cb-96ce-620e47e53f3d.jpg?v=1581000471"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773306978384,"title":"9","option1":"9","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 09","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152273592400,"product_id":4453655183440,"position":10,"created_at":"2020-01-27T13:22:18+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:26+02:00","alt":"Appaloosa 9 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_09_775849c1-5756-4f45-aae3-48a39c053fd0.jpg?v=1590578426","variant_ids":[31773306978384]},"available":true,"name":"Appaloosa - 9","public_title":"9","options":["9"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 9 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325238562896,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_09_775849c1-5756-4f45-aae3-48a39c053fd0.jpg?v=1581000473"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773307043920,"title":"11","option1":"11","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 11","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152274706512,"product_id":4453655183440,"position":12,"created_at":"2020-01-27T13:22:24+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:27+02:00","alt":"Appaloosa 11 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_11_fe669e0d-652e-4ad2-9680-1ef1ec1b12f1.jpg?v=1590578427","variant_ids":[31773307043920]},"available":true,"name":"Appaloosa - 11","public_title":"11","options":["11"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 11 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325239677008,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_11_fe669e0d-652e-4ad2-9680-1ef1ec1b12f1.jpg?v=1581000476"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773307076688,"title":"12","option1":"12","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 12","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152275001424,"product_id":4453655183440,"position":13,"created_at":"2020-01-27T13:22:28+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:28+02:00","alt":"Appaloosa 12 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_12_95460c8f-cac0-4a58-ae25-4889aca95289.jpg?v=1590578428","variant_ids":[31773307076688]},"available":true,"name":"Appaloosa - 12","public_title":"12","options":["12"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 12 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325239971920,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_12_95460c8f-cac0-4a58-ae25-4889aca95289.jpg?v=1581000479"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773307109456,"title":"13","option1":"13","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 13","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152275132496,"product_id":4453655183440,"position":14,"created_at":"2020-01-27T13:22:31+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:28+02:00","alt":"Appaloosa 13 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_13_54585d44-82db-4532-882e-475539dc4cb8.jpg?v=1590578428","variant_ids":[31773307109456]},"available":true,"name":"Appaloosa - 13","public_title":"13","options":["13"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 13 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325240102992,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_13_54585d44-82db-4532-882e-475539dc4cb8.jpg?v=1581000481"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773307142224,"title":"14","option1":"14","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 14","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152276705360,"product_id":4453655183440,"position":15,"created_at":"2020-01-27T13:22:35+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:29+02:00","alt":"Appaloosa 14 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_14_0420eaa6-7501-4f79-9a69-62384ebbe511.jpg?v=1590578429","variant_ids":[31773307142224]},"available":true,"name":"Appaloosa - 14","public_title":"14","options":["14"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 14 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325241675856,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_14_0420eaa6-7501-4f79-9a69-62384ebbe511.jpg?v=1581000483"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773307174992,"title":"15","option1":"15","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 15","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152271560784,"product_id":4453655183440,"position":2,"created_at":"2020-01-27T13:21:47+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:22+02:00","alt":"Appaloosa 15 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_15_edf973f5-c6bd-4483-95b8-d31f4f017927.jpg?v=1590578422","variant_ids":[31773307174992]},"available":true,"name":"Appaloosa - 15","public_title":"15","options":["15"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 15 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325236531280,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_15_edf973f5-c6bd-4483-95b8-d31f4f017927.jpg?v=1581000455"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773307207760,"title":"16","option1":"16","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 16","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152276836432,"product_id":4453655183440,"position":16,"created_at":"2020-01-27T13:22:38+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:29+02:00","alt":"Appaloosa 16 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_16_4fdef4ee-bd3b-4e11-a5c6-cafe5a03784b.jpg?v=1590578429","variant_ids":[31773307207760]},"available":true,"name":"Appaloosa - 16","public_title":"16","options":["16"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 16 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325241806928,"position":16,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_16_4fdef4ee-bd3b-4e11-a5c6-cafe5a03784b.jpg?v=1581000485"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773307240528,"title":"17","option1":"17","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 17","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152277033040,"product_id":4453655183440,"position":17,"created_at":"2020-01-27T13:22:42+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:29+02:00","alt":"Appaloosa 17 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_17_5f992b2f-f8bc-4d40-b70f-097e97f64e99.jpg?v=1590578429","variant_ids":[31773307240528]},"available":true,"name":"Appaloosa - 17","public_title":"17","options":["17"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 17 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325242003536,"position":17,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_17_5f992b2f-f8bc-4d40-b70f-097e97f64e99.jpg?v=1581000488"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773307273296,"title":"18","option1":"18","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 618 18","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152277262416,"product_id":4453655183440,"position":18,"created_at":"2020-01-27T13:22:45+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:30+02:00","alt":"Appaloosa 18 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_18_1f912563-44e8-4cb3-9340-5b467e37c62f.jpg?v=1590578430","variant_ids":[31773307273296]},"available":true,"name":"Appaloosa - 18","public_title":"18","options":["18"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Appaloosa 18 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325242232912,"position":18,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_18_1f912563-44e8-4cb3-9340-5b467e37c62f.jpg?v=1581000490"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_15_4217_b23542a0-d9aa-4166-8ed3-2ed87349917e.jpg?v=1590578422","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_15_edf973f5-c6bd-4483-95b8-d31f4f017927.jpg?v=1590578422","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_02_ddb5536b-1024-4fda-a7c8-be666a1d009e.jpg?v=1590578423","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_03_30cd32a3-37df-4253-bbc1-375a433433f9.jpg?v=1590578423","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_04_8fc36597-4765-4579-a387-a0e0102b1381.jpg?v=1590578424","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_05_5207efb7-6c9f-4089-a585-6325d7152c30.jpg?v=1590578424","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_06_f8c323f1-4a61-475d-9d80-3c18be059d7d.jpg?v=1590578425","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_07_877ac4f3-9739-4602-bebd-ec9c4d2fec23.jpg?v=1590578425","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_08_491bfefe-3d71-42cb-96ce-620e47e53f3d.jpg?v=1590578426","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_09_775849c1-5756-4f45-aae3-48a39c053fd0.jpg?v=1590578426","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_10_7a6d5218-8345-436b-9595-1e3fa1ea12f4.jpg?v=1590578427","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_11_fe669e0d-652e-4ad2-9680-1ef1ec1b12f1.jpg?v=1590578427","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_12_95460c8f-cac0-4a58-ae25-4889aca95289.jpg?v=1590578428","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_13_54585d44-82db-4532-882e-475539dc4cb8.jpg?v=1590578428","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_14_0420eaa6-7501-4f79-9a69-62384ebbe511.jpg?v=1590578429","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_16_4fdef4ee-bd3b-4e11-a5c6-cafe5a03784b.jpg?v=1590578429","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_17_5f992b2f-f8bc-4d40-b70f-097e97f64e99.jpg?v=1590578429","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_18_1f912563-44e8-4cb3-9340-5b467e37c62f.jpg?v=1590578430","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_01_1_51d50c86-137f-4287-a15d-5d241ba098d0.jpg?v=1590578430"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_15_4217_b23542a0-d9aa-4166-8ed3-2ed87349917e.jpg?v=1590578422","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Appaloosa behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325236236368,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_15_4217_b23542a0-d9aa-4166-8ed3-2ed87349917e.jpg?v=1581000453"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_15_4217_b23542a0-d9aa-4166-8ed3-2ed87349917e.jpg?v=1581000453","width":1280},{"alt":"Appaloosa 15 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325236531280,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_15_edf973f5-c6bd-4483-95b8-d31f4f017927.jpg?v=1581000455"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_15_edf973f5-c6bd-4483-95b8-d31f4f017927.jpg?v=1581000455","width":720},{"alt":"Appaloosa 2 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325236662352,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_02_ddb5536b-1024-4fda-a7c8-be666a1d009e.jpg?v=1581000457"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_02_ddb5536b-1024-4fda-a7c8-be666a1d009e.jpg?v=1581000457","width":720},{"alt":"Appaloosa 3 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325237055568,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_03_30cd32a3-37df-4253-bbc1-375a433433f9.jpg?v=1581000460"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_03_30cd32a3-37df-4253-bbc1-375a433433f9.jpg?v=1581000460","width":720},{"alt":"Appaloosa 4 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325237153872,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_04_8fc36597-4765-4579-a387-a0e0102b1381.jpg?v=1581000462"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_04_8fc36597-4765-4579-a387-a0e0102b1381.jpg?v=1581000462","width":720},{"alt":"Appaloosa 5 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325237284944,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_05_5207efb7-6c9f-4089-a585-6325d7152c30.jpg?v=1581000464"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_05_5207efb7-6c9f-4089-a585-6325d7152c30.jpg?v=1581000464","width":720},{"alt":"Appaloosa 6 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325237350480,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_06_f8c323f1-4a61-475d-9d80-3c18be059d7d.jpg?v=1581000466"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_06_f8c323f1-4a61-475d-9d80-3c18be059d7d.jpg?v=1581000466","width":720},{"alt":"Appaloosa 7 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325238169680,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_07_877ac4f3-9739-4602-bebd-ec9c4d2fec23.jpg?v=1581000468"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_07_877ac4f3-9739-4602-bebd-ec9c4d2fec23.jpg?v=1581000468","width":720},{"alt":"Appaloosa 8 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325238366288,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_08_491bfefe-3d71-42cb-96ce-620e47e53f3d.jpg?v=1581000471"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_08_491bfefe-3d71-42cb-96ce-620e47e53f3d.jpg?v=1581000471","width":720},{"alt":"Appaloosa 9 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325238562896,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_09_775849c1-5756-4f45-aae3-48a39c053fd0.jpg?v=1581000473"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_09_775849c1-5756-4f45-aae3-48a39c053fd0.jpg?v=1581000473","width":720},{"alt":"Appaloosa 10 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325238988880,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_10_7a6d5218-8345-436b-9595-1e3fa1ea12f4.jpg?v=1581000474"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_10_7a6d5218-8345-436b-9595-1e3fa1ea12f4.jpg?v=1581000474","width":720},{"alt":"Appaloosa 11 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325239677008,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_11_fe669e0d-652e-4ad2-9680-1ef1ec1b12f1.jpg?v=1581000476"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_11_fe669e0d-652e-4ad2-9680-1ef1ec1b12f1.jpg?v=1581000476","width":720},{"alt":"Appaloosa 12 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325239971920,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_12_95460c8f-cac0-4a58-ae25-4889aca95289.jpg?v=1581000479"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_12_95460c8f-cac0-4a58-ae25-4889aca95289.jpg?v=1581000479","width":720},{"alt":"Appaloosa 13 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325240102992,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_13_54585d44-82db-4532-882e-475539dc4cb8.jpg?v=1581000481"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_13_54585d44-82db-4532-882e-475539dc4cb8.jpg?v=1581000481","width":720},{"alt":"Appaloosa 14 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325241675856,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_14_0420eaa6-7501-4f79-9a69-62384ebbe511.jpg?v=1581000483"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_14_0420eaa6-7501-4f79-9a69-62384ebbe511.jpg?v=1581000483","width":720},{"alt":"Appaloosa 16 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325241806928,"position":16,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_16_4fdef4ee-bd3b-4e11-a5c6-cafe5a03784b.jpg?v=1581000485"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_16_4fdef4ee-bd3b-4e11-a5c6-cafe5a03784b.jpg?v=1581000485","width":720},{"alt":"Appaloosa 17 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325242003536,"position":17,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_17_5f992b2f-f8bc-4d40-b70f-097e97f64e99.jpg?v=1581000488"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_17_5f992b2f-f8bc-4d40-b70f-097e97f64e99.jpg?v=1581000488","width":720},{"alt":"Appaloosa 18 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325242232912,"position":18,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_18_1f912563-44e8-4cb3-9340-5b467e37c62f.jpg?v=1581000490"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_18_1f912563-44e8-4cb3-9340-5b467e37c62f.jpg?v=1581000490","width":1280},{"alt":"Appaloosa 1 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325242462288,"position":19,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_01_1_51d50c86-137f-4287-a15d-5d241ba098d0.jpg?v=1581000493"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_618_01_1_51d50c86-137f-4287-a15d-5d241ba098d0.jpg?v=1581000493","width":1280}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eAppaloosa behang van Elitis. In dit behang spelen grootte, vorm en textuur met natuurlijke ontwerpen van dierenhuiden. Grote vierkanten, brede rechthoeken en kleine vinkjes zorgen dat schaduwen en kleuren een natuurlijke nuance geven op dit vinyl behang. Het behang heeft de aaibaarheid van een echte huid. \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e"} , {"id":4453655019600,"title":"Movida","handle":"movida","description":"\u003cp\u003eMovida luxe behang van Elitis. Grootte, vorm en textuur van dierenhuid creëren dit luxe behang. Er ontstaat een speels effect van motief en kleur op de wand. Breng sfeer en warmte in je interieur met dit sprekende behang.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-01-27T12:13:57+01:00","created_at":"2020-01-27T12:14:13+01:00","vendor":"Elitis","type":"behang","tags":["dieren","effen","Elitis","structuur"],"price":15200,"price_min":15200,"price_max":15200,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":0,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31773305733200,"title":"1","option1":"1","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 625 01","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16674850668624,"product_id":4453655019600,"position":14,"created_at":"2020-10-19T15:25:32+02:00","updated_at":"2020-10-19T15:25:41+02:00","alt":"Movida 1 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869953.jpg?v=1603113941","variant_ids":[31773305733200]},"available":true,"name":"Movida - 1","public_title":"1","options":["1"],"price":15200,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Movida 1 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8847889825872,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869953.jpg?v=1603113932"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773305765968,"title":"4","option1":"4","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 625 04","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152290467920,"product_id":4453655019600,"position":3,"created_at":"2020-01-27T13:25:21+01:00","updated_at":"2020-10-19T15:25:41+02:00","alt":"Movida 4 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":659,"height":659,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_04_ecaa3d0e-62fa-48f4-80f8-cc1b3f43c845.jpg?v=1603113941","variant_ids":[31773305765968]},"available":true,"name":"Movida - 4","public_title":"4","options":["4"],"price":15200,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Movida 4 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325255438416,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":659,"width":659,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_04_ecaa3d0e-62fa-48f4-80f8-cc1b3f43c845.jpg?v=1581002369"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773305798736,"title":"5","option1":"5","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 625 05","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16674850766928,"product_id":4453655019600,"position":15,"created_at":"2020-10-19T15:25:34+02:00","updated_at":"2020-10-19T15:25:41+02:00","alt":"Movida 5 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":330,"height":330,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869954.jpg?v=1603113941","variant_ids":[31773305798736]},"available":true,"name":"Movida - 5","public_title":"5","options":["5"],"price":15200,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Movida 5 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8847889956944,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":330,"width":330,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869954.jpg?v=1603113934"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773305831504,"title":"6","option1":"6","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 625 06","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152290566224,"product_id":4453655019600,"position":4,"created_at":"2020-01-27T13:25:26+01:00","updated_at":"2020-10-19T15:25:41+02:00","alt":"Movida 6 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":659,"height":659,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_06_d137b13b-6cfa-4b84-bdc4-e3bf987cd6bd.jpg?v=1603113941","variant_ids":[31773305831504]},"available":true,"name":"Movida - 6","public_title":"6","options":["6"],"price":15200,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Movida 6 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325255536720,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":659,"width":659,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_06_d137b13b-6cfa-4b84-bdc4-e3bf987cd6bd.jpg?v=1581002372"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773305864272,"title":"10","option1":"10","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 625 10","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16674850996304,"product_id":4453655019600,"position":17,"created_at":"2020-10-19T15:25:40+02:00","updated_at":"2020-10-19T15:25:42+02:00","alt":"Movida 10 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":896,"height":896,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869956.jpg?v=1603113942","variant_ids":[31773305864272]},"available":true,"name":"Movida - 10","public_title":"10","options":["10"],"price":15200,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Movida 10 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8847890153552,"position":17,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":896,"width":896,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869956.jpg?v=1603113940"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773305897040,"title":"26","option1":"26","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 625 26","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16674850898000,"product_id":4453655019600,"position":16,"created_at":"2020-10-19T15:25:37+02:00","updated_at":"2020-10-19T15:25:41+02:00","alt":"Movida 26 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":890,"height":890,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869955.jpg?v=1603113941","variant_ids":[31773305897040]},"available":true,"name":"Movida - 26","public_title":"26","options":["26"],"price":15200,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Movida 26 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8847890055248,"position":16,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":890,"width":890,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869955.jpg?v=1603113937"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773305929808,"title":"28","option1":"28","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 625 28","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152291123280,"product_id":4453655019600,"position":5,"created_at":"2020-01-27T13:25:29+01:00","updated_at":"2020-10-19T15:25:41+02:00","alt":"Movida 28 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":659,"height":659,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_28_9d0e99d4-f578-4576-b872-8dbf2faaa578.jpg?v=1603113941","variant_ids":[31773305929808]},"available":true,"name":"Movida - 28","public_title":"28","options":["28"],"price":15200,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Movida 28 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325256093776,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":659,"width":659,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_28_9d0e99d4-f578-4576-b872-8dbf2faaa578.jpg?v=1581002379"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773305962576,"title":"32","option1":"32","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 625 32","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152291385424,"product_id":4453655019600,"position":6,"created_at":"2020-01-27T13:25:33+01:00","updated_at":"2020-10-19T15:25:41+02:00","alt":"Movida 32 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":659,"height":659,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_32_0467a209-0b8a-46e3-bb38-3609af273ed5.jpg?v=1603113941","variant_ids":[31773305962576]},"available":true,"name":"Movida - 32","public_title":"32","options":["32"],"price":15200,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Movida 32 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325256355920,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":659,"width":659,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_32_0467a209-0b8a-46e3-bb38-3609af273ed5.jpg?v=1581002381"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773305995344,"title":"39","option1":"39","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 625 39","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152291549264,"product_id":4453655019600,"position":7,"created_at":"2020-01-27T13:25:36+01:00","updated_at":"2020-10-19T15:25:41+02:00","alt":"Movida 39 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_39_113fe991-aa79-4aeb-b9ae-963f7d4e8b81.jpg?v=1603113941","variant_ids":[31773305995344]},"available":true,"name":"Movida - 39","public_title":"39","options":["39"],"price":15200,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Movida 39 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325256519760,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_39_113fe991-aa79-4aeb-b9ae-963f7d4e8b81.jpg?v=1581002383"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773306028112,"title":"40","option1":"40","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 625 40","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152291909712,"product_id":4453655019600,"position":8,"created_at":"2020-01-27T13:25:41+01:00","updated_at":"2020-10-19T15:25:41+02:00","alt":"Movida 40 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_40_3e3548a9-49ee-40c2-ae60-2910ec9ee6dc.jpg?v=1603113941","variant_ids":[31773306028112]},"available":true,"name":"Movida - 40","public_title":"40","options":["40"],"price":15200,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Movida 40 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325256880208,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_40_3e3548a9-49ee-40c2-ae60-2910ec9ee6dc.jpg?v=1581002386"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773306060880,"title":"41","option1":"41","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 625 41","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152289976400,"product_id":4453655019600,"position":2,"created_at":"2020-01-27T13:25:18+01:00","updated_at":"2020-10-19T15:25:41+02:00","alt":"Movida 41 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_41_ac8158c7-a91c-40f8-83ce-8f37e47c44d1.jpg?v=1603113941","variant_ids":[31773306060880]},"available":true,"name":"Movida - 41","public_title":"41","options":["41"],"price":15200,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Movida 41 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325254946896,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_41_ac8158c7-a91c-40f8-83ce-8f37e47c44d1.jpg?v=1581002366"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773306093648,"title":"42","option1":"42","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 625 42","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152292794448,"product_id":4453655019600,"position":9,"created_at":"2020-01-27T13:25:45+01:00","updated_at":"2020-10-19T15:25:41+02:00","alt":"Movida 42 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_42_9ed96823-988d-493f-b41b-43c40ca8588d.jpg?v=1603113941","variant_ids":[31773306093648]},"available":true,"name":"Movida - 42","public_title":"42","options":["42"],"price":15200,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Movida 42 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325257764944,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_42_9ed96823-988d-493f-b41b-43c40ca8588d.jpg?v=1581002388"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773306126416,"title":"43","option1":"43","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 625 43","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152292827216,"product_id":4453655019600,"position":10,"created_at":"2020-01-27T13:25:49+01:00","updated_at":"2020-10-19T15:25:41+02:00","alt":"Movida 43 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_43_6f975c80-3456-4525-a6df-8b5ae7b78b21.jpg?v=1603113941","variant_ids":[31773306126416]},"available":true,"name":"Movida - 43","public_title":"43","options":["43"],"price":15200,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Movida 43 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325257797712,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_43_6f975c80-3456-4525-a6df-8b5ae7b78b21.jpg?v=1581002390"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773306159184,"title":"44","option1":"44","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 625 44","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152293253200,"product_id":4453655019600,"position":11,"created_at":"2020-01-27T13:25:53+01:00","updated_at":"2020-10-19T15:25:41+02:00","alt":"Movida 44 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_44_e35fced1-7c32-48fb-ae3b-e12d3bf506c0.jpg?v=1603113941","variant_ids":[31773306159184]},"available":true,"name":"Movida - 44","public_title":"44","options":["44"],"price":15200,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Movida 44 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325258223696,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_44_e35fced1-7c32-48fb-ae3b-e12d3bf506c0.jpg?v=1581002393"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773306191952,"title":"45","option1":"45","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 625 45","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152293318736,"product_id":4453655019600,"position":12,"created_at":"2020-01-27T13:25:57+01:00","updated_at":"2020-10-19T15:25:41+02:00","alt":"Movida 45 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_45_6a9dacbc-f362-4e57-a670-e572006bfcf6.jpg?v=1603113941","variant_ids":[31773306191952]},"available":true,"name":"Movida - 45","public_title":"45","options":["45"],"price":15200,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Movida 45 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325258289232,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_45_6a9dacbc-f362-4e57-a670-e572006bfcf6.jpg?v=1581002395"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773306224720,"title":"46","option1":"46","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 625 46","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14152293646416,"product_id":4453655019600,"position":13,"created_at":"2020-01-27T13:26:00+01:00","updated_at":"2020-10-19T15:25:41+02:00","alt":"Movida 46 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_46_086d19ae-1d34-48ef-9a87-1a8742745571.jpg?v=1603113941","variant_ids":[31773306224720]},"available":true,"name":"Movida - 46","public_title":"46","options":["46"],"price":15200,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Movida 46 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325258616912,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_46_086d19ae-1d34-48ef-9a87-1a8742745571.jpg?v=1581002397"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_41_4054_c1d83248-c038-476c-bb10-466f7247fcc8.jpg?v=1603113941","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_41_ac8158c7-a91c-40f8-83ce-8f37e47c44d1.jpg?v=1603113941","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_04_ecaa3d0e-62fa-48f4-80f8-cc1b3f43c845.jpg?v=1603113941","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_06_d137b13b-6cfa-4b84-bdc4-e3bf987cd6bd.jpg?v=1603113941","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_28_9d0e99d4-f578-4576-b872-8dbf2faaa578.jpg?v=1603113941","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_32_0467a209-0b8a-46e3-bb38-3609af273ed5.jpg?v=1603113941","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_39_113fe991-aa79-4aeb-b9ae-963f7d4e8b81.jpg?v=1603113941","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_40_3e3548a9-49ee-40c2-ae60-2910ec9ee6dc.jpg?v=1603113941","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_42_9ed96823-988d-493f-b41b-43c40ca8588d.jpg?v=1603113941","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_43_6f975c80-3456-4525-a6df-8b5ae7b78b21.jpg?v=1603113941","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_44_e35fced1-7c32-48fb-ae3b-e12d3bf506c0.jpg?v=1603113941","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_45_6a9dacbc-f362-4e57-a670-e572006bfcf6.jpg?v=1603113941","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_46_086d19ae-1d34-48ef-9a87-1a8742745571.jpg?v=1603113941","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869953.jpg?v=1603113941","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869954.jpg?v=1603113941","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869955.jpg?v=1603113941","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869956.jpg?v=1603113942"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_41_4054_c1d83248-c038-476c-bb10-466f7247fcc8.jpg?v=1603113941","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Movida behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325254783056,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"width":1920,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_41_4054_c1d83248-c038-476c-bb10-466f7247fcc8.jpg?v=1581002364"},"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_41_4054_c1d83248-c038-476c-bb10-466f7247fcc8.jpg?v=1581002364","width":1920},{"alt":"Movida 41 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325254946896,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_41_ac8158c7-a91c-40f8-83ce-8f37e47c44d1.jpg?v=1581002366"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_41_ac8158c7-a91c-40f8-83ce-8f37e47c44d1.jpg?v=1581002366","width":720},{"alt":"Movida 4 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325255438416,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":659,"width":659,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_04_ecaa3d0e-62fa-48f4-80f8-cc1b3f43c845.jpg?v=1581002369"},"aspect_ratio":1.0,"height":659,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_04_ecaa3d0e-62fa-48f4-80f8-cc1b3f43c845.jpg?v=1581002369","width":659},{"alt":"Movida 6 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325255536720,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":659,"width":659,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_06_d137b13b-6cfa-4b84-bdc4-e3bf987cd6bd.jpg?v=1581002372"},"aspect_ratio":1.0,"height":659,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_06_d137b13b-6cfa-4b84-bdc4-e3bf987cd6bd.jpg?v=1581002372","width":659},{"alt":"Movida 28 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325256093776,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":659,"width":659,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_28_9d0e99d4-f578-4576-b872-8dbf2faaa578.jpg?v=1581002379"},"aspect_ratio":1.0,"height":659,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_28_9d0e99d4-f578-4576-b872-8dbf2faaa578.jpg?v=1581002379","width":659},{"alt":"Movida 32 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325256355920,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":659,"width":659,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_32_0467a209-0b8a-46e3-bb38-3609af273ed5.jpg?v=1581002381"},"aspect_ratio":1.0,"height":659,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_32_0467a209-0b8a-46e3-bb38-3609af273ed5.jpg?v=1581002381","width":659},{"alt":"Movida 39 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325256519760,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_39_113fe991-aa79-4aeb-b9ae-963f7d4e8b81.jpg?v=1581002383"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_39_113fe991-aa79-4aeb-b9ae-963f7d4e8b81.jpg?v=1581002383","width":720},{"alt":"Movida 40 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325256880208,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_40_3e3548a9-49ee-40c2-ae60-2910ec9ee6dc.jpg?v=1581002386"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_40_3e3548a9-49ee-40c2-ae60-2910ec9ee6dc.jpg?v=1581002386","width":720},{"alt":"Movida 42 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325257764944,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_42_9ed96823-988d-493f-b41b-43c40ca8588d.jpg?v=1581002388"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_42_9ed96823-988d-493f-b41b-43c40ca8588d.jpg?v=1581002388","width":720},{"alt":"Movida 43 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325257797712,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_43_6f975c80-3456-4525-a6df-8b5ae7b78b21.jpg?v=1581002390"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_43_6f975c80-3456-4525-a6df-8b5ae7b78b21.jpg?v=1581002390","width":720},{"alt":"Movida 44 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325258223696,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_44_e35fced1-7c32-48fb-ae3b-e12d3bf506c0.jpg?v=1581002393"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_44_e35fced1-7c32-48fb-ae3b-e12d3bf506c0.jpg?v=1581002393","width":720},{"alt":"Movida 45 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325258289232,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_45_6a9dacbc-f362-4e57-a670-e572006bfcf6.jpg?v=1581002395"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_45_6a9dacbc-f362-4e57-a670-e572006bfcf6.jpg?v=1581002395","width":720},{"alt":"Movida 46 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6325258616912,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_46_086d19ae-1d34-48ef-9a87-1a8742745571.jpg?v=1581002397"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/VP_625_46_086d19ae-1d34-48ef-9a87-1a8742745571.jpg?v=1581002397","width":720},{"alt":"Movida 1 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8847889825872,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869953.jpg?v=1603113932"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869953.jpg?v=1603113932","width":1280},{"alt":"Movida 5 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8847889956944,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":330,"width":330,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869954.jpg?v=1603113934"},"aspect_ratio":1.0,"height":330,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869954.jpg?v=1603113934","width":330},{"alt":"Movida 26 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8847890055248,"position":16,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":890,"width":890,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869955.jpg?v=1603113937"},"aspect_ratio":1.0,"height":890,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869955.jpg?v=1603113937","width":890},{"alt":"Movida 10 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8847890153552,"position":17,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":896,"width":896,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869956.jpg?v=1603113940"},"aspect_ratio":1.0,"height":896,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/movida-behang-elitis-selected-wallpapers-by-oostendorp-27869956.jpg?v=1603113940","width":896}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eMovida luxe behang van Elitis. Grootte, vorm en textuur van dierenhuid creëren dit luxe behang. Er ontstaat een speels effect van motief en kleur op de wand. Breng sfeer en warmte in je interieur met dit sprekende behang.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4450639020112,"title":"Alcove","handle":"alcove","description":"\u003cp\u003eAlcove behang van Elitis is fluweel. Voor één keer kunnen muren genieten van zijn luxueuze zachtheid. Élitis verdedigt een verfijnde en actuele kijk op het weelderige textiel, en bovenal een viering van het steeds veranderende aspect. Warme tinten, mooi groen, intens blauw en zacht geel: de fijnste kleuren voor dit textielbehang. \u003c\/p\u003e","published_at":"2020-01-22T12:32:40+01:00","created_at":"2020-01-22T12:33:06+01:00","vendor":"Elitis","type":"behang","tags":["effen","Elitis","structuur"],"price":16000,"price_min":16000,"price_max":16000,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":0,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31758635139152,"title":"79","option1":"79","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 79","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079891501136,"product_id":4450639020112,"position":2,"created_at":"2020-05-07T13:04:19+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:03+02:00","alt":"Alcove 79 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073115.jpg?v=1590578283","variant_ids":[31758635139152]},"available":true,"name":"Alcove - 79","public_title":"79","options":["79"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 79 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253095612496,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073115.jpg?v=1588849459"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758634614864,"title":"1","option1":"1","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 01","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079891959888,"product_id":4450639020112,"position":3,"created_at":"2020-05-07T13:04:23+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:04+02:00","alt":"Alcove 1 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073118.jpg?v=1590578284","variant_ids":[31758634614864]},"available":true,"name":"Alcove - 1","public_title":"1","options":["1"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 1 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253096071248,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073118.jpg?v=1588849463"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758634647632,"title":"3","option1":"3","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 03","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079892287568,"product_id":4450639020112,"position":4,"created_at":"2020-05-07T13:04:27+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:04+02:00","alt":"Alcove 3 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073121.jpg?v=1590578284","variant_ids":[31758634647632]},"available":true,"name":"Alcove - 3","public_title":"3","options":["3"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 3 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253096398928,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073121.jpg?v=1588849467"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758634680400,"title":"5","option1":"5","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 05","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079892811856,"product_id":4450639020112,"position":5,"created_at":"2020-05-07T13:04:30+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:04+02:00","alt":"Alcove 5 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073124.jpg?v=1590578284","variant_ids":[31758634680400]},"available":true,"name":"Alcove - 5","public_title":"5","options":["5"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 5 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253096923216,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073124.jpg?v=1588849470"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758634713168,"title":"20","option1":"20","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 20","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079893270608,"product_id":4450639020112,"position":6,"created_at":"2020-05-07T13:04:34+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:05+02:00","alt":"Alcove 20 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073127.jpg?v=1590578285","variant_ids":[31758634713168]},"available":true,"name":"Alcove - 20","public_title":"20","options":["20"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 20 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253097644112,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073127.jpg?v=1588849474"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758634745936,"title":"21","option1":"21","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 21","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079901790288,"product_id":4450639020112,"position":24,"created_at":"2020-05-07T13:05:37+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:12+02:00","alt":"Alcove 21 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073172.jpg?v=1590578292","variant_ids":[31758634745936]},"available":true,"name":"Alcove - 21","public_title":"21","options":["21"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 21 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253105934416,"position":24,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073172.jpg?v=1588849537"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758634778704,"title":"31","option1":"31","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 31","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079894384720,"product_id":4450639020112,"position":7,"created_at":"2020-05-07T13:04:38+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:05+02:00","alt":"Alcove 31 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073130.jpg?v=1590578285","variant_ids":[31758634778704]},"available":true,"name":"Alcove - 31","public_title":"31","options":["31"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 31 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253098496080,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073130.jpg?v=1588849478"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758634811472,"title":"33","option1":"33","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 33","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079894843472,"product_id":4450639020112,"position":8,"created_at":"2020-05-07T13:04:42+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:06+02:00","alt":"Alcove 33 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073132.jpg?v=1590578286","variant_ids":[31758634811472]},"available":true,"name":"Alcove - 33","public_title":"33","options":["33"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 33 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253098954832,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073132.jpg?v=1588849482"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758634844240,"title":"45","option1":"45","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 45","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079895367760,"product_id":4450639020112,"position":9,"created_at":"2020-05-07T13:04:46+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:06+02:00","alt":"Alcove 45 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073134.jpg?v=1590578286","variant_ids":[31758634844240]},"available":true,"name":"Alcove - 45","public_title":"45","options":["45"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 45 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253099479120,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073134.jpg?v=1588849486"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758634877008,"title":"47","option1":"47","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 47","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079896023120,"product_id":4450639020112,"position":10,"created_at":"2020-05-07T13:04:51+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:06+02:00","alt":"Alcove 47 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073137.jpg?v=1590578286","variant_ids":[31758634877008]},"available":true,"name":"Alcove - 47","public_title":"47","options":["47"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 47 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253100134480,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073137.jpg?v=1588849491"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758634909776,"title":"49","option1":"49","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 49","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079896449104,"product_id":4450639020112,"position":11,"created_at":"2020-05-07T13:04:54+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:07+02:00","alt":"Alcove 49 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073140.jpg?v=1590578287","variant_ids":[31758634909776]},"available":true,"name":"Alcove - 49","public_title":"49","options":["49"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 49 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253100593232,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073140.jpg?v=1588849494"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758634942544,"title":"52","option1":"52","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 52","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079896973392,"product_id":4450639020112,"position":12,"created_at":"2020-05-07T13:04:58+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:07+02:00","alt":"Alcove 52 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073142.jpg?v=1590578287","variant_ids":[31758634942544]},"available":true,"name":"Alcove - 52","public_title":"52","options":["52"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 52 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253101117520,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073142.jpg?v=1588849498"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758634975312,"title":"54","option1":"54","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 54","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079897825360,"product_id":4450639020112,"position":13,"created_at":"2020-05-07T13:05:01+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:08+02:00","alt":"Alcove 54 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073145.jpg?v=1590578288","variant_ids":[31758634975312]},"available":true,"name":"Alcove - 54","public_title":"54","options":["54"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 54 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253101969488,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073145.jpg?v=1588849501"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758635008080,"title":"63","option1":"63","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 63","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079898054736,"product_id":4450639020112,"position":14,"created_at":"2020-05-07T13:05:05+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:08+02:00","alt":"Alcove 63 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073147.jpg?v=1590578288","variant_ids":[31758635008080]},"available":true,"name":"Alcove - 63","public_title":"63","options":["63"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 63 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253102198864,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073147.jpg?v=1588849505"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758635040848,"title":"64","option1":"64","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 64","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079898513488,"product_id":4450639020112,"position":15,"created_at":"2020-05-07T13:05:08+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:09+02:00","alt":"Alcove 64 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073150.jpg?v=1590578289","variant_ids":[31758635040848]},"available":true,"name":"Alcove - 64","public_title":"64","options":["64"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 64 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253102657616,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073150.jpg?v=1588849508"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758635073616,"title":"65","option1":"65","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 65","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079899201616,"product_id":4450639020112,"position":16,"created_at":"2020-05-07T13:05:11+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:09+02:00","alt":"Alcove 65 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073152.jpg?v=1590578289","variant_ids":[31758635073616]},"available":true,"name":"Alcove - 65","public_title":"65","options":["65"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 65 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253103345744,"position":16,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073152.jpg?v=1588849511"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758635106384,"title":"68","option1":"68","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 68","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079899562064,"product_id":4450639020112,"position":17,"created_at":"2020-05-07T13:05:15+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:09+02:00","alt":"Alcove 68 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073155.jpg?v=1590578289","variant_ids":[31758635106384]},"available":true,"name":"Alcove - 68","public_title":"68","options":["68"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 68 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253103706192,"position":17,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073155.jpg?v=1588849515"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758635171920,"title":"81","option1":"81","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 81","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079899922512,"product_id":4450639020112,"position":18,"created_at":"2020-05-07T13:05:18+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:10+02:00","alt":"Alcove 81 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073157.jpg?v=1590578290","variant_ids":[31758635171920]},"available":true,"name":"Alcove - 81","public_title":"81","options":["81"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 81 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253104066640,"position":18,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073157.jpg?v=1588849518"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758635204688,"title":"83","option1":"83","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 83","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079900250192,"product_id":4450639020112,"position":19,"created_at":"2020-05-07T13:05:22+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:10+02:00","alt":"Alcove 83 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073160.jpg?v=1590578290","variant_ids":[31758635204688]},"available":true,"name":"Alcove - 83","public_title":"83","options":["83"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 83 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253104394320,"position":19,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073160.jpg?v=1588849522"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758635237456,"title":"85","option1":"85","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 85","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079900414032,"product_id":4450639020112,"position":20,"created_at":"2020-05-07T13:05:25+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:11+02:00","alt":"Alcove 85 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073162.jpg?v=1590578291","variant_ids":[31758635237456]},"available":true,"name":"Alcove - 85","public_title":"85","options":["85"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 85 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253104558160,"position":20,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073162.jpg?v=1588849525"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758635270224,"title":"86","option1":"86","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 86","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079900807248,"product_id":4450639020112,"position":21,"created_at":"2020-05-07T13:05:28+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:11+02:00","alt":"Alcove 86 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073165.jpg?v=1590578291","variant_ids":[31758635270224]},"available":true,"name":"Alcove - 86","public_title":"86","options":["86"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 86 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253104951376,"position":21,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073165.jpg?v=1588849528"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758635302992,"title":"88","option1":"88","option2":null,"option3":null,"sku":"RM 410 88","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15079901036624,"product_id":4450639020112,"position":22,"created_at":"2020-05-07T13:05:32+02:00","updated_at":"2020-05-27T13:18:12+02:00","alt":"Alcove 88 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073167.jpg?v=1590578292","variant_ids":[31758635302992]},"available":true,"name":"Alcove - 88","public_title":"88","options":["88"],"price":16000,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Alcove 88 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253105180752,"position":22,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073167.jpg?v=1588849532"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073113.jpg?v=1590578283","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073115.jpg?v=1590578283","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073118.jpg?v=1590578284","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073121.jpg?v=1590578284","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073124.jpg?v=1590578284","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073127.jpg?v=1590578285","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073130.jpg?v=1590578285","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073132.jpg?v=1590578286","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073134.jpg?v=1590578286","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073137.jpg?v=1590578286","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073140.jpg?v=1590578287","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073142.jpg?v=1590578287","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073145.jpg?v=1590578288","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073147.jpg?v=1590578288","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073150.jpg?v=1590578289","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073152.jpg?v=1590578289","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073155.jpg?v=1590578289","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073157.jpg?v=1590578290","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073160.jpg?v=1590578290","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073162.jpg?v=1590578291","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073165.jpg?v=1590578291","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073167.jpg?v=1590578292","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073170.jpg?v=1590578292","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073172.jpg?v=1590578292"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073113.jpg?v=1590578283","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Alcove behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253095350352,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073113.jpg?v=1588849456"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073113.jpg?v=1588849456","width":720},{"alt":"Alcove 79 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253095612496,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073115.jpg?v=1588849459"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073115.jpg?v=1588849459","width":720},{"alt":"Alcove 1 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253096071248,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073118.jpg?v=1588849463"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073118.jpg?v=1588849463","width":720},{"alt":"Alcove 3 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253096398928,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073121.jpg?v=1588849467"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073121.jpg?v=1588849467","width":720},{"alt":"Alcove 5 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253096923216,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073124.jpg?v=1588849470"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073124.jpg?v=1588849470","width":720},{"alt":"Alcove 20 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253097644112,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073127.jpg?v=1588849474"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073127.jpg?v=1588849474","width":720},{"alt":"Alcove 31 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253098496080,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073130.jpg?v=1588849478"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073130.jpg?v=1588849478","width":720},{"alt":"Alcove 33 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253098954832,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073132.jpg?v=1588849482"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073132.jpg?v=1588849482","width":720},{"alt":"Alcove 45 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253099479120,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073134.jpg?v=1588849486"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073134.jpg?v=1588849486","width":720},{"alt":"Alcove 47 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253100134480,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073137.jpg?v=1588849491"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073137.jpg?v=1588849491","width":720},{"alt":"Alcove 49 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253100593232,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073140.jpg?v=1588849494"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073140.jpg?v=1588849494","width":720},{"alt":"Alcove 52 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253101117520,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073142.jpg?v=1588849498"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073142.jpg?v=1588849498","width":720},{"alt":"Alcove 54 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253101969488,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073145.jpg?v=1588849501"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073145.jpg?v=1588849501","width":720},{"alt":"Alcove 63 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253102198864,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073147.jpg?v=1588849505"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073147.jpg?v=1588849505","width":720},{"alt":"Alcove 64 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253102657616,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073150.jpg?v=1588849508"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073150.jpg?v=1588849508","width":720},{"alt":"Alcove 65 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253103345744,"position":16,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073152.jpg?v=1588849511"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073152.jpg?v=1588849511","width":720},{"alt":"Alcove 68 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253103706192,"position":17,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073155.jpg?v=1588849515"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073155.jpg?v=1588849515","width":720},{"alt":"Alcove 81 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253104066640,"position":18,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073157.jpg?v=1588849518"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073157.jpg?v=1588849518","width":720},{"alt":"Alcove 83 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253104394320,"position":19,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073160.jpg?v=1588849522"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073160.jpg?v=1588849522","width":720},{"alt":"Alcove 85 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253104558160,"position":20,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073162.jpg?v=1588849525"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073162.jpg?v=1588849525","width":720},{"alt":"Alcove 86 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253104951376,"position":21,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073165.jpg?v=1588849528"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073165.jpg?v=1588849528","width":720},{"alt":"Alcove 88 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253105180752,"position":22,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073167.jpg?v=1588849532"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073167.jpg?v=1588849532","width":720},{"alt":"Alcove behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253105737808,"position":23,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073170.jpg?v=1588849534"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073170.jpg?v=1588849534","width":720},{"alt":"Alcove 21 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7253105934416,"position":24,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073172.jpg?v=1588849537"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/alcovebehangelitis-25073172.jpg?v=1588849537","width":1280}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eAlcove behang van Elitis is fluweel. Voor één keer kunnen muren genieten van zijn luxueuze zachtheid. Élitis verdedigt een verfijnde en actuele kijk op het weelderige textiel, en bovenal een viering van het steeds veranderende aspect. Warme tinten, mooi groen, intens blauw en zacht geel: de fijnste kleuren voor dit textielbehang. \u003c\/p\u003e"} , {"id":4583163920464,"title":"Bekko","handle":"bekko","description":"\u003cp\u003eBekko behang van Coordonne. Karpers sieren dit luxe behang. Een Oosters onderwater tafareel komt je interieur binnen. Een prachtige mural die op maat te bestellen is.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-04-22T13:01:35+02:00","created_at":"2020-04-22T11:37:27+02:00","vendor":"Coordonne","type":"behang","tags":["Coordonne","dieren","mural","oosters"],"price":5700,"price_min":5700,"price_max":5700,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32253754179664,"title":"Light","option1":"Light","option2":null,"option3":null,"sku":"8706700","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606225961040,"product_id":4583163920464,"position":2,"created_at":"2020-06-24T16:58:12+02:00","updated_at":"2020-06-24T16:58:16+02:00","alt":"Bekko Light behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":551,"height":551,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bekkobehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26072925.jpg?v=1593010696","variant_ids":[32253754179664]},"available":true,"name":"Bekko - Light","public_title":"Light","options":["Light"],"price":5700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Bekko Light behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779351855184,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":551,"width":551,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bekkobehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26072925.jpg?v=1593010692"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32253754245200,"title":"Dark","option1":"Dark","option2":null,"option3":null,"sku":"8706701","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606226092112,"product_id":4583163920464,"position":3,"created_at":"2020-06-24T16:58:15+02:00","updated_at":"2020-06-24T16:58:16+02:00","alt":"Bekko Dark behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":551,"height":551,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bekkobehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26072926.jpg?v=1593010696","variant_ids":[32253754245200]},"available":true,"name":"Bekko - Dark","public_title":"Dark","options":["Dark"],"price":5700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Bekko Dark behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779351986256,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":551,"width":551,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bekkobehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26072926.jpg?v=1593010695"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bekkobehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26072924.jpg?v=1593010696","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bekkobehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26072925.jpg?v=1593010696","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bekkobehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26072926.jpg?v=1593010696"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bekkobehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26072924.jpg?v=1593010696","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Bekko behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779351593040,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1181,"width":1181,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bekkobehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26072924.jpg?v=1593010690"},"aspect_ratio":1.0,"height":1181,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bekkobehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26072924.jpg?v=1593010690","width":1181},{"alt":"Bekko Light behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779351855184,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":551,"width":551,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bekkobehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26072925.jpg?v=1593010692"},"aspect_ratio":1.0,"height":551,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bekkobehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26072925.jpg?v=1593010692","width":551},{"alt":"Bekko Dark behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779351986256,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":551,"width":551,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bekkobehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26072926.jpg?v=1593010695"},"aspect_ratio":1.0,"height":551,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bekkobehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26072926.jpg?v=1593010695","width":551}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eBekko behang van Coordonne. Karpers sieren dit luxe behang. Een Oosters onderwater tafareel komt je interieur binnen. Een prachtige mural die op maat te bestellen is.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4474128662608,"title":"Menagerie of Extinct Animals","handle":"menagerie-of-extinct-animals","description":"\u003cp\u003eMenagerie of Extinct Animals van MOOOI. Dit behang heeft een fantastische fauna print. Het is digitaal geprint op een soft-touch textiel op vlies, waarin elk van de tien uitgestorven dieren op mysterieuze wijze verborgen zit. \u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-21T09:34:25+01:00","created_at":"2020-02-21T09:34:34+01:00","vendor":"Moooi","type":"behang","tags":["dieren","flora modern","Moooi","structuur"],"price":14900,"price_min":14900,"price_max":14900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31890373410896,"title":"Raven","option1":"Raven","option2":null,"option3":null,"sku":"MO2071","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15964725313616,"product_id":4474128662608,"position":2,"created_at":"2020-07-27T14:35:11+02:00","updated_at":"2020-07-27T14:35:22+02:00","alt":"Menagerie of Extinct Animals Raven behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":792,"height":792,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808846.jpg?v=1595853322","variant_ids":[31890373410896]},"available":true,"name":"Menagerie of Extinct Animals - Raven","public_title":"Raven","options":["Raven"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Menagerie of Extinct Animals Raven behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8137824010320,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":792,"width":792,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808846.jpg?v=1595853311"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31890373443664,"title":"Ivory","option1":"Ivory","option2":null,"option3":null,"sku":"MO2072","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15964725968976,"product_id":4474128662608,"position":3,"created_at":"2020-07-27T14:35:14+02:00","updated_at":"2020-07-27T14:35:22+02:00","alt":"Menagerie of Extinct Animals Ivory behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":791,"height":791,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808847.jpg?v=1595853322","variant_ids":[31890373443664]},"available":true,"name":"Menagerie of Extinct Animals - Ivory","public_title":"Ivory","options":["Ivory"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Menagerie of Extinct Animals Ivory behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8137824534608,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":791,"width":791,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808847.jpg?v=1595853314"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31890373476432,"title":"Cloud","option1":"Cloud","option2":null,"option3":null,"sku":"MO2073","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15964726165584,"product_id":4474128662608,"position":4,"created_at":"2020-07-27T14:35:18+02:00","updated_at":"2020-07-27T14:35:22+02:00","alt":"Menagerie of Extinct Animals Cloud behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":792,"height":792,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808848.jpg?v=1595853322","variant_ids":[31890373476432]},"available":true,"name":"Menagerie of Extinct Animals - Cloud","public_title":"Cloud","options":["Cloud"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Menagerie of Extinct Animals Cloud behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8137824731216,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":792,"width":792,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808848.jpg?v=1595853318"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31890373509200,"title":"Curry","option1":"Curry","option2":null,"option3":null,"sku":"MO2074","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15964726394960,"product_id":4474128662608,"position":5,"created_at":"2020-07-27T14:35:21+02:00","updated_at":"2020-07-27T14:35:23+02:00","alt":"Menagerie of Extinct Animals Curry behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":792,"height":792,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808849.jpg?v=1595853323","variant_ids":[31890373509200]},"available":true,"name":"Menagerie of Extinct Animals - Curry","public_title":"Curry","options":["Curry"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Menagerie of Extinct Animals Curry behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8137824993360,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":792,"width":792,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808849.jpg?v=1595853321"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808845.jpg?v=1595853322","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808846.jpg?v=1595853322","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808847.jpg?v=1595853322","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808848.jpg?v=1595853322","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808849.jpg?v=1595853323"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808845.jpg?v=1595853322","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Menagerie of Extinct Animals behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8137823617104,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1500,"width":1500,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808845.jpg?v=1595853308"},"aspect_ratio":1.0,"height":1500,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808845.jpg?v=1595853308","width":1500},{"alt":"Menagerie of Extinct Animals Raven behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8137824010320,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":792,"width":792,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808846.jpg?v=1595853311"},"aspect_ratio":1.0,"height":792,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808846.jpg?v=1595853311","width":792},{"alt":"Menagerie of Extinct Animals Ivory behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8137824534608,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":791,"width":791,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808847.jpg?v=1595853314"},"aspect_ratio":1.0,"height":791,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808847.jpg?v=1595853314","width":791},{"alt":"Menagerie of Extinct Animals Cloud behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8137824731216,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":792,"width":792,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808848.jpg?v=1595853318"},"aspect_ratio":1.0,"height":792,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808848.jpg?v=1595853318","width":792},{"alt":"Menagerie of Extinct Animals Curry behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8137824993360,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":792,"width":792,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808849.jpg?v=1595853321"},"aspect_ratio":1.0,"height":792,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/menagerie-of-extinct-animalsbehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808849.jpg?v=1595853321","width":792}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eMenagerie of Extinct Animals van MOOOI. Dit behang heeft een fantastische fauna print. Het is digitaal geprint op een soft-touch textiel op vlies, waarin elk van de tien uitgestorven dieren op mysterieuze wijze verborgen zit. \u003c\/p\u003e"} , {"id":4464453550160,"title":"Bird \u0026 Pomegranate","handle":"bird-pomegranate","description":"\u003cp\u003eBird \u0026amp; Pomegranate behang van Morris \u0026amp; Co. Dit prachtige behangontwerp toont vogels die rondvliegen, neerstrijken en pikken tussen takken van gebladerte en granaatappelfruit. Daterend uit 1926, was het een van de laatste blokdrukbehang ontwerpen van Morris and Co. en geïnspireerd door het veel eerder fruitbehang.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-10T16:22:28+01:00","created_at":"2020-02-10T16:22:44+01:00","vendor":"Morris \u0026 Co","type":"behang","tags":["dieren","flora klassiek","historisch","Morris \u0026 Co"],"price":11500,"price_min":11500,"price_max":11500,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31841495744592,"title":"Charcoal\/Sage","option1":"Charcoal\/Sage","option2":null,"option3":null,"sku":"212537","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264785928272,"product_id":4464453550160,"position":2,"created_at":"2020-02-11T19:19:40+01:00","updated_at":"2020-06-29T16:28:51+02:00","alt":"Bird \u0026 Pomegranate Charcoal\/Sage behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212537_d44e8065-0cc7-429d-81dc-ff0d0690ac57.jpg?v=1593440931","variant_ids":[31841495744592]},"available":true,"name":"Bird \u0026 Pomegranate - Charcoal\/Sage","public_title":"Charcoal\/Sage","options":["Charcoal\/Sage"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Bird \u0026 Pomegranate Charcoal\/Sage behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437752668240,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212537_d44e8065-0cc7-429d-81dc-ff0d0690ac57.jpg?v=1581445180"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31841495777360,"title":"Turquoise\/Coral","option1":"Turquoise\/Coral","option2":null,"option3":null,"sku":"212538","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264786190416,"product_id":4464453550160,"position":3,"created_at":"2020-02-11T19:19:44+01:00","updated_at":"2020-06-29T16:28:51+02:00","alt":"Bird \u0026 Pomegranate Turquoise\/Coral behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212538_6f5ffb55-8a67-4b48-a9fb-3f615c93e952.jpg?v=1593440931","variant_ids":[31841495777360]},"available":true,"name":"Bird \u0026 Pomegranate - Turquoise\/Coral","public_title":"Turquoise\/Coral","options":["Turquoise\/Coral"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Bird \u0026 Pomegranate Turquoise\/Coral behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437752930384,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212538_6f5ffb55-8a67-4b48-a9fb-3f615c93e952.jpg?v=1581445184"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31841495810128,"title":"Bayleaf\/Cream","option1":"Bayleaf\/Cream","option2":null,"option3":null,"sku":"212539","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264786419792,"product_id":4464453550160,"position":4,"created_at":"2020-02-11T19:19:47+01:00","updated_at":"2020-06-29T16:28:51+02:00","alt":"Bird \u0026 Pomegranate Bayleaf\/Cream behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212539_4b4c097f-31e1-4b32-ad85-ebc0fa1ff800.jpg?v=1593440931","variant_ids":[31841495810128]},"available":true,"name":"Bird \u0026 Pomegranate - Bayleaf\/Cream","public_title":"Bayleaf\/Cream","options":["Bayleaf\/Cream"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Bird \u0026 Pomegranate Bayleaf\/Cream behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437753159760,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212539_4b4c097f-31e1-4b32-ad85-ebc0fa1ff800.jpg?v=1581445187"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31841495842896,"title":"Blue\/Sage","option1":"Blue\/Sage","option2":null,"option3":null,"sku":"212540","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264787107920,"product_id":4464453550160,"position":5,"created_at":"2020-02-11T19:19:50+01:00","updated_at":"2020-06-29T16:28:51+02:00","alt":"Bird \u0026 Pomegranate Blue\/Sage behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212540_3b3368ba-cad2-4baf-8f9c-16c55f68fd58.jpg?v=1593440931","variant_ids":[31841495842896]},"available":true,"name":"Bird \u0026 Pomegranate - Blue\/Sage","public_title":"Blue\/Sage","options":["Blue\/Sage"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Bird \u0026 Pomegranate Blue\/Sage behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437753847888,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212540_3b3368ba-cad2-4baf-8f9c-16c55f68fd58.jpg?v=1581445190"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Bird_and_Pomegranate_detail_LR_3e58ddc7-cf1c-47bf-8a9d-9c0c4aa7c9e9.jpg?v=1593440931","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212537_d44e8065-0cc7-429d-81dc-ff0d0690ac57.jpg?v=1593440931","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212538_6f5ffb55-8a67-4b48-a9fb-3f615c93e952.jpg?v=1593440931","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212539_4b4c097f-31e1-4b32-ad85-ebc0fa1ff800.jpg?v=1593440931","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212540_3b3368ba-cad2-4baf-8f9c-16c55f68fd58.jpg?v=1593440931"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Bird_and_Pomegranate_detail_LR_3e58ddc7-cf1c-47bf-8a9d-9c0c4aa7c9e9.jpg?v=1593440931","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Bird \u0026 Pomegranate behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437752438864,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":870,"width":870,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Bird_and_Pomegranate_detail_LR_3e58ddc7-cf1c-47bf-8a9d-9c0c4aa7c9e9.jpg?v=1581445178"},"aspect_ratio":1.0,"height":870,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Bird_and_Pomegranate_detail_LR_3e58ddc7-cf1c-47bf-8a9d-9c0c4aa7c9e9.jpg?v=1581445178","width":870},{"alt":"Bird \u0026 Pomegranate Charcoal\/Sage behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437752668240,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212537_d44e8065-0cc7-429d-81dc-ff0d0690ac57.jpg?v=1581445180"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212537_d44e8065-0cc7-429d-81dc-ff0d0690ac57.jpg?v=1581445180","width":720},{"alt":"Bird \u0026 Pomegranate Turquoise\/Coral behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437752930384,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212538_6f5ffb55-8a67-4b48-a9fb-3f615c93e952.jpg?v=1581445184"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212538_6f5ffb55-8a67-4b48-a9fb-3f615c93e952.jpg?v=1581445184","width":720},{"alt":"Bird \u0026 Pomegranate Bayleaf\/Cream behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437753159760,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212539_4b4c097f-31e1-4b32-ad85-ebc0fa1ff800.jpg?v=1581445187"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212539_4b4c097f-31e1-4b32-ad85-ebc0fa1ff800.jpg?v=1581445187","width":720},{"alt":"Bird \u0026 Pomegranate Blue\/Sage behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437753847888,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212540_3b3368ba-cad2-4baf-8f9c-16c55f68fd58.jpg?v=1581445190"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212540_3b3368ba-cad2-4baf-8f9c-16c55f68fd58.jpg?v=1581445190","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eBird \u0026amp; Pomegranate behang van Morris \u0026amp; Co. Dit prachtige behangontwerp toont vogels die rondvliegen, neerstrijken en pikken tussen takken van gebladerte en granaatappelfruit. Daterend uit 1926, was het een van de laatste blokdrukbehang ontwerpen van Morris and Co. en geïnspireerd door het veel eerder fruitbehang.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4464447848528,"title":"Golden Lily","handle":"golden-lily-1","description":"\u003cp\u003eGolden Lily behang van Morris \u0026amp; Co. Ineengestrengelde leliestammen naar een ontwerp door JH Dearles in 1899. Een van de grootste nalatenschappen van Morris \u0026amp; Co. Dit historische behang is gedrukt in luchtige kleuren, samen met twee diepere kleuren - beide stijlen creëren een eigen drama manier.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-10T16:07:20+01:00","created_at":"2020-02-10T16:07:32+01:00","vendor":"Morris \u0026 Co","type":"behang","tags":["flora klassiek","historisch","Morris \u0026 Co"],"price":11500,"price_min":11500,"price_max":11500,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31841465729104,"title":"Green\/Red","option1":"Green\/Red","option2":null,"option3":null,"sku":"210398","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264815616080,"product_id":4464447848528,"position":3,"created_at":"2020-02-11T19:25:32+01:00","updated_at":"2020-06-24T17:27:43+02:00","alt":"Golden Lily Green\/Red behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210398_af441131-5f6d-405a-8200-55e0464c09ba.jpg?v=1593012463","variant_ids":[31841465729104]},"available":true,"name":"Golden Lily - Green\/Red","public_title":"Green\/Red","options":["Green\/Red"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Golden Lily Green\/Red behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437782356048,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210398_af441131-5f6d-405a-8200-55e0464c09ba.jpg?v=1581445532"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31841465761872,"title":"Olive Russet","option1":"Olive Russet","option2":null,"option3":null,"sku":"210399","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264815812688,"product_id":4464447848528,"position":4,"created_at":"2020-02-11T19:25:36+01:00","updated_at":"2020-06-24T17:27:43+02:00","alt":"Golden Lily Olive Russet behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210399_7cadd3be-36bd-490e-8f2c-33d1c2486bd2.jpg?v=1593012463","variant_ids":[31841465761872]},"available":true,"name":"Golden Lily - Olive Russet","public_title":"Olive Russet","options":["Olive Russet"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Golden Lily Olive Russet behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437782552656,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210399_7cadd3be-36bd-490e-8f2c-33d1c2486bd2.jpg?v=1581445536"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31841465794640,"title":"Biscuit\/Brick","option1":"Biscuit\/Brick","option2":null,"option3":null,"sku":"210400","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264815910992,"product_id":4464447848528,"position":5,"created_at":"2020-02-11T19:25:40+01:00","updated_at":"2020-06-24T17:27:43+02:00","alt":"Golden Lily Biscuit\/Brick behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210400_ec6d0393-8e68-40f1-8b4d-0e52befdb445.jpg?v=1593012463","variant_ids":[31841465794640]},"available":true,"name":"Golden Lily - Biscuit\/Brick","public_title":"Biscuit\/Brick","options":["Biscuit\/Brick"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Golden Lily Biscuit\/Brick behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437782650960,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210400_ec6d0393-8e68-40f1-8b4d-0e52befdb445.jpg?v=1581445539"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31841465827408,"title":"Slate\/Manilla","option1":"Slate\/Manilla","option2":null,"option3":null,"sku":"210401","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264815091792,"product_id":4464447848528,"position":2,"created_at":"2020-02-11T19:25:29+01:00","updated_at":"2020-06-24T17:27:43+02:00","alt":"Golden Lily Slate\/Manilla behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210401_83c9ad6c-cfbc-43d4-b998-5afcf83b996c.jpg?v=1593012463","variant_ids":[31841465827408]},"available":true,"name":"Golden Lily - Slate\/Manilla","public_title":"Slate\/Manilla","options":["Slate\/Manilla"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Golden Lily Slate\/Manilla behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437781831760,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210401_83c9ad6c-cfbc-43d4-b998-5afcf83b996c.jpg?v=1581445529"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31841465860176,"title":"Fig\/Burnt Orange","option1":"Fig\/Burnt Orange","option2":null,"option3":null,"sku":"210402","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264816042064,"product_id":4464447848528,"position":6,"created_at":"2020-02-11T19:25:43+01:00","updated_at":"2020-06-24T17:27:43+02:00","alt":"Golden Lily Fig\/Burnt Orange behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210402_9cff550f-3fc0-4ce1-b148-20977f2254f1.jpg?v=1593012463","variant_ids":[31841465860176]},"available":true,"name":"Golden Lily - Fig\/Burnt Orange","public_title":"Fig\/Burnt Orange","options":["Fig\/Burnt Orange"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Golden Lily Fig\/Burnt Orange behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437782782032,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210402_9cff550f-3fc0-4ce1-b148-20977f2254f1.jpg?v=1581445543"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31841465892944,"title":"Charcoal\/Olive","option1":"Charcoal\/Olive","option2":null,"option3":null,"sku":"210403","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264816271440,"product_id":4464447848528,"position":7,"created_at":"2020-02-11T19:25:46+01:00","updated_at":"2020-06-24T17:27:43+02:00","alt":"Golden Lily Charcoal\/Olive behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210403_67f080a3-3261-4e82-98ca-666844679da2.jpg?v=1593012463","variant_ids":[31841465892944]},"available":true,"name":"Golden Lily - Charcoal\/Olive","public_title":"Charcoal\/Olive","options":["Charcoal\/Olive"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Golden Lily Charcoal\/Olive behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437783011408,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210403_67f080a3-3261-4e82-98ca-666844679da2.jpg?v=1581445546"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Golden-Lily-wp_048834c9-2027-44b6-8c07-6c72eeba1a87.jpg?v=1593012463","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210401_83c9ad6c-cfbc-43d4-b998-5afcf83b996c.jpg?v=1593012463","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210398_af441131-5f6d-405a-8200-55e0464c09ba.jpg?v=1593012463","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210399_7cadd3be-36bd-490e-8f2c-33d1c2486bd2.jpg?v=1593012463","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210400_ec6d0393-8e68-40f1-8b4d-0e52befdb445.jpg?v=1593012463","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210402_9cff550f-3fc0-4ce1-b148-20977f2254f1.jpg?v=1593012463","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210403_67f080a3-3261-4e82-98ca-666844679da2.jpg?v=1593012463","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/golden-lilybehangmorris-coselected-wallpapers-by-oostendorp-26222219.jpg?v=1593012464"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Golden-Lily-wp_048834c9-2027-44b6-8c07-6c72eeba1a87.jpg?v=1593012463","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Golden Lily behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437781635152,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1366,"width":1366,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Golden-Lily-wp_048834c9-2027-44b6-8c07-6c72eeba1a87.jpg?v=1581445526"},"aspect_ratio":1.0,"height":1366,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Golden-Lily-wp_048834c9-2027-44b6-8c07-6c72eeba1a87.jpg?v=1581445526","width":1366},{"alt":"Golden Lily Slate\/Manilla behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437781831760,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210401_83c9ad6c-cfbc-43d4-b998-5afcf83b996c.jpg?v=1581445529"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210401_83c9ad6c-cfbc-43d4-b998-5afcf83b996c.jpg?v=1581445529","width":720},{"alt":"Golden Lily Green\/Red behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437782356048,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210398_af441131-5f6d-405a-8200-55e0464c09ba.jpg?v=1581445532"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210398_af441131-5f6d-405a-8200-55e0464c09ba.jpg?v=1581445532","width":720},{"alt":"Golden Lily Olive Russet behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437782552656,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210399_7cadd3be-36bd-490e-8f2c-33d1c2486bd2.jpg?v=1581445536"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210399_7cadd3be-36bd-490e-8f2c-33d1c2486bd2.jpg?v=1581445536","width":720},{"alt":"Golden Lily Biscuit\/Brick behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437782650960,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210400_ec6d0393-8e68-40f1-8b4d-0e52befdb445.jpg?v=1581445539"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210400_ec6d0393-8e68-40f1-8b4d-0e52befdb445.jpg?v=1581445539","width":720},{"alt":"Golden Lily Fig\/Burnt Orange behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437782782032,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210402_9cff550f-3fc0-4ce1-b148-20977f2254f1.jpg?v=1581445543"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210402_9cff550f-3fc0-4ce1-b148-20977f2254f1.jpg?v=1581445543","width":720},{"alt":"Golden Lily Charcoal\/Olive behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437783011408,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210403_67f080a3-3261-4e82-98ca-666844679da2.jpg?v=1581445546"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM6P210403_67f080a3-3261-4e82-98ca-666844679da2.jpg?v=1581445546","width":720},{"alt":"Golden Lily behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779542925392,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":667,"width":667,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/golden-lilybehangmorris-coselected-wallpapers-by-oostendorp-26222219.jpg?v=1593012463"},"aspect_ratio":1.0,"height":667,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/golden-lilybehangmorris-coselected-wallpapers-by-oostendorp-26222219.jpg?v=1593012463","width":667}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eGolden Lily behang van Morris \u0026amp; Co. Ineengestrengelde leliestammen naar een ontwerp door JH Dearles in 1899. Een van de grootste nalatenschappen van Morris \u0026amp; Co. Dit historische behang is gedrukt in luchtige kleuren, samen met twee diepere kleuren - beide stijlen creëren een eigen drama manier.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4478190190672,"title":"Lin","handle":"lin-5","description":"\u003cp\u003eSuite III collectie van Flamant, met twee prachtige ontwerpen met flock techniek die het behang een 3d effect geven. De Lin gaat door met zijn sterke effen basis en vele kleuren mogelijkheden.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-26T09:03:53+01:00","created_at":"2020-02-26T09:04:08+01:00","vendor":"Flamant","type":"behang","tags":["effen","Flamant","structuur"],"price":9900,"price_min":9900,"price_max":9900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31915677352016,"title":"200","option1":"200","option2":null,"option3":null,"sku":"18200","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528812712016,"product_id":4478190190672,"position":3,"created_at":"2020-03-13T11:19:51+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:00:04+02:00","alt":"Lin 200 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":432,"height":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18200-p_15ca7109-1baf-4de2-b0dd-140e71ab8483.jpg?v=1590580804","variant_ids":[31915677352016]},"available":true,"name":"Lin - 200","public_title":"200","options":["200"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Lin 200 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701790855248,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18200-p_15ca7109-1baf-4de2-b0dd-140e71ab8483.jpg?v=1584094791"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31915677384784,"title":"201","option1":"201","option2":null,"option3":null,"sku":"18201","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528811270224,"product_id":4478190190672,"position":2,"created_at":"2020-03-13T11:19:46+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:00:04+02:00","alt":"Lin 201 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":432,"height":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18201-p_e94b6b79-74a5-4c4e-a776-d8ff5e9d597f.jpg?v=1590580804","variant_ids":[31915677384784]},"available":true,"name":"Lin - 201","public_title":"201","options":["201"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Lin 201 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701789446224,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18201-p_e94b6b79-74a5-4c4e-a776-d8ff5e9d597f.jpg?v=1584094786"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31915677417552,"title":"202","option1":"202","option2":null,"option3":null,"sku":"18202","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528812777552,"product_id":4478190190672,"position":4,"created_at":"2020-03-13T11:19:55+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:00:04+02:00","alt":"Lin 202 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":432,"height":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18202-p_536d793d-c9f0-49f8-b00b-09dabaf4133a.jpg?v=1590580804","variant_ids":[31915677417552]},"available":true,"name":"Lin - 202","public_title":"202","options":["202"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Lin 202 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701790920784,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18202-p_536d793d-c9f0-49f8-b00b-09dabaf4133a.jpg?v=1584094795"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31915677450320,"title":"203","option1":"203","option2":null,"option3":null,"sku":"18203","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528813170768,"product_id":4478190190672,"position":5,"created_at":"2020-03-13T11:19:59+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:00:05+02:00","alt":"Lin 203 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":432,"height":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18203-p_d5d59426-4071-4dee-b085-19f25d8d9507.jpg?v=1590580805","variant_ids":[31915677450320]},"available":true,"name":"Lin - 203","public_title":"203","options":["203"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Lin 203 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701791379536,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18203-p_d5d59426-4071-4dee-b085-19f25d8d9507.jpg?v=1584094799"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31915677483088,"title":"204","option1":"204","option2":null,"option3":null,"sku":"18204","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528814153808,"product_id":4478190190672,"position":6,"created_at":"2020-03-13T11:20:04+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:00:05+02:00","alt":"Lin 204 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":432,"height":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18204-p_a228aa57-c6c9-40ca-b6f5-1570a3eb9b44.jpg?v=1590580805","variant_ids":[31915677483088]},"available":true,"name":"Lin - 204","public_title":"204","options":["204"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Lin 204 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701792297040,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18204-p_a228aa57-c6c9-40ca-b6f5-1570a3eb9b44.jpg?v=1584094804"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31915677515856,"title":"205","option1":"205","option2":null,"option3":null,"sku":"18205","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528815104080,"product_id":4478190190672,"position":7,"created_at":"2020-03-13T11:20:07+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:00:06+02:00","alt":"Lin 205 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":432,"height":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18205-p_e92e6f09-f922-454b-88b0-9e2227665e83.jpg?v=1590580806","variant_ids":[31915677515856]},"available":true,"name":"Lin - 205","public_title":"205","options":["205"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Lin 205 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701793247312,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18205-p_e92e6f09-f922-454b-88b0-9e2227665e83.jpg?v=1584094807"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31915677548624,"title":"206","option1":"206","option2":null,"option3":null,"sku":"18206","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528815562832,"product_id":4478190190672,"position":8,"created_at":"2020-03-13T11:20:11+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:00:06+02:00","alt":"Lin 206 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":432,"height":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18206-p_86f93793-2a2a-4e56-970c-89c95097bd74.jpg?v=1590580806","variant_ids":[31915677548624]},"available":true,"name":"Lin - 206","public_title":"206","options":["206"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Lin 206 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701793706064,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18206-p_86f93793-2a2a-4e56-970c-89c95097bd74.jpg?v=1584094811"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31915677581392,"title":"207","option1":"207","option2":null,"option3":null,"sku":"18207","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528816349264,"product_id":4478190190672,"position":9,"created_at":"2020-03-13T11:20:14+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:00:07+02:00","alt":"Lin 207 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":432,"height":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18207-p_7085621e-2a30-46db-a168-e28140b16644.jpg?v=1590580807","variant_ids":[31915677581392]},"available":true,"name":"Lin - 207","public_title":"207","options":["207"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Lin 207 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701794492496,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18207-p_7085621e-2a30-46db-a168-e28140b16644.jpg?v=1584094814"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31915677614160,"title":"208","option1":"208","option2":null,"option3":null,"sku":"18208","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528816742480,"product_id":4478190190672,"position":10,"created_at":"2020-03-13T11:20:18+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:00:07+02:00","alt":"Lin 208 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":432,"height":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18208-p_c989177e-0a07-4c3d-ac65-bf4590d5cf15.jpg?v=1590580807","variant_ids":[31915677614160]},"available":true,"name":"Lin - 208","public_title":"208","options":["208"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Lin 208 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701794885712,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18208-p_c989177e-0a07-4c3d-ac65-bf4590d5cf15.jpg?v=1584094818"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31915677646928,"title":"210","option1":"210","option2":null,"option3":null,"sku":"18210","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528818151504,"product_id":4478190190672,"position":11,"created_at":"2020-03-13T11:20:22+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:00:08+02:00","alt":"Lin 210 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":432,"height":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18210-p_2c1cf444-1a23-4f0f-b110-33c0cc4e2b85.jpg?v=1590580808","variant_ids":[31915677646928]},"available":true,"name":"Lin - 210","public_title":"210","options":["210"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Lin 210 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701796294736,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18210-p_2c1cf444-1a23-4f0f-b110-33c0cc4e2b85.jpg?v=1584094822"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31915677679696,"title":"211","option1":"211","option2":null,"option3":null,"sku":"18211","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528818905168,"product_id":4478190190672,"position":12,"created_at":"2020-03-13T11:20:25+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:00:09+02:00","alt":"Lin 211 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":432,"height":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18211-p_e5d16f4d-c9a6-4ed1-80c4-8a3f6da35c63.jpg?v=1590580809","variant_ids":[31915677679696]},"available":true,"name":"Lin - 211","public_title":"211","options":["211"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Lin 211 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701797048400,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18211-p_e5d16f4d-c9a6-4ed1-80c4-8a3f6da35c63.jpg?v=1584094825"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31915677712464,"title":"212","option1":"212","option2":null,"option3":null,"sku":"18212","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528818970704,"product_id":4478190190672,"position":13,"created_at":"2020-03-13T11:20:29+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:00:09+02:00","alt":"Lin 212 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":432,"height":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18212-p_c47100b4-5bd2-489b-8c0b-75584a8bb435.jpg?v=1590580809","variant_ids":[31915677712464]},"available":true,"name":"Lin - 212","public_title":"212","options":["212"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Lin 212 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701797113936,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18212-p_c47100b4-5bd2-489b-8c0b-75584a8bb435.jpg?v=1584094829"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31915677745232,"title":"213","option1":"213","option2":null,"option3":null,"sku":"18213","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528819691600,"product_id":4478190190672,"position":14,"created_at":"2020-03-13T11:20:32+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:00:09+02:00","alt":"Lin 213 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":432,"height":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18213-p_7db7554d-47fb-47a1-99c9-2b4a5ade2547.jpg?v=1590580809","variant_ids":[31915677745232]},"available":true,"name":"Lin - 213","public_title":"213","options":["213"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Lin 213 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701797834832,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18213-p_7db7554d-47fb-47a1-99c9-2b4a5ade2547.jpg?v=1584094832"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31915677778000,"title":"214","option1":"214","option2":null,"option3":null,"sku":"18214","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528820772944,"product_id":4478190190672,"position":15,"created_at":"2020-03-13T11:20:36+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:00:10+02:00","alt":"Lin 214 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":432,"height":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18214-p_98e80c7e-6ee1-411e-a566-03618eb60ae5.jpg?v=1590580810","variant_ids":[31915677778000]},"available":true,"name":"Lin - 214","public_title":"214","options":["214"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Lin 214 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701798916176,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18214-p_98e80c7e-6ee1-411e-a566-03618eb60ae5.jpg?v=1584094836"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31915677810768,"title":"215","option1":"215","option2":null,"option3":null,"sku":"18215","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528821100624,"product_id":4478190190672,"position":16,"created_at":"2020-03-13T11:20:39+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:00:10+02:00","alt":"Lin 215 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":432,"height":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18215-p_56ced6bf-b0fc-4073-8fdb-7b935c119f26.jpg?v=1590580810","variant_ids":[31915677810768]},"available":true,"name":"Lin - 215","public_title":"215","options":["215"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Lin 215 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701799276624,"position":16,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18215-p_56ced6bf-b0fc-4073-8fdb-7b935c119f26.jpg?v=1584094839"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantthewallpapercollection-lin-40019-1_92649dc5-78da-4118-843f-b1988686d4b7.jpg?v=1590580803","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18201-p_e94b6b79-74a5-4c4e-a776-d8ff5e9d597f.jpg?v=1590580804","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18200-p_15ca7109-1baf-4de2-b0dd-140e71ab8483.jpg?v=1590580804","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18202-p_536d793d-c9f0-49f8-b00b-09dabaf4133a.jpg?v=1590580804","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18203-p_d5d59426-4071-4dee-b085-19f25d8d9507.jpg?v=1590580805","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18204-p_a228aa57-c6c9-40ca-b6f5-1570a3eb9b44.jpg?v=1590580805","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18205-p_e92e6f09-f922-454b-88b0-9e2227665e83.jpg?v=1590580806","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18206-p_86f93793-2a2a-4e56-970c-89c95097bd74.jpg?v=1590580806","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18207-p_7085621e-2a30-46db-a168-e28140b16644.jpg?v=1590580807","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18208-p_c989177e-0a07-4c3d-ac65-bf4590d5cf15.jpg?v=1590580807","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18210-p_2c1cf444-1a23-4f0f-b110-33c0cc4e2b85.jpg?v=1590580808","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18211-p_e5d16f4d-c9a6-4ed1-80c4-8a3f6da35c63.jpg?v=1590580809","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18212-p_c47100b4-5bd2-489b-8c0b-75584a8bb435.jpg?v=1590580809","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18213-p_7db7554d-47fb-47a1-99c9-2b4a5ade2547.jpg?v=1590580809","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18214-p_98e80c7e-6ee1-411e-a566-03618eb60ae5.jpg?v=1590580810","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18215-p_56ced6bf-b0fc-4073-8fdb-7b935c119f26.jpg?v=1590580810","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18212-p_436afef2-6f53-40a9-a404-75c3b480887a.jpg?v=1590580811","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18213-p_c45ef982-02b9-4cae-9263-299295214c90.jpg?v=1590580811","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18214-p_8d38802c-2d44-41db-ae4e-19eccb6f19c6.jpg?v=1590580811","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18215-p_c766cb57-edac-4a71-9d13-ca042e86f5e7.jpg?v=1590580812"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantthewallpapercollection-lin-40019-1_92649dc5-78da-4118-843f-b1988686d4b7.jpg?v=1590580803","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Lin behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701789249616,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantthewallpapercollection-lin-40019-1_92649dc5-78da-4118-843f-b1988686d4b7.jpg?v=1584094782"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantthewallpapercollection-lin-40019-1_92649dc5-78da-4118-843f-b1988686d4b7.jpg?v=1584094782","width":720},{"alt":"Lin 201 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701789446224,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18201-p_e94b6b79-74a5-4c4e-a776-d8ff5e9d597f.jpg?v=1584094786"},"aspect_ratio":1.0,"height":432,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18201-p_e94b6b79-74a5-4c4e-a776-d8ff5e9d597f.jpg?v=1584094786","width":432},{"alt":"Lin 200 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701790855248,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18200-p_15ca7109-1baf-4de2-b0dd-140e71ab8483.jpg?v=1584094791"},"aspect_ratio":1.0,"height":432,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18200-p_15ca7109-1baf-4de2-b0dd-140e71ab8483.jpg?v=1584094791","width":432},{"alt":"Lin 202 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701790920784,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18202-p_536d793d-c9f0-49f8-b00b-09dabaf4133a.jpg?v=1584094795"},"aspect_ratio":1.0,"height":432,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18202-p_536d793d-c9f0-49f8-b00b-09dabaf4133a.jpg?v=1584094795","width":432},{"alt":"Lin 203 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701791379536,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18203-p_d5d59426-4071-4dee-b085-19f25d8d9507.jpg?v=1584094799"},"aspect_ratio":1.0,"height":432,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18203-p_d5d59426-4071-4dee-b085-19f25d8d9507.jpg?v=1584094799","width":432},{"alt":"Lin 204 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701792297040,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18204-p_a228aa57-c6c9-40ca-b6f5-1570a3eb9b44.jpg?v=1584094804"},"aspect_ratio":1.0,"height":432,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18204-p_a228aa57-c6c9-40ca-b6f5-1570a3eb9b44.jpg?v=1584094804","width":432},{"alt":"Lin 205 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701793247312,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18205-p_e92e6f09-f922-454b-88b0-9e2227665e83.jpg?v=1584094807"},"aspect_ratio":1.0,"height":432,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18205-p_e92e6f09-f922-454b-88b0-9e2227665e83.jpg?v=1584094807","width":432},{"alt":"Lin 206 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701793706064,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18206-p_86f93793-2a2a-4e56-970c-89c95097bd74.jpg?v=1584094811"},"aspect_ratio":1.0,"height":432,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18206-p_86f93793-2a2a-4e56-970c-89c95097bd74.jpg?v=1584094811","width":432},{"alt":"Lin 207 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701794492496,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18207-p_7085621e-2a30-46db-a168-e28140b16644.jpg?v=1584094814"},"aspect_ratio":1.0,"height":432,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18207-p_7085621e-2a30-46db-a168-e28140b16644.jpg?v=1584094814","width":432},{"alt":"Lin 208 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701794885712,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18208-p_c989177e-0a07-4c3d-ac65-bf4590d5cf15.jpg?v=1584094818"},"aspect_ratio":1.0,"height":432,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18208-p_c989177e-0a07-4c3d-ac65-bf4590d5cf15.jpg?v=1584094818","width":432},{"alt":"Lin 210 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701796294736,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18210-p_2c1cf444-1a23-4f0f-b110-33c0cc4e2b85.jpg?v=1584094822"},"aspect_ratio":1.0,"height":432,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18210-p_2c1cf444-1a23-4f0f-b110-33c0cc4e2b85.jpg?v=1584094822","width":432},{"alt":"Lin 211 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701797048400,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18211-p_e5d16f4d-c9a6-4ed1-80c4-8a3f6da35c63.jpg?v=1584094825"},"aspect_ratio":1.0,"height":432,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18211-p_e5d16f4d-c9a6-4ed1-80c4-8a3f6da35c63.jpg?v=1584094825","width":432},{"alt":"Lin 212 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701797113936,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18212-p_c47100b4-5bd2-489b-8c0b-75584a8bb435.jpg?v=1584094829"},"aspect_ratio":1.0,"height":432,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18212-p_c47100b4-5bd2-489b-8c0b-75584a8bb435.jpg?v=1584094829","width":432},{"alt":"Lin 213 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701797834832,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18213-p_7db7554d-47fb-47a1-99c9-2b4a5ade2547.jpg?v=1584094832"},"aspect_ratio":1.0,"height":432,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18213-p_7db7554d-47fb-47a1-99c9-2b4a5ade2547.jpg?v=1584094832","width":432},{"alt":"Lin 214 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701798916176,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18214-p_98e80c7e-6ee1-411e-a566-03618eb60ae5.jpg?v=1584094836"},"aspect_ratio":1.0,"height":432,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18214-p_98e80c7e-6ee1-411e-a566-03618eb60ae5.jpg?v=1584094836","width":432},{"alt":"Lin 215 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701799276624,"position":16,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":432,"width":432,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18215-p_56ced6bf-b0fc-4073-8fdb-7b935c119f26.jpg?v=1584094839"},"aspect_ratio":1.0,"height":432,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18215-p_56ced6bf-b0fc-4073-8fdb-7b935c119f26.jpg?v=1584094839","width":432},{"alt":"Lin 112 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701799997520,"position":17,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18212-p_436afef2-6f53-40a9-a404-75c3b480887a.jpg?v=1584094843"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18212-p_436afef2-6f53-40a9-a404-75c3b480887a.jpg?v=1584094843","width":720},{"alt":"Lin 113 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701800390736,"position":18,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18213-p_c45ef982-02b9-4cae-9263-299295214c90.jpg?v=1584094847"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18213-p_c45ef982-02b9-4cae-9263-299295214c90.jpg?v=1584094847","width":720},{"alt":"Lin 114 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701801832528,"position":19,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18214-p_8d38802c-2d44-41db-ae4e-19eccb6f19c6.jpg?v=1584094850"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18214-p_8d38802c-2d44-41db-ae4e-19eccb6f19c6.jpg?v=1584094850","width":720},{"alt":"Lin 115 behang Flamant Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701802455120,"position":20,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18215-p_c766cb57-edac-4a71-9d13-ca042e86f5e7.jpg?v=1584094854"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/flamantsuiteiii-lin-18215-p_c766cb57-edac-4a71-9d13-ca042e86f5e7.jpg?v=1584094854","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eSuite III collectie van Flamant, met twee prachtige ontwerpen met flock techniek die het behang een 3d effect geven. De Lin gaat door met zijn sterke effen basis en vele kleuren mogelijkheden.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4616193867856,"title":"Zoo Archaeology","handle":"zoo-archaeology","description":"\u003cp\u003eZoo Archaeology behang van Mind the Grap. Een behang vol skeletten van dieren, geïnspireerd op het levenswerk van een mysterieuze antiquair. Leuk voor een kinderkamer!\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-05-15T16:57:29+02:00","created_at":"2020-05-15T15:31:07+02:00","vendor":"Mind the Gap","type":"behang","tags":["dieren","Mind the Gap","panelen"],"price":17500,"price_min":17500,"price_max":17500,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32387946709072,"title":"Bruin\/Grijs","option1":"Bruin\/Grijs","option2":null,"option3":null,"sku":"WP20236","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607318773840,"product_id":4616193867856,"position":2,"created_at":"2020-06-24T19:33:11+02:00","updated_at":"2020-06-24T19:33:15+02:00","alt":"Zoo Archaeology Bruin\/Grijs behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/zoo-archaeologybehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266831.jpg?v=1593019995","variant_ids":[32387946709072]},"available":true,"name":"Zoo Archaeology - Bruin\/Grijs","public_title":"Bruin\/Grijs","options":["Bruin\/Grijs"],"price":17500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Zoo Archaeology Bruin\/Grijs behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780445356112,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/zoo-archaeologybehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266831.jpg?v=1593019991"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32387946741840,"title":"Zwart\/Grijs","option1":"Zwart\/Grijs","option2":null,"option3":null,"sku":"WP20237","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607319461968,"product_id":4616193867856,"position":3,"created_at":"2020-06-24T19:33:14+02:00","updated_at":"2020-06-24T19:33:15+02:00","alt":"Zoo Archaeology Zwart\/Grijs behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/zoo-archaeologybehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266832.jpg?v=1593019995","variant_ids":[32387946741840]},"available":true,"name":"Zoo Archaeology - Zwart\/Grijs","public_title":"Zwart\/Grijs","options":["Zwart\/Grijs"],"price":17500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Zoo Archaeology Zwart\/Grijs behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780446011472,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/zoo-archaeologybehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266832.jpg?v=1593019994"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/zoo-archaeologybehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266830.jpg?v=1593019995","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/zoo-archaeologybehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266831.jpg?v=1593019995","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/zoo-archaeologybehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266832.jpg?v=1593019995"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/zoo-archaeologybehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266830.jpg?v=1593019995","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Zoo Archaeology behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780444864592,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1104,"width":1104,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/zoo-archaeologybehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266830.jpg?v=1593019988"},"aspect_ratio":1.0,"height":1104,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/zoo-archaeologybehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266830.jpg?v=1593019988","width":1104},{"alt":"Zoo Archaeology Bruin\/Grijs behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780445356112,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/zoo-archaeologybehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266831.jpg?v=1593019991"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/zoo-archaeologybehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266831.jpg?v=1593019991","width":1000},{"alt":"Zoo Archaeology Zwart\/Grijs behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780446011472,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/zoo-archaeologybehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266832.jpg?v=1593019994"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/zoo-archaeologybehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266832.jpg?v=1593019994","width":1000}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eZoo Archaeology behang van Mind the Grap. Een behang vol skeletten van dieren, geïnspireerd op het levenswerk van een mysterieuze antiquair. Leuk voor een kinderkamer!\u003c\/p\u003e"} , {"id":4616193671248,"title":"Tsuru","handle":"tsuru","description":"Tsuru behang van Mind the Grap. Dit behang heeft een diepblauwe achtergrond, waardoor de Japanse kraanvogels helemaal tot zijn recht komen. Een symbool van geluk, lang leven en trouw.","published_at":"2020-05-15T16:57:26+02:00","created_at":"2020-05-15T15:31:00+02:00","vendor":"Mind the Gap","type":"behang","tags":["dieren","flora modern","Mind the Gap","panelen"],"price":17500,"price_min":17500,"price_max":17500,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32387946414160,"title":"Indigo","option1":"Indigo","option2":null,"option3":null,"sku":"WP20392","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607185342544,"product_id":4616193671248,"position":2,"created_at":"2020-06-24T19:08:27+02:00","updated_at":"2020-06-24T19:08:29+02:00","alt":"Tsuru Indigo behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/tsurubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266820.jpg?v=1593018509","variant_ids":[32387946414160]},"available":true,"name":"Tsuru - Indigo","public_title":"Indigo","options":["Indigo"],"price":17500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Tsuru Indigo behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780311793744,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/tsurubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266820.jpg?v=1593018507"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/tsurubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266819.jpg?v=1593018508","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/tsurubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266820.jpg?v=1593018509"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/tsurubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266819.jpg?v=1593018508","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Tsuru behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780311662672,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":919,"width":919,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/tsurubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266819.jpg?v=1593018504"},"aspect_ratio":1.0,"height":919,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/tsurubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266819.jpg?v=1593018504","width":919},{"alt":"Tsuru Indigo behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780311793744,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/tsurubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266820.jpg?v=1593018507"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/tsurubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266820.jpg?v=1593018507","width":1000}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"Tsuru behang van Mind the Grap. Dit behang heeft een diepblauwe achtergrond, waardoor de Japanse kraanvogels helemaal tot zijn recht komen. Een symbool van geluk, lang leven en trouw."} , {"id":4462346469456,"title":"Kopron","handle":"kopron","description":"\u003cp\u003eKopron behang van Texam wallmasters. Het uiterlijk van dit luxe behang doet denken aan schors en zorgt voor detail. Verkrijgbaar in een serie natuurlijke tinten. Dit behang geeft een betoverend resultaat in ieder interieur en heeft daarnaast een akoestische werking.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-07T16:42:01+01:00","created_at":"2020-02-07T16:42:13+01:00","vendor":"Texam","type":"behang","tags":["akoestisch","effen","structuur","Texam"],"price":5700,"price_min":5700,"price_max":5700,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31831485415504,"title":"200","option1":"200","option2":null,"option3":null,"sku":"co200","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743366561872,"product_id":4462346469456,"position":2,"created_at":"2020-07-06T16:32:48+02:00","updated_at":"2020-10-23T11:37:59+02:00","alt":"Kopron 200 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720848.jpg?v=1603445879","variant_ids":[31831485415504]},"available":true,"name":"Kopron - 200","public_title":"200","options":["200"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Kopron 200 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916486262864,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720848.jpg?v=1594045968"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31831485448272,"title":"201","option1":"201","option2":null,"option3":null,"sku":"co201","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743366955088,"product_id":4462346469456,"position":3,"created_at":"2020-07-06T16:32:52+02:00","updated_at":"2020-10-23T11:37:59+02:00","alt":"Kopron 201 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720849.jpg?v=1603445879","variant_ids":[31831485448272]},"available":true,"name":"Kopron - 201","public_title":"201","options":["201"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Kopron 201 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916486688848,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720849.jpg?v=1594045972"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31831485513808,"title":"202","option1":"202","option2":null,"option3":null,"sku":"co202","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743368396880,"product_id":4462346469456,"position":4,"created_at":"2020-07-06T16:32:56+02:00","updated_at":"2020-10-23T11:37:59+02:00","alt":"Kopron 202 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720850.jpg?v=1603445879","variant_ids":[31831485513808]},"available":true,"name":"Kopron - 202","public_title":"202","options":["202"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Kopron 202 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916488097872,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720850.jpg?v=1594045976"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31831485579344,"title":"203","option1":"203","option2":null,"option3":null,"sku":"co203","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743369347152,"product_id":4462346469456,"position":5,"created_at":"2020-07-06T16:33:00+02:00","updated_at":"2020-10-23T11:37:59+02:00","alt":"Kopron 203 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720851.jpg?v=1603445879","variant_ids":[31831485579344]},"available":true,"name":"Kopron - 203","public_title":"203","options":["203"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Kopron 203 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916489048144,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720851.jpg?v=1594045980"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31831485644880,"title":"204","option1":"204","option2":null,"option3":null,"sku":"co204","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743371313232,"product_id":4462346469456,"position":6,"created_at":"2020-07-06T16:33:05+02:00","updated_at":"2020-10-23T11:37:59+02:00","alt":"Kopron 204 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720852.jpg?v=1603445879","variant_ids":[31831485644880]},"available":true,"name":"Kopron - 204","public_title":"204","options":["204"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Kopron 204 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916491046992,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720852.jpg?v=1594045985"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31831485710416,"title":"205","option1":"205","option2":null,"option3":null,"sku":"co205","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743372099664,"product_id":4462346469456,"position":7,"created_at":"2020-07-06T16:33:09+02:00","updated_at":"2020-10-23T11:37:59+02:00","alt":"Kopron 205 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720853.jpg?v=1603445879","variant_ids":[31831485710416]},"available":true,"name":"Kopron - 205","public_title":"205","options":["205"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Kopron 205 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916491800656,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720853.jpg?v=1594045989"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31831485743184,"title":"206","option1":"206","option2":null,"option3":null,"sku":"co206","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743372984400,"product_id":4462346469456,"position":8,"created_at":"2020-07-06T16:33:13+02:00","updated_at":"2020-10-23T11:37:59+02:00","alt":"Kopron 206 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720854.jpg?v=1603445879","variant_ids":[31831485743184]},"available":true,"name":"Kopron - 206","public_title":"206","options":["206"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Kopron 206 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916492685392,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720854.jpg?v=1594045993"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31831485775952,"title":"207","option1":"207","option2":null,"option3":null,"sku":"co207","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743374196816,"product_id":4462346469456,"position":9,"created_at":"2020-07-06T16:33:17+02:00","updated_at":"2020-10-23T11:37:59+02:00","alt":"Kopron 207 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720855.jpg?v=1603445879","variant_ids":[31831485775952]},"available":true,"name":"Kopron - 207","public_title":"207","options":["207"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Kopron 207 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916493897808,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720855.jpg?v=1594045997"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31831485808720,"title":"208","option1":"208","option2":null,"option3":null,"sku":"co208","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743376031824,"product_id":4462346469456,"position":10,"created_at":"2020-07-06T16:33:21+02:00","updated_at":"2020-10-23T11:37:59+02:00","alt":"Kopron 208 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720856.jpg?v=1603445879","variant_ids":[31831485808720]},"available":true,"name":"Kopron - 208","public_title":"208","options":["208"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Kopron 208 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916495732816,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720856.jpg?v=1594046001"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-27331550.jpg?v=1603445879","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720848.jpg?v=1603445879","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720849.jpg?v=1603445879","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720850.jpg?v=1603445879","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720851.jpg?v=1603445879","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720852.jpg?v=1603445879","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720853.jpg?v=1603445879","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720854.jpg?v=1603445879","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720855.jpg?v=1603445879","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720856.jpg?v=1603445879"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-27331550.jpg?v=1603445879","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Kopron behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503931306064,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":873,"width":873,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-27331550.jpg?v=1599656577"},"aspect_ratio":1.0,"height":873,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-27331550.jpg?v=1599656577","width":873},{"alt":"Kopron 200 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916486262864,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720848.jpg?v=1594045968"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720848.jpg?v=1594045968","width":1000},{"alt":"Kopron 201 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916486688848,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720849.jpg?v=1594045972"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720849.jpg?v=1594045972","width":1000},{"alt":"Kopron 202 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916488097872,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720850.jpg?v=1594045976"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720850.jpg?v=1594045976","width":1000},{"alt":"Kopron 203 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916489048144,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720851.jpg?v=1594045980"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720851.jpg?v=1594045980","width":1000},{"alt":"Kopron 204 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916491046992,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720852.jpg?v=1594045985"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720852.jpg?v=1594045985","width":1000},{"alt":"Kopron 205 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916491800656,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720853.jpg?v=1594045989"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720853.jpg?v=1594045989","width":1000},{"alt":"Kopron 206 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916492685392,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720854.jpg?v=1594045993"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720854.jpg?v=1594045993","width":1000},{"alt":"Kopron 207 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916493897808,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720855.jpg?v=1594045997"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720855.jpg?v=1594045997","width":1000},{"alt":"Kopron 208 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916495732816,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720856.jpg?v=1594046001"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kopronbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720856.jpg?v=1594046001","width":1000}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eKopron behang van Texam wallmasters. Het uiterlijk van dit luxe behang doet denken aan schors en zorgt voor detail. Verkrijgbaar in een serie natuurlijke tinten. Dit behang geeft een betoverend resultaat in ieder interieur en heeft daarnaast een akoestische werking.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4504827887696,"title":"Itaya","handle":"itaya","description":"\u003cp\u003eItaya behang van Arte. De print van dit luxe behang vindt zijn inspiratie bij de Itayapalm afkomstig uit het Amazone gebied. Naargelang de kleurkeuze komt er meer of minder contrast tevoorschijn. Een prachtig warm behang voor ieder interieur.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-03-30T16:57:24+02:00","created_at":"2020-03-30T14:51:10+02:00","vendor":"Arte","type":"behang","tags":["Arte","flora modern","geometrisch","structuur","verticaal"],"price":12900,"price_min":12900,"price_max":12900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32085731377232,"title":"4","option1":"4","option2":null,"option3":null,"sku":"75404A","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606465986640,"product_id":4504827887696,"position":2,"created_at":"2020-06-24T17:34:27+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:34:40+02:00","alt":"Itaya 4 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":900,"height":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222234.jpg?v=1593012880","variant_ids":[32085731377232]},"available":true,"name":"Itaya - 4","public_title":"4","options":["4"],"price":12900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Itaya 4 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779592142928,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222234.jpg?v=1593012867"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32085731278928,"title":"0","option1":"0","option2":null,"option3":null,"sku":"75400A","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606466576464,"product_id":4504827887696,"position":3,"created_at":"2020-06-24T17:34:30+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:34:40+02:00","alt":"Itaya 0 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":900,"height":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222235.jpg?v=1593012880","variant_ids":[32085731278928]},"available":true,"name":"Itaya - 0","public_title":"0","options":["0"],"price":12900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Itaya 0 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779592732752,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222235.jpg?v=1593012870"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32085731311696,"title":"1","option1":"1","option2":null,"option3":null,"sku":"75401A","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606467002448,"product_id":4504827887696,"position":4,"created_at":"2020-06-24T17:34:33+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:34:40+02:00","alt":"Itaya 1 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":900,"height":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222236.jpg?v=1593012880","variant_ids":[32085731311696]},"available":true,"name":"Itaya - 1","public_title":"1","options":["1"],"price":12900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Itaya 1 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779593158736,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222236.jpg?v=1593012873"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32085731344464,"title":"3","option1":"3","option2":null,"option3":null,"sku":"75403A","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606467625040,"product_id":4504827887696,"position":6,"created_at":"2020-06-24T17:34:36+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:34:40+02:00","alt":"Itaya 3 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":900,"height":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222237.jpg?v=1593012880","variant_ids":[32085731344464]},"available":true,"name":"Itaya - 3","public_title":"3","options":["3"],"price":12900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Itaya 3 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779593781328,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222237.jpg?v=1593012876"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32085731410000,"title":"7","option1":"7","option2":null,"option3":null,"sku":"75407A","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606468444240,"product_id":4504827887696,"position":7,"created_at":"2020-06-24T17:34:39+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:34:41+02:00","alt":"Itaya 7 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222238.jpg?v=1593012881","variant_ids":[32085731410000]},"available":true,"name":"Itaya - 7","public_title":"7","options":["7"],"price":12900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Itaya 7 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779594600528,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222238.jpg?v=1593012879"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222233.jpg?v=1593012880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222234.jpg?v=1593012880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222235.jpg?v=1593012880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222236.jpg?v=1593012880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itaya-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783905_586a23b8-3e3b-433f-b858-c8bffb65f39c.jpg?v=1593012880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222237.jpg?v=1593012880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222238.jpg?v=1593012881"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222233.jpg?v=1593012880","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Itaya behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779591094352,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1100,"width":1100,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222233.jpg?v=1593012864"},"aspect_ratio":1.0,"height":1100,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222233.jpg?v=1593012864","width":1100},{"alt":"Itaya 4 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779592142928,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222234.jpg?v=1593012867"},"aspect_ratio":1.0,"height":900,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222234.jpg?v=1593012867","width":900},{"alt":"Itaya 0 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779592732752,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222235.jpg?v=1593012870"},"aspect_ratio":1.0,"height":900,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222235.jpg?v=1593012870","width":900},{"alt":"Itaya 1 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779593158736,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222236.jpg?v=1593012873"},"aspect_ratio":1.0,"height":900,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222236.jpg?v=1593012873","width":900},{"alt":"Itaya behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857386950736,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itaya-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783905_586a23b8-3e3b-433f-b858-c8bffb65f39c.jpg?v=1585745707"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itaya-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783905_586a23b8-3e3b-433f-b858-c8bffb65f39c.jpg?v=1585745707","width":720},{"alt":"Itaya 3 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779593781328,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222237.jpg?v=1593012876"},"aspect_ratio":1.0,"height":900,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222237.jpg?v=1593012876","width":900},{"alt":"Itaya 7 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779594600528,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222238.jpg?v=1593012879"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/itayabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222238.jpg?v=1593012879","width":1000}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eItaya behang van Arte. De print van dit luxe behang vindt zijn inspiratie bij de Itayapalm afkomstig uit het Amazone gebied. Naargelang de kleurkeuze komt er meer of minder contrast tevoorschijn. Een prachtig warm behang voor ieder interieur.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4504827625552,"title":"Abanico","handle":"abanico","description":"\u003cp\u003eHet Abanico behang van Arte is een waaiersvorm van een compositie van pandanbladeren. Dit creëert een subtiele natuurlijke look van het behang. Het uitgesproken reliëf van de bladeren geeft extra diepte en contrast en maakt het realistisch. Haal de natuur in huis met dit behang!\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-03-30T16:57:23+02:00","created_at":"2020-03-30T14:50:28+02:00","vendor":"Arte","type":"behang","tags":["Arte","flora modern","structuur"],"price":13900,"price_min":13900,"price_max":13900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32085730263120,"title":"1","option1":"1","option2":null,"option3":null,"sku":"34001","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684167110736,"product_id":4504827625552,"position":2,"created_at":"2020-04-01T14:19:20+02:00","updated_at":"2020-06-24T16:46:14+02:00","alt":"Abanico 1 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":630,"height":630,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783551_79e0f96c-90d8-4793-a95d-743cf90b78d4.jpg?v=1593009974","variant_ids":[32085730263120]},"available":true,"name":"Abanico - 1","public_title":"1","options":["1"],"price":13900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Abanico 1 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857206530128,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":630,"width":630,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783551_79e0f96c-90d8-4793-a95d-743cf90b78d4.jpg?v=1585743560"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32085730230352,"title":"0","option1":"0","option2":null,"option3":null,"sku":"34000","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684167012432,"product_id":4504827625552,"position":4,"created_at":"2020-04-01T14:19:16+02:00","updated_at":"2020-06-24T16:46:14+02:00","alt":"Abanico 0 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":630,"height":630,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783550_4d574375-ef00-4571-9cea-5b814562ac40.jpg?v=1593009974","variant_ids":[32085730230352]},"available":true,"name":"Abanico - 0","public_title":"0","options":["0"],"price":13900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Abanico 0 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857206431824,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":630,"width":630,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783550_4d574375-ef00-4571-9cea-5b814562ac40.jpg?v=1585743556"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32085730295888,"title":"2","option1":"2","option2":null,"option3":null,"sku":"34002","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684167635024,"product_id":4504827625552,"position":5,"created_at":"2020-04-01T14:19:23+02:00","updated_at":"2020-06-24T16:46:14+02:00","alt":"Abanico 2 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":630,"height":630,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783552_e121eb51-36ad-47db-b24b-06d86eaf89b6.jpg?v=1593009974","variant_ids":[32085730295888]},"available":true,"name":"Abanico - 2","public_title":"2","options":["2"],"price":13900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Abanico 2 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857207054416,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":630,"width":630,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783552_e121eb51-36ad-47db-b24b-06d86eaf89b6.jpg?v=1585743563"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32085730328656,"title":"3","option1":"3","option2":null,"option3":null,"sku":"34003","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684167733328,"product_id":4504827625552,"position":6,"created_at":"2020-04-01T14:19:27+02:00","updated_at":"2020-06-24T16:46:14+02:00","alt":"Abanico 3 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":630,"height":630,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783553_6eef7b6a-5ae3-48f5-83fe-8958ab2f0d8b.jpg?v=1593009974","variant_ids":[32085730328656]},"available":true,"name":"Abanico - 3","public_title":"3","options":["3"],"price":13900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Abanico 3 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857207152720,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":630,"width":630,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783553_6eef7b6a-5ae3-48f5-83fe-8958ab2f0d8b.jpg?v=1585743567"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32085730361424,"title":"4","option1":"4","option2":null,"option3":null,"sku":"34004","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684166684752,"product_id":4504827625552,"position":3,"created_at":"2020-04-01T14:19:13+02:00","updated_at":"2020-06-24T16:46:14+02:00","alt":"Abanico 4 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":630,"height":630,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783549_b0235f5c-22e1-49b2-bdd2-653cb68033ed.jpg?v=1593009974","variant_ids":[32085730361424]},"available":true,"name":"Abanico - 4","public_title":"4","options":["4"],"price":13900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Abanico 4 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857206104144,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":630,"width":630,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783549_b0235f5c-22e1-49b2-bdd2-653cb68033ed.jpg?v=1585743553"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanicobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222089.jpg?v=1593009974","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783551_79e0f96c-90d8-4793-a95d-743cf90b78d4.jpg?v=1593009974","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783549_b0235f5c-22e1-49b2-bdd2-653cb68033ed.jpg?v=1593009974","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783550_4d574375-ef00-4571-9cea-5b814562ac40.jpg?v=1593009974","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783552_e121eb51-36ad-47db-b24b-06d86eaf89b6.jpg?v=1593009974","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783553_6eef7b6a-5ae3-48f5-83fe-8958ab2f0d8b.jpg?v=1593009974","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783554_9ee70eda-817d-4224-af2f-8da6f886d7f3.jpg?v=1593009974"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanicobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222089.jpg?v=1593009974","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Abanico behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779283664976,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanicobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222089.jpg?v=1593009973"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanicobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222089.jpg?v=1593009973","width":1000},{"alt":"Abanico 1 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857206530128,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":630,"width":630,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783551_79e0f96c-90d8-4793-a95d-743cf90b78d4.jpg?v=1585743560"},"aspect_ratio":1.0,"height":630,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783551_79e0f96c-90d8-4793-a95d-743cf90b78d4.jpg?v=1585743560","width":630},{"alt":"Abanico 4 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857206104144,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":630,"width":630,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783549_b0235f5c-22e1-49b2-bdd2-653cb68033ed.jpg?v=1585743553"},"aspect_ratio":1.0,"height":630,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783549_b0235f5c-22e1-49b2-bdd2-653cb68033ed.jpg?v=1585743553","width":630},{"alt":"Abanico 0 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857206431824,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":630,"width":630,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783550_4d574375-ef00-4571-9cea-5b814562ac40.jpg?v=1585743556"},"aspect_ratio":1.0,"height":630,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783550_4d574375-ef00-4571-9cea-5b814562ac40.jpg?v=1585743556","width":630},{"alt":"Abanico 2 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857207054416,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":630,"width":630,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783552_e121eb51-36ad-47db-b24b-06d86eaf89b6.jpg?v=1585743563"},"aspect_ratio":1.0,"height":630,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783552_e121eb51-36ad-47db-b24b-06d86eaf89b6.jpg?v=1585743563","width":630},{"alt":"Abanico 3 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857207152720,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":630,"width":630,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783553_6eef7b6a-5ae3-48f5-83fe-8958ab2f0d8b.jpg?v=1585743567"},"aspect_ratio":1.0,"height":630,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783553_6eef7b6a-5ae3-48f5-83fe-8958ab2f0d8b.jpg?v=1585743567","width":630},{"alt":"Abanico behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857207808080,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783554_9ee70eda-817d-4224-af2f-8da6f886d7f3.jpg?v=1585743571"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/abanico-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783554_9ee70eda-817d-4224-af2f-8da6f886d7f3.jpg?v=1585743571","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eHet Abanico behang van Arte is een waaiersvorm van een compositie van pandanbladeren. Dit creëert een subtiele natuurlijke look van het behang. Het uitgesproken reliëf van de bladeren geeft extra diepte en contrast en maakt het realistisch. Haal de natuur in huis met dit behang!\u003c\/p\u003e"} , {"id":4616192294992,"title":"Oceania","handle":"oceania","description":"\u003cp\u003eOceania behang van Mind the Grap. Dit behang is een spectaculair ontwerp van de wilde en kleurrijke onderwaterwereld. Vissen en koraal op een donkere achtergrond.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-05-15T16:58:19+02:00","created_at":"2020-05-15T15:30:26+02:00","vendor":"Mind the Gap","type":"behang","tags":["dieren","kind","Mind the Gap","panelen"],"price":17500,"price_min":17500,"price_max":17500,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32387943596112,"title":"Multicolor","option1":"Multicolor","option2":null,"option3":null,"sku":"WP20304","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606615244880,"product_id":4616192294992,"position":2,"created_at":"2020-06-24T17:59:55+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:59:56+02:00","alt":"Oceania Multicolor behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/oceaniabehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266766.jpg?v=1593014396","variant_ids":[32387943596112]},"available":true,"name":"Oceania - Multicolor","public_title":"Multicolor","options":["Multicolor"],"price":17500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Oceania Multicolor behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779741532240,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/oceaniabehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266766.jpg?v=1593014395"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/oceaniabehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266765.jpg?v=1593014396","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/oceaniabehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266766.jpg?v=1593014396"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/oceaniabehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266765.jpg?v=1593014396","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Oceania behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779740811344,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1001,"width":1001,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/oceaniabehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266765.jpg?v=1593014392"},"aspect_ratio":1.0,"height":1001,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/oceaniabehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266765.jpg?v=1593014392","width":1001},{"alt":"Oceania Multicolor behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779741532240,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/oceaniabehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266766.jpg?v=1593014395"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/oceaniabehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266766.jpg?v=1593014395","width":1000}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eOceania behang van Mind the Grap. Dit behang is een spectaculair ontwerp van de wilde en kleurrijke onderwaterwereld. Vissen en koraal op een donkere achtergrond.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4450609692752,"title":"Big Croco","handle":"big-croco","description":"\u003cp\u003eBig Croco luxe behang van Elitis. De prachtige structuur geeft dit behang een realistisch voorkomen van een krokodillen huid. Het geeft een warme en stoere uitstraling aan de omgeving. \u003c\/p\u003e","published_at":"2020-01-22T11:16:53+01:00","created_at":"2020-01-22T11:17:17+01:00","vendor":"Elitis","type":"behang","tags":["dieren","Elitis","overige","structuur"],"price":15400,"price_min":15400,"price_max":15400,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":0,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31758518026320,"title":"8","option1":"8","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 423 08","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14121505587280,"product_id":4450609692752,"position":2,"created_at":"2020-01-22T11:26:54+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:24:07+02:00","alt":"Big Croco 8 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_08_917f33c9-e8d7-4b71-835e-52ac665ee979.jpg?v=1590578647","variant_ids":[31758518026320]},"available":true,"name":"Big Croco - 8","public_title":"8","options":["8"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Big Croco 8 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294470393936,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_08_917f33c9-e8d7-4b71-835e-52ac665ee979.jpg?v=1581000489"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758517862480,"title":"1","option1":"1","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 423 01","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14121505652816,"product_id":4450609692752,"position":3,"created_at":"2020-01-22T11:26:59+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:24:08+02:00","alt":"Big Croco 1 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_01_1cc98c64-d880-40d5-a1bd-d8408b4870c4.jpg?v=1590578648","variant_ids":[31758517862480]},"available":true,"name":"Big Croco - 1","public_title":"1","options":["1"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Big Croco 1 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294470459472,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_01_1cc98c64-d880-40d5-a1bd-d8408b4870c4.jpg?v=1581000491"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758517895248,"title":"2","option1":"2","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 423 02","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14121506013264,"product_id":4450609692752,"position":4,"created_at":"2020-01-22T11:27:06+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:24:08+02:00","alt":"Big Croco 2 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1920,"height":1920,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_02_53a7aadc-e48c-4689-817b-47b1c52d7f16.jpg?v=1590578648","variant_ids":[31758517895248]},"available":true,"name":"Big Croco - 2","public_title":"2","options":["2"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Big Croco 2 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294470819920,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"width":1920,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_02_53a7aadc-e48c-4689-817b-47b1c52d7f16.jpg?v=1581000494"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758517928016,"title":"3","option1":"3","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 423 03","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14121506832464,"product_id":4450609692752,"position":5,"created_at":"2020-01-22T11:27:10+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:24:09+02:00","alt":"Big Croco 3 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_03_2c9f7556-f2a9-4f38-bad7-6ec852adf33a.jpg?v=1590578649","variant_ids":[31758517928016]},"available":true,"name":"Big Croco - 3","public_title":"3","options":["3"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Big Croco 3 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294471639120,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_03_2c9f7556-f2a9-4f38-bad7-6ec852adf33a.jpg?v=1581000496"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758517960784,"title":"4","option1":"4","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 423 04","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14121507225680,"product_id":4450609692752,"position":6,"created_at":"2020-01-22T11:27:13+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:24:09+02:00","alt":"Big Croco 4 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":593,"height":593,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_04_9e4fc3f7-504e-46c8-bd91-21051532b244.jpg?v=1590578649","variant_ids":[31758517960784]},"available":true,"name":"Big Croco - 4","public_title":"4","options":["4"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Big Croco 4 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294472032336,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":593,"width":593,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_04_9e4fc3f7-504e-46c8-bd91-21051532b244.jpg?v=1581000498"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758517993552,"title":"6","option1":"6","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 423 06","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14121507618896,"product_id":4450609692752,"position":7,"created_at":"2020-01-22T11:27:17+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:24:10+02:00","alt":"Big Croco 6 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_06_d0aba27f-7b2c-4bf1-a366-9f3d3c0fda52.jpg?v=1590578650","variant_ids":[31758517993552]},"available":true,"name":"Big Croco - 6","public_title":"6","options":["6"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Big Croco 6 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294472425552,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_06_d0aba27f-7b2c-4bf1-a366-9f3d3c0fda52.jpg?v=1581000500"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758518059088,"title":"11","option1":"11","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 423 11","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14121507749968,"product_id":4450609692752,"position":8,"created_at":"2020-01-22T11:27:21+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:24:10+02:00","alt":"Big Croco 11 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_11_f755172e-7e11-4350-88c2-3840303f8518.jpg?v=1590578650","variant_ids":[31758518059088]},"available":true,"name":"Big Croco - 11","public_title":"11","options":["11"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Big Croco 11 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294472556624,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_11_f755172e-7e11-4350-88c2-3840303f8518.jpg?v=1581000502"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758518091856,"title":"12","option1":"12","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 423 12","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14121507913808,"product_id":4450609692752,"position":9,"created_at":"2020-01-22T11:27:25+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:24:11+02:00","alt":"Big Croco 12 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_12_2578210f-9025-41fc-b3ea-d4c19a90291f.jpg?v=1590578651","variant_ids":[31758518091856]},"available":true,"name":"Big Croco - 12","public_title":"12","options":["12"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Big Croco 12 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294472720464,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_12_2578210f-9025-41fc-b3ea-d4c19a90291f.jpg?v=1581000504"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758518124624,"title":"22","option1":"22","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 423 22","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14121508569168,"product_id":4450609692752,"position":10,"created_at":"2020-01-22T11:27:32+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:24:11+02:00","alt":"Big Croco 22 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1920,"height":1920,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_22_e09e69d1-7ff3-42d4-95e5-1048c0a0cc94.jpg?v=1590578651","variant_ids":[31758518124624]},"available":true,"name":"Big Croco - 22","public_title":"22","options":["22"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Big Croco 22 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294473375824,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"width":1920,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_22_e09e69d1-7ff3-42d4-95e5-1048c0a0cc94.jpg?v=1581000507"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758518157392,"title":"24","option1":"24","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 423 24","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14121508831312,"product_id":4450609692752,"position":11,"created_at":"2020-01-22T11:27:36+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:24:12+02:00","alt":"Big Croco 24 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_24_42bd7017-4f04-4723-b4dd-937cc0e4bb13.jpg?v=1590578652","variant_ids":[31758518157392]},"available":true,"name":"Big Croco - 24","public_title":"24","options":["24"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Big Croco 24 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294473637968,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_24_42bd7017-4f04-4723-b4dd-937cc0e4bb13.jpg?v=1581000509"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758518190160,"title":"26","option1":"26","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 423 26","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14121508896848,"product_id":4450609692752,"position":12,"created_at":"2020-01-22T11:27:40+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:24:12+02:00","alt":"Big Croco 26 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_26_0f98bc82-eb74-4a11-a46b-05147420224c.jpg?v=1590578652","variant_ids":[31758518190160]},"available":true,"name":"Big Croco - 26","public_title":"26","options":["26"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Big Croco 26 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294473703504,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_26_0f98bc82-eb74-4a11-a46b-05147420224c.jpg?v=1581000511"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758518222928,"title":"28","option1":"28","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 423 28","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14121508962384,"product_id":4450609692752,"position":13,"created_at":"2020-01-22T11:27:44+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:24:12+02:00","alt":"Big Croco 28 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_28_297dc233-c375-4b73-9e6f-980b72970239.jpg?v=1590578652","variant_ids":[31758518222928]},"available":true,"name":"Big Croco - 28","public_title":"28","options":["28"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Big Croco 28 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294473769040,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_28_297dc233-c375-4b73-9e6f-980b72970239.jpg?v=1581000514"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758518255696,"title":"29","option1":"29","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 423 29","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14121509224528,"product_id":4450609692752,"position":16,"created_at":"2020-01-22T11:27:55+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:24:14+02:00","alt":"Big Croco 29 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/elitis-anguille-big-croco-galuchat-big-croco-vp423_1_4b9980ec-b69c-4206-9a9a-a00c0b700a54.jpg?v=1590578654","variant_ids":[31758518255696]},"available":true,"name":"Big Croco - 29","public_title":"29","options":["29"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Big Croco 29 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294474031184,"position":16,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/elitis-anguille-big-croco-galuchat-big-croco-vp423_1_4b9980ec-b69c-4206-9a9a-a00c0b700a54.jpg?v=1581000520"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758518288464,"title":"30","option1":"30","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 423 30","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14121509060688,"product_id":4450609692752,"position":14,"created_at":"2020-01-22T11:27:48+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:24:13+02:00","alt":"Big Croco 30 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_30_7996b7b6-f2a9-4ce2-a1e7-b06258a8d315.jpg?v=1590578653","variant_ids":[31758518288464]},"available":true,"name":"Big Croco - 30","public_title":"30","options":["30"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Big Croco 30 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294473867344,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_30_7996b7b6-f2a9-4ce2-a1e7-b06258a8d315.jpg?v=1581000516"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31758518321232,"title":"31","option1":"31","option2":null,"option3":null,"sku":"VP 423 31","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14121509126224,"product_id":4450609692752,"position":15,"created_at":"2020-01-22T11:27:52+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:24:13+02:00","alt":"Big Croco 31 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_31_91e1c4f3-87dd-485f-a197-0b369f2a35ce.jpg?v=1590578653","variant_ids":[31758518321232]},"available":true,"name":"Big Croco - 31","public_title":"31","options":["31"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Big Croco 31 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294473932880,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_31_91e1c4f3-87dd-485f-a197-0b369f2a35ce.jpg?v=1581000519"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_26_01_4b7e425d-3e32-474a-b70a-11068a20cd94.jpg?v=1590578647","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_08_917f33c9-e8d7-4b71-835e-52ac665ee979.jpg?v=1590578647","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_01_1cc98c64-d880-40d5-a1bd-d8408b4870c4.jpg?v=1590578648","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_02_53a7aadc-e48c-4689-817b-47b1c52d7f16.jpg?v=1590578648","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_03_2c9f7556-f2a9-4f38-bad7-6ec852adf33a.jpg?v=1590578649","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_04_9e4fc3f7-504e-46c8-bd91-21051532b244.jpg?v=1590578649","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_06_d0aba27f-7b2c-4bf1-a366-9f3d3c0fda52.jpg?v=1590578650","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_11_f755172e-7e11-4350-88c2-3840303f8518.jpg?v=1590578650","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_12_2578210f-9025-41fc-b3ea-d4c19a90291f.jpg?v=1590578651","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_22_e09e69d1-7ff3-42d4-95e5-1048c0a0cc94.jpg?v=1590578651","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_24_42bd7017-4f04-4723-b4dd-937cc0e4bb13.jpg?v=1590578652","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_26_0f98bc82-eb74-4a11-a46b-05147420224c.jpg?v=1590578652","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_28_297dc233-c375-4b73-9e6f-980b72970239.jpg?v=1590578652","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_30_7996b7b6-f2a9-4ce2-a1e7-b06258a8d315.jpg?v=1590578653","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_31_91e1c4f3-87dd-485f-a197-0b369f2a35ce.jpg?v=1590578653","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/elitis-anguille-big-croco-galuchat-big-croco-vp423_1_4b9980ec-b69c-4206-9a9a-a00c0b700a54.jpg?v=1590578654"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_26_01_4b7e425d-3e32-474a-b70a-11068a20cd94.jpg?v=1590578647","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Big Croco behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294469804112,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_26_01_4b7e425d-3e32-474a-b70a-11068a20cd94.jpg?v=1581000487"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_26_01_4b7e425d-3e32-474a-b70a-11068a20cd94.jpg?v=1581000487","width":1280},{"alt":"Big Croco 8 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294470393936,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_08_917f33c9-e8d7-4b71-835e-52ac665ee979.jpg?v=1581000489"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_08_917f33c9-e8d7-4b71-835e-52ac665ee979.jpg?v=1581000489","width":720},{"alt":"Big Croco 1 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294470459472,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_01_1cc98c64-d880-40d5-a1bd-d8408b4870c4.jpg?v=1581000491"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_01_1cc98c64-d880-40d5-a1bd-d8408b4870c4.jpg?v=1581000491","width":1280},{"alt":"Big Croco 2 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294470819920,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"width":1920,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_02_53a7aadc-e48c-4689-817b-47b1c52d7f16.jpg?v=1581000494"},"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_02_53a7aadc-e48c-4689-817b-47b1c52d7f16.jpg?v=1581000494","width":1920},{"alt":"Big Croco 3 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294471639120,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_03_2c9f7556-f2a9-4f38-bad7-6ec852adf33a.jpg?v=1581000496"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_03_2c9f7556-f2a9-4f38-bad7-6ec852adf33a.jpg?v=1581000496","width":1280},{"alt":"Big Croco 4 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294472032336,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":593,"width":593,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_04_9e4fc3f7-504e-46c8-bd91-21051532b244.jpg?v=1581000498"},"aspect_ratio":1.0,"height":593,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_04_9e4fc3f7-504e-46c8-bd91-21051532b244.jpg?v=1581000498","width":593},{"alt":"Big Croco 6 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294472425552,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_06_d0aba27f-7b2c-4bf1-a366-9f3d3c0fda52.jpg?v=1581000500"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_06_d0aba27f-7b2c-4bf1-a366-9f3d3c0fda52.jpg?v=1581000500","width":720},{"alt":"Big Croco 11 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294472556624,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_11_f755172e-7e11-4350-88c2-3840303f8518.jpg?v=1581000502"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_11_f755172e-7e11-4350-88c2-3840303f8518.jpg?v=1581000502","width":1280},{"alt":"Big Croco 12 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294472720464,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_12_2578210f-9025-41fc-b3ea-d4c19a90291f.jpg?v=1581000504"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_12_2578210f-9025-41fc-b3ea-d4c19a90291f.jpg?v=1581000504","width":720},{"alt":"Big Croco 22 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294473375824,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"width":1920,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_22_e09e69d1-7ff3-42d4-95e5-1048c0a0cc94.jpg?v=1581000507"},"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_22_e09e69d1-7ff3-42d4-95e5-1048c0a0cc94.jpg?v=1581000507","width":1920},{"alt":"Big Croco 24 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294473637968,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_24_42bd7017-4f04-4723-b4dd-937cc0e4bb13.jpg?v=1581000509"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_24_42bd7017-4f04-4723-b4dd-937cc0e4bb13.jpg?v=1581000509","width":1280},{"alt":"Big Croco 26 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294473703504,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_26_0f98bc82-eb74-4a11-a46b-05147420224c.jpg?v=1581000511"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_26_0f98bc82-eb74-4a11-a46b-05147420224c.jpg?v=1581000511","width":720},{"alt":"Big Croco 28 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294473769040,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_28_297dc233-c375-4b73-9e6f-980b72970239.jpg?v=1581000514"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_28_297dc233-c375-4b73-9e6f-980b72970239.jpg?v=1581000514","width":1280},{"alt":"Big Croco 30 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294473867344,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_30_7996b7b6-f2a9-4ce2-a1e7-b06258a8d315.jpg?v=1581000516"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_30_7996b7b6-f2a9-4ce2-a1e7-b06258a8d315.jpg?v=1581000516","width":720},{"alt":"Big Croco 31 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294473932880,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_31_91e1c4f3-87dd-485f-a197-0b369f2a35ce.jpg?v=1581000519"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Big_croco_VP_423_31_91e1c4f3-87dd-485f-a197-0b369f2a35ce.jpg?v=1581000519","width":720},{"alt":"Big Croco 29 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6294474031184,"position":16,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/elitis-anguille-big-croco-galuchat-big-croco-vp423_1_4b9980ec-b69c-4206-9a9a-a00c0b700a54.jpg?v=1581000520"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/elitis-anguille-big-croco-galuchat-big-croco-vp423_1_4b9980ec-b69c-4206-9a9a-a00c0b700a54.jpg?v=1581000520","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eBig Croco luxe behang van Elitis. De prachtige structuur geeft dit behang een realistisch voorkomen van een krokodillen huid. Het geeft een warme en stoere uitstraling aan de omgeving. \u003c\/p\u003e"} , {"id":4648371060816,"title":"The Splash","handle":"the-splash","description":"\u003cp\u003eThe Splash exclusief behang van Daisy James. Dit behang heeft een prachtige kleurstelling, is abstract en vol willekeurige verfspetters. Dit behang wordt op maat gemaakt.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-06-05T16:37:19+02:00","created_at":"2020-06-05T16:15:14+02:00","vendor":"Daisy James","type":"behang","tags":["Daisy James","mural","overige"],"price":11000,"price_min":11000,"price_max":11000,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32508276605008,"title":"Multicolor","option1":"Multicolor","option2":null,"option3":null,"sku":"DJ223","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607133929552,"product_id":4648371060816,"position":2,"created_at":"2020-06-24T19:00:35+02:00","updated_at":"2020-06-24T19:00:40+02:00","alt":"The Splash Multicolor behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":800,"height":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-splashbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520965.jpg?v=1593018040","variant_ids":[32508276605008]},"available":true,"name":"The Splash - Multicolor","public_title":"Multicolor","options":["Multicolor"],"price":11000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"The Splash Multicolor behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780260347984,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-splashbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520965.jpg?v=1593018035"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-splashbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520964.jpg?v=1593018040","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-splashbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520965.jpg?v=1593018040","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-splashbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520966.jpg?v=1593018040"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-splashbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520964.jpg?v=1593018040","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"The Splash behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780260184144,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-splashbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520964.jpg?v=1593018033"},"aspect_ratio":1.0,"height":800,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-splashbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520964.jpg?v=1593018033","width":800},{"alt":"The Splash Multicolor behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780260347984,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-splashbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520965.jpg?v=1593018035"},"aspect_ratio":1.0,"height":800,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-splashbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520965.jpg?v=1593018035","width":800},{"alt":"The Splash behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780260905040,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1583,"width":1583,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-splashbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520966.jpg?v=1593018039"},"aspect_ratio":1.0,"height":1583,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-splashbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520966.jpg?v=1593018039","width":1583}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eThe Splash exclusief behang van Daisy James. Dit behang heeft een prachtige kleurstelling, is abstract en vol willekeurige verfspetters. Dit behang wordt op maat gemaakt.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4504827658320,"title":"Corteza","handle":"corteza","description":"\u003cp\u003eCorteza behang van Arte. Het vinyl behang heeft een subtiel streepmotief, geïnspireerd op de schors van bananenbomen. Dankzij de luxe visgraat speelt het motief met licht en schaduw waardoor het behang varieert naar gelang de lichtinval. Geeft jouw interieur een natuurlijk gevoel.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-03-30T16:57:23+02:00","created_at":"2020-03-30T14:50:39+02:00","vendor":"Arte","type":"behang","tags":["Arte","geometrisch","structuur","verticaal"],"price":12900,"price_min":12900,"price_max":12900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32085730492496,"title":"2","option1":"2","option2":null,"option3":null,"sku":"34202","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330952147024,"product_id":4504827658320,"position":3,"created_at":"2020-09-09T14:59:15+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:26+02:00","alt":"Corteza 2 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331470.jpg?v=1599656366","variant_ids":[32085730492496]},"available":true,"name":"Corteza - 2","public_title":"2","options":["2"],"price":12900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Corteza 2 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503917707344,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331470.jpg?v=1599656355"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32085730426960,"title":"0","option1":"0","option2":null,"option3":null,"sku":"34200","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330952114256,"product_id":4504827658320,"position":2,"created_at":"2020-09-09T14:59:13+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:26+02:00","alt":"Corteza 0 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331469.jpg?v=1599656366","variant_ids":[32085730426960]},"available":true,"name":"Corteza - 0","public_title":"0","options":["0"],"price":12900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Corteza 0 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503917674576,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331469.jpg?v=1599656353"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32085730459728,"title":"1","option1":"1","option2":null,"option3":null,"sku":"34201","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330952278096,"product_id":4504827658320,"position":4,"created_at":"2020-09-09T14:59:17+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:26+02:00","alt":"Corteza 1 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331471.jpg?v=1599656366","variant_ids":[32085730459728]},"available":true,"name":"Corteza - 1","public_title":"1","options":["1"],"price":12900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Corteza 1 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503917838416,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331471.jpg?v=1599656357"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32085730525264,"title":"3","option1":"3","option2":null,"option3":null,"sku":"34203","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330952310864,"product_id":4504827658320,"position":5,"created_at":"2020-09-09T14:59:20+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:26+02:00","alt":"Corteza 3 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331472.jpg?v=1599656366","variant_ids":[32085730525264]},"available":true,"name":"Corteza - 3","public_title":"3","options":["3"],"price":12900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Corteza 3 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503917871184,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331472.jpg?v=1599656360"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32085730558032,"title":"4","option1":"4","option2":null,"option3":null,"sku":"34204","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330952376400,"product_id":4504827658320,"position":6,"created_at":"2020-09-09T14:59:23+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:26+02:00","alt":"Corteza 4 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331473.jpg?v=1599656366","variant_ids":[32085730558032]},"available":true,"name":"Corteza - 4","public_title":"4","options":["4"],"price":12900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Corteza 4 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503917936720,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331473.jpg?v=1599656363"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32085730590800,"title":"5","option1":"5","option2":null,"option3":null,"sku":"34205","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330952409168,"product_id":4504827658320,"position":7,"created_at":"2020-09-09T14:59:26+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:27+02:00","alt":"Corteza 5 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331474.jpg?v=1599656367","variant_ids":[32085730590800]},"available":true,"name":"Corteza - 5","public_title":"5","options":["5"],"price":12900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Corteza 5 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503917969488,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331474.jpg?v=1599656366"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331468.jpg?v=1599656366","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331469.jpg?v=1599656366","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331470.jpg?v=1599656366","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331471.jpg?v=1599656366","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331472.jpg?v=1599656366","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331473.jpg?v=1599656366","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331474.jpg?v=1599656367","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/corteza-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783734_661efdae-8f6a-4b7c-96a6-a483c43ff567.jpg?v=1599656366","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222165.jpg?v=1599656366"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331468.jpg?v=1599656366","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Corteza behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503917543504,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331468.jpg?v=1599656350"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331468.jpg?v=1599656350","width":1000},{"alt":"Corteza 0 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503917674576,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331469.jpg?v=1599656353"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331469.jpg?v=1599656353","width":950},{"alt":"Corteza 2 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503917707344,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331470.jpg?v=1599656355"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331470.jpg?v=1599656355","width":950},{"alt":"Corteza 1 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503917838416,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331471.jpg?v=1599656357"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331471.jpg?v=1599656357","width":950},{"alt":"Corteza 3 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503917871184,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331472.jpg?v=1599656360"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331472.jpg?v=1599656360","width":950},{"alt":"Corteza 4 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503917936720,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331473.jpg?v=1599656363"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331473.jpg?v=1599656363","width":950},{"alt":"Corteza 5 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503917969488,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331474.jpg?v=1599656366"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331474.jpg?v=1599656366","width":950},{"alt":"Corteza behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857266004048,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/corteza-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783734_661efdae-8f6a-4b7c-96a6-a483c43ff567.jpg?v=1585744442"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/corteza-by-arte-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25783734_661efdae-8f6a-4b7c-96a6-a483c43ff567.jpg?v=1585744442","width":720},{"alt":"Corteza behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779456090192,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1100,"width":1100,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222165.jpg?v=1593011641"},"aspect_ratio":1.0,"height":1100,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cortezabehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-26222165.jpg?v=1593011641","width":1100}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eCorteza behang van Arte. Het vinyl behang heeft een subtiel streepmotief, geïnspireerd op de schors van bananenbomen. Dankzij de luxe visgraat speelt het motief met licht en schaduw waardoor het behang varieert naar gelang de lichtinval. Geeft jouw interieur een natuurlijk gevoel.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4471770349648,"title":"Campo","handle":"campo","description":"\u003cp\u003eCampo behang van Arte. Het behang heeft een authentieke look van zacht, luxueus leer, compleet met haar natuurlijke nuances en onregelmatigheden. Het behang heeft prachtige details van handgestikt leder. Het resulteert in een realistische uitstraling van dit verfijnde luxe behang.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-19T16:54:26+01:00","created_at":"2020-02-19T16:54:46+01:00","vendor":"Arte","type":"behang","tags":["Arte","effen","geometrisch","structuur"],"price":21900,"price_min":21900,"price_max":21900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31875412230224,"title":"40","option1":"40","option2":null,"option3":null,"sku":"21040","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330948640848,"product_id":4471770349648,"position":2,"created_at":"2020-09-09T14:58:30+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:01+02:00","alt":"Campo 40 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331455.jpg?v=1599656341","variant_ids":[31875412230224]},"available":true,"name":"Campo - 40","public_title":"40","options":["40"],"price":21900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Campo 40 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503914201168,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331455.jpg?v=1599656310"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31875412262992,"title":"41","option1":"41","option2":null,"option3":null,"sku":"21041","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330948673616,"product_id":4471770349648,"position":3,"created_at":"2020-09-09T14:58:32+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:01+02:00","alt":"Campo 41 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331456.jpg?v=1599656341","variant_ids":[31875412262992]},"available":true,"name":"Campo - 41","public_title":"41","options":["41"],"price":21900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Campo 41 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503914233936,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331456.jpg?v=1599656312"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31875412295760,"title":"42","option1":"42","option2":null,"option3":null,"sku":"21042","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330948771920,"product_id":4471770349648,"position":4,"created_at":"2020-09-09T14:58:35+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:01+02:00","alt":"Campo 42 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331457.jpg?v=1599656341","variant_ids":[31875412295760]},"available":true,"name":"Campo - 42","public_title":"42","options":["42"],"price":21900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Campo 42 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503914365008,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331457.jpg?v=1599656315"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31875412328528,"title":"43","option1":"43","option2":null,"option3":null,"sku":"21043","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330949492816,"product_id":4471770349648,"position":5,"created_at":"2020-09-09T14:58:38+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:01+02:00","alt":"Campo 43 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331458.jpg?v=1599656341","variant_ids":[31875412328528]},"available":true,"name":"Campo - 43","public_title":"43","options":["43"],"price":21900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Campo 43 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503915053136,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331458.jpg?v=1599656318"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31875412361296,"title":"44","option1":"44","option2":null,"option3":null,"sku":"21044","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330949886032,"product_id":4471770349648,"position":6,"created_at":"2020-09-09T14:58:41+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:01+02:00","alt":"Campo 44 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331459.jpg?v=1599656341","variant_ids":[31875412361296]},"available":true,"name":"Campo - 44","public_title":"44","options":["44"],"price":21900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Campo 44 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503915446352,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331459.jpg?v=1599656321"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31875412394064,"title":"45","option1":"45","option2":null,"option3":null,"sku":"21045","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330949984336,"product_id":4471770349648,"position":7,"created_at":"2020-09-09T14:58:44+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:01+02:00","alt":"Campo 45 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331460.jpg?v=1599656341","variant_ids":[31875412394064]},"available":true,"name":"Campo - 45","public_title":"45","options":["45"],"price":21900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Campo 45 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503915544656,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331460.jpg?v=1599656324"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31875412426832,"title":"46","option1":"46","option2":null,"option3":null,"sku":"21046","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330950312016,"product_id":4471770349648,"position":8,"created_at":"2020-09-09T14:58:47+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:01+02:00","alt":"Campo 46 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331461.jpg?v=1599656341","variant_ids":[31875412426832]},"available":true,"name":"Campo - 46","public_title":"46","options":["46"],"price":21900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Campo 46 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503915872336,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331461.jpg?v=1599656327"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31875412459600,"title":"47","option1":"47","option2":null,"option3":null,"sku":"21047","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330950639696,"product_id":4471770349648,"position":9,"created_at":"2020-09-09T14:58:49+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:01+02:00","alt":"Campo 47 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331462.jpg?v=1599656341","variant_ids":[31875412459600]},"available":true,"name":"Campo - 47","public_title":"47","options":["47"],"price":21900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Campo 47 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503916200016,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331462.jpg?v=1599656329"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31875412492368,"title":"48","option1":"48","option2":null,"option3":null,"sku":"21048","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330950836304,"product_id":4471770349648,"position":10,"created_at":"2020-09-09T14:58:52+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:01+02:00","alt":"Campo 48 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331463.jpg?v=1599656341","variant_ids":[31875412492368]},"available":true,"name":"Campo - 48","public_title":"48","options":["48"],"price":21900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Campo 48 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503916396624,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331463.jpg?v=1599656332"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31875412525136,"title":"49","option1":"49","option2":null,"option3":null,"sku":"21049","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330950869072,"product_id":4471770349648,"position":11,"created_at":"2020-09-09T14:58:55+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:01+02:00","alt":"Campo 49 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331464.jpg?v=1599656341","variant_ids":[31875412525136]},"available":true,"name":"Campo - 49","public_title":"49","options":["49"],"price":21900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Campo 49 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503916429392,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331464.jpg?v=1599656335"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31875412557904,"title":"50","option1":"50","option2":null,"option3":null,"sku":"21050","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330950901840,"product_id":4471770349648,"position":12,"created_at":"2020-09-09T14:58:57+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:01+02:00","alt":"Campo 50 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331465.jpg?v=1599656341","variant_ids":[31875412557904]},"available":true,"name":"Campo - 50","public_title":"50","options":["50"],"price":21900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Campo 50 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503916462160,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331465.jpg?v=1599656337"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31875412590672,"title":"51","option1":"51","option2":null,"option3":null,"sku":"21051","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330950934608,"product_id":4471770349648,"position":13,"created_at":"2020-09-09T14:59:00+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:01+02:00","alt":"Campo 51 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331466.jpg?v=1599656341","variant_ids":[31875412590672]},"available":true,"name":"Campo - 51","public_title":"51","options":["51"],"price":21900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Campo 51 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503916494928,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331466.jpg?v=1599656340"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331454.jpg?v=1599656341","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331455.jpg?v=1599656341","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331456.jpg?v=1599656341","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331457.jpg?v=1599656341","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331458.jpg?v=1599656341","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331459.jpg?v=1599656341","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331460.jpg?v=1599656341","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331461.jpg?v=1599656341","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331462.jpg?v=1599656341","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331463.jpg?v=1599656341","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331464.jpg?v=1599656341","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331465.jpg?v=1599656341","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331466.jpg?v=1599656341"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331454.jpg?v=1599656341","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Campo behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503913971792,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1250,"width":1250,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331454.jpg?v=1599656307"},"aspect_ratio":1.0,"height":1250,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331454.jpg?v=1599656307","width":1250},{"alt":"Campo 40 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503914201168,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331455.jpg?v=1599656310"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331455.jpg?v=1599656310","width":1000},{"alt":"Campo 41 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503914233936,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331456.jpg?v=1599656312"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331456.jpg?v=1599656312","width":1000},{"alt":"Campo 42 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503914365008,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331457.jpg?v=1599656315"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331457.jpg?v=1599656315","width":1000},{"alt":"Campo 43 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503915053136,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331458.jpg?v=1599656318"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331458.jpg?v=1599656318","width":1000},{"alt":"Campo 44 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503915446352,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331459.jpg?v=1599656321"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331459.jpg?v=1599656321","width":1000},{"alt":"Campo 45 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503915544656,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331460.jpg?v=1599656324"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331460.jpg?v=1599656324","width":1000},{"alt":"Campo 46 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503915872336,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331461.jpg?v=1599656327"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331461.jpg?v=1599656327","width":1000},{"alt":"Campo 47 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503916200016,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331462.jpg?v=1599656329"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331462.jpg?v=1599656329","width":1000},{"alt":"Campo 48 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503916396624,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331463.jpg?v=1599656332"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331463.jpg?v=1599656332","width":1000},{"alt":"Campo 49 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503916429392,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331464.jpg?v=1599656335"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331464.jpg?v=1599656335","width":1000},{"alt":"Campo 50 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503916462160,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331465.jpg?v=1599656337"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331465.jpg?v=1599656337","width":1000},{"alt":"Campo 51 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503916494928,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331466.jpg?v=1599656340"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/campobehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331466.jpg?v=1599656340","width":1000}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eCampo behang van Arte. Het behang heeft een authentieke look van zacht, luxueus leer, compleet met haar natuurlijke nuances en onregelmatigheden. Het behang heeft prachtige details van handgestikt leder. Het resulteert in een realistische uitstraling van dit verfijnde luxe behang.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4600422498384,"title":"The Bird of Paradise Colour","handle":"the-bird-of-paradise-1","description":"\u003cp\u003eThe Bird of Paradise Colour exclusief behang van Daisy James. Een botanische mural vol vogels en gebladerte. Geef een natuurlijke touch aan je interieur. Dit behang wordt op maat gemaakt.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-05-06T18:53:45+02:00","created_at":"2020-05-06T16:48:52+02:00","vendor":"Daisy James","type":"behang","tags":["Daisy James","dieren","flora modern","mural"],"price":11000,"price_min":11000,"price_max":11000,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32326129746000,"title":"Colour","option1":"Colour","option2":null,"option3":null,"sku":"DJ218","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607100506192,"product_id":4600422498384,"position":2,"created_at":"2020-06-24T18:51:11+02:00","updated_at":"2020-06-24T18:51:18+02:00","alt":"The Bird of Paradise Colour Colour behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":792,"height":792,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-bird-of-paradise-colourbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628838.jpg?v=1593017478","variant_ids":[32326129746000]},"available":true,"name":"The Bird of Paradise Colour - Colour","public_title":"Colour","options":["Colour"],"price":11000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"The Bird of Paradise Colour Colour behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780226990160,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":792,"width":792,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-bird-of-paradise-colourbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628838.jpg?v=1593017471"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-bird-of-paradise-colourbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628837.jpg?v=1593017478","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-bird-of-paradise-colourbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628838.jpg?v=1593017478","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-bird-of-paradise-colourbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26230078.jpg?v=1593017478","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-bird-of-paradise-colourbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628839.jpg?v=1593017478"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-bird-of-paradise-colourbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628837.jpg?v=1593017478","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"The Bird of Paradise Colour behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780226629712,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-bird-of-paradise-colourbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628837.jpg?v=1593017469"},"aspect_ratio":1.0,"height":800,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-bird-of-paradise-colourbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628837.jpg?v=1593017469","width":800},{"alt":"The Bird of Paradise Colour Colour behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780226990160,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":792,"width":792,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-bird-of-paradise-colourbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628838.jpg?v=1593017471"},"aspect_ratio":1.0,"height":792,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-bird-of-paradise-colourbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628838.jpg?v=1593017471","width":792},{"alt":"The Bird of Paradise Colour behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780227285072,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-bird-of-paradise-colourbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26230078.jpg?v=1593017475"},"aspect_ratio":1.0,"height":800,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-bird-of-paradise-colourbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26230078.jpg?v=1593017475","width":800},{"alt":"The Bird of Paradise Colour behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780227481680,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1081,"width":1081,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-bird-of-paradise-colourbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628839.jpg?v=1593017478"},"aspect_ratio":1.0,"height":1081,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-bird-of-paradise-colourbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628839.jpg?v=1593017478","width":1081}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eThe Bird of Paradise Colour exclusief behang van Daisy James. Een botanische mural vol vogels en gebladerte. Geef een natuurlijke touch aan je interieur. Dit behang wordt op maat gemaakt.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4462346764368,"title":"Sisal","handle":"sisal","description":"\u003cp\u003eSisal behang van Texam wallmasters. Een luxe behang met een organische textuur. Geïnspireerd door de de natuur en de textuur van ruwe stoffen. Dit behang voegt warmte en een rijke gevoel toe aan ieder interieur. Het behang heeft bovendien een geluidsabsorberende werking. \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-07T16:42:18+01:00","created_at":"2020-02-07T16:42:30+01:00","vendor":"Texam","type":"behang","tags":["akoestisch","effen","structuur","Texam"],"price":5700,"price_min":5700,"price_max":5700,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31831487807568,"title":"300","option1":"300","option2":null,"option3":null,"sku":"co300","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743390679120,"product_id":4462346764368,"position":3,"created_at":"2020-07-06T16:34:20+02:00","updated_at":"2020-07-06T16:34:50+02:00","alt":"Sisal 300 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720866.jpg?v=1594046090","variant_ids":[31831487807568]},"available":true,"name":"Sisal - 300","public_title":"300","options":["300"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Sisal 300 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916510380112,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720866.jpg?v=1594046060"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31831487840336,"title":"301","option1":"301","option2":null,"option3":null,"sku":"co301","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743390384208,"product_id":4462346764368,"position":2,"created_at":"2020-07-06T16:34:16+02:00","updated_at":"2020-07-06T16:34:50+02:00","alt":"Sisal 301 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720865.jpg?v=1594046090","variant_ids":[31831487840336]},"available":true,"name":"Sisal - 301","public_title":"301","options":["301"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Sisal 301 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916510085200,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720865.jpg?v=1594046056"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31831487873104,"title":"302","option1":"302","option2":null,"option3":null,"sku":"co302","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743391596624,"product_id":4462346764368,"position":4,"created_at":"2020-07-06T16:34:24+02:00","updated_at":"2020-07-06T16:34:50+02:00","alt":"Sisal 302 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720867.jpg?v=1594046090","variant_ids":[31831487873104]},"available":true,"name":"Sisal - 302","public_title":"302","options":["302"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Sisal 302 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916511330384,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720867.jpg?v=1594046064"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31831487905872,"title":"303","option1":"303","option2":null,"option3":null,"sku":"co303","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743392776272,"product_id":4462346764368,"position":5,"created_at":"2020-07-06T16:34:28+02:00","updated_at":"2020-07-06T16:34:50+02:00","alt":"Sisal 303 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720868.jpg?v=1594046090","variant_ids":[31831487905872]},"available":true,"name":"Sisal - 303","public_title":"303","options":["303"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Sisal 303 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916512641104,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720868.jpg?v=1594046068"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31831487938640,"title":"304","option1":"304","option2":null,"option3":null,"sku":"co304","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743394644048,"product_id":4462346764368,"position":6,"created_at":"2020-07-06T16:34:32+02:00","updated_at":"2020-07-06T16:34:50+02:00","alt":"Sisal 304 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720869.jpg?v=1594046090","variant_ids":[31831487938640]},"available":true,"name":"Sisal - 304","public_title":"304","options":["304"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Sisal 304 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916514377808,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720869.jpg?v=1594046072"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31831487971408,"title":"305","option1":"305","option2":null,"option3":null,"sku":"co305","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743396544592,"product_id":4462346764368,"position":8,"created_at":"2020-07-06T16:34:41+02:00","updated_at":"2020-07-06T16:34:50+02:00","alt":"Sisal 305 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720871.jpg?v=1594046090","variant_ids":[31831487971408]},"available":true,"name":"Sisal - 305","public_title":"305","options":["305"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Sisal 305 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916516245584,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720871.jpg?v=1594046081"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31831488004176,"title":"306","option1":"306","option2":null,"option3":null,"sku":"co306","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743397068880,"product_id":4462346764368,"position":9,"created_at":"2020-07-06T16:34:45+02:00","updated_at":"2020-07-06T16:34:50+02:00","alt":"Sisal 306 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720872.jpg?v=1594046090","variant_ids":[31831488004176]},"available":true,"name":"Sisal - 306","public_title":"306","options":["306"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Sisal 306 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916516769872,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720872.jpg?v=1594046085"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31831488036944,"title":"307","option1":"307","option2":null,"option3":null,"sku":"co307","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743398543440,"product_id":4462346764368,"position":10,"created_at":"2020-07-06T16:34:49+02:00","updated_at":"2020-07-06T16:34:50+02:00","alt":"Sisal 307 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720873.jpg?v=1594046090","variant_ids":[31831488036944]},"available":true,"name":"Sisal - 307","public_title":"307","options":["307"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Sisal 307 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916518244432,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720873.jpg?v=1594046089"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31831488069712,"title":"308","option1":"308","option2":null,"option3":null,"sku":"co308","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15743395463248,"product_id":4462346764368,"position":7,"created_at":"2020-07-06T16:34:36+02:00","updated_at":"2020-07-06T16:34:50+02:00","alt":"Sisal 308 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720870.jpg?v=1594046090","variant_ids":[31831488069712]},"available":true,"name":"Sisal - 308","public_title":"308","options":["308"],"price":5700,"weight":350000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Sisal 308 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916515197008,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720870.jpg?v=1594046076"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/texamhome-cocoon-sisal-a_1_4d90fe36-2796-4aac-bcf4-540ec38743e6.jpg?v=1594046090","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720865.jpg?v=1594046090","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720866.jpg?v=1594046090","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720867.jpg?v=1594046090","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720868.jpg?v=1594046090","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720869.jpg?v=1594046090","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720870.jpg?v=1594046090","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720871.jpg?v=1594046090","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720872.jpg?v=1594046090","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720873.jpg?v=1594046090"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/texamhome-cocoon-sisal-a_1_4d90fe36-2796-4aac-bcf4-540ec38743e6.jpg?v=1594046090","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Sisal behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437818073168,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":890,"width":890,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/texamhome-cocoon-sisal-a_1_4d90fe36-2796-4aac-bcf4-540ec38743e6.jpg?v=1581446098"},"aspect_ratio":1.0,"height":890,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/texamhome-cocoon-sisal-a_1_4d90fe36-2796-4aac-bcf4-540ec38743e6.jpg?v=1581446098","width":890},{"alt":"Sisal 301 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916510085200,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720865.jpg?v=1594046056"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720865.jpg?v=1594046056","width":1000},{"alt":"Sisal 300 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916510380112,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720866.jpg?v=1594046060"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720866.jpg?v=1594046060","width":1000},{"alt":"Sisal 302 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916511330384,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720867.jpg?v=1594046064"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720867.jpg?v=1594046064","width":1000},{"alt":"Sisal 303 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916512641104,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720868.jpg?v=1594046068"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720868.jpg?v=1594046068","width":1000},{"alt":"Sisal 304 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916514377808,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720869.jpg?v=1594046072"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720869.jpg?v=1594046072","width":1000},{"alt":"Sisal 308 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916515197008,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720870.jpg?v=1594046076"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720870.jpg?v=1594046076","width":1000},{"alt":"Sisal 305 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916516245584,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720871.jpg?v=1594046081"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720871.jpg?v=1594046081","width":1000},{"alt":"Sisal 306 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916516769872,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720872.jpg?v=1594046085"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720872.jpg?v=1594046085","width":1000},{"alt":"Sisal 307 behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7916518244432,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720873.jpg?v=1594046089"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/sisalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26720873.jpg?v=1594046089","width":1000}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eSisal behang van Texam wallmasters. Een luxe behang met een organische textuur. Geïnspireerd door de de natuur en de textuur van ruwe stoffen. Dit behang voegt warmte en een rijke gevoel toe aan ieder interieur. Het behang heeft bovendien een geluidsabsorberende werking. \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e"} , {"id":4490794565712,"title":"Vinyl Basketry","handle":"vinyl-basketry","description":"\u003cp\u003eVinyl Basketry luxe behang van Phillip Jeffries. Behang met een diep gestructureerd reliëf creëert het uiterlijk en het gevoel van handgeweven manden. Een prachtig chique en warm gevoel aan de wand! \u003cspan\u003ePrijs is per 4,5 meter, minimum afname is 3 x 4,5 meter. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-03-13T15:18:53+01:00","created_at":"2020-03-13T15:19:09+01:00","vendor":"Phillip Jeffries","type":"behang","tags":["effen","geweven","Phillip Jeffries","structuur"],"price":30300,"price_min":30300,"price_max":30300,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31997106618448,"title":"Charcoal","option1":"Charcoal","option2":null,"option3":null,"sku":"7339","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684617670736,"product_id":4490794565712,"position":3,"created_at":"2020-04-01T15:32:01+02:00","updated_at":"2020-05-27T14:44:19+02:00","alt":"Vinyl Basketry Charcoal behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1440,"height":1440,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784245_407996df-984b-43a2-8164-c30a215c91ba.jpg?v=1590583459","variant_ids":[31997106618448]},"available":true,"name":"Vinyl Basketry - Charcoal","public_title":"Charcoal","options":["Charcoal"],"price":30300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Basketry Charcoal behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857657811024,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1440,"width":1440,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784245_407996df-984b-43a2-8164-c30a215c91ba.jpg?v=1585747921"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31997106323536,"title":"Porcelain","option1":"Porcelain","option2":null,"option3":null,"sku":"7330","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684614918224,"product_id":4490794565712,"position":4,"created_at":"2020-04-01T15:31:28+02:00","updated_at":"2020-05-27T14:44:19+02:00","alt":"Vinyl Basketry Porcelain behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":316,"height":316,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784237_caf0c62e-9dc0-432b-a458-0d2669949f05.jpg?v=1590583459","variant_ids":[31997106323536]},"available":true,"name":"Vinyl Basketry - Porcelain","public_title":"Porcelain","options":["Porcelain"],"price":30300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Basketry Porcelain behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857655058512,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":316,"width":316,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784237_caf0c62e-9dc0-432b-a458-0d2669949f05.jpg?v=1585747888"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31997106356304,"title":"Beige","option1":"Beige","option2":null,"option3":null,"sku":"7331","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684615049296,"product_id":4490794565712,"position":5,"created_at":"2020-04-01T15:31:32+02:00","updated_at":"2020-05-27T14:44:20+02:00","alt":"Vinyl Basketry Beige behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":449,"height":449,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784238_7044cfd0-b043-4a1d-970e-336e12a4da57.jpg?v=1590583460","variant_ids":[31997106356304]},"available":true,"name":"Vinyl Basketry - Beige","public_title":"Beige","options":["Beige"],"price":30300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Basketry Beige behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857655222352,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":449,"width":449,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784238_7044cfd0-b043-4a1d-970e-336e12a4da57.jpg?v=1585747892"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31997106389072,"title":"Greige","option1":"Greige","option2":null,"option3":null,"sku":"7332","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684615278672,"product_id":4490794565712,"position":6,"created_at":"2020-04-01T15:31:36+02:00","updated_at":"2020-05-27T14:44:20+02:00","alt":"Vinyl Basketry Greige behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":315,"height":315,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784239_5e2cfe50-6097-4c8b-9f7a-fafa14a9fffc.jpg?v=1590583460","variant_ids":[31997106389072]},"available":true,"name":"Vinyl Basketry - Greige","public_title":"Greige","options":["Greige"],"price":30300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Basketry Greige behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857655451728,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":315,"width":315,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784239_5e2cfe50-6097-4c8b-9f7a-fafa14a9fffc.jpg?v=1585747896"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31997106421840,"title":"Tan","option1":"Tan","option2":null,"option3":null,"sku":"7333","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684615573584,"product_id":4490794565712,"position":7,"created_at":"2020-04-01T15:31:40+02:00","updated_at":"2020-05-27T14:44:20+02:00","alt":"Vinyl Basketry Tan behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":314,"height":314,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784240_9c7c7bf0-06ab-4718-90c4-19defeb47dc1.jpg?v=1590583460","variant_ids":[31997106421840]},"available":true,"name":"Vinyl Basketry - Tan","public_title":"Tan","options":["Tan"],"price":30300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Basketry Tan behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857655713872,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":314,"width":314,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784240_9c7c7bf0-06ab-4718-90c4-19defeb47dc1.jpg?v=1585747900"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31997106454608,"title":"Soft Grey","option1":"Soft Grey","option2":null,"option3":null,"sku":"7334","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684615802960,"product_id":4490794565712,"position":8,"created_at":"2020-04-01T15:31:44+02:00","updated_at":"2020-05-27T14:44:21+02:00","alt":"Vinyl Basketry Soft Grey behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":319,"height":319,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784241_0cb2ca19-849e-42ec-8492-43ab841fd63a.jpg?v=1590583461","variant_ids":[31997106454608]},"available":true,"name":"Vinyl Basketry - Soft Grey","public_title":"Soft Grey","options":["Soft Grey"],"price":30300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Basketry Soft Grey behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857655943248,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":319,"width":319,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784241_0cb2ca19-849e-42ec-8492-43ab841fd63a.jpg?v=1585747904"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31997106487376,"title":"Soft Blue","option1":"Soft Blue","option2":null,"option3":null,"sku":"7335","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684615934032,"product_id":4490794565712,"position":9,"created_at":"2020-04-01T15:31:48+02:00","updated_at":"2020-05-27T14:44:21+02:00","alt":"Vinyl Basketry Soft Blue behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":319,"height":319,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784242_01bb98d7-d8d7-4900-8150-97e72ce68eb6.jpg?v=1590583461","variant_ids":[31997106487376]},"available":true,"name":"Vinyl Basketry - Soft Blue","public_title":"Soft Blue","options":["Soft Blue"],"price":30300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Basketry Soft Blue behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857656074320,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":319,"width":319,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784242_01bb98d7-d8d7-4900-8150-97e72ce68eb6.jpg?v=1585747908"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31997106520144,"title":"Dove","option1":"Dove","option2":null,"option3":null,"sku":"7336","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684616163408,"product_id":4490794565712,"position":10,"created_at":"2020-04-01T15:31:51+02:00","updated_at":"2020-05-27T14:44:22+02:00","alt":"Vinyl Basketry Dove behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":322,"height":322,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784243_44c7f161-93b2-48af-b7b0-fd88989166a8.jpg?v=1590583462","variant_ids":[31997106520144]},"available":true,"name":"Vinyl Basketry - Dove","public_title":"Dove","options":["Dove"],"price":30300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Basketry Dove behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857656303696,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":322,"width":322,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784243_44c7f161-93b2-48af-b7b0-fd88989166a8.jpg?v=1585747911"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31997106552912,"title":"Harbor Blue","option1":"Harbor Blue","option2":null,"option3":null,"sku":"7337","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684619407440,"product_id":4490794565712,"position":15,"created_at":"2020-04-01T15:32:16+02:00","updated_at":"2020-05-27T14:44:24+02:00","alt":"Vinyl Basketry Harbor Blue behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":800,"height":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784249_80de57b5-5562-41cd-ba7b-a4181812cb07.jpg?v=1590583464","variant_ids":[31997106552912]},"available":true,"name":"Vinyl Basketry - Harbor Blue","public_title":"Harbor Blue","options":["Harbor Blue"],"price":30300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Basketry Harbor Blue behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857659547728,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784249_80de57b5-5562-41cd-ba7b-a4181812cb07.jpg?v=1585747936"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31997106585680,"title":"Grey","option1":"Grey","option2":null,"option3":null,"sku":"7338","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684616949840,"product_id":4490794565712,"position":11,"created_at":"2020-04-01T15:31:56+02:00","updated_at":"2020-05-27T14:44:23+02:00","alt":"Vinyl Basketry Grey behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1440,"height":1440,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784244_f1aaaea9-971a-45e8-8c59-68e45e1b0ed2.jpg?v=1590583463","variant_ids":[31997106585680]},"available":true,"name":"Vinyl Basketry - Grey","public_title":"Grey","options":["Grey"],"price":30300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Basketry Grey behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857657122896,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1440,"width":1440,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784244_f1aaaea9-971a-45e8-8c59-68e45e1b0ed2.jpg?v=1585747916"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31997106651216,"title":"Silver","option1":"Silver","option2":null,"option3":null,"sku":"7340","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684618096720,"product_id":4490794565712,"position":12,"created_at":"2020-04-01T15:32:05+02:00","updated_at":"2020-05-27T14:44:23+02:00","alt":"Vinyl Basketry Silver behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1440,"height":1440,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784246_94575de3-399f-4146-b770-1eefcad04c65.jpg?v=1590583463","variant_ids":[31997106651216]},"available":true,"name":"Vinyl Basketry - Silver","public_title":"Silver","options":["Silver"],"price":30300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Basketry Silver behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857658302544,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1440,"width":1440,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784246_94575de3-399f-4146-b770-1eefcad04c65.jpg?v=1585747925"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31997106683984,"title":"Gold \u0026 Blue","option1":"Gold \u0026 Blue","option2":null,"option3":null,"sku":"7341","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684614787152,"product_id":4490794565712,"position":2,"created_at":"2020-04-01T15:31:23+02:00","updated_at":"2020-05-27T14:44:18+02:00","alt":"Vinyl Basketry Gold \u0026 Blue behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":469,"height":469,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784236_68e4fac4-a66f-4a38-be46-e731288e0445.jpg?v=1590583458","variant_ids":[31997106683984]},"available":true,"name":"Vinyl Basketry - Gold \u0026 Blue","public_title":"Gold \u0026 Blue","options":["Gold \u0026 Blue"],"price":30300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Basketry Gold \u0026 Blue behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857654927440,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":469,"width":469,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784236_68e4fac4-a66f-4a38-be46-e731288e0445.jpg?v=1585747883"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31997106716752,"title":"Gold \u0026 Charcoal","option1":"Gold \u0026 Charcoal","option2":null,"option3":null,"sku":"7342","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684618588240,"product_id":4490794565712,"position":13,"created_at":"2020-04-01T15:32:08+02:00","updated_at":"2020-05-27T14:44:24+02:00","alt":"Vinyl Basketry Gold \u0026 Charcoal behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1080,"height":1080,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784247_d64af49f-d5d2-44d1-acd0-79a4dc2fd7b2.jpg?v=1590583464","variant_ids":[31997106716752]},"available":true,"name":"Vinyl Basketry - Gold \u0026 Charcoal","public_title":"Gold \u0026 Charcoal","options":["Gold \u0026 Charcoal"],"price":30300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Basketry Gold \u0026 Charcoal behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857658728528,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1080,"width":1080,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784247_d64af49f-d5d2-44d1-acd0-79a4dc2fd7b2.jpg?v=1585747928"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31997106749520,"title":"Navy","option1":"Navy","option2":null,"option3":null,"sku":"7343","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14684619014224,"product_id":4490794565712,"position":14,"created_at":"2020-04-01T15:32:12+02:00","updated_at":"2020-05-27T14:44:24+02:00","alt":"Vinyl Basketry Navy behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1440,"height":1440,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784248_4fe6d38f-72ed-4678-922b-361e2aee11ea.jpg?v=1590583464","variant_ids":[31997106749520]},"available":true,"name":"Vinyl Basketry - Navy","public_title":"Navy","options":["Navy"],"price":30300,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Basketry Navy behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857659154512,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1440,"width":1440,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784248_4fe6d38f-72ed-4678-922b-361e2aee11ea.jpg?v=1585747932"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-behang-van-phillip-jeffries-25697780_43072d1c-d4d7-483f-8377-556ff2ba53f0.jpg?v=1590583458","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784236_68e4fac4-a66f-4a38-be46-e731288e0445.jpg?v=1590583458","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784245_407996df-984b-43a2-8164-c30a215c91ba.jpg?v=1590583459","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784237_caf0c62e-9dc0-432b-a458-0d2669949f05.jpg?v=1590583459","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784238_7044cfd0-b043-4a1d-970e-336e12a4da57.jpg?v=1590583460","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784239_5e2cfe50-6097-4c8b-9f7a-fafa14a9fffc.jpg?v=1590583460","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784240_9c7c7bf0-06ab-4718-90c4-19defeb47dc1.jpg?v=1590583460","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784241_0cb2ca19-849e-42ec-8492-43ab841fd63a.jpg?v=1590583461","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784242_01bb98d7-d8d7-4900-8150-97e72ce68eb6.jpg?v=1590583461","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784243_44c7f161-93b2-48af-b7b0-fd88989166a8.jpg?v=1590583462","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784244_f1aaaea9-971a-45e8-8c59-68e45e1b0ed2.jpg?v=1590583463","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784246_94575de3-399f-4146-b770-1eefcad04c65.jpg?v=1590583463","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784247_d64af49f-d5d2-44d1-acd0-79a4dc2fd7b2.jpg?v=1590583464","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784248_4fe6d38f-72ed-4678-922b-361e2aee11ea.jpg?v=1590583464","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784249_80de57b5-5562-41cd-ba7b-a4181812cb07.jpg?v=1590583464"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-behang-van-phillip-jeffries-25697780_43072d1c-d4d7-483f-8377-556ff2ba53f0.jpg?v=1590583458","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Vinyl Basketry behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857654698064,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1076,"width":1076,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-behang-van-phillip-jeffries-25697780_43072d1c-d4d7-483f-8377-556ff2ba53f0.jpg?v=1585747879"},"aspect_ratio":1.0,"height":1076,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-behang-van-phillip-jeffries-25697780_43072d1c-d4d7-483f-8377-556ff2ba53f0.jpg?v=1585747879","width":1076},{"alt":"Vinyl Basketry Gold \u0026 Blue behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857654927440,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":469,"width":469,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784236_68e4fac4-a66f-4a38-be46-e731288e0445.jpg?v=1585747883"},"aspect_ratio":1.0,"height":469,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784236_68e4fac4-a66f-4a38-be46-e731288e0445.jpg?v=1585747883","width":469},{"alt":"Vinyl Basketry Charcoal behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857657811024,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1440,"width":1440,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784245_407996df-984b-43a2-8164-c30a215c91ba.jpg?v=1585747921"},"aspect_ratio":1.0,"height":1440,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784245_407996df-984b-43a2-8164-c30a215c91ba.jpg?v=1585747921","width":1440},{"alt":"Vinyl Basketry Porcelain behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857655058512,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":316,"width":316,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784237_caf0c62e-9dc0-432b-a458-0d2669949f05.jpg?v=1585747888"},"aspect_ratio":1.0,"height":316,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784237_caf0c62e-9dc0-432b-a458-0d2669949f05.jpg?v=1585747888","width":316},{"alt":"Vinyl Basketry Beige behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857655222352,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":449,"width":449,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784238_7044cfd0-b043-4a1d-970e-336e12a4da57.jpg?v=1585747892"},"aspect_ratio":1.0,"height":449,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784238_7044cfd0-b043-4a1d-970e-336e12a4da57.jpg?v=1585747892","width":449},{"alt":"Vinyl Basketry Greige behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857655451728,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":315,"width":315,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784239_5e2cfe50-6097-4c8b-9f7a-fafa14a9fffc.jpg?v=1585747896"},"aspect_ratio":1.0,"height":315,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784239_5e2cfe50-6097-4c8b-9f7a-fafa14a9fffc.jpg?v=1585747896","width":315},{"alt":"Vinyl Basketry Tan behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857655713872,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":314,"width":314,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784240_9c7c7bf0-06ab-4718-90c4-19defeb47dc1.jpg?v=1585747900"},"aspect_ratio":1.0,"height":314,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784240_9c7c7bf0-06ab-4718-90c4-19defeb47dc1.jpg?v=1585747900","width":314},{"alt":"Vinyl Basketry Soft Grey behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857655943248,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":319,"width":319,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784241_0cb2ca19-849e-42ec-8492-43ab841fd63a.jpg?v=1585747904"},"aspect_ratio":1.0,"height":319,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784241_0cb2ca19-849e-42ec-8492-43ab841fd63a.jpg?v=1585747904","width":319},{"alt":"Vinyl Basketry Soft Blue behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857656074320,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":319,"width":319,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784242_01bb98d7-d8d7-4900-8150-97e72ce68eb6.jpg?v=1585747908"},"aspect_ratio":1.0,"height":319,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784242_01bb98d7-d8d7-4900-8150-97e72ce68eb6.jpg?v=1585747908","width":319},{"alt":"Vinyl Basketry Dove behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857656303696,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":322,"width":322,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784243_44c7f161-93b2-48af-b7b0-fd88989166a8.jpg?v=1585747911"},"aspect_ratio":1.0,"height":322,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784243_44c7f161-93b2-48af-b7b0-fd88989166a8.jpg?v=1585747911","width":322},{"alt":"Vinyl Basketry Grey behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857657122896,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1440,"width":1440,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784244_f1aaaea9-971a-45e8-8c59-68e45e1b0ed2.jpg?v=1585747916"},"aspect_ratio":1.0,"height":1440,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784244_f1aaaea9-971a-45e8-8c59-68e45e1b0ed2.jpg?v=1585747916","width":1440},{"alt":"Vinyl Basketry Silver behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857658302544,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1440,"width":1440,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784246_94575de3-399f-4146-b770-1eefcad04c65.jpg?v=1585747925"},"aspect_ratio":1.0,"height":1440,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784246_94575de3-399f-4146-b770-1eefcad04c65.jpg?v=1585747925","width":1440},{"alt":"Vinyl Basketry Gold \u0026 Charcoal behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857658728528,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1080,"width":1080,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784247_d64af49f-d5d2-44d1-acd0-79a4dc2fd7b2.jpg?v=1585747928"},"aspect_ratio":1.0,"height":1080,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784247_d64af49f-d5d2-44d1-acd0-79a4dc2fd7b2.jpg?v=1585747928","width":1080},{"alt":"Vinyl Basketry Navy behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857659154512,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1440,"width":1440,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784248_4fe6d38f-72ed-4678-922b-361e2aee11ea.jpg?v=1585747932"},"aspect_ratio":1.0,"height":1440,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784248_4fe6d38f-72ed-4678-922b-361e2aee11ea.jpg?v=1585747932","width":1440},{"alt":"Vinyl Basketry Harbor Blue behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6857659547728,"position":15,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784249_80de57b5-5562-41cd-ba7b-a4181812cb07.jpg?v=1585747936"},"aspect_ratio":1.0,"height":800,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-basketry-by-phillip-jeffries-i-selected-wallpapers-by-oostendorp-25784249_80de57b5-5562-41cd-ba7b-a4181812cb07.jpg?v=1585747936","width":800}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eVinyl Basketry luxe behang van Phillip Jeffries. Behang met een diep gestructureerd reliëf creëert het uiterlijk en het gevoel van handgeweven manden. Een prachtig chique en warm gevoel aan de wand! \u003cspan\u003ePrijs is per 4,5 meter, minimum afname is 3 x 4,5 meter. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e"} , {"id":4599916232784,"title":"Vinyl Metalworks","handle":"vinyl-metalworks","description":"\u003cp\u003eVinyl Metalworks exclusief behang van Phillip Jeffries. Behang dat lijkt te zijn gehamerd als metaal in het goud en zilver, maar dan op vinyl. Een hoogwaardig modern behang vol textuur. Prachtig in ieder interieur.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-05-06T14:48:19+02:00","created_at":"2020-05-06T14:06:55+02:00","vendor":"Phillip Jeffries","type":"behang","tags":["effen","Phillip Jeffries","structuur"],"price":34800,"price_min":34800,"price_max":39700,"available":true,"price_varies":true,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32325273026640,"title":"Metalwork Bronze","option1":"Metalwork Bronze","option2":null,"option3":null,"sku":"2035","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607256940624,"product_id":4599916232784,"position":2,"created_at":"2020-06-24T19:20:37+02:00","updated_at":"2020-06-24T19:21:09+02:00","alt":"Vinyl Metalworks Metalwork Bronze behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226741.jpg?v=1593019269","variant_ids":[32325273026640]},"available":true,"name":"Vinyl Metalworks - Metalwork Bronze","public_title":"Metalwork Bronze","options":["Metalwork Bronze"],"price":39700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Metalworks Metalwork Bronze behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780383457360,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226741.jpg?v=1593019237"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32325272797264,"title":"Lacquered Brushed","option1":"Lacquered Brushed","option2":null,"option3":null,"sku":"2022","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607256973392,"product_id":4599916232784,"position":3,"created_at":"2020-06-24T19:20:41+02:00","updated_at":"2020-06-24T19:21:09+02:00","alt":"Vinyl Metalworks Lacquered Brushed behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":949,"height":949,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226742.jpg?v=1593019269","variant_ids":[32325272797264]},"available":true,"name":"Vinyl Metalworks - Lacquered Brushed","public_title":"Lacquered Brushed","options":["Lacquered Brushed"],"price":34800,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Metalworks Lacquered Brushed behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780383490128,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":949,"width":949,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226742.jpg?v=1593019241"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32325272830032,"title":"Lacquered Silver","option1":"Lacquered Silver","option2":null,"option3":null,"sku":"2023","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607257137232,"product_id":4599916232784,"position":4,"created_at":"2020-06-24T19:20:45+02:00","updated_at":"2020-06-24T19:21:09+02:00","alt":"Vinyl Metalworks Lacquered Silver behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226743.jpg?v=1593019269","variant_ids":[32325272830032]},"available":true,"name":"Vinyl Metalworks - Lacquered Silver","public_title":"Lacquered Silver","options":["Lacquered Silver"],"price":34800,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Metalworks Lacquered Silver behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780383653968,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226743.jpg?v=1593019245"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32325272862800,"title":"Lacquered Bronze","option1":"Lacquered Bronze","option2":null,"option3":null,"sku":"2024","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607257301072,"product_id":4599916232784,"position":5,"created_at":"2020-06-24T19:20:49+02:00","updated_at":"2020-06-24T19:21:09+02:00","alt":"Vinyl Metalworks Lacquered Bronze behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":931,"height":931,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226744.jpg?v=1593019269","variant_ids":[32325272862800]},"available":true,"name":"Vinyl Metalworks - Lacquered Bronze","public_title":"Lacquered Bronze","options":["Lacquered Bronze"],"price":34800,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Metalworks Lacquered Bronze behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780383817808,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":931,"width":931,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226744.jpg?v=1593019249"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32325272895568,"title":"Strie Brushed","option1":"Strie Brushed","option2":null,"option3":null,"sku":"2027","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607257333840,"product_id":4599916232784,"position":6,"created_at":"2020-06-24T19:20:53+02:00","updated_at":"2020-06-24T19:21:09+02:00","alt":"Vinyl Metalworks Strie Brushed behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":937,"height":937,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226745.jpg?v=1593019269","variant_ids":[32325272895568]},"available":true,"name":"Vinyl Metalworks - Strie Brushed","public_title":"Strie Brushed","options":["Strie Brushed"],"price":39700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Metalworks Strie Brushed behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780383850576,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":937,"width":937,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226745.jpg?v=1593019253"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32325272928336,"title":"Strie Bronze","option1":"Strie Bronze","option2":null,"option3":null,"sku":"2028","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607257464912,"product_id":4599916232784,"position":7,"created_at":"2020-06-24T19:20:57+02:00","updated_at":"2020-06-24T19:21:09+02:00","alt":"Vinyl Metalworks Strie Bronze behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":938,"height":938,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226746.jpg?v=1593019269","variant_ids":[32325272928336]},"available":true,"name":"Vinyl Metalworks - Strie Bronze","public_title":"Strie Bronze","options":["Strie Bronze"],"price":39700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Metalworks Strie Bronze behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780384014416,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":938,"width":938,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226746.jpg?v=1593019257"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32325272961104,"title":"Metalwork Brushed","option1":"Metalwork Brushed","option2":null,"option3":null,"sku":"2033","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607257563216,"product_id":4599916232784,"position":8,"created_at":"2020-06-24T19:21:00+02:00","updated_at":"2020-06-24T19:21:09+02:00","alt":"Vinyl Metalworks Metalwork Brushed behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226747.jpg?v=1593019269","variant_ids":[32325272961104]},"available":true,"name":"Vinyl Metalworks - Metalwork Brushed","public_title":"Metalwork Brushed","options":["Metalwork Brushed"],"price":39700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Metalworks Metalwork Brushed behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780384079952,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226747.jpg?v=1593019260"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32325272993872,"title":"Metalwork Silver","option1":"Metalwork Silver","option2":null,"option3":null,"sku":"2034","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607257661520,"product_id":4599916232784,"position":9,"created_at":"2020-06-24T19:21:04+02:00","updated_at":"2020-06-24T19:21:09+02:00","alt":"Vinyl Metalworks Metalwork Silver behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226748.jpg?v=1593019269","variant_ids":[32325272993872]},"available":true,"name":"Vinyl Metalworks - Metalwork Silver","public_title":"Metalwork Silver","options":["Metalwork Silver"],"price":39700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Metalworks Metalwork Silver behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780384178256,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226748.jpg?v=1593019264"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32325273059408,"title":"Strie Silver","option1":"Strie Silver","option2":null,"option3":null,"sku":"2040","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607257759824,"product_id":4599916232784,"position":10,"created_at":"2020-06-24T19:21:08+02:00","updated_at":"2020-06-24T19:21:10+02:00","alt":"Vinyl Metalworks Strie Silver behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":949,"height":949,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226749.jpg?v=1593019270","variant_ids":[32325273059408]},"available":true,"name":"Vinyl Metalworks - Strie Silver","public_title":"Strie Silver","options":["Strie Silver"],"price":39700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Vinyl Metalworks Strie Silver behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780384342096,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":949,"width":949,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226749.jpg?v=1593019268"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226740.png?v=1593019269","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226741.jpg?v=1593019269","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226742.jpg?v=1593019269","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226743.jpg?v=1593019269","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226744.jpg?v=1593019269","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226745.jpg?v=1593019269","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226746.jpg?v=1593019269","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226747.jpg?v=1593019269","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226748.jpg?v=1593019269","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226749.jpg?v=1593019270"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226740.png?v=1593019269","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Vinyl Metalworks behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780383359056,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226740.png?v=1593019234"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226740.png?v=1593019234","width":1000},{"alt":"Vinyl Metalworks Metalwork Bronze behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780383457360,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226741.jpg?v=1593019237"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226741.jpg?v=1593019237","width":950},{"alt":"Vinyl Metalworks Lacquered Brushed behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780383490128,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":949,"width":949,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226742.jpg?v=1593019241"},"aspect_ratio":1.0,"height":949,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226742.jpg?v=1593019241","width":949},{"alt":"Vinyl Metalworks Lacquered Silver behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780383653968,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226743.jpg?v=1593019245"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226743.jpg?v=1593019245","width":950},{"alt":"Vinyl Metalworks Lacquered Bronze behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780383817808,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":931,"width":931,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226744.jpg?v=1593019249"},"aspect_ratio":1.0,"height":931,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226744.jpg?v=1593019249","width":931},{"alt":"Vinyl Metalworks Strie Brushed behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780383850576,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":937,"width":937,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226745.jpg?v=1593019253"},"aspect_ratio":1.0,"height":937,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226745.jpg?v=1593019253","width":937},{"alt":"Vinyl Metalworks Strie Bronze behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780384014416,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":938,"width":938,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226746.jpg?v=1593019257"},"aspect_ratio":1.0,"height":938,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226746.jpg?v=1593019257","width":938},{"alt":"Vinyl Metalworks Metalwork Brushed behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780384079952,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226747.jpg?v=1593019260"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226747.jpg?v=1593019260","width":950},{"alt":"Vinyl Metalworks Metalwork Silver behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780384178256,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226748.jpg?v=1593019264"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226748.jpg?v=1593019264","width":950},{"alt":"Vinyl Metalworks Strie Silver behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780384342096,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":949,"width":949,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226749.jpg?v=1593019268"},"aspect_ratio":1.0,"height":949,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/vinyl-metalworksbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26226749.jpg?v=1593019268","width":949}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eVinyl Metalworks exclusief behang van Phillip Jeffries. Behang dat lijkt te zijn gehamerd als metaal in het goud en zilver, maar dan op vinyl. Een hoogwaardig modern behang vol textuur. Prachtig in ieder interieur.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4442735607888,"title":"Metro","handle":"metro","description":"\u003cp\u003eMetro behang van 1838 wallcoverings. Dit behang zit vol in elkaar grijpende symmetrische lijnen. Het creëert dit stijlvolle geometrische ontwerp, typisch voor de Art Deco-periode en perfect voor hedendaagse en klassieke woonruimtes. Kies uit zwart met goudkleurige inkt, middernacht, cassis, barnsteengloed, glinsterend zilvergrijs of de kalmerende matte look van mosterd of zand.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-01-15T16:10:04+01:00","created_at":"2020-01-15T16:10:21+01:00","vendor":"1838 wallcoverings","type":"Behang","tags":["1838 wallcoverings","geometrisch","retro"],"price":7700,"price_min":7700,"price_max":7700,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31717370265680,"title":"Midnight","option1":"Midnight","option2":null,"option3":null,"sku":"1907-140-01","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14069669265488,"product_id":4442735607888,"position":4,"created_at":"2020-01-15T16:26:20+01:00","updated_at":"2020-08-31T16:30:46+02:00","alt":"Metro Midnight Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057429.jpg?v=1598884246","variant_ids":[31717370265680]},"available":true,"name":"Metro - Midnight","public_title":"Midnight","options":["Midnight"],"price":7700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Metro Midnight Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242633023568,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057429.jpg?v=1581002252"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31717370298448,"title":"Cassis","option1":"Cassis","option2":null,"option3":null,"sku":"1907-140-02","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14069671067728,"product_id":4442735607888,"position":5,"created_at":"2020-01-15T16:26:23+01:00","updated_at":"2020-08-31T16:30:46+02:00","alt":"Metro Cassis Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057430.jpg?v=1598884246","variant_ids":[31717370298448]},"available":true,"name":"Metro - Cassis","public_title":"Cassis","options":["Cassis"],"price":7700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Metro Cassis Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242634825808,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057430.jpg?v=1581002254"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31717370331216,"title":"Jet","option1":"Jet","option2":null,"option3":null,"sku":"1907-140-03","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14069671592016,"product_id":4442735607888,"position":6,"created_at":"2020-01-15T16:26:28+01:00","updated_at":"2020-08-31T16:30:46+02:00","alt":"Metro Jet Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057431.jpg?v=1598884246","variant_ids":[31717370331216]},"available":true,"name":"Metro - Jet","public_title":"Jet","options":["Jet"],"price":7700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Metro Jet Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242635350096,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057431.jpg?v=1581002257"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31717370363984,"title":"Amber","option1":"Amber","option2":null,"option3":null,"sku":"1907-140-04","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14069671886928,"product_id":4442735607888,"position":2,"created_at":"2020-01-15T16:26:32+01:00","updated_at":"2020-08-31T16:30:46+02:00","alt":"Metro Amber Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057432.jpg?v=1598884246","variant_ids":[31717370363984]},"available":true,"name":"Metro - Amber","public_title":"Amber","options":["Amber"],"price":7700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Metro Amber Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242635645008,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057432.jpg?v=1581002259"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31717370396752,"title":"Soft Grey","option1":"Soft Grey","option2":null,"option3":null,"sku":"1907-140-05","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14069672280144,"product_id":4442735607888,"position":7,"created_at":"2020-01-15T16:26:36+01:00","updated_at":"2020-08-31T16:30:46+02:00","alt":"Metro Soft Grey Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057433.jpg?v=1598884246","variant_ids":[31717370396752]},"available":true,"name":"Metro - Soft Grey","public_title":"Soft Grey","options":["Soft Grey"],"price":7700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Metro Soft Grey Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242636038224,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057433.jpg?v=1581002261"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31717370429520,"title":"Sand","option1":"Sand","option2":null,"option3":null,"sku":"1907-140-06","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14069668675664,"product_id":4442735607888,"position":3,"created_at":"2020-01-15T16:26:15+01:00","updated_at":"2020-08-31T16:30:46+02:00","alt":"Metro Sand Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057428.jpg?v=1598884246","variant_ids":[31717370429520]},"available":true,"name":"Metro - Sand","public_title":"Sand","options":["Sand"],"price":7700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Metro Sand Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242632433744,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057428.jpg?v=1581002249"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31717370462288,"title":"Mustard","option1":"Mustard","option2":null,"option3":null,"sku":"1907-140-07","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14069672902736,"product_id":4442735607888,"position":8,"created_at":"2020-01-15T16:26:40+01:00","updated_at":"2020-08-31T16:30:46+02:00","alt":"Metro Mustard Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057434.jpg?v=1598884246","variant_ids":[31717370462288]},"available":true,"name":"Metro - Mustard","public_title":"Mustard","options":["Mustard"],"price":7700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Metro Mustard Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242636660816,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057434.jpg?v=1581002263"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057436.jpg?v=1598884246","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057432.jpg?v=1598884246","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057428.jpg?v=1598884246","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057429.jpg?v=1598884246","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057430.jpg?v=1598884246","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057431.jpg?v=1598884246","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057433.jpg?v=1598884246","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057434.jpg?v=1598884246","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057435.jpg?v=1598884246","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057427.jpg?v=1598884246","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057437.jpg?v=1590581132","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057438.jpg?v=1590581133","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057439.jpg?v=1590581133","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057440.jpg?v=1590581133"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057436.jpg?v=1598884246","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Metro Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242637709392,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"width":1920,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057436.jpg?v=1581002270"},"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057436.jpg?v=1581002270","width":1920},{"alt":"Metro Amber Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242635645008,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057432.jpg?v=1581002259"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057432.jpg?v=1581002259","width":1280},{"alt":"Metro Sand Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242632433744,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057428.jpg?v=1581002249"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057428.jpg?v=1581002249","width":1280},{"alt":"Metro Midnight Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242633023568,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057429.jpg?v=1581002252"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057429.jpg?v=1581002252","width":1280},{"alt":"Metro Cassis Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242634825808,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057430.jpg?v=1581002254"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057430.jpg?v=1581002254","width":1280},{"alt":"Metro Jet Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242635350096,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057431.jpg?v=1581002257"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057431.jpg?v=1581002257","width":1280},{"alt":"Metro Soft Grey Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242636038224,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057433.jpg?v=1581002261"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057433.jpg?v=1581002261","width":1280},{"alt":"Metro Mustard Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242636660816,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057434.jpg?v=1581002263"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057434.jpg?v=1581002263","width":1280},{"alt":"Metro Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242637250640,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"width":1920,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057435.jpg?v=1581002267"},"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057435.jpg?v=1581002267","width":1920},{"alt":"Metro Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242632138832,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"width":1920,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057427.jpg?v=1581002246"},"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057427.jpg?v=1581002246","width":1920},{"alt":"Metro Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242638561360,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057437.jpg?v=1581002273"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057437.jpg?v=1581002273","width":1280},{"alt":"Metro Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242639511632,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"width":1920,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057438.jpg?v=1581002276"},"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057438.jpg?v=1581002276","width":1920},{"alt":"Metro Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242640494672,"position":13,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"width":1920,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057439.jpg?v=1581002279"},"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057439.jpg?v=1581002279","width":1920},{"alt":"Metro Behang 1838 wallcoverings Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6242641084496,"position":14,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"width":1920,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057440.jpg?v=1581002283"},"aspect_ratio":1.0,"height":1920,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/metrobehang1838-wallcoveringsselected-wallpapers-by-oostendorp-25057440.jpg?v=1581002283","width":1920}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eMetro behang van 1838 wallcoverings. Dit behang zit vol in elkaar grijpende symmetrische lijnen. Het creëert dit stijlvolle geometrische ontwerp, typisch voor de Art Deco-periode en perfect voor hedendaagse en klassieke woonruimtes. Kies uit zwart met goudkleurige inkt, middernacht, cassis, barnsteengloed, glinsterend zilvergrijs of de kalmerende matte look van mosterd of zand.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4636042887248,"title":"Nebbiosa","handle":"nebbiosa","description":"\u003cp\u003eNebbiosa luxe behang van Omexco by Arte. Dit behang is gemaakt van kurk en heeft een subtiele, effen textuur. Deze accentueert de unieke nerf van de kurk in glinsterende delicatesse. Een prachtig luxe behang!\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-05-27T10:42:35+02:00","created_at":"2020-05-27T10:21:34+02:00","vendor":"Omexco by Arte","type":"behang","tags":["kurk","natuurlijk materiaal","Omexco by Arte","structuur"],"price":8900,"price_min":8900,"price_max":8900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32466940330064,"title":"5","option1":"5","option2":null,"option3":null,"sku":"KHA15","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606583951440,"product_id":4636042887248,"position":2,"created_at":"2020-06-24T17:54:58+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:55:12+02:00","alt":"Nebbiosa 5 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281664.jpg?v=1593014112","variant_ids":[32466940330064]},"available":true,"name":"Nebbiosa - 5","public_title":"5","options":["5"],"price":8900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Nebbiosa 5 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779710173264,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281664.jpg?v=1593014098"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32466940198992,"title":"1","option1":"1","option2":null,"option3":null,"sku":"KHA11","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606584606800,"product_id":4636042887248,"position":3,"created_at":"2020-06-24T17:55:01+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:55:12+02:00","alt":"Nebbiosa 1 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":659,"height":659,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281665.jpg?v=1593014112","variant_ids":[32466940198992]},"available":true,"name":"Nebbiosa - 1","public_title":"1","options":["1"],"price":8900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Nebbiosa 1 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779710828624,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":659,"width":659,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281665.jpg?v=1593014101"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32466940231760,"title":"2","option1":"2","option2":null,"option3":null,"sku":"KHA12","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606585426000,"product_id":4636042887248,"position":4,"created_at":"2020-06-24T17:55:05+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:55:12+02:00","alt":"Nebbiosa 2 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281666.jpg?v=1593014112","variant_ids":[32466940231760]},"available":true,"name":"Nebbiosa - 2","public_title":"2","options":["2"],"price":8900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Nebbiosa 2 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779711647824,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281666.jpg?v=1593014105"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32466940264528,"title":"3","option1":"3","option2":null,"option3":null,"sku":"KHA13","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606585720912,"product_id":4636042887248,"position":5,"created_at":"2020-06-24T17:55:08+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:55:12+02:00","alt":"Nebbiosa 3 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281667.jpg?v=1593014112","variant_ids":[32466940264528]},"available":true,"name":"Nebbiosa - 3","public_title":"3","options":["3"],"price":8900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Nebbiosa 3 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779711942736,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281667.jpg?v=1593014108"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32466940297296,"title":"4","option1":"4","option2":null,"option3":null,"sku":"KHA14","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606585884752,"product_id":4636042887248,"position":6,"created_at":"2020-06-24T17:55:11+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:55:13+02:00","alt":"Nebbiosa 4 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281668.jpg?v=1593014113","variant_ids":[32466940297296]},"available":true,"name":"Nebbiosa - 4","public_title":"4","options":["4"],"price":8900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Nebbiosa 4 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779712106576,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281668.jpg?v=1593014111"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281663.jpg?v=1593014112","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281664.jpg?v=1593014112","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281665.jpg?v=1593014112","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281666.jpg?v=1593014112","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281667.jpg?v=1593014112","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281668.jpg?v=1593014113"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281663.jpg?v=1593014112","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Nebbiosa behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779709550672,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1250,"width":1250,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281663.jpg?v=1593014095"},"aspect_ratio":1.0,"height":1250,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281663.jpg?v=1593014095","width":1250},{"alt":"Nebbiosa 5 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779710173264,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281664.jpg?v=1593014098"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281664.jpg?v=1593014098","width":720},{"alt":"Nebbiosa 1 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779710828624,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":659,"width":659,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281665.jpg?v=1593014101"},"aspect_ratio":1.0,"height":659,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281665.jpg?v=1593014101","width":659},{"alt":"Nebbiosa 2 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779711647824,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281666.jpg?v=1593014105"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281666.jpg?v=1593014105","width":720},{"alt":"Nebbiosa 3 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779711942736,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281667.jpg?v=1593014108"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281667.jpg?v=1593014108","width":720},{"alt":"Nebbiosa 4 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779712106576,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281668.jpg?v=1593014111"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nebbiosabehangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281668.jpg?v=1593014111","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eNebbiosa luxe behang van Omexco by Arte. Dit behang is gemaakt van kurk en heeft een subtiele, effen textuur. Deze accentueert de unieke nerf van de kurk in glinsterende delicatesse. Een prachtig luxe behang!\u003c\/p\u003e"} , {"id":4485466161232,"title":"Gaya","handle":"gaya","description":"\u003cp\u003eGaya behang van Pierre Frey. Een prachtig behang vol cultuur. Kostuums van prachtige kimodo's dansen over de wand in dit behang met Oosterse inspiratie. Geeft kleur en cultuur aan de ruimte.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-03-06T14:31:31+01:00","created_at":"2020-03-06T14:31:34+01:00","vendor":"Pierre Frey","type":"behang","tags":["oosters","Pierre Frey"],"price":19100,"price_min":19100,"price_max":19100,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31965261004880,"title":"Original","option1":"Original","option2":null,"option3":null,"sku":"FP316001","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330958635088,"product_id":4485466161232,"position":2,"created_at":"2020-09-09T15:01:34+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:01:35+02:00","alt":"Gaya Original behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1176,"height":1176,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/gayabehangpierre-freyselected-wallpapers-by-oostendorp-27331521.jpg?v=1599656495","variant_ids":[31965261004880]},"available":true,"name":"Gaya - Original","public_title":"Original","options":["Original"],"price":19100,"weight":150000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Gaya Original behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503924195408,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1176,"width":1176,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/gayabehangpierre-freyselected-wallpapers-by-oostendorp-27331521.jpg?v=1599656494"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/gaya_ee84f5b4-16fe-470e-94be-12145e5e9e66.jpg?v=1599656494","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/gayabehangpierre-freyselected-wallpapers-by-oostendorp-27331521.jpg?v=1599656495"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/gaya_ee84f5b4-16fe-470e-94be-12145e5e9e66.jpg?v=1599656494","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Gaya behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701228949584,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/gaya_ee84f5b4-16fe-470e-94be-12145e5e9e66.jpg?v=1584091737"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/gaya_ee84f5b4-16fe-470e-94be-12145e5e9e66.jpg?v=1584091737","width":1000},{"alt":"Gaya Original behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503924195408,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1176,"width":1176,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/gayabehangpierre-freyselected-wallpapers-by-oostendorp-27331521.jpg?v=1599656494"},"aspect_ratio":1.0,"height":1176,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/gayabehangpierre-freyselected-wallpapers-by-oostendorp-27331521.jpg?v=1599656494","width":1176}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eGaya behang van Pierre Frey. Een prachtig behang vol cultuur. Kostuums van prachtige kimodo's dansen over de wand in dit behang met Oosterse inspiratie. Geeft kleur en cultuur aan de ruimte.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4482546401360,"title":"Arty","handle":"arty","description":"\u003cp\u003eArty behang van Pierre Frey. De abstracte werken van Marie-Cécile Aptel roepen een mooie emotie op. Marie-Cécile Aptel geeft de voorkeur aan grote formaten die met een penseel of pastel op gekleurde oppervlakken getekende vormen presenteren, waardoor het onderliggende canvas in vlekken zichtbaar wordt. Haar abstracte werken geven het behang een gevoel van sensatie.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-03-03T13:28:31+01:00","created_at":"2020-03-03T13:28:33+01:00","vendor":"Pierre Frey","type":"behang","tags":["overige","Pierre Frey","structuur"],"price":20900,"price_min":20900,"price_max":20900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31952502358096,"title":"Original","option1":"Original","option2":null,"option3":null,"sku":"FP444001","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14527723929680,"product_id":4482546401360,"position":2,"created_at":"2020-03-13T09:14:17+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:21:21+02:00","alt":"Arty Original behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp444001-arty_980a7c19-10a5-4749-84a9-2355fb2b08a2.jpg?v=1590578481","variant_ids":[31952502358096]},"available":true,"name":"Arty - Original","public_title":"Original","options":["Original"],"price":20900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Arty Original behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700702072912,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp444001-arty_980a7c19-10a5-4749-84a9-2355fb2b08a2.jpg?v=1584087257"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/arty_7b0f7916-6dbd-47ef-98b6-0b544af25ffe.jpg?v=1590578480","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp444001-arty_980a7c19-10a5-4749-84a9-2355fb2b08a2.jpg?v=1590578481"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/arty_7b0f7916-6dbd-47ef-98b6-0b544af25ffe.jpg?v=1590578480","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Arty behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700702040144,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1022,"width":1022,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/arty_7b0f7916-6dbd-47ef-98b6-0b544af25ffe.jpg?v=1584087254"},"aspect_ratio":1.0,"height":1022,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/arty_7b0f7916-6dbd-47ef-98b6-0b544af25ffe.jpg?v=1584087254","width":1022},{"alt":"Arty Original behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700702072912,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp444001-arty_980a7c19-10a5-4749-84a9-2355fb2b08a2.jpg?v=1584087257"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp444001-arty_980a7c19-10a5-4749-84a9-2355fb2b08a2.jpg?v=1584087257","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eArty behang van Pierre Frey. De abstracte werken van Marie-Cécile Aptel roepen een mooie emotie op. Marie-Cécile Aptel geeft de voorkeur aan grote formaten die met een penseel of pastel op gekleurde oppervlakken getekende vormen presenteren, waardoor het onderliggende canvas in vlekken zichtbaar wordt. Haar abstracte werken geven het behang een gevoel van sensatie.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4659004768336,"title":"The Cascade","handle":"the-cascade","description":"\u003cp\u003eThe Cascade exclusief behang van Daisy James. Dit behang heeft hangende bloemen en takken die vanuit het plafond lijken te vallen. Een prachtige elegant behang. Dit behang wordt op maat gemaakt.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-06-15T16:00:27+02:00","created_at":"2020-06-15T16:00:33+02:00","vendor":"Daisy James","type":"behang","tags":["Daisy James","flora klassiek","flora modern","mural"],"price":11000,"price_min":11000,"price_max":11000,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32548030611536,"title":"Blue","option1":"Blue","option2":null,"option3":null,"sku":"DJ246_blue","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607105716304,"product_id":4659004768336,"position":2,"created_at":"2020-06-24T18:52:15+02:00","updated_at":"2020-06-24T18:52:30+02:00","alt":"The Cascade Blue behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":802,"height":802,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628841.jpg?v=1593017550","variant_ids":[32548030611536]},"available":true,"name":"The Cascade - Blue","public_title":"Blue","options":["Blue"],"price":11000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"The Cascade Blue behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780232134736,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":802,"width":802,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628841.jpg?v=1593017535"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32548030644304,"title":"Orange","option1":"Orange","option2":null,"option3":null,"sku":"DJ246_orange","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607106109520,"product_id":4659004768336,"position":3,"created_at":"2020-06-24T18:52:19+02:00","updated_at":"2020-06-24T18:52:30+02:00","alt":"The Cascade Orange behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":802,"height":802,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628842.jpg?v=1593017550","variant_ids":[32548030644304]},"available":true,"name":"The Cascade - Orange","public_title":"Orange","options":["Orange"],"price":11000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"The Cascade Orange behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780232527952,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":802,"width":802,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628842.jpg?v=1593017539"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628840.jpg?v=1593017550","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628841.jpg?v=1593017550","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628842.jpg?v=1593017550","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628843.jpg?v=1593017550","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628844.jpg?v=1593017550","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628845.jpg?v=1593017550"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628840.jpg?v=1593017550","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"The Cascade behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780231839824,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628840.jpg?v=1593017531"},"aspect_ratio":1.0,"height":800,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628840.jpg?v=1593017531","width":800},{"alt":"The Cascade Blue behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780232134736,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":802,"width":802,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628841.jpg?v=1593017535"},"aspect_ratio":1.0,"height":802,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628841.jpg?v=1593017535","width":802},{"alt":"The Cascade Orange behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780232527952,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":802,"width":802,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628842.jpg?v=1593017539"},"aspect_ratio":1.0,"height":802,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628842.jpg?v=1593017539","width":802},{"alt":"The Cascade behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780232593488,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1248,"width":1248,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628843.jpg?v=1593017543"},"aspect_ratio":1.0,"height":1248,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628843.jpg?v=1593017543","width":1248},{"alt":"The Cascade behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780232921168,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628844.jpg?v=1593017546"},"aspect_ratio":1.0,"height":800,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628844.jpg?v=1593017546","width":800},{"alt":"The Cascade behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780233445456,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":802,"width":802,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628845.jpg?v=1593017549"},"aspect_ratio":1.0,"height":802,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-cascadebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26628845.jpg?v=1593017549","width":802}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eThe Cascade exclusief behang van Daisy James. Dit behang heeft hangende bloemen en takken die vanuit het plafond lijken te vallen. Een prachtige elegant behang. Dit behang wordt op maat gemaakt.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4648370962512,"title":"The Past","handle":"the-past","description":"\u003cp\u003eThe Past exclusief behang van Daisy James. Dit behang is een prachtige panorama van een natuurlijk landschap. Vol natuur, vogels en tropische bladeren. Dit behang wordt op maat gemaakt.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-06-05T16:37:18+02:00","created_at":"2020-06-05T16:15:12+02:00","vendor":"Daisy James","type":"behang","tags":["Daisy James","dieren","flora modern","mural","panorama"],"price":11000,"price_min":11000,"price_max":11000,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32508276375632,"title":"Multicolor","option1":"Multicolor","option2":null,"option3":null,"sku":"DJ219","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607128031312,"product_id":4648370962512,"position":2,"created_at":"2020-06-24T18:58:45+02:00","updated_at":"2020-06-24T18:58:50+02:00","alt":"The Past Multicolor behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":800,"height":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-pastbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520956.jpg?v=1593017930","variant_ids":[32508276375632]},"available":true,"name":"The Past - Multicolor","public_title":"Multicolor","options":["Multicolor"],"price":11000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"The Past Multicolor behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780254482512,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-pastbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520956.jpg?v=1593017925"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-pastbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520955.jpg?v=1593017930","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-pastbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520956.jpg?v=1593017930","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-pastbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520957.jpg?v=1593017930"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-pastbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520955.jpg?v=1593017930","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"The Past behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780254318672,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":676,"width":676,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-pastbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520955.jpg?v=1593017922"},"aspect_ratio":1.0,"height":676,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-pastbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520955.jpg?v=1593017922","width":676},{"alt":"The Past Multicolor behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780254482512,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-pastbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520956.jpg?v=1593017925"},"aspect_ratio":1.0,"height":800,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-pastbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520956.jpg?v=1593017925","width":800},{"alt":"The Past behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780254580816,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1717,"width":1717,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-pastbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520957.jpg?v=1593017929"},"aspect_ratio":1.0,"height":1717,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-pastbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26520957.jpg?v=1593017929","width":1717}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eThe Past exclusief behang van Daisy James. Dit behang is een prachtige panorama van een natuurlijk landschap. Vol natuur, vogels en tropische bladeren. Dit behang wordt op maat gemaakt.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4747508416592,"title":"The Orchid","handle":"the-orchid","description":"\u003cp\u003eThe Orchid exclusief behang van Daisy James. Dit behang heeft een natuurlijke uitstraling vol orchideeën en floraal, op een grafische achtergrond. Dit behang wordt op maat gemaakt.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-07-21T15:27:36+02:00","created_at":"2020-07-21T15:25:19+02:00","vendor":"Daisy James","type":"behang","tags":["Daisy James","flora modern","mural"],"price":11000,"price_min":11000,"price_max":11000,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32708022141008,"title":"Pastel","option1":"Pastel","option2":null,"option3":null,"sku":"DJ104","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16331068309584,"product_id":4747508416592,"position":2,"created_at":"2020-09-09T15:14:42+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:14:44+02:00","alt":"The Orchid Pastel behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":802,"height":802,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-orchidbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331833.jpg?v=1599657284","variant_ids":[32708022141008]},"available":true,"name":"The Orchid - Pastel","public_title":"Pastel","options":["Pastel"],"price":11000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"The Orchid Pastel behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8504033869904,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":802,"width":802,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-orchidbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331833.jpg?v=1599657282"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-orchidbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331832.jpg?v=1599657284","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-orchidbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331833.jpg?v=1599657284","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-orchidbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331834.jpg?v=1599657285"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-orchidbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331832.jpg?v=1599657284","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"The Orchid behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8504033476688,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":802,"width":802,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-orchidbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331832.jpg?v=1599657280"},"aspect_ratio":1.0,"height":802,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-orchidbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331832.jpg?v=1599657280","width":802},{"alt":"The Orchid Pastel behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8504033869904,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":802,"width":802,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-orchidbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331833.jpg?v=1599657282"},"aspect_ratio":1.0,"height":802,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-orchidbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331833.jpg?v=1599657282","width":802},{"alt":"The Orchid behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8504034459728,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1261,"width":1261,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-orchidbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331834.jpg?v=1599657284"},"aspect_ratio":1.0,"height":1261,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-orchidbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331834.jpg?v=1599657284","width":1261}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eThe Orchid exclusief behang van Daisy James. Dit behang heeft een natuurlijke uitstraling vol orchideeën en floraal, op een grafische achtergrond. Dit behang wordt op maat gemaakt.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4585051062352,"title":"Neo-Tea Garden","handle":"neo-tea-garden","description":"\u003cp\u003eNeo-Tea garden behang van Coordonne. Dit luxe behang op maat roept het buitengevoel op. Een moderne interpertatie waarin bladeren, vruchten en dieren een hoofdrol spelen. Een echte eyecatcher aan je wand! Verkrijgbaar in het fel roze, blauw en groen.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-04-24T12:57:18+02:00","created_at":"2020-04-24T11:56:08+02:00","vendor":"Coordonne","type":"behang","tags":["Coordonne","dieren","flora modern","mural","panorama"],"price":5700,"price_min":5700,"price_max":5700,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32263822278736,"title":"Pink","option1":"Pink","option2":null,"option3":null,"sku":"8800130","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606599581776,"product_id":4585051062352,"position":2,"created_at":"2020-06-24T17:57:18+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:57:25+02:00","alt":"Neo-Tea Garden Pink behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":787,"height":787,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116610.jpg?v=1593014245","variant_ids":[32263822278736]},"available":true,"name":"Neo-Tea Garden - Pink","public_title":"Pink","options":["Pink"],"price":5700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Neo-Tea Garden Pink behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779725803600,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":787,"width":787,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116610.jpg?v=1593014238"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32263822311504,"title":"Blue","option1":"Blue","option2":null,"option3":null,"sku":"8800131","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606599647312,"product_id":4585051062352,"position":3,"created_at":"2020-06-24T17:57:21+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:57:25+02:00","alt":"Neo-Tea Garden Blue behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":787,"height":787,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116612.jpg?v=1593014245","variant_ids":[32263822311504]},"available":true,"name":"Neo-Tea Garden - Blue","public_title":"Blue","options":["Blue"],"price":5700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Neo-Tea Garden Blue behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779725869136,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":787,"width":787,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116612.jpg?v=1593014241"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32263822344272,"title":"Green","option1":"Green","option2":null,"option3":null,"sku":"8800132","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606599974992,"product_id":4585051062352,"position":4,"created_at":"2020-06-24T17:57:24+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:57:26+02:00","alt":"Neo-Tea Garden Green behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":787,"height":787,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116614.jpg?v=1593014246","variant_ids":[32263822344272]},"available":true,"name":"Neo-Tea Garden - Green","public_title":"Green","options":["Green"],"price":5700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Neo-Tea Garden Green behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779726196816,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":787,"width":787,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116614.jpg?v=1593014244"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116607.jpg?v=1593014245","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116610.jpg?v=1593014245","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116612.jpg?v=1593014245","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116614.jpg?v=1593014246"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116607.jpg?v=1593014245","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Neo-Tea Garden behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779725705296,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1050,"width":1050,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116607.jpg?v=1593014235"},"aspect_ratio":1.0,"height":1050,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116607.jpg?v=1593014235","width":1050},{"alt":"Neo-Tea Garden Pink behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779725803600,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":787,"width":787,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116610.jpg?v=1593014238"},"aspect_ratio":1.0,"height":787,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116610.jpg?v=1593014238","width":787},{"alt":"Neo-Tea Garden Blue behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779725869136,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":787,"width":787,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116612.jpg?v=1593014241"},"aspect_ratio":1.0,"height":787,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116612.jpg?v=1593014241","width":787},{"alt":"Neo-Tea Garden Green behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779726196816,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":787,"width":787,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116614.jpg?v=1593014244"},"aspect_ratio":1.0,"height":787,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/neo-tea-gardenbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-26116614.jpg?v=1593014244","width":787}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eNeo-Tea garden behang van Coordonne. Dit luxe behang op maat roept het buitengevoel op. Een moderne interpertatie waarin bladeren, vruchten en dieren een hoofdrol spelen. Een echte eyecatcher aan je wand! Verkrijgbaar in het fel roze, blauw en groen.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4440609226832,"title":"Laura Torroba - Believe in Flight","handle":"laura-torroba-believe-in-flight","description":"Believe in Flight behang van Coordonne. Een behang ontworpen door Laura Torroba met een natuurlijke blik langs de waterover, waar reigers leven. Een prachtige natuurlijk aanblik, verkrijgbaar in het roze of zwart.","published_at":"2020-01-13T15:47:30+01:00","created_at":"2020-01-13T15:47:35+01:00","vendor":"Coordonne","type":"Behang","tags":["Coordonne","dieren","flora modern","mural"],"price":5700,"price_min":5700,"price_max":5700,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31700006305872,"title":"Night Call","option1":"Night Call","option2":null,"option3":null,"sku":"8000058N","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14051143942224,"product_id":4440609226832,"position":3,"created_at":"2020-01-13T16:30:47+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:57:55+02:00","alt":"Laura Torroba - Believe in Flight Night Call Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/laura-torroba---believe-in-flightbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24997429.jpg?v=1590580675","variant_ids":[31700006305872]},"available":true,"name":"Laura Torroba - Believe in Flight - Night Call","public_title":"Night Call","options":["Night Call"],"price":5700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Laura Torroba - Believe in Flight Night Call Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6224105930832,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/laura-torroba---believe-in-flightbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24997429.jpg?v=1581002037"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31700006371408,"title":"Sunrise Flight","option1":"Sunrise Flight","option2":null,"option3":null,"sku":"8000059N","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14051143254096,"product_id":4440609226832,"position":2,"created_at":"2020-01-13T16:30:44+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:57:55+02:00","alt":"Laura Torroba - Believe in Flight Sunrise Flight Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/laura-torroba---believe-in-flightbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24997426.jpg?v=1590580675","variant_ids":[31700006371408]},"available":true,"name":"Laura Torroba - Believe in Flight - Sunrise Flight","public_title":"Sunrise Flight","options":["Sunrise Flight"],"price":5700,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Laura Torroba - Believe in Flight Sunrise Flight Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6224105242704,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/laura-torroba---believe-in-flightbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24997426.jpg?v=1581002035"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/laura-torroba---believe-in-flightbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24997423.jpg?v=1590580674","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/laura-torroba---believe-in-flightbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24997426.jpg?v=1590580675","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/laura-torroba---believe-in-flightbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24997429.jpg?v=1590580675","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/laura-torroba---believe-in-flightbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24997431.jpg?v=1590580675"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/laura-torroba---believe-in-flightbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24997423.jpg?v=1590580674","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Laura Torroba - Believe in Flight Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6224104587344,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/laura-torroba---believe-in-flightbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24997423.jpg?v=1581002032"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/laura-torroba---believe-in-flightbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24997423.jpg?v=1581002032","width":720},{"alt":"Laura Torroba - Believe in Flight Sunrise Flight Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6224105242704,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/laura-torroba---believe-in-flightbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24997426.jpg?v=1581002035"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/laura-torroba---believe-in-flightbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24997426.jpg?v=1581002035","width":1280},{"alt":"Laura Torroba - Believe in Flight Night Call Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6224105930832,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/laura-torroba---believe-in-flightbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24997429.jpg?v=1581002037"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/laura-torroba---believe-in-flightbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24997429.jpg?v=1581002037","width":1280},{"alt":"Laura Torroba - Believe in Flight Behang Coordonne Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6224106356816,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/laura-torroba---believe-in-flightbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24997431.jpg?v=1581002040"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/laura-torroba---believe-in-flightbehangcoordonneselected-wallpapers-by-oostendorp-24997431.jpg?v=1581002040","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"Believe in Flight behang van Coordonne. Een behang ontworpen door Laura Torroba met een natuurlijke blik langs de waterover, waar reigers leven. Een prachtige natuurlijk aanblik, verkrijgbaar in het roze of zwart."} , {"id":4465909465168,"title":"Seasons by May","handle":"seasons-by-may","description":"\u003cp\u003eSeasons by May behang van Morris \u0026amp; Co. Dit behang is geïnspireerd door een reeks geborduurde panelen die de seizoenen in het naaiwerk weergeven. Waarschijnlijk ontworpen en waarschijnlijk ook geborduurd door May Morris c.1895-1900. Seasons by May wordt nu opnieuw geïnterpreteerd als een behang met parkieten gestileerde rozen tulpen die stengels bladeren en bloemen draaien onder een gespiegeld latwerk.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-12T10:11:48+01:00","created_at":"2020-02-12T10:11:53+01:00","vendor":"Morris \u0026 Co","type":"behang","tags":["dieren","flora klassiek","historisch","Morris \u0026 Co","structuur"],"price":13400,"price_min":13400,"price_max":13400,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31848361263184,"title":"Saffron","option1":"Saffron","option2":null,"option3":null,"sku":"216685","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529366786128,"product_id":4465909465168,"position":2,"created_at":"2020-03-13T12:50:40+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:26:25+02:00","alt":"Seasons by May Saffron behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216685_83611825-59a7-4a81-846b-ea67e65ee202.jpg?v=1590582385","variant_ids":[31848361263184]},"available":true,"name":"Seasons by May - Saffron","public_title":"Saffron","options":["Saffron"],"price":13400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Seasons by May Saffron behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702344962128,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216685_83611825-59a7-4a81-846b-ea67e65ee202.jpg?v=1584100240"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848361328720,"title":"Indigo","option1":"Indigo","option2":null,"option3":null,"sku":"216686","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529366982736,"product_id":4465909465168,"position":3,"created_at":"2020-03-13T12:50:43+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:26:26+02:00","alt":"Seasons by May Indigo behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216686_dd70257b-1dee-4001-8314-93d826e085bc.jpg?v=1590582386","variant_ids":[31848361328720]},"available":true,"name":"Seasons by May - Indigo","public_title":"Indigo","options":["Indigo"],"price":13400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Seasons by May Indigo behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702345125968,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216686_dd70257b-1dee-4001-8314-93d826e085bc.jpg?v=1584100243"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848361394256,"title":"Linen","option1":"Linen","option2":null,"option3":null,"sku":"216687","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529367375952,"product_id":4465909465168,"position":4,"created_at":"2020-03-13T12:50:46+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:26:26+02:00","alt":"Seasons by May Linen behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216687_a36bf466-8001-4992-8581-f57371298847.jpg?v=1590582386","variant_ids":[31848361394256]},"available":true,"name":"Seasons by May - Linen","public_title":"Linen","options":["Linen"],"price":13400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Seasons by May Linen behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702345519184,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216687_a36bf466-8001-4992-8581-f57371298847.jpg?v=1584100246"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seasons_583d990b-c974-40f2-a014-aaaeb821ed2a.jpg?v=1590582385","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216685_83611825-59a7-4a81-846b-ea67e65ee202.jpg?v=1590582385","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216686_dd70257b-1dee-4001-8314-93d826e085bc.jpg?v=1590582386","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216687_a36bf466-8001-4992-8581-f57371298847.jpg?v=1590582386"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seasons_583d990b-c974-40f2-a014-aaaeb821ed2a.jpg?v=1590582385","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Seasons by May behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702344437840,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":836,"width":836,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seasons_583d990b-c974-40f2-a014-aaaeb821ed2a.jpg?v=1584100237"},"aspect_ratio":1.0,"height":836,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seasons_583d990b-c974-40f2-a014-aaaeb821ed2a.jpg?v=1584100237","width":836},{"alt":"Seasons by May Saffron behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702344962128,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216685_83611825-59a7-4a81-846b-ea67e65ee202.jpg?v=1584100240"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216685_83611825-59a7-4a81-846b-ea67e65ee202.jpg?v=1584100240","width":720},{"alt":"Seasons by May Indigo behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702345125968,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216686_dd70257b-1dee-4001-8314-93d826e085bc.jpg?v=1584100243"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216686_dd70257b-1dee-4001-8314-93d826e085bc.jpg?v=1584100243","width":720},{"alt":"Seasons by May Linen behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702345519184,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216687_a36bf466-8001-4992-8581-f57371298847.jpg?v=1584100246"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216687_a36bf466-8001-4992-8581-f57371298847.jpg?v=1584100246","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eSeasons by May behang van Morris \u0026amp; Co. Dit behang is geïnspireerd door een reeks geborduurde panelen die de seizoenen in het naaiwerk weergeven. Waarschijnlijk ontworpen en waarschijnlijk ook geborduurd door May Morris c.1895-1900. Seasons by May wordt nu opnieuw geïnterpreteerd als een behang met parkieten gestileerde rozen tulpen die stengels bladeren en bloemen draaien onder een gespiegeld latwerk.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4465909366864,"title":"Newill","handle":"newill","description":"\u003cp\u003eDe onderscheidende uil in dit vrolijke Morris \u0026amp; Co.-behang van bladeren en bessen is geïnspireerd op een geborduurd sprei uit 1905. Samen met zijn aanvullende borduurwerk en print met dezelfde naam roept Newill de geneugten op van een wandeling op het platteland.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-12T10:11:40+01:00","created_at":"2020-02-12T10:11:45+01:00","vendor":"Morris \u0026 Co","type":"behang","tags":["dieren","flora klassiek","historisch","Morris \u0026 Co","structuur"],"price":13400,"price_min":13400,"price_max":13400,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31848360968272,"title":"Indigo Saffron","option1":"Indigo Saffron","option2":null,"option3":null,"sku":"216703","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529123483728,"product_id":4465909366864,"position":3,"created_at":"2020-03-13T11:55:25+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:10:03+02:00","alt":"Newill Indigo Saffron behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216703_cab91d95-0f10-42ec-9f67-968190e5d0cc.jpg?v=1590581403","variant_ids":[31848360968272]},"available":true,"name":"Newill - Indigo Saffron","public_title":"Indigo Saffron","options":["Indigo Saffron"],"price":13400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Newill Indigo Saffron behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702101626960,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216703_cab91d95-0f10-42ec-9f67-968190e5d0cc.jpg?v=1584096925"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848361001040,"title":"Peppermint Russet","option1":"Peppermint Russet","option2":null,"option3":null,"sku":"216704","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529123582032,"product_id":4465909366864,"position":4,"created_at":"2020-03-13T11:55:28+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:10:04+02:00","alt":"Newill Peppermint Russet behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216704_e3089f14-cd20-4d36-9844-5127f783ad87.jpg?v=1590581404","variant_ids":[31848361001040]},"available":true,"name":"Newill - Peppermint Russet","public_title":"Peppermint Russet","options":["Peppermint Russet"],"price":13400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Newill Peppermint Russet behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702101725264,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216704_e3089f14-cd20-4d36-9844-5127f783ad87.jpg?v=1584096928"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848361033808,"title":"Ivory Sage","option1":"Ivory Sage","option2":null,"option3":null,"sku":"216705","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529123319888,"product_id":4465909366864,"position":2,"created_at":"2020-03-13T11:55:22+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:10:03+02:00","alt":"Newill Ivory Sage behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216705_9ea7b2f9-9b7c-43d2-ba7b-de35328c8160.jpg?v=1590581403","variant_ids":[31848361033808]},"available":true,"name":"Newill - Ivory Sage","public_title":"Ivory Sage","options":["Ivory Sage"],"price":13400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Newill Ivory Sage behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702101463120,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216705_9ea7b2f9-9b7c-43d2-ba7b-de35328c8160.jpg?v=1584096922"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/newill_fb63e602-4cdd-437c-a67f-7786e2144228.jpg?v=1590581402","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216705_9ea7b2f9-9b7c-43d2-ba7b-de35328c8160.jpg?v=1590581403","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216703_cab91d95-0f10-42ec-9f67-968190e5d0cc.jpg?v=1590581403","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216704_e3089f14-cd20-4d36-9844-5127f783ad87.jpg?v=1590581404"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/newill_fb63e602-4cdd-437c-a67f-7786e2144228.jpg?v=1590581402","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Newill behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702101102672,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1366,"width":1366,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/newill_fb63e602-4cdd-437c-a67f-7786e2144228.jpg?v=1584096918"},"aspect_ratio":1.0,"height":1366,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/newill_fb63e602-4cdd-437c-a67f-7786e2144228.jpg?v=1584096918","width":1366},{"alt":"Newill Ivory Sage behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702101463120,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216705_9ea7b2f9-9b7c-43d2-ba7b-de35328c8160.jpg?v=1584096922"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216705_9ea7b2f9-9b7c-43d2-ba7b-de35328c8160.jpg?v=1584096922","width":720},{"alt":"Newill Indigo Saffron behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702101626960,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216703_cab91d95-0f10-42ec-9f67-968190e5d0cc.jpg?v=1584096925"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216703_cab91d95-0f10-42ec-9f67-968190e5d0cc.jpg?v=1584096925","width":720},{"alt":"Newill Peppermint Russet behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702101725264,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216704_e3089f14-cd20-4d36-9844-5127f783ad87.jpg?v=1584096928"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216704_e3089f14-cd20-4d36-9844-5127f783ad87.jpg?v=1584096928","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eDe onderscheidende uil in dit vrolijke Morris \u0026amp; Co.-behang van bladeren en bessen is geïnspireerd op een geborduurd sprei uit 1905. Samen met zijn aanvullende borduurwerk en print met dezelfde naam roept Newill de geneugten op van een wandeling op het platteland.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4465908711504,"title":"Apple","handle":"apple","description":"\u003cp\u003eApple behang van Morris \u0026amp; Co. In dit behang spelen krullende acanthusbladeren en gespikkelde vruchten een hoofdrol. Het historische behang is oorspronkelijk ontworpen door William Morris in 1877. Mooie blokrand afwerking voegt delicate details toe aan het Apple behang, die opnieuw is getekend en gereproduceerd in een nieuwe reeks kleuren.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-12T10:10:36+01:00","created_at":"2020-02-12T10:10:43+01:00","vendor":"Morris \u0026 Co","type":"behang","tags":["flora klassiek","historisch","Morris \u0026 Co"],"price":7900,"price_min":7900,"price_max":7900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31848358150224,"title":"Rust Gold","option1":"Rust Gold","option2":null,"option3":null,"sku":"216688","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14527709184080,"product_id":4465908711504,"position":2,"created_at":"2020-03-13T09:11:14+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:31+02:00","alt":"Apple Rust Gold behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216688_6cb3815d-00ce-4c41-bc4b-579d30db0672.jpg?v=1590578431","variant_ids":[31848358150224]},"available":true,"name":"Apple - Rust Gold","public_title":"Rust Gold","options":["Rust Gold"],"price":7900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Apple Rust Gold behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700687327312,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216688_6cb3815d-00ce-4c41-bc4b-579d30db0672.jpg?v=1584087073"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848358182992,"title":"Bay Leaf","option1":"Bay Leaf","option2":null,"option3":null,"sku":"216689","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14527709773904,"product_id":4465908711504,"position":3,"created_at":"2020-03-13T09:11:17+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:31+02:00","alt":"Apple Bay Leaf behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216689_0a5743c4-ca12-464d-9634-cf6e7efc0013.jpg?v=1590578431","variant_ids":[31848358182992]},"available":true,"name":"Apple - Bay Leaf","public_title":"Bay Leaf","options":["Bay Leaf"],"price":7900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Apple Bay Leaf behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700687917136,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216689_0a5743c4-ca12-464d-9634-cf6e7efc0013.jpg?v=1584087076"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848358215760,"title":"Indigo Antique","option1":"Indigo Antique","option2":null,"option3":null,"sku":"216690","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14527710199888,"product_id":4465908711504,"position":4,"created_at":"2020-03-13T09:11:19+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:32+02:00","alt":"Apple Indigo Antique behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216690_05871754-126c-4dbe-bc64-1f8fa491e7db.jpg?v=1590578432","variant_ids":[31848358215760]},"available":true,"name":"Apple - Indigo Antique","public_title":"Indigo Antique","options":["Indigo Antique"],"price":7900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Apple Indigo Antique behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700688343120,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216690_05871754-126c-4dbe-bc64-1f8fa491e7db.jpg?v=1584087079"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848358248528,"title":"Honey Gold","option1":"Honey Gold","option2":null,"option3":null,"sku":"216691","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14527710560336,"product_id":4465908711504,"position":5,"created_at":"2020-03-13T09:11:22+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:32+02:00","alt":"Apple Honey Gold behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216691_c5f2e338-052c-478d-9d41-71e32aaa9b8e.jpg?v=1590578432","variant_ids":[31848358248528]},"available":true,"name":"Apple - Honey Gold","public_title":"Honey Gold","options":["Honey Gold"],"price":7900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Apple Honey Gold behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700688703568,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216691_c5f2e338-052c-478d-9d41-71e32aaa9b8e.jpg?v=1584087082"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848358281296,"title":"Chalk Ivory","option1":"Chalk Ivory","option2":null,"option3":null,"sku":"216692","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14527710756944,"product_id":4465908711504,"position":6,"created_at":"2020-03-13T09:11:26+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:33+02:00","alt":"Apple Chalk Ivory behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216692_c45c5870-ff61-4f12-b37d-853e60cc4afb.jpg?v=1590578433","variant_ids":[31848358281296]},"available":true,"name":"Apple - Chalk Ivory","public_title":"Chalk Ivory","options":["Chalk Ivory"],"price":7900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Apple Chalk Ivory behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700688932944,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216692_c45c5870-ff61-4f12-b37d-853e60cc4afb.jpg?v=1584087086"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/apple_9f2d9103-8e21-44ec-86cf-9b0033d68b53.jpg?v=1590578431","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216688_6cb3815d-00ce-4c41-bc4b-579d30db0672.jpg?v=1590578431","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216689_0a5743c4-ca12-464d-9634-cf6e7efc0013.jpg?v=1590578431","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216690_05871754-126c-4dbe-bc64-1f8fa491e7db.jpg?v=1590578432","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216691_c5f2e338-052c-478d-9d41-71e32aaa9b8e.jpg?v=1590578432","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216692_c45c5870-ff61-4f12-b37d-853e60cc4afb.jpg?v=1590578433"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/apple_9f2d9103-8e21-44ec-86cf-9b0033d68b53.jpg?v=1590578431","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Apple behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700687065168,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1366,"width":1366,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/apple_9f2d9103-8e21-44ec-86cf-9b0033d68b53.jpg?v=1584087070"},"aspect_ratio":1.0,"height":1366,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/apple_9f2d9103-8e21-44ec-86cf-9b0033d68b53.jpg?v=1584087070","width":1366},{"alt":"Apple Rust Gold behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700687327312,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216688_6cb3815d-00ce-4c41-bc4b-579d30db0672.jpg?v=1584087073"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216688_6cb3815d-00ce-4c41-bc4b-579d30db0672.jpg?v=1584087073","width":720},{"alt":"Apple Bay Leaf behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700687917136,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216689_0a5743c4-ca12-464d-9634-cf6e7efc0013.jpg?v=1584087076"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216689_0a5743c4-ca12-464d-9634-cf6e7efc0013.jpg?v=1584087076","width":720},{"alt":"Apple Indigo Antique behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700688343120,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216690_05871754-126c-4dbe-bc64-1f8fa491e7db.jpg?v=1584087079"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216690_05871754-126c-4dbe-bc64-1f8fa491e7db.jpg?v=1584087079","width":720},{"alt":"Apple Honey Gold behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700688703568,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216691_c5f2e338-052c-478d-9d41-71e32aaa9b8e.jpg?v=1584087082"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216691_c5f2e338-052c-478d-9d41-71e32aaa9b8e.jpg?v=1584087082","width":720},{"alt":"Apple Chalk Ivory behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700688932944,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216692_c45c5870-ff61-4f12-b37d-853e60cc4afb.jpg?v=1584087086"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DMSW216692_c45c5870-ff61-4f12-b37d-853e60cc4afb.jpg?v=1584087086","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eApple behang van Morris \u0026amp; Co. In dit behang spelen krullende acanthusbladeren en gespikkelde vruchten een hoofdrol. Het historische behang is oorspronkelijk ontworpen door William Morris in 1877. Mooie blokrand afwerking voegt delicate details toe aan het Apple behang, die opnieuw is getekend en gereproduceerd in een nieuwe reeks kleuren.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4468009467984,"title":"Woodland Chorus","handle":"woodland-chorus","description":"\u003cp\u003ePrachtige afbeeldingen van Britse vogels maken hun huizen op delicate takken in dit all-over patroonbehang geïnspireerd op een 18e-eeuws schilderij van planten en dieren. Dit behang is verkrijgbaar in frisse pasteltinten en voegt een informele sfeer toe aan thuiskantoren, slaapkamers en badkamers.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-14T14:50:40+01:00","created_at":"2020-02-14T14:50:45+01:00","vendor":"Sanderson","type":"behang","tags":["flora modern","Sanderson"],"price":9600,"price_min":9600,"price_max":9600,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31855851798608,"title":"Cream\/Multi","option1":"Cream\/Multi","option2":null,"option3":null,"sku":"215703","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529705312336,"product_id":4468009467984,"position":3,"created_at":"2020-03-13T13:57:13+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:50:10+02:00","alt":"Woodland Chorus Cream\/Multi behang Sanderson Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215703_zoom_c86eb5cf-72f6-4752-b8d1-db294368f9c5.jpg?v=1590583810","variant_ids":[31855851798608]},"available":true,"name":"Woodland Chorus - Cream\/Multi","public_title":"Cream\/Multi","options":["Cream\/Multi"],"price":9600,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Woodland Chorus Cream\/Multi behang Sanderson Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702683553872,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215703_zoom_c86eb5cf-72f6-4752-b8d1-db294368f9c5.jpg?v=1584104233"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31855851831376,"title":"Sepia\/Neutral","option1":"Sepia\/Neutral","option2":null,"option3":null,"sku":"215704","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529705443408,"product_id":4468009467984,"position":4,"created_at":"2020-03-13T13:57:16+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:50:11+02:00","alt":"Woodland Chorus Sepia\/Neutral behang Sanderson Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215704_zoom_2b8a8df6-d12d-45ff-81e7-197f2a0e6c6a.jpg?v=1590583811","variant_ids":[31855851831376]},"available":true,"name":"Woodland Chorus - Sepia\/Neutral","public_title":"Sepia\/Neutral","options":["Sepia\/Neutral"],"price":9600,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Woodland Chorus Sepia\/Neutral behang Sanderson Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702683684944,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215704_zoom_2b8a8df6-d12d-45ff-81e7-197f2a0e6c6a.jpg?v=1584104236"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31855851864144,"title":"Indigo\/Ecru","option1":"Indigo\/Ecru","option2":null,"option3":null,"sku":"215705","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529705607248,"product_id":4468009467984,"position":5,"created_at":"2020-03-13T13:57:20+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:50:11+02:00","alt":"Woodland Chorus Indigo\/Ecru behang Sanderson Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215705_zoom_ddcb508e-d788-4a45-8b2a-c1cb8494fe96.jpg?v=1590583811","variant_ids":[31855851864144]},"available":true,"name":"Woodland Chorus - Indigo\/Ecru","public_title":"Indigo\/Ecru","options":["Indigo\/Ecru"],"price":9600,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Woodland Chorus Indigo\/Ecru behang Sanderson Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702683848784,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215705_zoom_ddcb508e-d788-4a45-8b2a-c1cb8494fe96.jpg?v=1584104240"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31855851896912,"title":"Blue\/Multi","option1":"Blue\/Multi","option2":null,"option3":null,"sku":"215706","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529704820816,"product_id":4468009467984,"position":2,"created_at":"2020-03-13T13:57:10+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:50:10+02:00","alt":"Woodland Chorus Blue\/Multi behang Sanderson Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215706_zoom_acb2f2a5-043b-44aa-8b79-50c40b34d16a.jpg?v=1590583810","variant_ids":[31855851896912]},"available":true,"name":"Woodland Chorus - Blue\/Multi","public_title":"Blue\/Multi","options":["Blue\/Multi"],"price":9600,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Woodland Chorus Blue\/Multi behang Sanderson Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702683062352,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215706_zoom_acb2f2a5-043b-44aa-8b79-50c40b34d16a.jpg?v=1584104230"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/woodland_Chorus_9dc4c5fb-c0f7-4d6d-96a9-d687fcef5f4a.jpg?v=1590583809","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215706_zoom_acb2f2a5-043b-44aa-8b79-50c40b34d16a.jpg?v=1590583810","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215703_zoom_c86eb5cf-72f6-4752-b8d1-db294368f9c5.jpg?v=1590583810","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215704_zoom_2b8a8df6-d12d-45ff-81e7-197f2a0e6c6a.jpg?v=1590583811","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215705_zoom_ddcb508e-d788-4a45-8b2a-c1cb8494fe96.jpg?v=1590583811"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/woodland_Chorus_9dc4c5fb-c0f7-4d6d-96a9-d687fcef5f4a.jpg?v=1590583809","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Woodland Chorus behang Sanderson Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702683029584,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1366,"width":1366,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/woodland_Chorus_9dc4c5fb-c0f7-4d6d-96a9-d687fcef5f4a.jpg?v=1584104227"},"aspect_ratio":1.0,"height":1366,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/woodland_Chorus_9dc4c5fb-c0f7-4d6d-96a9-d687fcef5f4a.jpg?v=1584104227","width":1366},{"alt":"Woodland Chorus Blue\/Multi behang Sanderson Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702683062352,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215706_zoom_acb2f2a5-043b-44aa-8b79-50c40b34d16a.jpg?v=1584104230"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215706_zoom_acb2f2a5-043b-44aa-8b79-50c40b34d16a.jpg?v=1584104230","width":1280},{"alt":"Woodland Chorus Cream\/Multi behang Sanderson Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702683553872,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215703_zoom_c86eb5cf-72f6-4752-b8d1-db294368f9c5.jpg?v=1584104233"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215703_zoom_c86eb5cf-72f6-4752-b8d1-db294368f9c5.jpg?v=1584104233","width":1280},{"alt":"Woodland Chorus Sepia\/Neutral behang Sanderson Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702683684944,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215704_zoom_2b8a8df6-d12d-45ff-81e7-197f2a0e6c6a.jpg?v=1584104236"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215704_zoom_2b8a8df6-d12d-45ff-81e7-197f2a0e6c6a.jpg?v=1584104236","width":1280},{"alt":"Woodland Chorus Indigo\/Ecru behang Sanderson Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702683848784,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215705_zoom_ddcb508e-d788-4a45-8b2a-c1cb8494fe96.jpg?v=1584104240"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DWOW215705_zoom_ddcb508e-d788-4a45-8b2a-c1cb8494fe96.jpg?v=1584104240","width":1280}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003ePrachtige afbeeldingen van Britse vogels maken hun huizen op delicate takken in dit all-over patroonbehang geïnspireerd op een 18e-eeuws schilderij van planten en dieren. Dit behang is verkrijgbaar in frisse pasteltinten en voegt een informele sfeer toe aan thuiskantoren, slaapkamers en badkamers.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4608971079760,"title":"Reflections","handle":"reflections-1","description":"\u003cp\u003eReflections behang van Phillip Jeffries. Dit behang zit vol authentieke mica krullen en geeft een grafisch lichtgevend effect. Dit behang geeft een chique en rijk gevoel aan de ruimte.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-05-11T13:23:42+02:00","created_at":"2020-05-11T12:21:02+02:00","vendor":"Phillip Jeffries","type":"behang","tags":["overige","Phillip Jeffries","structuur"],"price":39400,"price_min":39400,"price_max":39400,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32355524706384,"title":"Dark Revel","option1":"Dark Revel","option2":null,"option3":null,"sku":"1006","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606766600272,"product_id":4608971079760,"position":2,"created_at":"2020-06-24T18:14:28+02:00","updated_at":"2020-06-24T18:14:44+02:00","alt":"Reflections Dark Revel behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":900,"height":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235831.jpg?v=1593015284","variant_ids":[32355524706384]},"available":true,"name":"Reflections - Dark Revel","public_title":"Dark Revel","options":["Dark Revel"],"price":39400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Reflections Dark Revel behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779892887632,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235831.jpg?v=1593015268"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32355524575312,"title":"Gleam","option1":"Gleam","option2":null,"option3":null,"sku":"1002","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606766960720,"product_id":4608971079760,"position":3,"created_at":"2020-06-24T18:14:31+02:00","updated_at":"2020-06-24T18:14:44+02:00","alt":"Reflections Gleam behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":900,"height":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235832.jpg?v=1593015284","variant_ids":[32355524575312]},"available":true,"name":"Reflections - Gleam","public_title":"Gleam","options":["Gleam"],"price":39400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Reflections Gleam behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779893215312,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235832.jpg?v=1593015271"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32355524608080,"title":"Beige Brilliance","option1":"Beige Brilliance","option2":null,"option3":null,"sku":"1003","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606767550544,"product_id":4608971079760,"position":4,"created_at":"2020-06-24T18:14:35+02:00","updated_at":"2020-06-24T18:14:44+02:00","alt":"Reflections Beige Brilliance behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":900,"height":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235833.jpg?v=1593015284","variant_ids":[32355524608080]},"available":true,"name":"Reflections - Beige Brilliance","public_title":"Beige Brilliance","options":["Beige Brilliance"],"price":39400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Reflections Beige Brilliance behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779893805136,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235833.jpg?v=1593015275"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32355524640848,"title":"Grey Radiance","option1":"Grey Radiance","option2":null,"option3":null,"sku":"1004","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606768336976,"product_id":4608971079760,"position":5,"created_at":"2020-06-24T18:14:39+02:00","updated_at":"2020-06-24T18:14:44+02:00","alt":"Reflections Grey Radiance behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":900,"height":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235834.jpg?v=1593015284","variant_ids":[32355524640848]},"available":true,"name":"Reflections - Grey Radiance","public_title":"Grey Radiance","options":["Grey Radiance"],"price":39400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Reflections Grey Radiance behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779894591568,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235834.jpg?v=1593015279"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32355524673616,"title":"Luminescence","option1":"Luminescence","option2":null,"option3":null,"sku":"1005","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606768730192,"product_id":4608971079760,"position":6,"created_at":"2020-06-24T18:14:43+02:00","updated_at":"2020-06-24T18:14:45+02:00","alt":"Reflections Luminescence behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":900,"height":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235835.jpg?v=1593015285","variant_ids":[32355524673616]},"available":true,"name":"Reflections - Luminescence","public_title":"Luminescence","options":["Luminescence"],"price":39400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Reflections Luminescence behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779894984784,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235835.jpg?v=1593015283"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235830.jpg?v=1593015284","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235831.jpg?v=1593015284","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235832.jpg?v=1593015284","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235833.jpg?v=1593015284","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235834.jpg?v=1593015284","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235835.jpg?v=1593015285"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235830.jpg?v=1593015284","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Reflections behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779891380304,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1076,"width":1076,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235830.jpg?v=1593015264"},"aspect_ratio":1.0,"height":1076,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235830.jpg?v=1593015264","width":1076},{"alt":"Reflections Dark Revel behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779892887632,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235831.jpg?v=1593015268"},"aspect_ratio":1.0,"height":900,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235831.jpg?v=1593015268","width":900},{"alt":"Reflections Gleam behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779893215312,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235832.jpg?v=1593015271"},"aspect_ratio":1.0,"height":900,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235832.jpg?v=1593015271","width":900},{"alt":"Reflections Beige Brilliance behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779893805136,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235833.jpg?v=1593015275"},"aspect_ratio":1.0,"height":900,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235833.jpg?v=1593015275","width":900},{"alt":"Reflections Grey Radiance behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779894591568,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235834.jpg?v=1593015279"},"aspect_ratio":1.0,"height":900,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235834.jpg?v=1593015279","width":900},{"alt":"Reflections Luminescence behang Phillip Jeffries Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779894984784,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235835.jpg?v=1593015283"},"aspect_ratio":1.0,"height":900,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/reflectionsbehangphillip-jeffriesselected-wallpapers-by-oostendorp-26235835.jpg?v=1593015283","width":900}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eReflections behang van Phillip Jeffries. Dit behang zit vol authentieke mica krullen en geeft een grafisch lichtgevend effect. Dit behang geeft een chique en rijk gevoel aan de ruimte.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4810881663056,"title":"Together One","handle":"together-one","description":"\u003cp\u003eTogether One behang op maat van Muance. Dit behang is een prachtig natuurlijk ontwerp met een botanisch gevoel. Pauwen in hun natuurlijke leefomgeving.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-10-02T16:36:52+02:00","created_at":"2020-10-02T16:24:10+02:00","vendor":"Muance","type":"behang","tags":["dieren","flora modern","Muance","mural"],"price":4800,"price_min":4800,"price_max":4800,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32908845482064,"title":"Groen","option1":"Groen","option2":null,"option3":null,"sku":null,"requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16517064425552,"product_id":4810881663056,"position":2,"created_at":"2020-10-02T16:34:11+02:00","updated_at":"2020-10-02T16:34:20+02:00","alt":"Together One Groen behang Muance Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":810,"height":810,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724810.jpg?v=1601649260","variant_ids":[32908845482064]},"available":true,"name":"Together One - Groen","public_title":"Groen","options":["Groen"],"price":4800,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Together One Groen behang Muance Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8690067144784,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":810,"width":810,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724810.jpg?v=1601649251"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32908845514832,"title":"Blauw","option1":"Blauw","option2":null,"option3":null,"sku":null,"requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16517064687696,"product_id":4810881663056,"position":3,"created_at":"2020-10-02T16:34:14+02:00","updated_at":"2020-10-02T16:34:20+02:00","alt":"Together One Blauw behang Muance Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":810,"height":810,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724811.jpg?v=1601649260","variant_ids":[32908845514832]},"available":true,"name":"Together One - Blauw","public_title":"Blauw","options":["Blauw"],"price":4800,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Together One Blauw behang Muance Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8690067406928,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":810,"width":810,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724811.jpg?v=1601649254"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32908845547600,"title":"Bruin","option1":"Bruin","option2":null,"option3":null,"sku":null,"requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16517064786000,"product_id":4810881663056,"position":4,"created_at":"2020-10-02T16:34:17+02:00","updated_at":"2020-10-02T16:34:20+02:00","alt":"Together One Bruin behang Muance Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":810,"height":810,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724812.jpg?v=1601649260","variant_ids":[32908845547600]},"available":true,"name":"Together One - Bruin","public_title":"Bruin","options":["Bruin"],"price":4800,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Together One Bruin behang Muance Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8690067505232,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":810,"width":810,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724812.jpg?v=1601649257"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724809.jpg?v=1601649260","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724810.jpg?v=1601649260","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724811.jpg?v=1601649260","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724812.jpg?v=1601649260","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724813.jpg?v=1601649260"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724809.jpg?v=1601649260","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Together One behang Muance Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8690066948176,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724809.jpg?v=1601649249"},"aspect_ratio":1.0,"height":800,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724809.jpg?v=1601649249","width":800},{"alt":"Together One Groen behang Muance Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8690067144784,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":810,"width":810,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724810.jpg?v=1601649251"},"aspect_ratio":1.0,"height":810,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724810.jpg?v=1601649251","width":810},{"alt":"Together One Blauw behang Muance Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8690067406928,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":810,"width":810,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724811.jpg?v=1601649254"},"aspect_ratio":1.0,"height":810,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724811.jpg?v=1601649254","width":810},{"alt":"Together One Bruin behang Muance Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8690067505232,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":810,"width":810,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724812.jpg?v=1601649257"},"aspect_ratio":1.0,"height":810,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724812.jpg?v=1601649257","width":810},{"alt":"Together One behang Muance Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8690067963984,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1100,"width":1100,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724813.jpg?v=1601649259"},"aspect_ratio":1.0,"height":1100,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/together-onebehangmuanceselected-wallpapers-by-oostendorp-27724813.jpg?v=1601649259","width":1100}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eTogether One behang op maat van Muance. Dit behang is een prachtig natuurlijk ontwerp met een botanisch gevoel. Pauwen in hun natuurlijke leefomgeving.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4591702310992,"title":"Amakusa","handle":"amakusa","description":"\u003cp\u003eAmakusa natuurlijk luxe behang van Elitis. Dit kostbare behang wordt met de hand vervaardigd en is gemaakt van papier en abaca. Uitgebracht in aardse kleuren geeft dit een rustige, natuurlijke uitstraling in je interieur.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-04-30T11:20:12+02:00","created_at":"2020-04-30T11:01:12+02:00","vendor":"Elitis","type":"behang","tags":["Elitis","geometrisch","natuurlijk materiaal","structuur"],"price":18500,"price_min":18500,"price_max":18500,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32292926193744,"title":"5","option1":"5","option2":null,"option3":null,"sku":"RM_985_05","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606189752400,"product_id":4591702310992,"position":3,"created_at":"2020-06-24T16:50:24+02:00","updated_at":"2020-06-24T16:50:31+02:00","alt":"Amakusa 5 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1004,"height":1004,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222096.jpg?v=1593010231","variant_ids":[32292926193744]},"available":true,"name":"Amakusa - 5","public_title":"5","options":["5"],"price":18500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Amakusa 5 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779315646544,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1004,"width":1004,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222096.jpg?v=1593010224"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32292926226512,"title":"80","option1":"80","option2":null,"option3":null,"sku":"RM_985_80","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606189981776,"product_id":4591702310992,"position":4,"created_at":"2020-06-24T16:50:27+02:00","updated_at":"2020-06-24T16:50:31+02:00","alt":"Amakusa 80 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1004,"height":1004,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222097.jpg?v=1593010231","variant_ids":[32292926226512]},"available":true,"name":"Amakusa - 80","public_title":"80","options":["80"],"price":18500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Amakusa 80 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779315875920,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1004,"width":1004,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222097.jpg?v=1593010227"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32292926259280,"title":"82","option1":"82","option2":null,"option3":null,"sku":"RM_985_82","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606190145616,"product_id":4591702310992,"position":5,"created_at":"2020-06-24T16:50:30+02:00","updated_at":"2020-06-24T16:50:31+02:00","alt":"Amakusa 82 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1004,"height":1004,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222098.jpg?v=1593010231","variant_ids":[32292926259280]},"available":true,"name":"Amakusa - 82","public_title":"82","options":["82"],"price":18500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Amakusa 82 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779315941456,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1004,"width":1004,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222098.jpg?v=1593010230"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32292926292048,"title":"95","option1":"95","option2":null,"option3":null,"sku":"RM_985_95","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606189654096,"product_id":4591702310992,"position":2,"created_at":"2020-06-24T16:50:21+02:00","updated_at":"2020-06-24T16:50:31+02:00","alt":"Amakusa 95 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1004,"height":1004,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222095.jpg?v=1593010231","variant_ids":[32292926292048]},"available":true,"name":"Amakusa - 95","public_title":"95","options":["95"],"price":18500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Amakusa 95 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779315581008,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1004,"width":1004,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222095.jpg?v=1593010221"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222094.jpg?v=1593010231","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222095.jpg?v=1593010231","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222096.jpg?v=1593010231","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222097.jpg?v=1593010231","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222098.jpg?v=1593010231"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222094.jpg?v=1593010231","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Amakusa behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779315515472,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1100,"width":1100,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222094.jpg?v=1593010218"},"aspect_ratio":1.0,"height":1100,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222094.jpg?v=1593010218","width":1100},{"alt":"Amakusa 95 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779315581008,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1004,"width":1004,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222095.jpg?v=1593010221"},"aspect_ratio":1.0,"height":1004,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222095.jpg?v=1593010221","width":1004},{"alt":"Amakusa 5 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779315646544,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1004,"width":1004,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222096.jpg?v=1593010224"},"aspect_ratio":1.0,"height":1004,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222096.jpg?v=1593010224","width":1004},{"alt":"Amakusa 80 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779315875920,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1004,"width":1004,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222097.jpg?v=1593010227"},"aspect_ratio":1.0,"height":1004,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222097.jpg?v=1593010227","width":1004},{"alt":"Amakusa 82 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779315941456,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1004,"width":1004,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222098.jpg?v=1593010230"},"aspect_ratio":1.0,"height":1004,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/amakusabehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222098.jpg?v=1593010230","width":1004}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eAmakusa natuurlijk luxe behang van Elitis. Dit kostbare behang wordt met de hand vervaardigd en is gemaakt van papier en abaca. Uitgebracht in aardse kleuren geeft dit een rustige, natuurlijke uitstraling in je interieur.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4453703417936,"title":"Stoneleigh Herringbone","handle":"stoneleigh-herringbone","description":"\u003cp\u003eEen getextureerd vinylpapier dat een unieke look biedt en gecombineerd met textuur geeft de indruk van een papieren rug, maar met de bruikbaarheid van een vinyl.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-01-27T14:42:45+01:00","created_at":"2020-01-27T14:42:50+01:00","vendor":"Ralph Lauren","type":"behang","tags":["overige","Ralph Lauren"],"price":13800,"price_min":13800,"price_max":13800,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":0,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31773505912912,"title":"Slate","option1":"Slate","option2":null,"option3":null,"sku":"PRL5029\/01","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14167560486992,"product_id":4453703417936,"position":1,"created_at":"2020-01-29T15:17:07+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:33:25+02:00","alt":"Stoneleigh Herringbone Slate behang Ralph Lauren Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/114117_328b05a9-b9d0-4075-a777-0e93c92dc321.jpg?v=1590582805","variant_ids":[31773505912912]},"available":true,"name":"Stoneleigh Herringbone - Slate","public_title":"Slate","options":["Slate"],"price":13800,"weight":320000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Stoneleigh Herringbone Slate behang Ralph Lauren Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6340525719632,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/114117_328b05a9-b9d0-4075-a777-0e93c92dc321.jpg?v=1581003614"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773505945680,"title":"Heather","option1":"Heather","option2":null,"option3":null,"sku":"PRL5029\/02","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14167560814672,"product_id":4453703417936,"position":2,"created_at":"2020-01-29T15:17:11+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:33:25+02:00","alt":"Stoneleigh Herringbone Heather behang Ralph Lauren Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/114000_f8f1f62d-f26c-4f80-b1cb-c87f27627414.jpg?v=1590582805","variant_ids":[31773505945680]},"available":true,"name":"Stoneleigh Herringbone - Heather","public_title":"Heather","options":["Heather"],"price":13800,"weight":320000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Stoneleigh Herringbone Heather behang Ralph Lauren Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6340526047312,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/114000_f8f1f62d-f26c-4f80-b1cb-c87f27627414.jpg?v=1581003616"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773505978448,"title":"Coffee","option1":"Coffee","option2":null,"option3":null,"sku":"PRL5029\/03","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14167562059856,"product_id":4453703417936,"position":3,"created_at":"2020-01-29T15:17:15+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:33:26+02:00","alt":"Stoneleigh Herringbone Coffee behang Ralph Lauren Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/113997_71419f12-222f-4981-b173-60eacef3a692.jpg?v=1590582806","variant_ids":[31773505978448]},"available":true,"name":"Stoneleigh Herringbone - Coffee","public_title":"Coffee","options":["Coffee"],"price":13800,"weight":320000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Stoneleigh Herringbone Coffee behang Ralph Lauren Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6340527292496,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/113997_71419f12-222f-4981-b173-60eacef3a692.jpg?v=1581003619"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31773506011216,"title":"Oyster","option1":"Oyster","option2":null,"option3":null,"sku":"PRL5029\/04","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14167562125392,"product_id":4453703417936,"position":4,"created_at":"2020-01-29T15:17:19+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:33:26+02:00","alt":"Stoneleigh Herringbone Oyster behang Ralph Lauren Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/113999_f61db68a-7d19-47b4-b509-1180468a2682.jpg?v=1590582806","variant_ids":[31773506011216]},"available":true,"name":"Stoneleigh Herringbone - Oyster","public_title":"Oyster","options":["Oyster"],"price":13800,"weight":320000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Stoneleigh Herringbone Oyster behang Ralph Lauren Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6340527358032,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/113999_f61db68a-7d19-47b4-b509-1180468a2682.jpg?v=1581003621"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/114117_328b05a9-b9d0-4075-a777-0e93c92dc321.jpg?v=1590582805","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/114000_f8f1f62d-f26c-4f80-b1cb-c87f27627414.jpg?v=1590582805","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/113997_71419f12-222f-4981-b173-60eacef3a692.jpg?v=1590582806","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/113999_f61db68a-7d19-47b4-b509-1180468a2682.jpg?v=1590582806"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/114117_328b05a9-b9d0-4075-a777-0e93c92dc321.jpg?v=1590582805","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Stoneleigh Herringbone Slate behang Ralph Lauren Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6340525719632,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/114117_328b05a9-b9d0-4075-a777-0e93c92dc321.jpg?v=1581003614"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/114117_328b05a9-b9d0-4075-a777-0e93c92dc321.jpg?v=1581003614","width":720},{"alt":"Stoneleigh Herringbone Heather behang Ralph Lauren Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6340526047312,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/114000_f8f1f62d-f26c-4f80-b1cb-c87f27627414.jpg?v=1581003616"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/114000_f8f1f62d-f26c-4f80-b1cb-c87f27627414.jpg?v=1581003616","width":720},{"alt":"Stoneleigh Herringbone Coffee behang Ralph Lauren Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6340527292496,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/113997_71419f12-222f-4981-b173-60eacef3a692.jpg?v=1581003619"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/113997_71419f12-222f-4981-b173-60eacef3a692.jpg?v=1581003619","width":720},{"alt":"Stoneleigh Herringbone Oyster behang Ralph Lauren Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6340527358032,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/113999_f61db68a-7d19-47b4-b509-1180468a2682.jpg?v=1581003621"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/113999_f61db68a-7d19-47b4-b509-1180468a2682.jpg?v=1581003621","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eEen getextureerd vinylpapier dat een unieke look biedt en gecombineerd met textuur geeft de indruk van een papieren rug, maar met de bruikbaarheid van een vinyl.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4442515374160,"title":"Plain horizontal","handle":"plain-horizontal","description":"Plain horizontal behang van Texam wallmasters. Een luxe behang met de uitstraling van jute. Het creëert een natuurlijk sfeer en geeft warmte in je interieur. Een prachtig stijlvol behang in effen tinten.","published_at":"2020-01-15T09:25:23+01:00","created_at":"2020-01-15T09:25:31+01:00","vendor":"Texam","type":"Behang","tags":["effen","structuur","Texam"],"price":3400,"price_min":3400,"price_max":3400,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31715273769040,"title":"YUKI","option1":"YUKI","option2":null,"option3":null,"sku":"OG51","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606705455184,"product_id":4442515374160,"position":3,"created_at":"2020-06-24T18:08:21+02:00","updated_at":"2020-06-24T18:08:22+02:00","alt":"Plain horizontal YUKI Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":900,"height":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26018587.jpg?v=1593014902","variant_ids":[31715273769040]},"available":true,"name":"Plain horizontal - YUKI","public_title":"YUKI","options":["YUKI"],"price":3400,"weight":200000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Plain horizontal YUKI Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779831709776,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26018587.jpg?v=1593014901"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31715273801808,"title":"EDEL WEISS","option1":"EDEL WEISS","option2":null,"option3":null,"sku":"OG52","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14067927318608,"product_id":4442515374160,"position":4,"created_at":"2020-01-15T11:08:27+01:00","updated_at":"2020-06-24T18:08:22+02:00","alt":"Plain horizontal EDEL WEISS Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":624,"height":624,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056892.jpg?v=1593014902","variant_ids":[31715273801808]},"available":true,"name":"Plain horizontal - EDEL WEISS","public_title":"EDEL WEISS","options":["EDEL WEISS"],"price":3400,"weight":200000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Plain horizontal EDEL WEISS Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6240891076688,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":624,"width":624,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056892.jpg?v=1581002796"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31715273834576,"title":"GOLDEN FLAX","option1":"GOLDEN FLAX","option2":null,"option3":null,"sku":"OG53","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14067927416912,"product_id":4442515374160,"position":5,"created_at":"2020-01-15T11:08:31+01:00","updated_at":"2020-06-24T18:08:22+02:00","alt":"Plain horizontal GOLDEN FLAX Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":624,"height":624,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056893.jpg?v=1593014902","variant_ids":[31715273834576]},"available":true,"name":"Plain horizontal - GOLDEN FLAX","public_title":"GOLDEN FLAX","options":["GOLDEN FLAX"],"price":3400,"weight":200000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Plain horizontal GOLDEN FLAX Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6240891174992,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":624,"width":624,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056893.jpg?v=1581002798"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31715273867344,"title":"BROWN EYES","option1":"BROWN EYES","option2":null,"option3":null,"sku":"OG54","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606704635984,"product_id":4442515374160,"position":2,"created_at":"2020-06-24T18:08:17+02:00","updated_at":"2020-06-24T18:08:22+02:00","alt":"Plain horizontal BROWN EYES Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":850,"height":850,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26018585.jpg?v=1593014902","variant_ids":[31715273867344]},"available":true,"name":"Plain horizontal - BROWN EYES","public_title":"BROWN EYES","options":["BROWN EYES"],"price":3400,"weight":200000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Plain horizontal BROWN EYES Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779830890576,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":850,"width":850,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26018585.jpg?v=1593014897"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31715273900112,"title":"RACOON LADY","option1":"RACOON LADY","option2":null,"option3":null,"sku":"OG55","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14067927711824,"product_id":4442515374160,"position":6,"created_at":"2020-01-15T11:08:35+01:00","updated_at":"2020-06-24T18:08:22+02:00","alt":"Plain horizontal RACOON LADY Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":624,"height":624,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056894.jpg?v=1593014902","variant_ids":[31715273900112]},"available":true,"name":"Plain horizontal - RACOON LADY","public_title":"RACOON LADY","options":["RACOON LADY"],"price":3400,"weight":200000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Plain horizontal RACOON LADY Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6240891469904,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":624,"width":624,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056894.jpg?v=1581002800"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31715273932880,"title":"ELEPHANT EARS","option1":"ELEPHANT EARS","option2":null,"option3":null,"sku":"OG56","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14067927810128,"product_id":4442515374160,"position":7,"created_at":"2020-01-15T11:08:38+01:00","updated_at":"2020-06-24T18:08:22+02:00","alt":"Plain horizontal ELEPHANT EARS Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":624,"height":624,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056895.jpg?v=1593014902","variant_ids":[31715273932880]},"available":true,"name":"Plain horizontal - ELEPHANT EARS","public_title":"ELEPHANT EARS","options":["ELEPHANT EARS"],"price":3400,"weight":200000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Plain horizontal ELEPHANT EARS Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6240891568208,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":624,"width":624,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056895.jpg?v=1581002802"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31715273965648,"title":"RED PANDA","option1":"RED PANDA","option2":null,"option3":null,"sku":"OG57","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14067928105040,"product_id":4442515374160,"position":8,"created_at":"2020-01-15T11:08:42+01:00","updated_at":"2020-06-24T18:08:22+02:00","alt":"Plain horizontal RED PANDA Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":624,"height":624,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056896.jpg?v=1593014902","variant_ids":[31715273965648]},"available":true,"name":"Plain horizontal - RED PANDA","public_title":"RED PANDA","options":["RED PANDA"],"price":3400,"weight":200000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Plain horizontal RED PANDA Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6240891863120,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":624,"width":624,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056896.jpg?v=1581002804"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26018582.jpg?v=1593014902","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26018585.jpg?v=1593014902","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26018587.jpg?v=1593014902","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056892.jpg?v=1593014902","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056893.jpg?v=1593014902","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056894.jpg?v=1593014902","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056895.jpg?v=1593014902","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056896.jpg?v=1593014902"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26018582.jpg?v=1593014902","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Plain horizontal Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779829317712,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":890,"width":890,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26018582.jpg?v=1593014894"},"aspect_ratio":1.0,"height":890,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26018582.jpg?v=1593014894","width":890},{"alt":"Plain horizontal BROWN EYES Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779830890576,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":850,"width":850,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26018585.jpg?v=1593014897"},"aspect_ratio":1.0,"height":850,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26018585.jpg?v=1593014897","width":850},{"alt":"Plain horizontal YUKI Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779831709776,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":900,"width":900,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26018587.jpg?v=1593014901"},"aspect_ratio":1.0,"height":900,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-26018587.jpg?v=1593014901","width":900},{"alt":"Plain horizontal EDEL WEISS Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6240891076688,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":624,"width":624,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056892.jpg?v=1581002796"},"aspect_ratio":1.0,"height":624,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056892.jpg?v=1581002796","width":624},{"alt":"Plain horizontal GOLDEN FLAX Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6240891174992,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":624,"width":624,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056893.jpg?v=1581002798"},"aspect_ratio":1.0,"height":624,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056893.jpg?v=1581002798","width":624},{"alt":"Plain horizontal RACOON LADY Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6240891469904,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":624,"width":624,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056894.jpg?v=1581002800"},"aspect_ratio":1.0,"height":624,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056894.jpg?v=1581002800","width":624},{"alt":"Plain horizontal ELEPHANT EARS Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6240891568208,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":624,"width":624,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056895.jpg?v=1581002802"},"aspect_ratio":1.0,"height":624,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056895.jpg?v=1581002802","width":624},{"alt":"Plain horizontal RED PANDA Behang Texam Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6240891863120,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":624,"width":624,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056896.jpg?v=1581002804"},"aspect_ratio":1.0,"height":624,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plain-horizontalbehangtexamselected-wallpapers-by-oostendorp-25056896.jpg?v=1581002804","width":624}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"Plain horizontal behang van Texam wallmasters. Een luxe behang met de uitstraling van jute. Het creëert een natuurlijk sfeer en geeft warmte in je interieur. Een prachtig stijlvol behang in effen tinten."} , {"id":4448190136400,"title":"Cork III","handle":"cork-iii","description":"\u003cp\u003eCork III behang van Nobilis. Dit behang is gemaakt van kurk gecombineerd met patina-effecten met metaalachtige effecten. Het creëert een luxe sfeer, verkrijgbaar in een mooie goud, brons en zilver combinatie.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-01-20T15:03:45+01:00","created_at":"2020-01-20T15:04:00+01:00","vendor":"Nobilis","type":"behang","tags":["kurk","natuurlijk materiaal","Nobilis"],"price":6900,"price_min":6900,"price_max":6900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":0,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31749328142416,"title":"40","option1":"40","option2":null,"option3":null,"sku":"QNT40","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14105585123408,"product_id":4448190136400,"position":3,"created_at":"2020-01-20T15:29:38+01:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:09+02:00","alt":"Cork III 40 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT40_66426ed1-4600-4f9d-8be0-9a889c1039a1.jpg?v=1599656349","variant_ids":[31749328142416]},"available":true,"name":"Cork III - 40","public_title":"40","options":["40"],"price":6900,"weight":219000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Cork III 40 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6278549241936,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT40_66426ed1-4600-4f9d-8be0-9a889c1039a1.jpg?v=1581001155"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31749328175184,"title":"41","option1":"41","option2":null,"option3":null,"sku":"QNT41","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14105585287248,"product_id":4448190136400,"position":4,"created_at":"2020-01-20T15:29:43+01:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:09+02:00","alt":"Cork III 41 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT41_6a2d395d-bc1b-496f-aa99-7c8c4db52200.jpg?v=1599656349","variant_ids":[31749328175184]},"available":true,"name":"Cork III - 41","public_title":"41","options":["41"],"price":6900,"weight":219000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Cork III 41 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6278549405776,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT41_6a2d395d-bc1b-496f-aa99-7c8c4db52200.jpg?v=1581001157"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31749328207952,"title":"42","option1":"42","option2":null,"option3":null,"sku":"QNT42","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14105585451088,"product_id":4448190136400,"position":5,"created_at":"2020-01-20T15:29:46+01:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:09+02:00","alt":"Cork III 42 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT42_b8279397-f2e3-4e3e-a7be-4baf9e895056.jpg?v=1599656349","variant_ids":[31749328207952]},"available":true,"name":"Cork III - 42","public_title":"42","options":["42"],"price":6900,"weight":219000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Cork III 42 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6278549569616,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT42_b8279397-f2e3-4e3e-a7be-4baf9e895056.jpg?v=1581001160"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31749328240720,"title":"43","option1":"43","option2":null,"option3":null,"sku":"QNT43","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14105585025104,"product_id":4448190136400,"position":2,"created_at":"2020-01-20T15:29:34+01:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:09+02:00","alt":"Cork III 43 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT43_1b197675-71fa-494b-826e-4ef47bb9bf5f.jpg?v=1599656349","variant_ids":[31749328240720]},"available":true,"name":"Cork III - 43","public_title":"43","options":["43"],"price":6900,"weight":219000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Cork III 43 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6278549143632,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT43_1b197675-71fa-494b-826e-4ef47bb9bf5f.jpg?v=1581001152"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31749328273488,"title":"16","option1":"16","option2":null,"option3":null,"sku":"LUX16","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14105586368592,"product_id":4448190136400,"position":6,"created_at":"2020-01-20T15:29:50+01:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:09+02:00","alt":"Cork III 16 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/LUX16_fc70f5b5-4083-4e46-b62e-9651e99996ae.jpg?v=1599656349","variant_ids":[31749328273488]},"available":true,"name":"Cork III - 16","public_title":"16","options":["16"],"price":6900,"weight":250000,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Cork III 16 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6278550487120,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/LUX16_fc70f5b5-4083-4e46-b62e-9651e99996ae.jpg?v=1581001163"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32802154709072,"title":"44","option1":"44","option2":null,"option3":null,"sku":"QNT44","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330951655504,"product_id":4448190136400,"position":7,"created_at":"2020-09-09T14:59:08+02:00","updated_at":"2020-09-09T14:59:09+02:00","alt":"Cork III 44 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1350,"height":1350,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cork-iiibehangnobilisselected-wallpapers-by-oostendorp-27331467.jpg?v=1599656349","variant_ids":[32802154709072]},"available":true,"name":"Cork III - 44","public_title":"44","options":["44"],"price":6900,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Cork III 44 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503917248592,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1350,"width":1350,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cork-iiibehangnobilisselected-wallpapers-by-oostendorp-27331467.jpg?v=1599656348"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/revetement-mural-cork-iii_1_2d6331d2-1e67-43a1-9ebd-e387b2be1274.jpg?v=1599656349","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT43_1b197675-71fa-494b-826e-4ef47bb9bf5f.jpg?v=1599656349","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT40_66426ed1-4600-4f9d-8be0-9a889c1039a1.jpg?v=1599656349","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT41_6a2d395d-bc1b-496f-aa99-7c8c4db52200.jpg?v=1599656349","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT42_b8279397-f2e3-4e3e-a7be-4baf9e895056.jpg?v=1599656349","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/LUX16_fc70f5b5-4083-4e46-b62e-9651e99996ae.jpg?v=1599656349","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cork-iiibehangnobilisselected-wallpapers-by-oostendorp-27331467.jpg?v=1599656349"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/revetement-mural-cork-iii_1_2d6331d2-1e67-43a1-9ebd-e387b2be1274.jpg?v=1599656349","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Cork III behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6278548750416,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/revetement-mural-cork-iii_1_2d6331d2-1e67-43a1-9ebd-e387b2be1274.jpg?v=1581001149"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/revetement-mural-cork-iii_1_2d6331d2-1e67-43a1-9ebd-e387b2be1274.jpg?v=1581001149","width":720},{"alt":"Cork III 43 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6278549143632,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT43_1b197675-71fa-494b-826e-4ef47bb9bf5f.jpg?v=1581001152"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT43_1b197675-71fa-494b-826e-4ef47bb9bf5f.jpg?v=1581001152","width":1280},{"alt":"Cork III 40 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6278549241936,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT40_66426ed1-4600-4f9d-8be0-9a889c1039a1.jpg?v=1581001155"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT40_66426ed1-4600-4f9d-8be0-9a889c1039a1.jpg?v=1581001155","width":1280},{"alt":"Cork III 41 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6278549405776,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT41_6a2d395d-bc1b-496f-aa99-7c8c4db52200.jpg?v=1581001157"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT41_6a2d395d-bc1b-496f-aa99-7c8c4db52200.jpg?v=1581001157","width":1280},{"alt":"Cork III 42 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6278549569616,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT42_b8279397-f2e3-4e3e-a7be-4baf9e895056.jpg?v=1581001160"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/QNT42_b8279397-f2e3-4e3e-a7be-4baf9e895056.jpg?v=1581001160","width":1280},{"alt":"Cork III 16 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6278550487120,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/LUX16_fc70f5b5-4083-4e46-b62e-9651e99996ae.jpg?v=1581001163"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/LUX16_fc70f5b5-4083-4e46-b62e-9651e99996ae.jpg?v=1581001163","width":1280},{"alt":"Cork III 44 behang Nobilis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503917248592,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1350,"width":1350,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cork-iiibehangnobilisselected-wallpapers-by-oostendorp-27331467.jpg?v=1599656348"},"aspect_ratio":1.0,"height":1350,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/cork-iiibehangnobilisselected-wallpapers-by-oostendorp-27331467.jpg?v=1599656348","width":1350}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eCork III behang van Nobilis. Dit behang is gemaakt van kurk gecombineerd met patina-effecten met metaalachtige effecten. Het creëert een luxe sfeer, verkrijgbaar in een mooie goud, brons en zilver combinatie.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4452412391504,"title":"Graffito","handle":"graffito","description":"\u003cp\u003eGraffito luxe behang van Kelly Wearstler. Dit behang is een abstracte grafische print op grote schaal. Een behang die direct indruk maakt in elke ruimte, waanzinnig behang! \u003c\/p\u003e","published_at":"2020-04-02T12:06:31+02:00","created_at":"2020-01-24T16:56:04+01:00","vendor":"Kelly Wearstler","type":"behang","tags":["geometrisch","Kelly Wearstler","overige"],"price":60500,"price_min":60500,"price_max":60500,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":0,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31766989635664,"title":"Onyx Beige","option1":"Onyx Beige","option2":null,"option3":null,"sku":"GWP 3501.816","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14136587255888,"product_id":4452412391504,"position":5,"created_at":"2020-01-24T17:12:37+01:00","updated_at":"2020-07-06T14:41:11+02:00","alt":"Graffito Onyx Beige behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.ONYXBEI_view.1_c55067ef-81ad-4c21-ba83-7f76244011c4.jpg?v=1594039271","variant_ids":[31766989635664]},"available":true,"name":"Graffito - Onyx Beige","public_title":"Onyx Beige","options":["Onyx Beige"],"price":60500,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Graffito Onyx Beige behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6309552193616,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.ONYXBEI_view.1_c55067ef-81ad-4c21-ba83-7f76244011c4.jpg?v=1581001511"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31766989668432,"title":"Sand\/Black","option1":"Sand\/Black","option2":null,"option3":null,"sku":"GWP 3501.68","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14136587649104,"product_id":4452412391504,"position":6,"created_at":"2020-01-24T17:12:41+01:00","updated_at":"2020-07-06T14:41:11+02:00","alt":"Graffito Sand\/Black behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.SANDBLK_view.1_95bc980e-a210-482a-bb20-d28f57e6a901.jpg?v=1594039271","variant_ids":[31766989668432]},"available":true,"name":"Graffito - Sand\/Black","public_title":"Sand\/Black","options":["Sand\/Black"],"price":60500,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Graffito Sand\/Black behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6309552586832,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.SANDBLK_view.1_95bc980e-a210-482a-bb20-d28f57e6a901.jpg?v=1581001513"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31766989701200,"title":"Salmon\/Cream","option1":"Salmon\/Cream","option2":null,"option3":null,"sku":"GWP 3501.117","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14136586928208,"product_id":4452412391504,"position":3,"created_at":"2020-01-24T17:12:34+01:00","updated_at":"2020-07-06T14:41:11+02:00","alt":"Graffito Salmon\/Cream behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.SALMONC_view.1_920c3624-a892-49ff-a867-5003c307541d.jpg?v=1594039271","variant_ids":[31766989701200]},"available":true,"name":"Graffito - Salmon\/Cream","public_title":"Salmon\/Cream","options":["Salmon\/Cream"],"price":60500,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Graffito Salmon\/Cream behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6309551865936,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.SALMONC_view.1_920c3624-a892-49ff-a867-5003c307541d.jpg?v=1581001509"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31766989733968,"title":"Ivory\/Gold","option1":"Ivory\/Gold","option2":null,"option3":null,"sku":"GWP 3501.140","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14136588140624,"product_id":4452412391504,"position":2,"created_at":"2020-01-24T17:12:44+01:00","updated_at":"2020-07-06T14:41:11+02:00","alt":"Graffito Ivory\/Gold behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.IVORYGO_view.1_ae65303d-cd26-4e5e-9fe1-19dcabb2344b.jpg?v=1594039271","variant_ids":[31766989733968]},"available":true,"name":"Graffito - Ivory\/Gold","public_title":"Ivory\/Gold","options":["Ivory\/Gold"],"price":60500,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Graffito Ivory\/Gold behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6309553078352,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.IVORYGO_view.1_ae65303d-cd26-4e5e-9fe1-19dcabb2344b.jpg?v=1581001515"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31766989766736,"title":"Teal\/Pearl","option1":"Teal\/Pearl","option2":null,"option3":null,"sku":"GWP 3501.53","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14136588927056,"product_id":4452412391504,"position":7,"created_at":"2020-01-24T17:12:47+01:00","updated_at":"2020-07-06T14:41:11+02:00","alt":"Graffito Teal\/Pearl behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.TEALPEA_view.1_28337f6c-0fd6-4607-84f2-470e280a1e22.jpg?v=1594039271","variant_ids":[31766989766736]},"available":true,"name":"Graffito - Teal\/Pearl","public_title":"Teal\/Pearl","options":["Teal\/Pearl"],"price":60500,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Graffito Teal\/Pearl behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6309553864784,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.TEALPEA_view.1_28337f6c-0fd6-4607-84f2-470e280a1e22.jpg?v=1581001517"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31766989799504,"title":"Linen\/Onyx","option1":"Linen\/Onyx","option2":null,"option3":null,"sku":"GWP 3501.18","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14136589320272,"product_id":4452412391504,"position":8,"created_at":"2020-01-24T17:12:50+01:00","updated_at":"2020-07-06T14:41:11+02:00","alt":"Graffito Linen\/Onyx behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.LINENON_view.1_5030aa31-aa88-4ad4-bb20-c2a723c5b3f1.jpg?v=1594039271","variant_ids":[31766989799504]},"available":true,"name":"Graffito - Linen\/Onyx","public_title":"Linen\/Onyx","options":["Linen\/Onyx"],"price":60500,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Graffito Linen\/Onyx behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6309554258000,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.LINENON_view.1_5030aa31-aa88-4ad4-bb20-c2a723c5b3f1.jpg?v=1581001519"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32462321614928,"title":"Graphite","option1":"Graphite","option2":null,"option3":null,"sku":"GWP-3501-118","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606417064016,"product_id":4452412391504,"position":9,"created_at":"2020-06-24T17:27:53+02:00","updated_at":"2020-07-06T14:41:11+02:00","alt":"Graffito Graphite behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26281657.jpg?v=1594039271","variant_ids":[32462321614928]},"available":true,"name":"Graffito - Graphite","public_title":"Graphite","options":["Graphite"],"price":60500,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Graffito Graphite behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779543253072,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26281657.jpg?v=1593012473"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32462323613776,"title":"Fern","option1":"Fern","option2":null,"option3":null,"sku":"GWP-3501.123","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606417195088,"product_id":4452412391504,"position":10,"created_at":"2020-06-24T17:27:56+02:00","updated_at":"2020-07-06T14:41:11+02:00","alt":"Graffito Fern behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26281658.jpg?v=1594039271","variant_ids":[32462323613776]},"available":true,"name":"Graffito - Fern","public_title":"Fern","options":["Fern"],"price":60500,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Graffito Fern behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779543351376,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26281658.jpg?v=1593012476"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32462325776464,"title":"Deep Sky","option1":"Deep Sky","option2":null,"option3":null,"sku":"GWP-3501.15","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606417227856,"product_id":4452412391504,"position":11,"created_at":"2020-06-24T17:28:00+02:00","updated_at":"2020-07-06T14:41:11+02:00","alt":"Graffito Deep Sky behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26281659.jpg?v=1594039271","variant_ids":[32462325776464]},"available":true,"name":"Graffito - Deep Sky","public_title":"Deep Sky","options":["Deep Sky"],"price":60500,"weight":0,"compare_at_price":0,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"Graffito Deep Sky behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779543416912,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26281659.jpg?v=1593012480"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26720767.jpg?v=1594039271","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.IVORYGO_view.1_ae65303d-cd26-4e5e-9fe1-19dcabb2344b.jpg?v=1594039271","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.SALMONC_view.1_920c3624-a892-49ff-a867-5003c307541d.jpg?v=1594039271","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kelly_graffito_panelen_b66656a8-e74d-4089-88d7-ed0d1523cc1d.jpg?v=1594039271","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.ONYXBEI_view.1_c55067ef-81ad-4c21-ba83-7f76244011c4.jpg?v=1594039271","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.SANDBLK_view.1_95bc980e-a210-482a-bb20-d28f57e6a901.jpg?v=1594039271","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.TEALPEA_view.1_28337f6c-0fd6-4607-84f2-470e280a1e22.jpg?v=1594039271","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.LINENON_view.1_5030aa31-aa88-4ad4-bb20-c2a723c5b3f1.jpg?v=1594039271","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26281657.jpg?v=1594039271","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26281658.jpg?v=1594039271","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26281659.jpg?v=1594039271","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kelly_graffito_5b0e41a1-37bb-4424-8670-53dc5c489280.jpg?v=1594039271"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26720767.jpg?v=1594039271","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Graffito behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7915206738000,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":896,"width":896,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26720767.jpg?v=1594039270"},"aspect_ratio":1.0,"height":896,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26720767.jpg?v=1594039270","width":896},{"alt":"Graffito Ivory\/Gold behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6309553078352,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.IVORYGO_view.1_ae65303d-cd26-4e5e-9fe1-19dcabb2344b.jpg?v=1581001515"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.IVORYGO_view.1_ae65303d-cd26-4e5e-9fe1-19dcabb2344b.jpg?v=1581001515","width":720},{"alt":"Graffito Salmon\/Cream behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6309551865936,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.SALMONC_view.1_920c3624-a892-49ff-a867-5003c307541d.jpg?v=1581001509"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.SALMONC_view.1_920c3624-a892-49ff-a867-5003c307541d.jpg?v=1581001509","width":720},{"alt":"Graffito behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6309554880592,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kelly_graffito_panelen_b66656a8-e74d-4089-88d7-ed0d1523cc1d.jpg?v=1581001521"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kelly_graffito_panelen_b66656a8-e74d-4089-88d7-ed0d1523cc1d.jpg?v=1581001521","width":720},{"alt":"Graffito Onyx Beige behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6309552193616,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.ONYXBEI_view.1_c55067ef-81ad-4c21-ba83-7f76244011c4.jpg?v=1581001511"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.ONYXBEI_view.1_c55067ef-81ad-4c21-ba83-7f76244011c4.jpg?v=1581001511","width":720},{"alt":"Graffito Sand\/Black behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6309552586832,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.SANDBLK_view.1_95bc980e-a210-482a-bb20-d28f57e6a901.jpg?v=1581001513"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.SANDBLK_view.1_95bc980e-a210-482a-bb20-d28f57e6a901.jpg?v=1581001513","width":720},{"alt":"Graffito Teal\/Pearl behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6309553864784,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.TEALPEA_view.1_28337f6c-0fd6-4607-84f2-470e280a1e22.jpg?v=1581001517"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.TEALPEA_view.1_28337f6c-0fd6-4607-84f2-470e280a1e22.jpg?v=1581001517","width":720},{"alt":"Graffito Linen\/Onyx behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6309554258000,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.LINENON_view.1_5030aa31-aa88-4ad4-bb20-c2a723c5b3f1.jpg?v=1581001519"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/GWP-3501_color.LINENON_view.1_5030aa31-aa88-4ad4-bb20-c2a723c5b3f1.jpg?v=1581001519","width":720},{"alt":"Graffito Graphite behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779543253072,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26281657.jpg?v=1593012473"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26281657.jpg?v=1593012473","width":1000},{"alt":"Graffito Fern behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779543351376,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26281658.jpg?v=1593012476"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26281658.jpg?v=1593012476","width":1000},{"alt":"Graffito Deep Sky behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779543416912,"position":11,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26281659.jpg?v=1593012480"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/graffitobehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26281659.jpg?v=1593012480","width":1000},{"alt":"Graffito behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6309551538256,"position":12,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":531,"width":531,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kelly_graffito_5b0e41a1-37bb-4424-8670-53dc5c489280.jpg?v=1581001507"},"aspect_ratio":1.0,"height":531,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/kelly_graffito_5b0e41a1-37bb-4424-8670-53dc5c489280.jpg?v=1581001507","width":531}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eGraffito luxe behang van Kelly Wearstler. Dit behang is een abstracte grafische print op grote schaal. Een behang die direct indruk maakt in elke ruimte, waanzinnig behang! \u003c\/p\u003e"} , {"id":4755501973584,"title":"Boogje","handle":"boogje","description":"\u003cp\u003eStrikjes kinderkamer behang van Bibelotte. Dit behang zit vol met kleine strikjes. Super behang voor een kinderkamer.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-07-29T13:37:57+02:00","created_at":"2020-07-29T13:23:10+02:00","vendor":"Bibelotte","type":"behang","tags":["Bibelotte","kind"],"price":12000,"price_min":12000,"price_max":12000,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32730152042576,"title":"Zeegroen","option1":"Zeegroen","option2":null,"option3":null,"sku":"BIB_28011","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15982849687632,"product_id":4755501973584,"position":2,"created_at":"2020-07-29T13:36:02+02:00","updated_at":"2020-07-29T13:36:11+02:00","alt":"Boogje Zeegroen behang Bibelotte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":450,"height":450,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839770.jpg?v=1596022571","variant_ids":[32730152042576]},"available":true,"name":"Boogje - Zeegroen","public_title":"Zeegroen","options":["Zeegroen"],"price":12000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Boogje Zeegroen behang Bibelotte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8155942715472,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":450,"width":450,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839770.jpg?v=1596022562"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32730152075344,"title":"Nude","option1":"Nude","option2":null,"option3":null,"sku":"BIB_28012","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15982849851472,"product_id":4755501973584,"position":3,"created_at":"2020-07-29T13:36:05+02:00","updated_at":"2020-07-29T13:36:11+02:00","alt":"Boogje Nude behang Bibelotte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":450,"height":450,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839771.jpg?v=1596022571","variant_ids":[32730152075344]},"available":true,"name":"Boogje - Nude","public_title":"Nude","options":["Nude"],"price":12000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Boogje Nude behang Bibelotte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8155942879312,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":450,"width":450,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839771.jpg?v=1596022565"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32730152108112,"title":"Grijs","option1":"Grijs","option2":null,"option3":null,"sku":"BIB_28013","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15982849982544,"product_id":4755501973584,"position":4,"created_at":"2020-07-29T13:36:07+02:00","updated_at":"2020-07-29T13:36:11+02:00","alt":"Boogje Grijs behang Bibelotte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":450,"height":450,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839772.jpg?v=1596022571","variant_ids":[32730152108112]},"available":true,"name":"Boogje - Grijs","public_title":"Grijs","options":["Grijs"],"price":12000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Boogje Grijs behang Bibelotte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8155943010384,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":450,"width":450,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839772.jpg?v=1596022567"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32730152140880,"title":"Stone","option1":"Stone","option2":null,"option3":null,"sku":"BIB_28014","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15982850211920,"product_id":4755501973584,"position":5,"created_at":"2020-07-29T13:36:10+02:00","updated_at":"2020-07-29T13:36:11+02:00","alt":"Boogje Stone behang Bibelotte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839773.jpg?v=1596022571","variant_ids":[32730152140880]},"available":true,"name":"Boogje - Stone","public_title":"Stone","options":["Stone"],"price":12000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Boogje Stone behang Bibelotte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8155943239760,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839773.jpg?v=1596022570"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839769.jpg?v=1596022571","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839770.jpg?v=1596022571","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839771.jpg?v=1596022571","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839772.jpg?v=1596022571","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839773.jpg?v=1596022571"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839769.jpg?v=1596022571","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Boogje behang Bibelotte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8155942453328,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839769.jpg?v=1596022560"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839769.jpg?v=1596022560","width":1000},{"alt":"Boogje Zeegroen behang Bibelotte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8155942715472,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":450,"width":450,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839770.jpg?v=1596022562"},"aspect_ratio":1.0,"height":450,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839770.jpg?v=1596022562","width":450},{"alt":"Boogje Nude behang Bibelotte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8155942879312,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":450,"width":450,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839771.jpg?v=1596022565"},"aspect_ratio":1.0,"height":450,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839771.jpg?v=1596022565","width":450},{"alt":"Boogje Grijs behang Bibelotte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8155943010384,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":450,"width":450,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839772.jpg?v=1596022567"},"aspect_ratio":1.0,"height":450,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839772.jpg?v=1596022567","width":450},{"alt":"Boogje Stone behang Bibelotte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8155943239760,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839773.jpg?v=1596022570"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/producttitlebehangbibelotteselected-wallpapers-by-oostendorp-26839773.jpg?v=1596022570","width":1000}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eStrikjes kinderkamer behang van Bibelotte. Dit behang zit vol met kleine strikjes. Super behang voor een kinderkamer.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4489379741776,"title":"Woods \u0026 Pears","handle":"woods-pears","description":"\u003cp\u003eHet iconische Cole \u0026amp; Son Woods-ontwerp heeft een groot aantal gouden peren gedragen in glinsterende metallic tinten van zilver en brons op lila grijs, wit \u0026amp; zilver op grijs, roet en goud op steen, houtskool en brons op perkament, wit en zilver op houtskool, en Bronze op Charcoal. Dit magische ontwerp voegt een eigentijdse eigenzinnigheid toe aan elk interieur.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-03-11T14:58:09+01:00","created_at":"2020-03-11T14:58:17+01:00","vendor":"Cole \u0026 Son","type":"behang","tags":["Cole \u0026 Son","flora modern"],"price":11900,"price_min":11900,"price_max":11900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31987968606288,"title":"27","option1":"27","option2":null,"option3":null,"sku":"95\/5027","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529707376720,"product_id":4489379741776,"position":5,"created_at":"2020-03-13T13:58:09+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:50:18+02:00","alt":"Woods \u0026 Pears 27 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":700,"height":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5027_a226e4d2-1b5f-4aa4-8b16-8fbbd5c98b5c.jpg?v=1590583818","variant_ids":[31987968606288]},"available":true,"name":"Woods \u0026 Pears - 27","public_title":"27","options":["27"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Woods \u0026 Pears 27 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702685618256,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5027_a226e4d2-1b5f-4aa4-8b16-8fbbd5c98b5c.jpg?v=1584104289"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31987968639056,"title":"28","option1":"28","option2":null,"option3":null,"sku":"95\/5028","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529707638864,"product_id":4489379741776,"position":6,"created_at":"2020-03-13T13:58:12+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:50:18+02:00","alt":"Woods \u0026 Pears 28 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":700,"height":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5028_a10abc0f-e310-4084-b7d6-e98f5e813c50.jpg?v=1590583818","variant_ids":[31987968639056]},"available":true,"name":"Woods \u0026 Pears - 28","public_title":"28","options":["28"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Woods \u0026 Pears 28 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702685880400,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5028_a10abc0f-e310-4084-b7d6-e98f5e813c50.jpg?v=1584104292"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31987968671824,"title":"29","option1":"29","option2":null,"option3":null,"sku":"95\/5029","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529707114576,"product_id":4489379741776,"position":2,"created_at":"2020-03-13T13:58:00+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:50:17+02:00","alt":"Woods \u0026 Pears 29 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":700,"height":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5029_14ffb7cf-5cc4-4f20-a845-bb3e6c530b39.jpg?v=1590583817","variant_ids":[31987968671824]},"available":true,"name":"Woods \u0026 Pears - 29","public_title":"29","options":["29"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Woods \u0026 Pears 29 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702685356112,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5029_14ffb7cf-5cc4-4f20-a845-bb3e6c530b39.jpg?v=1584104280"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31987968704592,"title":"30","option1":"30","option2":null,"option3":null,"sku":"95\/5030","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529707180112,"product_id":4489379741776,"position":3,"created_at":"2020-03-13T13:58:03+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:50:17+02:00","alt":"Woods \u0026 Pears 30 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":700,"height":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5030_89d5cd0f-e2c0-47ce-b857-8e10e0f48fd1.jpg?v=1590583817","variant_ids":[31987968704592]},"available":true,"name":"Woods \u0026 Pears - 30","public_title":"30","options":["30"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Woods \u0026 Pears 30 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702685421648,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5030_89d5cd0f-e2c0-47ce-b857-8e10e0f48fd1.jpg?v=1584104283"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31987968737360,"title":"31","option1":"31","option2":null,"option3":null,"sku":"95\/5031","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529707278416,"product_id":4489379741776,"position":4,"created_at":"2020-03-13T13:58:06+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:50:18+02:00","alt":"Woods \u0026 Pears 31 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":700,"height":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5031_77be1abd-5f9a-4644-85d2-4cc08f1d97c0.jpg?v=1590583818","variant_ids":[31987968737360]},"available":true,"name":"Woods \u0026 Pears - 31","public_title":"31","options":["31"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Woods \u0026 Pears 31 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702685519952,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5031_77be1abd-5f9a-4644-85d2-4cc08f1d97c0.jpg?v=1584104286"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31987968770128,"title":"32","option1":"32","option2":null,"option3":null,"sku":"95\/5032","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529707769936,"product_id":4489379741776,"position":7,"created_at":"2020-03-13T13:58:14+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:50:19+02:00","alt":"Woods \u0026 Pears 32 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":700,"height":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5032_3261fde3-ceaa-4881-b0a7-ed20bf3535e1.jpg?v=1590583819","variant_ids":[31987968770128]},"available":true,"name":"Woods \u0026 Pears - 32","public_title":"32","options":["32"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Woods \u0026 Pears 32 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702686011472,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5032_3261fde3-ceaa-4881-b0a7-ed20bf3535e1.jpg?v=1584104294"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the_contemporary_collection_woods_pears_1e28bb22-339f-415b-8801-ca0c8a624489.jpg?v=1590583816","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5029_14ffb7cf-5cc4-4f20-a845-bb3e6c530b39.jpg?v=1590583817","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5030_89d5cd0f-e2c0-47ce-b857-8e10e0f48fd1.jpg?v=1590583817","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5031_77be1abd-5f9a-4644-85d2-4cc08f1d97c0.jpg?v=1590583818","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5027_a226e4d2-1b5f-4aa4-8b16-8fbbd5c98b5c.jpg?v=1590583818","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5028_a10abc0f-e310-4084-b7d6-e98f5e813c50.jpg?v=1590583818","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5032_3261fde3-ceaa-4881-b0a7-ed20bf3535e1.jpg?v=1590583819"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the_contemporary_collection_woods_pears_1e28bb22-339f-415b-8801-ca0c8a624489.jpg?v=1590583816","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Woods \u0026 Pears behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702685323344,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the_contemporary_collection_woods_pears_1e28bb22-339f-415b-8801-ca0c8a624489.jpg?v=1584104278"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the_contemporary_collection_woods_pears_1e28bb22-339f-415b-8801-ca0c8a624489.jpg?v=1584104278","width":700},{"alt":"Woods \u0026 Pears 29 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702685356112,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5029_14ffb7cf-5cc4-4f20-a845-bb3e6c530b39.jpg?v=1584104280"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5029_14ffb7cf-5cc4-4f20-a845-bb3e6c530b39.jpg?v=1584104280","width":700},{"alt":"Woods \u0026 Pears 30 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702685421648,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5030_89d5cd0f-e2c0-47ce-b857-8e10e0f48fd1.jpg?v=1584104283"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5030_89d5cd0f-e2c0-47ce-b857-8e10e0f48fd1.jpg?v=1584104283","width":700},{"alt":"Woods \u0026 Pears 31 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702685519952,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5031_77be1abd-5f9a-4644-85d2-4cc08f1d97c0.jpg?v=1584104286"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5031_77be1abd-5f9a-4644-85d2-4cc08f1d97c0.jpg?v=1584104286","width":700},{"alt":"Woods \u0026 Pears 27 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702685618256,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5027_a226e4d2-1b5f-4aa4-8b16-8fbbd5c98b5c.jpg?v=1584104289"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5027_a226e4d2-1b5f-4aa4-8b16-8fbbd5c98b5c.jpg?v=1584104289","width":700},{"alt":"Woods \u0026 Pears 28 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702685880400,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5028_a10abc0f-e310-4084-b7d6-e98f5e813c50.jpg?v=1584104292"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5028_a10abc0f-e310-4084-b7d6-e98f5e813c50.jpg?v=1584104292","width":700},{"alt":"Woods \u0026 Pears 32 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702686011472,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5032_3261fde3-ceaa-4881-b0a7-ed20bf3535e1.jpg?v=1584104294"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-5032_3261fde3-ceaa-4881-b0a7-ed20bf3535e1.jpg?v=1584104294","width":700}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eHet iconische Cole \u0026amp; Son Woods-ontwerp heeft een groot aantal gouden peren gedragen in glinsterende metallic tinten van zilver en brons op lila grijs, wit \u0026amp; zilver op grijs, roet en goud op steen, houtskool en brons op perkament, wit en zilver op houtskool, en Bronze op Charcoal. Dit magische ontwerp voegt een eigentijdse eigenzinnigheid toe aan elk interieur.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4489379217488,"title":"Hicks' Hexagon","handle":"hicks-hexagon","description":"\u003cp\u003eHicks' Hexagon behang van Cole \u0026amp; Son. De verfijnde kleinschalige geometrische herhaling van Hicks 'Hexagon is een direct herkenbare designklassieker geworden. Een prachtig behang.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-03-11T14:56:27+01:00","created_at":"2020-03-11T14:56:35+01:00","vendor":"Cole \u0026 Son","type":"behang","tags":["Cole \u0026 Son","geometrisch"],"price":11900,"price_min":11900,"price_max":11900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31987965263952,"title":"15","option1":"15","option2":null,"option3":null,"sku":"95\/3015","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528402030672,"product_id":4489379217488,"position":6,"created_at":"2020-03-13T10:42:27+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:49:30+02:00","alt":"Hicks' Hexagon 15 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":700,"height":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3015_e1bc0ba8-4519-4aee-b495-77fa1199cee9.jpg?v=1590580170","variant_ids":[31987965263952]},"available":true,"name":"Hicks' Hexagon - 15","public_title":"15","options":["15"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Hicks' Hexagon 15 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701380173904,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3015_e1bc0ba8-4519-4aee-b495-77fa1199cee9.jpg?v=1584092547"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31987965296720,"title":"16","option1":"16","option2":null,"option3":null,"sku":"95\/3016","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528399376464,"product_id":4489379217488,"position":2,"created_at":"2020-03-13T10:42:13+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:49:28+02:00","alt":"Hicks' Hexagon 16 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":700,"height":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3016_6f6d4006-139a-481b-a1ff-ef5e3ec9d3b3.jpg?v=1590580168","variant_ids":[31987965296720]},"available":true,"name":"Hicks' Hexagon - 16","public_title":"16","options":["16"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Hicks' Hexagon 16 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701377519696,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3016_6f6d4006-139a-481b-a1ff-ef5e3ec9d3b3.jpg?v=1584092533"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31987965329488,"title":"17","option1":"17","option2":null,"option3":null,"sku":"95\/3017","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528402686032,"product_id":4489379217488,"position":7,"created_at":"2020-03-13T10:42:29+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:49:30+02:00","alt":"Hicks' Hexagon 17 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":700,"height":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3017_4a65e9a9-538a-4082-9a3e-efc88020288d.jpg?v=1590580170","variant_ids":[31987965329488]},"available":true,"name":"Hicks' Hexagon - 17","public_title":"17","options":["17"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Hicks' Hexagon 17 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701380829264,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3017_4a65e9a9-538a-4082-9a3e-efc88020288d.jpg?v=1584092549"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31987965362256,"title":"18","option1":"18","option2":null,"option3":null,"sku":"95\/3018","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528403243088,"product_id":4489379217488,"position":8,"created_at":"2020-03-13T10:42:33+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:49:30+02:00","alt":"Hicks' Hexagon 18 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":700,"height":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3018_97fddf5a-5ead-4bf6-a550-c0a53ac15dca.jpg?v=1590580170","variant_ids":[31987965362256]},"available":true,"name":"Hicks' Hexagon - 18","public_title":"18","options":["18"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Hicks' Hexagon 18 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701381386320,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3018_97fddf5a-5ead-4bf6-a550-c0a53ac15dca.jpg?v=1584092553"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31987965165648,"title":"54","option1":"54","option2":null,"option3":null,"sku":"66\/8054","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528399769680,"product_id":4489379217488,"position":3,"created_at":"2020-03-13T10:42:17+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:49:28+02:00","alt":"Hicks' Hexagon 54 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":700,"height":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/66-8054_05016ffa-2cd3-40b0-b67e-6c55bcd4d459.jpg?v=1590580168","variant_ids":[31987965165648]},"available":true,"name":"Hicks' Hexagon - 54","public_title":"54","options":["54"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Hicks' Hexagon 54 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701377912912,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/66-8054_05016ffa-2cd3-40b0-b67e-6c55bcd4d459.jpg?v=1584092537"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31987965198416,"title":"55","option1":"55","option2":null,"option3":null,"sku":"66\/8055","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528400457808,"product_id":4489379217488,"position":4,"created_at":"2020-03-13T10:42:20+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:49:29+02:00","alt":"Hicks' Hexagon 55 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":700,"height":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/66-8055_8a422bd7-52aa-46d0-af17-ee4fb637e9ce.jpg?v=1590580169","variant_ids":[31987965198416]},"available":true,"name":"Hicks' Hexagon - 55","public_title":"55","options":["55"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Hicks' Hexagon 55 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701378633808,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/66-8055_8a422bd7-52aa-46d0-af17-ee4fb637e9ce.jpg?v=1584092540"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31987965231184,"title":"56","option1":"56","option2":null,"option3":null,"sku":"66\/8056","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528401440848,"product_id":4489379217488,"position":5,"created_at":"2020-03-13T10:42:24+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:49:29+02:00","alt":"Hicks' Hexagon 56 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":700,"height":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/66-8056_e90f9509-77dc-48c4-a280-c4526cd5280b.jpg?v=1590580169","variant_ids":[31987965231184]},"available":true,"name":"Hicks' Hexagon - 56","public_title":"56","options":["56"],"price":11900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Hicks' Hexagon 56 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701379584080,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/66-8056_e90f9509-77dc-48c4-a280-c4526cd5280b.jpg?v=1584092544"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the_contemporary_collection_hicks_hexagon_bc6bab8a-ab17-45b2-a6ca-7a44c0e7dda4.jpg?v=1590580167","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3016_6f6d4006-139a-481b-a1ff-ef5e3ec9d3b3.jpg?v=1590580168","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/66-8054_05016ffa-2cd3-40b0-b67e-6c55bcd4d459.jpg?v=1590580168","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/66-8055_8a422bd7-52aa-46d0-af17-ee4fb637e9ce.jpg?v=1590580169","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/66-8056_e90f9509-77dc-48c4-a280-c4526cd5280b.jpg?v=1590580169","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3015_e1bc0ba8-4519-4aee-b495-77fa1199cee9.jpg?v=1590580170","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3017_4a65e9a9-538a-4082-9a3e-efc88020288d.jpg?v=1590580170","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3018_97fddf5a-5ead-4bf6-a550-c0a53ac15dca.jpg?v=1590580170"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the_contemporary_collection_hicks_hexagon_bc6bab8a-ab17-45b2-a6ca-7a44c0e7dda4.jpg?v=1590580167","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Hicks' Hexagon behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701377060944,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the_contemporary_collection_hicks_hexagon_bc6bab8a-ab17-45b2-a6ca-7a44c0e7dda4.jpg?v=1584092530"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the_contemporary_collection_hicks_hexagon_bc6bab8a-ab17-45b2-a6ca-7a44c0e7dda4.jpg?v=1584092530","width":700},{"alt":"Hicks' Hexagon 16 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701377519696,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3016_6f6d4006-139a-481b-a1ff-ef5e3ec9d3b3.jpg?v=1584092533"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3016_6f6d4006-139a-481b-a1ff-ef5e3ec9d3b3.jpg?v=1584092533","width":700},{"alt":"Hicks' Hexagon 54 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701377912912,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/66-8054_05016ffa-2cd3-40b0-b67e-6c55bcd4d459.jpg?v=1584092537"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/66-8054_05016ffa-2cd3-40b0-b67e-6c55bcd4d459.jpg?v=1584092537","width":700},{"alt":"Hicks' Hexagon 55 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701378633808,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/66-8055_8a422bd7-52aa-46d0-af17-ee4fb637e9ce.jpg?v=1584092540"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/66-8055_8a422bd7-52aa-46d0-af17-ee4fb637e9ce.jpg?v=1584092540","width":700},{"alt":"Hicks' Hexagon 56 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701379584080,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/66-8056_e90f9509-77dc-48c4-a280-c4526cd5280b.jpg?v=1584092544"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/66-8056_e90f9509-77dc-48c4-a280-c4526cd5280b.jpg?v=1584092544","width":700},{"alt":"Hicks' Hexagon 15 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701380173904,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3015_e1bc0ba8-4519-4aee-b495-77fa1199cee9.jpg?v=1584092547"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3015_e1bc0ba8-4519-4aee-b495-77fa1199cee9.jpg?v=1584092547","width":700},{"alt":"Hicks' Hexagon 17 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701380829264,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3017_4a65e9a9-538a-4082-9a3e-efc88020288d.jpg?v=1584092549"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3017_4a65e9a9-538a-4082-9a3e-efc88020288d.jpg?v=1584092549","width":700},{"alt":"Hicks' Hexagon 18 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701381386320,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3018_97fddf5a-5ead-4bf6-a550-c0a53ac15dca.jpg?v=1584092553"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/95-3018_97fddf5a-5ead-4bf6-a550-c0a53ac15dca.jpg?v=1584092553","width":700}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eHicks' Hexagon behang van Cole \u0026amp; Son. De verfijnde kleinschalige geometrische herhaling van Hicks 'Hexagon is een direct herkenbare designklassieker geworden. Een prachtig behang.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4474203799632,"title":"Noble","handle":"noble","description":"\u003cp\u003eNoble behang van Arte. Het luxe behang is een effen decoratie met de look \u0026amp; feel van suède. Dit behang moet je voelen en ervaren. Stijlvol en elegant in elk interieur. Het behang is verkrijgbaar in verschillende kleurvariaties die mooi bij de dessins passen.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-21T10:25:58+01:00","created_at":"2020-02-21T10:26:12+01:00","vendor":"Arte","type":"behang","tags":["Arte","effen"],"price":9900,"price_min":9900,"price_max":9900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31890643779664,"title":"10","option1":"10","option2":null,"option3":null,"sku":"28510","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330996547664,"product_id":4474203799632,"position":2,"created_at":"2020-09-09T15:06:04+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:06:24+02:00","alt":"Noble 10 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331617.jpg?v=1599656784","variant_ids":[31890643779664]},"available":true,"name":"Noble - 10","public_title":"10","options":["10"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Noble 10 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503962107984,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331617.jpg?v=1599656764"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31890643812432,"title":"11","option1":"11","option2":null,"option3":null,"sku":"28511","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330996842576,"product_id":4474203799632,"position":3,"created_at":"2020-09-09T15:06:07+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:06:24+02:00","alt":"Noble 11 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331618.jpg?v=1599656784","variant_ids":[31890643812432]},"available":true,"name":"Noble - 11","public_title":"11","options":["11"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Noble 11 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503962402896,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331618.jpg?v=1599656767"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31890643845200,"title":"12","option1":"12","option2":null,"option3":null,"sku":"28512","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330997039184,"product_id":4474203799632,"position":4,"created_at":"2020-09-09T15:06:10+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:06:24+02:00","alt":"Noble 12 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331619.jpg?v=1599656784","variant_ids":[31890643845200]},"available":true,"name":"Noble - 12","public_title":"12","options":["12"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Noble 12 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503962599504,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331619.jpg?v=1599656770"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31890643877968,"title":"13","option1":"13","option2":null,"option3":null,"sku":"28513","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330997366864,"product_id":4474203799632,"position":5,"created_at":"2020-09-09T15:06:13+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:06:24+02:00","alt":"Noble 13 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331620.jpg?v=1599656784","variant_ids":[31890643877968]},"available":true,"name":"Noble - 13","public_title":"13","options":["13"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Noble 13 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503962927184,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331620.jpg?v=1599656773"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31890643910736,"title":"14","option1":"14","option2":null,"option3":null,"sku":"28514","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330997563472,"product_id":4474203799632,"position":6,"created_at":"2020-09-09T15:06:15+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:06:24+02:00","alt":"Noble 14 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331621.jpg?v=1599656784","variant_ids":[31890643910736]},"available":true,"name":"Noble - 14","public_title":"14","options":["14"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Noble 14 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503963123792,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331621.jpg?v=1599656775"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31890643943504,"title":"15","option1":"15","option2":null,"option3":null,"sku":"28515","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330997760080,"product_id":4474203799632,"position":7,"created_at":"2020-09-09T15:06:18+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:06:24+02:00","alt":"Noble 15 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331622.jpg?v=1599656784","variant_ids":[31890643943504]},"available":true,"name":"Noble - 15","public_title":"15","options":["15"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Noble 15 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503963320400,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331622.jpg?v=1599656778"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31890643976272,"title":"16","option1":"16","option2":null,"option3":null,"sku":"28516","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330997792848,"product_id":4474203799632,"position":8,"created_at":"2020-09-09T15:06:21+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:06:24+02:00","alt":"Noble 16 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331623.jpg?v=1599656784","variant_ids":[31890643976272]},"available":true,"name":"Noble - 16","public_title":"16","options":["16"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Noble 16 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503963353168,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331623.jpg?v=1599656781"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31890644009040,"title":"17","option1":"17","option2":null,"option3":null,"sku":"28517","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16330998186064,"product_id":4474203799632,"position":9,"created_at":"2020-09-09T15:06:24+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:06:25+02:00","alt":"Noble 17 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":950,"height":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331624.jpg?v=1599656785","variant_ids":[31890644009040]},"available":true,"name":"Noble - 17","public_title":"17","options":["17"],"price":9900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Noble 17 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503963746384,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331624.jpg?v=1599656784"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331616.jpg?v=1599656784","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331617.jpg?v=1599656784","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331618.jpg?v=1599656784","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331619.jpg?v=1599656784","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331620.jpg?v=1599656784","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331621.jpg?v=1599656784","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331622.jpg?v=1599656784","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331623.jpg?v=1599656784","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331624.jpg?v=1599656785"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331616.jpg?v=1599656784","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Noble behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503961649232,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1100,"width":1100,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331616.jpg?v=1599656762"},"aspect_ratio":1.0,"height":1100,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331616.jpg?v=1599656762","width":1100},{"alt":"Noble 10 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503962107984,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331617.jpg?v=1599656764"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331617.jpg?v=1599656764","width":950},{"alt":"Noble 11 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503962402896,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331618.jpg?v=1599656767"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331618.jpg?v=1599656767","width":950},{"alt":"Noble 12 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503962599504,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331619.jpg?v=1599656770"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331619.jpg?v=1599656770","width":950},{"alt":"Noble 13 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503962927184,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331620.jpg?v=1599656773"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331620.jpg?v=1599656773","width":950},{"alt":"Noble 14 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503963123792,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331621.jpg?v=1599656775"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331621.jpg?v=1599656775","width":950},{"alt":"Noble 15 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503963320400,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331622.jpg?v=1599656778"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331622.jpg?v=1599656778","width":950},{"alt":"Noble 16 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503963353168,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331623.jpg?v=1599656781"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331623.jpg?v=1599656781","width":950},{"alt":"Noble 17 behang Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8503963746384,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":950,"width":950,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331624.jpg?v=1599656784"},"aspect_ratio":1.0,"height":950,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/noblebehangarteselected-wallpapers-by-oostendorp-27331624.jpg?v=1599656784","width":950}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eNoble behang van Arte. Het luxe behang is een effen decoratie met de look \u0026amp; feel van suède. Dit behang moet je voelen en ervaren. Stijlvol en elegant in elk interieur. Het behang is verkrijgbaar in verschillende kleurvariaties die mooi bij de dessins passen.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4465930109008,"title":"Willow Boughs","handle":"willow-boughs","description":"\u003cp\u003eDe klassieke Willow Boughs ontworpen in 1887 kenmerkt Morris bij uitstek flair voor ontwerp en compositie met bochtige lijnen en subtiele toon.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-12T10:57:30+01:00","created_at":"2020-02-12T10:57:33+01:00","vendor":"Morris \u0026 Co","type":"behang","tags":["flora klassiek","historisch","Morris \u0026 Co"],"price":10400,"price_min":10400,"price_max":10400,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31848510193744,"title":"Green","option1":"Green","option2":null,"option3":null,"sku":"210490","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529697218640,"product_id":4465930109008,"position":3,"created_at":"2020-03-13T13:55:05+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:49:26+02:00","alt":"Willow Boughs Green behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DCMW210490_67a88f45-e4e9-4e5e-9037-7cce2c761f66.jpg?v=1590583766","variant_ids":[31848510193744]},"available":true,"name":"Willow Boughs - Green","public_title":"Green","options":["Green"],"price":10400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Willow Boughs Green behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702675460176,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DCMW210490_67a88f45-e4e9-4e5e-9037-7cce2c761f66.jpg?v=1584104105"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848510226512,"title":"Blue","option1":"Blue","option2":null,"option3":null,"sku":"210491","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529697022032,"product_id":4465930109008,"position":2,"created_at":"2020-03-13T13:55:02+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:49:25+02:00","alt":"Willow Boughs Blue behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DCMW210491_d925fd84-1225-48b1-8a94-95e9f412df86.jpg?v=1590583765","variant_ids":[31848510226512]},"available":true,"name":"Willow Boughs - Blue","public_title":"Blue","options":["Blue"],"price":10400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Willow Boughs Blue behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702675263568,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DCMW210491_d925fd84-1225-48b1-8a94-95e9f412df86.jpg?v=1584104102"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/willowboughs_d48da894-ae3e-479f-9642-2d270709310e.jpg?v=1590583765","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DCMW210491_d925fd84-1225-48b1-8a94-95e9f412df86.jpg?v=1590583765","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DCMW210490_67a88f45-e4e9-4e5e-9037-7cce2c761f66.jpg?v=1590583766"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/willowboughs_d48da894-ae3e-479f-9642-2d270709310e.jpg?v=1590583765","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Willow Boughs behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702675230800,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":600,"width":600,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/willowboughs_d48da894-ae3e-479f-9642-2d270709310e.jpg?v=1584104099"},"aspect_ratio":1.0,"height":600,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/willowboughs_d48da894-ae3e-479f-9642-2d270709310e.jpg?v=1584104099","width":600},{"alt":"Willow Boughs Blue behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702675263568,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DCMW210491_d925fd84-1225-48b1-8a94-95e9f412df86.jpg?v=1584104102"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DCMW210491_d925fd84-1225-48b1-8a94-95e9f412df86.jpg?v=1584104102","width":1280},{"alt":"Willow Boughs Green behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702675460176,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DCMW210490_67a88f45-e4e9-4e5e-9037-7cce2c761f66.jpg?v=1584104105"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DCMW210490_67a88f45-e4e9-4e5e-9037-7cce2c761f66.jpg?v=1584104105","width":1280}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eDe klassieke Willow Boughs ontworpen in 1887 kenmerkt Morris bij uitstek flair voor ontwerp en compositie met bochtige lijnen en subtiele toon.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4465889607760,"title":"Arbutus","handle":"arbutus","description":"\u003cp\u003eArbutus behang van Morris \u0026amp; Co. Dit historische behang is zorgvuldig gereconstrueerd uit het originele Kathleen Kersey-ontwerp. Het behang bevat stengels, bladeren en bessen in rijke kleuren die de diepe tonen van het origineel repliceren en verfijnde neutrale versies introduceren voor een lichtere look.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-12T09:35:12+01:00","created_at":"2020-02-12T09:35:20+01:00","vendor":"Morris \u0026 Co","type":"behang","tags":["flora klassiek","historisch","Morris \u0026 Co"],"price":10400,"price_min":10400,"price_max":10400,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31848213217360,"title":"Linen\/Cream","option1":"Linen\/Cream","option2":null,"option3":null,"sku":"214717","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14527711739984,"product_id":4465889607760,"position":3,"created_at":"2020-03-13T09:11:35+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:47+02:00","alt":"Arbutus Linen\/Cream behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214717_e6ce0d44-dee9-4fd3-9e7a-67bd0fe21339.jpg?v=1590578447","variant_ids":[31848213217360]},"available":true,"name":"Arbutus - Linen\/Cream","public_title":"Linen\/Cream","options":["Linen\/Cream"],"price":10400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Arbutus Linen\/Cream behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700689883216,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214717_e6ce0d44-dee9-4fd3-9e7a-67bd0fe21339.jpg?v=1584087095"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848213250128,"title":"Woad\/Russet","option1":"Woad\/Russet","option2":null,"option3":null,"sku":"214718","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14527711117392,"product_id":4465889607760,"position":2,"created_at":"2020-03-13T09:11:32+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:47+02:00","alt":"Arbutus Woad\/Russet behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214718_46d27903-6cdb-47b7-b222-ba9bcb4fa71a.jpg?v=1590578447","variant_ids":[31848213250128]},"available":true,"name":"Arbutus - Woad\/Russet","public_title":"Woad\/Russet","options":["Woad\/Russet"],"price":10400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Arbutus Woad\/Russet behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700689260624,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214718_46d27903-6cdb-47b7-b222-ba9bcb4fa71a.jpg?v=1584087092"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848213282896,"title":"Thyme\/Coral","option1":"Thyme\/Coral","option2":null,"option3":null,"sku":"214719","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14527711805520,"product_id":4465889607760,"position":4,"created_at":"2020-03-13T09:11:38+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:48+02:00","alt":"Arbutus Thyme\/Coral behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214719_3282cbb3-83c1-42b0-935a-088e671785d6.jpg?v=1590578448","variant_ids":[31848213282896]},"available":true,"name":"Arbutus - Thyme\/Coral","public_title":"Thyme\/Coral","options":["Thyme\/Coral"],"price":10400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Arbutus Thyme\/Coral behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700689948752,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214719_3282cbb3-83c1-42b0-935a-088e671785d6.jpg?v=1584087098"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848213315664,"title":"Olive\/Pink","option1":"Olive\/Pink","option2":null,"option3":null,"sku":"214720","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14527712231504,"product_id":4465889607760,"position":5,"created_at":"2020-03-13T09:11:42+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:48+02:00","alt":"Arbutus Olive\/Pink behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214720_0d8a7d5f-a7a3-458e-95d3-d7fffdcb3e6b.jpg?v=1590578448","variant_ids":[31848213315664]},"available":true,"name":"Arbutus - Olive\/Pink","public_title":"Olive\/Pink","options":["Olive\/Pink"],"price":10400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Arbutus Olive\/Pink behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700690374736,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214720_0d8a7d5f-a7a3-458e-95d3-d7fffdcb3e6b.jpg?v=1584087102"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31848213348432,"title":"Silver\/Cobalt","option1":"Silver\/Cobalt","option2":null,"option3":null,"sku":"214721","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14527712297040,"product_id":4465889607760,"position":6,"created_at":"2020-03-13T09:11:45+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:20:49+02:00","alt":"Arbutus Silver\/Cobalt behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214721_3a91ef26-b426-4f77-ad5b-ba68c8f3cc9a.jpg?v=1590578449","variant_ids":[31848213348432]},"available":true,"name":"Arbutus - Silver\/Cobalt","public_title":"Silver\/Cobalt","options":["Silver\/Cobalt"],"price":10400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Arbutus Silver\/Cobalt behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700690440272,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214721_3a91ef26-b426-4f77-ad5b-ba68c8f3cc9a.jpg?v=1584087105"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Arbutus_WP_Detail_With_Desk_b202448b-152a-413d-b845-36653b984eab.jpg?v=1590578446","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214718_46d27903-6cdb-47b7-b222-ba9bcb4fa71a.jpg?v=1590578447","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214717_e6ce0d44-dee9-4fd3-9e7a-67bd0fe21339.jpg?v=1590578447","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214719_3282cbb3-83c1-42b0-935a-088e671785d6.jpg?v=1590578448","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214720_0d8a7d5f-a7a3-458e-95d3-d7fffdcb3e6b.jpg?v=1590578448","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214721_3a91ef26-b426-4f77-ad5b-ba68c8f3cc9a.jpg?v=1590578449"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Arbutus_WP_Detail_With_Desk_b202448b-152a-413d-b845-36653b984eab.jpg?v=1590578446","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Arbutus behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700689064016,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1366,"width":1366,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Arbutus_WP_Detail_With_Desk_b202448b-152a-413d-b845-36653b984eab.jpg?v=1584087089"},"aspect_ratio":1.0,"height":1366,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Arbutus_WP_Detail_With_Desk_b202448b-152a-413d-b845-36653b984eab.jpg?v=1584087089","width":1366},{"alt":"Arbutus Woad\/Russet behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700689260624,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214718_46d27903-6cdb-47b7-b222-ba9bcb4fa71a.jpg?v=1584087092"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214718_46d27903-6cdb-47b7-b222-ba9bcb4fa71a.jpg?v=1584087092","width":720},{"alt":"Arbutus Linen\/Cream behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700689883216,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214717_e6ce0d44-dee9-4fd3-9e7a-67bd0fe21339.jpg?v=1584087095"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214717_e6ce0d44-dee9-4fd3-9e7a-67bd0fe21339.jpg?v=1584087095","width":720},{"alt":"Arbutus Thyme\/Coral behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700689948752,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214719_3282cbb3-83c1-42b0-935a-088e671785d6.jpg?v=1584087098"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214719_3282cbb3-83c1-42b0-935a-088e671785d6.jpg?v=1584087098","width":720},{"alt":"Arbutus Olive\/Pink behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700690374736,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214720_0d8a7d5f-a7a3-458e-95d3-d7fffdcb3e6b.jpg?v=1584087102"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214720_0d8a7d5f-a7a3-458e-95d3-d7fffdcb3e6b.jpg?v=1584087102","width":720},{"alt":"Arbutus Silver\/Cobalt behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700690440272,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214721_3a91ef26-b426-4f77-ad5b-ba68c8f3cc9a.jpg?v=1584087105"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DM3W214721_3a91ef26-b426-4f77-ad5b-ba68c8f3cc9a.jpg?v=1584087105","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eArbutus behang van Morris \u0026amp; Co. Dit historische behang is zorgvuldig gereconstrueerd uit het originele Kathleen Kersey-ontwerp. Het behang bevat stengels, bladeren en bessen in rijke kleuren die de diepe tonen van het origineel repliceren en verfijnde neutrale versies introduceren voor een lichtere look.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4464454303824,"title":"Strawberry Thief","handle":"strawberry-thief","description":"\u003cp\u003eEen brutale vogel pikt naar heerlijke aardbeien op dit verleidelijke flock-effect behang. Gereproduceerd met subtiele texturen om het uiterlijk van het originele handgedrukte ontwerp te behouden.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-10T16:23:52+01:00","created_at":"2020-02-10T16:24:04+01:00","vendor":"Morris \u0026 Co","type":"behang","tags":["dieren","flora klassiek","historisch","Morris \u0026 Co"],"price":9800,"price_min":9800,"price_max":9800,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31841499971664,"title":"Crimson\/Slate","option1":"Crimson\/Slate","option2":null,"option3":null,"sku":"212563","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264854511696,"product_id":4464454303824,"position":3,"created_at":"2020-02-11T19:35:36+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:33:35+02:00","alt":"Strawberry Thief Crimson\/Slate behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212563_6ebdcbbd-2b18-4cee-9ce6-663abab14416.jpg?v=1590582815","variant_ids":[31841499971664]},"available":true,"name":"Strawberry Thief - Crimson\/Slate","public_title":"Crimson\/Slate","options":["Crimson\/Slate"],"price":9800,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Strawberry Thief Crimson\/Slate behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437821251664,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212563_6ebdcbbd-2b18-4cee-9ce6-663abab14416.jpg?v=1581446136"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31841500004432,"title":"Indigo\/Mineral","option1":"Indigo\/Mineral","option2":null,"option3":null,"sku":"212564","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264854216784,"product_id":4464454303824,"position":2,"created_at":"2020-02-11T19:35:33+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:33:35+02:00","alt":"Strawberry Thief Indigo\/Mineral behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212564_d018b1f0-c77a-4b5b-8901-c7a140ee8f6f.jpg?v=1590582815","variant_ids":[31841500004432]},"available":true,"name":"Strawberry Thief - Indigo\/Mineral","public_title":"Indigo\/Mineral","options":["Indigo\/Mineral"],"price":9800,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Strawberry Thief Indigo\/Mineral behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437820956752,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212564_d018b1f0-c77a-4b5b-8901-c7a140ee8f6f.jpg?v=1581446133"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31841500037200,"title":"Chocolate\/Slate","option1":"Chocolate\/Slate","option2":null,"option3":null,"sku":"212565","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264854741072,"product_id":4464454303824,"position":4,"created_at":"2020-02-11T19:35:39+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:33:36+02:00","alt":"Strawberry Thief Chocolate\/Slate behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212565_029d64dd-0efe-4fb7-b026-3f967bf6133e.jpg?v=1590582816","variant_ids":[31841500037200]},"available":true,"name":"Strawberry Thief - Chocolate\/Slate","public_title":"Chocolate\/Slate","options":["Chocolate\/Slate"],"price":9800,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Strawberry Thief Chocolate\/Slate behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437821481040,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212565_029d64dd-0efe-4fb7-b026-3f967bf6133e.jpg?v=1581446139"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Strawberry_Thief_wallpaper_LR_2528a8ea-7981-4766-889e-5aab47644dd7.jpg?v=1590582814","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212564_d018b1f0-c77a-4b5b-8901-c7a140ee8f6f.jpg?v=1590582815","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212563_6ebdcbbd-2b18-4cee-9ce6-663abab14416.jpg?v=1590582815","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212565_029d64dd-0efe-4fb7-b026-3f967bf6133e.jpg?v=1590582816"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Strawberry_Thief_wallpaper_LR_2528a8ea-7981-4766-889e-5aab47644dd7.jpg?v=1590582814","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Strawberry Thief behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437820858448,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":870,"width":870,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Strawberry_Thief_wallpaper_LR_2528a8ea-7981-4766-889e-5aab47644dd7.jpg?v=1581446130"},"aspect_ratio":1.0,"height":870,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Strawberry_Thief_wallpaper_LR_2528a8ea-7981-4766-889e-5aab47644dd7.jpg?v=1581446130","width":870},{"alt":"Strawberry Thief Indigo\/Mineral behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437820956752,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212564_d018b1f0-c77a-4b5b-8901-c7a140ee8f6f.jpg?v=1581446133"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212564_d018b1f0-c77a-4b5b-8901-c7a140ee8f6f.jpg?v=1581446133","width":720},{"alt":"Strawberry Thief Crimson\/Slate behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437821251664,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212563_6ebdcbbd-2b18-4cee-9ce6-663abab14416.jpg?v=1581446136"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212563_6ebdcbbd-2b18-4cee-9ce6-663abab14416.jpg?v=1581446136","width":720},{"alt":"Strawberry Thief Chocolate\/Slate behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437821481040,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212565_029d64dd-0efe-4fb7-b026-3f967bf6133e.jpg?v=1581446139"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212565_029d64dd-0efe-4fb7-b026-3f967bf6133e.jpg?v=1581446139","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eEen brutale vogel pikt naar heerlijke aardbeien op dit verleidelijke flock-effect behang. Gereproduceerd met subtiele texturen om het uiterlijk van het originele handgedrukte ontwerp te behouden.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4464454041680,"title":"Leicester","handle":"leicester","description":"\u003cp\u003eLeicester behang van Morris \u0026amp; Co. Geïnspireerd door het eerdere ontwerp, Bachelors Button uit 1892, bevat dit suggestieve behang de romantiek van het middeleeuwse verleden dat zo geïnspireerd was op Morris en werd ontworpen door John Henry Dearle in 1912. Sierlijk gebogen bladeren onderbroken door middelgrote bloemen, dit behang wordt geproduceerd in zowel donkere als lichte kleuren.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-02-10T16:23:20+01:00","created_at":"2020-02-10T16:23:32+01:00","vendor":"Morris \u0026 Co","type":"behang","tags":["flora klassiek","historisch","Morris \u0026 Co"],"price":11500,"price_min":11500,"price_max":11500,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31841498202192,"title":"Woad\/Sage","option1":"Woad\/Sage","option2":null,"option3":null,"sku":"212541","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264826069072,"product_id":4464454041680,"position":3,"created_at":"2020-02-11T19:29:01+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:58:30+02:00","alt":"Leicester Woad\/Sage behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212541_4624daea-ae33-4516-a84a-c45299e4b733.jpg?v=1590580710","variant_ids":[31841498202192]},"available":true,"name":"Leicester - Woad\/Sage","public_title":"Woad\/Sage","options":["Woad\/Sage"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Leicester Woad\/Sage behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437792809040,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212541_4624daea-ae33-4516-a84a-c45299e4b733.jpg?v=1581445741"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31841498234960,"title":"Chocolade\/Olive","option1":"Chocolade\/Olive","option2":null,"option3":null,"sku":"212542","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264825905232,"product_id":4464454041680,"position":2,"created_at":"2020-02-11T19:28:58+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:58:29+02:00","alt":"Leicester Chocolade\/Olive behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212542_fc635bb4-4567-4d0e-ab45-c00ba6aa9f9a.jpg?v=1590580709","variant_ids":[31841498234960]},"available":true,"name":"Leicester - Chocolade\/Olive","public_title":"Chocolade\/Olive","options":["Chocolade\/Olive"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Leicester Chocolade\/Olive behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437792645200,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212542_fc635bb4-4567-4d0e-ab45-c00ba6aa9f9a.jpg?v=1581445738"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31841498267728,"title":"Green\/Coral","option1":"Green\/Coral","option2":null,"option3":null,"sku":"212543","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264826724432,"product_id":4464454041680,"position":4,"created_at":"2020-02-11T19:29:05+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:58:30+02:00","alt":"Leicester Green\/Coral behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212543_a7278f6c-d7c2-4be0-bc71-11c3c11205a6.jpg?v=1590580710","variant_ids":[31841498267728]},"available":true,"name":"Leicester - Green\/Coral","public_title":"Green\/Coral","options":["Green\/Coral"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Leicester Green\/Coral behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437793464400,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212543_a7278f6c-d7c2-4be0-bc71-11c3c11205a6.jpg?v=1581445745"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31841498300496,"title":"Marble\/Rose","option1":"Marble\/Rose","option2":null,"option3":null,"sku":"212544","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14264826822736,"product_id":4464454041680,"position":5,"created_at":"2020-02-11T19:29:08+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:58:31+02:00","alt":"Leicester Marble\/Rose behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212544_12df86d4-1142-485b-8f68-d9ab00da1284.jpg?v=1590580711","variant_ids":[31841498300496]},"available":true,"name":"Leicester - Marble\/Rose","public_title":"Marble\/Rose","options":["Marble\/Rose"],"price":11500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Leicester Marble\/Rose behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437793562704,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212544_12df86d4-1142-485b-8f68-d9ab00da1284.jpg?v=1581445748"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Leicester_wallpaper_LR_d5568188-61ea-4a26-b1c0-7af64827cf21.jpg?v=1590580709","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212542_fc635bb4-4567-4d0e-ab45-c00ba6aa9f9a.jpg?v=1590580709","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212541_4624daea-ae33-4516-a84a-c45299e4b733.jpg?v=1590580710","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212543_a7278f6c-d7c2-4be0-bc71-11c3c11205a6.jpg?v=1590580710","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212544_12df86d4-1142-485b-8f68-d9ab00da1284.jpg?v=1590580711"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Leicester_wallpaper_LR_d5568188-61ea-4a26-b1c0-7af64827cf21.jpg?v=1590580709","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Leicester behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437792055376,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":870,"width":870,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Leicester_wallpaper_LR_d5568188-61ea-4a26-b1c0-7af64827cf21.jpg?v=1581445736"},"aspect_ratio":1.0,"height":870,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/Leicester_wallpaper_LR_d5568188-61ea-4a26-b1c0-7af64827cf21.jpg?v=1581445736","width":870},{"alt":"Leicester Chocolade\/Olive behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437792645200,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212542_fc635bb4-4567-4d0e-ab45-c00ba6aa9f9a.jpg?v=1581445738"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212542_fc635bb4-4567-4d0e-ab45-c00ba6aa9f9a.jpg?v=1581445738","width":720},{"alt":"Leicester Woad\/Sage behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437792809040,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212541_4624daea-ae33-4516-a84a-c45299e4b733.jpg?v=1581445741"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212541_4624daea-ae33-4516-a84a-c45299e4b733.jpg?v=1581445741","width":720},{"alt":"Leicester Green\/Coral behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437793464400,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212543_a7278f6c-d7c2-4be0-bc71-11c3c11205a6.jpg?v=1581445745"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212543_a7278f6c-d7c2-4be0-bc71-11c3c11205a6.jpg?v=1581445745","width":720},{"alt":"Leicester Marble\/Rose behang Morris \u0026 Co Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6437793562704,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212544_12df86d4-1142-485b-8f68-d9ab00da1284.jpg?v=1581445748"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/DARW212544_12df86d4-1142-485b-8f68-d9ab00da1284.jpg?v=1581445748","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eLeicester behang van Morris \u0026amp; Co. Geïnspireerd door het eerdere ontwerp, Bachelors Button uit 1892, bevat dit suggestieve behang de romantiek van het middeleeuwse verleden dat zo geïnspireerd was op Morris en werd ontworpen door John Henry Dearle in 1912. Sierlijk gebogen bladeren onderbroken door middelgrote bloemen, dit behang wordt geproduceerd in zowel donkere als lichte kleuren.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4489346941008,"title":"Jasmine \u0026 Serin Symphony","handle":"jasmine-serin-symphony","description":"\u003cp\u003eJasmine \u0026amp; Serin Symphony behang van Cole \u0026amp; Son. Dit behang zit vol vogels die tussen de achterblijvende jasmijnwijnstokken zitten, de flora en fauna creëren een natuurlijke sfeer.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-03-11T12:29:40+01:00","created_at":"2020-03-11T12:29:47+01:00","vendor":"Cole \u0026 Son","type":"behang","tags":["Cole \u0026 Son","dieren","flora klassiek"],"price":15400,"price_min":15400,"price_max":15400,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31987734118480,"title":"28","option1":"28","option2":null,"option3":null,"sku":"117\/10028","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528526254160,"product_id":4489346941008,"position":2,"created_at":"2020-03-13T10:51:55+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:52:39+02:00","alt":"Jasmine \u0026 Serin Symphony 28 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":700,"height":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10028_adbb324b-d424-45ad-a220-ae6f275386f0.jpg?v=1590580359","variant_ids":[31987734118480]},"available":true,"name":"Jasmine \u0026 Serin Symphony - 28","public_title":"28","options":["28"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Jasmine \u0026 Serin Symphony 28 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701504397392,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10028_adbb324b-d424-45ad-a220-ae6f275386f0.jpg?v=1584093115"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31987734151248,"title":"29","option1":"29","option2":null,"option3":null,"sku":"117\/10029","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528527237200,"product_id":4489346941008,"position":3,"created_at":"2020-03-13T10:51:58+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:52:40+02:00","alt":"Jasmine \u0026 Serin Symphony 29 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":700,"height":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10029_37c1a582-ed60-4297-8c44-0c1cf0f47459.jpg?v=1590580360","variant_ids":[31987734151248]},"available":true,"name":"Jasmine \u0026 Serin Symphony - 29","public_title":"29","options":["29"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Jasmine \u0026 Serin Symphony 29 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701505380432,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10029_37c1a582-ed60-4297-8c44-0c1cf0f47459.jpg?v=1584093118"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31987734184016,"title":"30","option1":"30","option2":null,"option3":null,"sku":"117\/10030","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528528318544,"product_id":4489346941008,"position":4,"created_at":"2020-03-13T10:52:01+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:52:40+02:00","alt":"Jasmine \u0026 Serin Symphony 30 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":700,"height":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10030_b3a92ea1-0cc9-4056-8840-45bb4ea3c61a.jpg?v=1590580360","variant_ids":[31987734184016]},"available":true,"name":"Jasmine \u0026 Serin Symphony - 30","public_title":"30","options":["30"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Jasmine \u0026 Serin Symphony 30 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701506461776,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10030_b3a92ea1-0cc9-4056-8840-45bb4ea3c61a.jpg?v=1584093121"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31987734216784,"title":"31","option1":"31","option2":null,"option3":null,"sku":"117\/10031","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528529236048,"product_id":4489346941008,"position":5,"created_at":"2020-03-13T10:52:04+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:52:41+02:00","alt":"Jasmine \u0026 Serin Symphony 31 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":700,"height":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10031_507f4345-40d9-443b-9479-9ab6f3be084b.jpg?v=1590580361","variant_ids":[31987734216784]},"available":true,"name":"Jasmine \u0026 Serin Symphony - 31","public_title":"31","options":["31"],"price":15400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Jasmine \u0026 Serin Symphony 31 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701507379280,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10031_507f4345-40d9-443b-9479-9ab6f3be084b.jpg?v=1584093124"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seville_jasmine_serin_symphony_117-10028_8f1545a1-8f2f-4000-a55a-60443fe0e310.jpg?v=1590580359","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10028_adbb324b-d424-45ad-a220-ae6f275386f0.jpg?v=1590580359","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10029_37c1a582-ed60-4297-8c44-0c1cf0f47459.jpg?v=1590580360","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10030_b3a92ea1-0cc9-4056-8840-45bb4ea3c61a.jpg?v=1590580360","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10031_507f4345-40d9-443b-9479-9ab6f3be084b.jpg?v=1590580361"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seville_jasmine_serin_symphony_117-10028_8f1545a1-8f2f-4000-a55a-60443fe0e310.jpg?v=1590580359","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Jasmine \u0026 Serin Symphony behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701503512656,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seville_jasmine_serin_symphony_117-10028_8f1545a1-8f2f-4000-a55a-60443fe0e310.jpg?v=1584093112"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seville_jasmine_serin_symphony_117-10028_8f1545a1-8f2f-4000-a55a-60443fe0e310.jpg?v=1584093112","width":700},{"alt":"Jasmine \u0026 Serin Symphony 28 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701504397392,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10028_adbb324b-d424-45ad-a220-ae6f275386f0.jpg?v=1584093115"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10028_adbb324b-d424-45ad-a220-ae6f275386f0.jpg?v=1584093115","width":700},{"alt":"Jasmine \u0026 Serin Symphony 29 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701505380432,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10029_37c1a582-ed60-4297-8c44-0c1cf0f47459.jpg?v=1584093118"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10029_37c1a582-ed60-4297-8c44-0c1cf0f47459.jpg?v=1584093118","width":700},{"alt":"Jasmine \u0026 Serin Symphony 30 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701506461776,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10030_b3a92ea1-0cc9-4056-8840-45bb4ea3c61a.jpg?v=1584093121"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10030_b3a92ea1-0cc9-4056-8840-45bb4ea3c61a.jpg?v=1584093121","width":700},{"alt":"Jasmine \u0026 Serin Symphony 31 behang Cole \u0026 Son Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701507379280,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10031_507f4345-40d9-443b-9479-9ab6f3be084b.jpg?v=1584093124"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/117-10031_507f4345-40d9-443b-9479-9ab6f3be084b.jpg?v=1584093124","width":700}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eJasmine \u0026amp; Serin Symphony behang van Cole \u0026amp; Son. Dit behang zit vol vogels die tussen de achterblijvende jasmijnwijnstokken zitten, de flora en fauna creëren een natuurlijke sfeer.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4632891097168,"title":"Birds of Happiness","handle":"birds-of-happiness","description":"\u003cp\u003eBirds of Hapiness behang van Mind the Grap. Dit behang heeft een boeiend patroon op een lichte achtergrond. De Japanse kraanvogels spelen hier een hoofdrol, symbool van geluk, lang leven en trouw.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-05-25T13:58:01+02:00","created_at":"2020-05-25T13:43:19+02:00","vendor":"Mind the Gap","type":"behang","tags":["dieren","flora modern","Mind the Gap","panelen"],"price":17500,"price_min":17500,"price_max":17500,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32454803423312,"title":"Multicolor","option1":"Multicolor","option2":null,"option3":null,"sku":"WP20391","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606233137232,"product_id":4632891097168,"position":2,"created_at":"2020-06-24T16:59:42+02:00","updated_at":"2020-06-24T16:59:43+02:00","alt":"Birds of Happiness Multicolor behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/birds-of-happinessbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26279536.jpg?v=1593010783","variant_ids":[32454803423312]},"available":true,"name":"Birds of Happiness - Multicolor","public_title":"Multicolor","options":["Multicolor"],"price":17500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Birds of Happiness Multicolor behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779359031376,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/birds-of-happinessbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26279536.jpg?v=1593010782"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/birds-of-happinessbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26279535.jpg?v=1593010783","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/birds-of-happinessbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26279536.jpg?v=1593010783"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/birds-of-happinessbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26279535.jpg?v=1593010783","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Birds of Happiness behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779358572624,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1009,"width":1009,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/birds-of-happinessbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26279535.jpg?v=1593010779"},"aspect_ratio":1.0,"height":1009,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/birds-of-happinessbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26279535.jpg?v=1593010779","width":1009},{"alt":"Birds of Happiness Multicolor behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779359031376,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/birds-of-happinessbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26279536.jpg?v=1593010782"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/birds-of-happinessbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26279536.jpg?v=1593010782","width":1000}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eBirds of Hapiness behang van Mind the Grap. Dit behang heeft een boeiend patroon op een lichte achtergrond. De Japanse kraanvogels spelen hier een hoofdrol, symbool van geluk, lang leven en trouw.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4616189968464,"title":"Byobu","handle":"byobu","description":"\u003cp\u003eByobu behang van Mind the Grap. Dit behang is een betoverend, luxueus Japans ontwerp. Volledig gedrukt op metaalfolie, wat een unieke en ontspannen sfeer creëert.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-05-15T16:57:54+02:00","created_at":"2020-05-15T15:29:22+02:00","vendor":"Mind the Gap","type":"behang","tags":["dieren","Mind the Gap","oosters","panelen"],"price":17500,"price_min":17500,"price_max":25000,"available":true,"price_varies":true,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32387939106896,"title":"Metallic","option1":"Metallic","option2":null,"option3":null,"sku":"WP20295","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606256959568,"product_id":4616189968464,"position":2,"created_at":"2020-06-24T17:03:21+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:03:30+02:00","alt":"Byobu Metallic behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/byobubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266681.jpg?v=1593011010","variant_ids":[32387939106896]},"available":true,"name":"Byobu - Metallic","public_title":"Metallic","options":["Metallic"],"price":25000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Byobu Metallic behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779382853712,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/byobubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266681.jpg?v=1593011001"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32387939139664,"title":"Standaard","option1":"Standaard","option2":null,"option3":null,"sku":"WP20343","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606257549392,"product_id":4616189968464,"position":3,"created_at":"2020-06-24T17:03:25+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:03:30+02:00","alt":"Byobu Standaard behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/byobubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266682.jpg?v=1593011010","variant_ids":[32387939139664]},"available":true,"name":"Byobu - Standaard","public_title":"Standaard","options":["Standaard"],"price":17500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Byobu Standaard behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779383476304,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/byobubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266682.jpg?v=1593011005"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/byobubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266680.jpg?v=1593011010","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/byobubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266681.jpg?v=1593011010","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/byobubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266682.jpg?v=1593011010","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/byobubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266683.jpg?v=1593011011"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/byobubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266680.jpg?v=1593011010","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Byobu behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779382329424,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":833,"width":833,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/byobubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266680.jpg?v=1593010998"},"aspect_ratio":1.0,"height":833,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/byobubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266680.jpg?v=1593010998","width":833},{"alt":"Byobu Metallic behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779382853712,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/byobubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266681.jpg?v=1593011001"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/byobubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266681.jpg?v=1593011001","width":1000},{"alt":"Byobu Standaard behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779383476304,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/byobubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266682.jpg?v=1593011005"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/byobubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266682.jpg?v=1593011005","width":1000},{"alt":"Byobu behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779383967824,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/byobubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266683.jpg?v=1593011010"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/byobubehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266683.jpg?v=1593011010","width":1000}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eByobu behang van Mind the Grap. Dit behang is een betoverend, luxueus Japans ontwerp. Volledig gedrukt op metaalfolie, wat een unieke en ontspannen sfeer creëert.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4616189280336,"title":"Aquafleur","handle":"aquafleur","description":"\u003cp\u003eAquafleur behang van Mind the Grap. Dit behang heeft decoratieve vintage bloemenillustraties op verschillende achtergronden. Geeft kleur aan de wand!\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-05-15T16:57:47+02:00","created_at":"2020-05-15T15:29:03+02:00","vendor":"Mind the Gap","type":"behang","tags":["flora modern","Mind the Gap","panelen"],"price":17500,"price_min":17500,"price_max":17500,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32387936878672,"title":"White","option1":"White","option2":null,"option3":null,"sku":"WP20175","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606206398544,"product_id":4616189280336,"position":4,"created_at":"2020-06-24T16:53:56+02:00","updated_at":"2020-06-24T16:53:58+02:00","alt":"Aquafleur White behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266652.jpg?v=1593010438","variant_ids":[32387936878672]},"available":true,"name":"Aquafleur - White","public_title":"White","options":["White"],"price":17500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Aquafleur White behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779332292688,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266652.jpg?v=1593010436"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32387936747600,"title":"Antraciet","option1":"Antraciet","option2":null,"option3":null,"sku":"WP20173","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606206103632,"product_id":4616189280336,"position":2,"created_at":"2020-06-24T16:53:49+02:00","updated_at":"2020-06-24T16:53:57+02:00","alt":"Aquafleur Antraciet behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266650.jpg?v=1593010437","variant_ids":[32387936747600]},"available":true,"name":"Aquafleur - Antraciet","public_title":"Antraciet","options":["Antraciet"],"price":17500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Aquafleur Antraciet behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779331997776,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266650.jpg?v=1593010429"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32387936813136,"title":"Aquamarine","option1":"Aquamarine","option2":null,"option3":null,"sku":"WP20174","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606206136400,"product_id":4616189280336,"position":3,"created_at":"2020-06-24T16:53:53+02:00","updated_at":"2020-06-24T16:53:57+02:00","alt":"Aquafleur Aquamarine behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266651.jpg?v=1593010437","variant_ids":[32387936813136]},"available":true,"name":"Aquafleur - Aquamarine","public_title":"Aquamarine","options":["Aquamarine"],"price":17500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Aquafleur Aquamarine behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779332030544,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266651.jpg?v=1593010433"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266649.jpg?v=1593010437","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266650.jpg?v=1593010437","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266651.jpg?v=1593010437","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266652.jpg?v=1593010438"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266649.jpg?v=1593010437","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Aquafleur behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779331932240,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1163,"width":1163,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266649.jpg?v=1593010426"},"aspect_ratio":1.0,"height":1163,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266649.jpg?v=1593010426","width":1163},{"alt":"Aquafleur Antraciet behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779331997776,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266650.jpg?v=1593010429"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266650.jpg?v=1593010429","width":1000},{"alt":"Aquafleur Aquamarine behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779332030544,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266651.jpg?v=1593010433"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266651.jpg?v=1593010433","width":1000},{"alt":"Aquafleur White behang Mind the Gap Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779332292688,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266652.jpg?v=1593010436"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/aquafleurbehangmind-the-gapselected-wallpapers-by-oostendorp-26266652.jpg?v=1593010436","width":1000}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eAquafleur behang van Mind the Grap. Dit behang heeft decoratieve vintage bloemenillustraties op verschillende achtergronden. Geeft kleur aan de wand!\u003c\/p\u003e"} , {"id":4634450591824,"title":"Seraya SRA31","handle":"seraya-sra31","description":"\u003cp\u003eSeraya SRA31 luxe behang van Omexco by Arte. Dit behang is gemaakt van kokosnootschors, symbool van verre tropische eilanden. De intense verwering van de schors voegt schoonheid toe aan het behang. Een waanzinnig natuurlijk behang.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-05-26T11:54:33+02:00","created_at":"2020-05-26T11:22:46+02:00","vendor":"Omexco by Arte","type":"behang","tags":["effen","geweven","horizontaal","natuurlijk materiaal","Omexco by Arte"],"price":14900,"price_min":14900,"price_max":14900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32460840370256,"title":"2","option1":"2","option2":null,"option3":null,"sku":"SRA3102","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606941286480,"product_id":4634450591824,"position":2,"created_at":"2020-06-24T18:30:11+02:00","updated_at":"2020-06-24T18:30:20+02:00","alt":"Seraya SRA31 2 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281416.jpg?v=1593016220","variant_ids":[32460840370256]},"available":true,"name":"Seraya SRA31 - 2","public_title":"2","options":["2"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Seraya SRA31 2 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780067672144,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281416.jpg?v=1593016211"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32460840337488,"title":"1","option1":"1","option2":null,"option3":null,"sku":"SRA3101","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606941843536,"product_id":4634450591824,"position":3,"created_at":"2020-06-24T18:30:15+02:00","updated_at":"2020-06-24T18:30:20+02:00","alt":"Seraya SRA31 1 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281417.jpg?v=1593016220","variant_ids":[32460840337488]},"available":true,"name":"Seraya SRA31 - 1","public_title":"1","options":["1"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Seraya SRA31 1 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780068229200,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281417.jpg?v=1593016215"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32460840403024,"title":"3","option1":"3","option2":null,"option3":null,"sku":"SRA3103","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606942695504,"product_id":4634450591824,"position":4,"created_at":"2020-06-24T18:30:19+02:00","updated_at":"2020-06-24T18:30:21+02:00","alt":"Seraya SRA31 3 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281418.jpg?v=1593016221","variant_ids":[32460840403024]},"available":true,"name":"Seraya SRA31 - 3","public_title":"3","options":["3"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Seraya SRA31 3 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780069015632,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281418.jpg?v=1593016219"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281415.jpg?v=1593016220","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281416.jpg?v=1593016220","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281417.jpg?v=1593016220","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281418.jpg?v=1593016221"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281415.jpg?v=1593016220","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Seraya SRA31 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780066820176,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":660,"width":660,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281415.jpg?v=1593016208"},"aspect_ratio":1.0,"height":660,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281415.jpg?v=1593016208","width":660},{"alt":"Seraya SRA31 2 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780067672144,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281416.jpg?v=1593016211"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281416.jpg?v=1593016211","width":720},{"alt":"Seraya SRA31 1 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780068229200,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281417.jpg?v=1593016215"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281417.jpg?v=1593016215","width":720},{"alt":"Seraya SRA31 3 behang Omexco by Arte Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780069015632,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281418.jpg?v=1593016219"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/seraya-sra31behangomexco-by-arteselected-wallpapers-by-oostendorp-26281418.jpg?v=1593016219","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eSeraya SRA31 luxe behang van Omexco by Arte. Dit behang is gemaakt van kokosnootschors, symbool van verre tropische eilanden. De intense verwering van de schors voegt schoonheid toe aan het behang. Een waanzinnig natuurlijk behang.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4590834188368,"title":"Nosy Be","handle":"nosy-be","description":"\u003cp\u003eNosy Be natuurlijk luxe behang van Elitis. Dit geweven behang is met de hand gemaakt. De matte weefsels maken het behang chique. Dit behang voegt gezelligheid en sfeer toe aan je interieur.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-04-29T16:53:45+02:00","created_at":"2020-04-29T16:39:40+02:00","vendor":"Elitis","type":"behang","tags":["effen","Elitis","geweven","natuurlijk materiaal","structuur"],"price":20400,"price_min":20400,"price_max":20400,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32289048625232,"title":"32","option1":"32","option2":null,"option3":null,"sku":"RM_975_32","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606608003152,"product_id":4590834188368,"position":2,"created_at":"2020-06-24T17:59:00+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:59:18+02:00","alt":"Nosy Be 32 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222304.jpg?v=1593014358","variant_ids":[32289048625232]},"available":true,"name":"Nosy Be - 32","public_title":"32","options":["32"],"price":20400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Nosy Be 32 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779734224976,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222304.jpg?v=1593014340"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32289048526928,"title":"1","option1":"1","option2":null,"option3":null,"sku":"RM_975_01","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606608625744,"product_id":4590834188368,"position":3,"created_at":"2020-06-24T17:59:05+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:59:18+02:00","alt":"Nosy Be 1 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222305.jpg?v=1593014358","variant_ids":[32289048526928]},"available":true,"name":"Nosy Be - 1","public_title":"1","options":["1"],"price":20400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Nosy Be 1 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779734683728,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222305.jpg?v=1593014345"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32289048559696,"title":"5","option1":"5","option2":null,"option3":null,"sku":"RM_975_05","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606609248336,"product_id":4590834188368,"position":4,"created_at":"2020-06-24T17:59:09+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:59:18+02:00","alt":"Nosy Be 5 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222306.jpg?v=1593014358","variant_ids":[32289048559696]},"available":true,"name":"Nosy Be - 5","public_title":"5","options":["5"],"price":20400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Nosy Be 5 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779735470160,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222306.jpg?v=1593014349"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32289048592464,"title":"15","option1":"15","option2":null,"option3":null,"sku":"RM_975_15","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606609707088,"product_id":4590834188368,"position":5,"created_at":"2020-06-24T17:59:14+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:59:18+02:00","alt":"Nosy Be 15 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222307.jpg?v=1593014358","variant_ids":[32289048592464]},"available":true,"name":"Nosy Be - 15","public_title":"15","options":["15"],"price":20400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Nosy Be 15 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779735928912,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222307.jpg?v=1593014354"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32289048658000,"title":"45","option1":"45","option2":null,"option3":null,"sku":"RM_975_45","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606610100304,"product_id":4590834188368,"position":6,"created_at":"2020-06-24T17:59:17+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:59:18+02:00","alt":"Nosy Be 45 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222308.jpg?v=1593014358","variant_ids":[32289048658000]},"available":true,"name":"Nosy Be - 45","public_title":"45","options":["45"],"price":20400,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Nosy Be 45 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779736322128,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222308.jpg?v=1593014357"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222303.jpg?v=1593014358","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222304.jpg?v=1593014358","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222305.jpg?v=1593014358","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222306.jpg?v=1593014358","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222307.jpg?v=1593014358","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222308.jpg?v=1593014358"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222303.jpg?v=1593014358","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Nosy Be behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779734126672,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1100,"width":1100,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222303.jpg?v=1593014336"},"aspect_ratio":1.0,"height":1100,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222303.jpg?v=1593014336","width":1100},{"alt":"Nosy Be 32 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779734224976,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222304.jpg?v=1593014340"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222304.jpg?v=1593014340","width":1000},{"alt":"Nosy Be 1 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779734683728,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222305.jpg?v=1593014345"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222305.jpg?v=1593014345","width":1000},{"alt":"Nosy Be 5 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779735470160,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222306.jpg?v=1593014349"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222306.jpg?v=1593014349","width":1000},{"alt":"Nosy Be 15 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779735928912,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222307.jpg?v=1593014354"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222307.jpg?v=1593014354","width":1000},{"alt":"Nosy Be 45 behang Elitis Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779736322128,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222308.jpg?v=1593014357"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/nosy-bebehangelitisselected-wallpapers-by-oostendorp-26222308.jpg?v=1593014357","width":1000}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eNosy Be natuurlijk luxe behang van Elitis. Dit geweven behang is met de hand gemaakt. De matte weefsels maken het behang chique. Dit behang voegt gezelligheid en sfeer toe aan je interieur.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4632975573072,"title":"Rendezvous Tokyo Blue","handle":"rendezvous-tokyo-blue","description":"\u003cp\u003eRendezvous Tokyo Blue luxe behang van MOOOI. Dit behang is gedrukt op een zachte fluweelachtige stof met denim texturen. Een ontwerp als een weelderig bos dat leven en beweging uitstraalt, vol exotische bloemen en apen. Bijzonder fraai!\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-05-25T15:34:38+02:00","created_at":"2020-05-25T15:18:01+02:00","vendor":"Moooi","type":"behang","tags":["dieren","flora modern","Moooi","structuur"],"price":14900,"price_min":14900,"price_max":14900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32455397769296,"title":"Indigo","option1":"Indigo","option2":null,"option3":null,"sku":"MO3010","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15964733603920,"product_id":4632975573072,"position":2,"created_at":"2020-07-27T14:36:03+02:00","updated_at":"2020-07-27T14:36:08+02:00","alt":"Rendezvous Tokyo Blue Indigo behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808858.jpg?v=1595853368","variant_ids":[32455397769296]},"available":true,"name":"Rendezvous Tokyo Blue - Indigo","public_title":"Indigo","options":["Indigo"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Rendezvous Tokyo Blue Indigo behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8137832235088,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808858.jpg?v=1595853363"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32455397834832,"title":"Cashmere","option1":"Cashmere","option2":null,"option3":null,"sku":"MO3011","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15964734652496,"product_id":4632975573072,"position":3,"created_at":"2020-07-27T14:36:07+02:00","updated_at":"2020-07-27T14:36:10+02:00","alt":"Rendezvous Tokyo Blue Cashmere behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808859.jpg?v=1595853370","variant_ids":[32455397834832]},"available":true,"name":"Rendezvous Tokyo Blue - Cashmere","public_title":"Cashmere","options":["Cashmere"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Rendezvous Tokyo Blue Cashmere behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8137833152592,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808859.jpg?v=1595853367"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32455397867600,"title":"Ming Blue","option1":"Ming Blue","option2":null,"option3":null,"sku":"MO3012","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606776397904,"product_id":4632975573072,"position":4,"created_at":"2020-06-24T18:15:27+02:00","updated_at":"2020-07-27T14:36:08+02:00","alt":"Rendezvous Tokyo Blue Ming Blue behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26279570.jpg?v=1595853368","variant_ids":[32455397867600]},"available":true,"name":"Rendezvous Tokyo Blue - Ming Blue","public_title":"Ming Blue","options":["Ming Blue"],"price":14900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Rendezvous Tokyo Blue Ming Blue behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779902652496,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26279570.jpg?v=1593015327"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808857.jpg?v=1595853368","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808858.jpg?v=1595853368","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808859.jpg?v=1595853370","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26279570.jpg?v=1595853368","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26279571.jpg?v=1595853368"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808857.jpg?v=1595853368","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Rendezvous Tokyo Blue behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8137831678032,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1250,"width":1250,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808857.jpg?v=1595853360"},"aspect_ratio":1.0,"height":1250,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808857.jpg?v=1595853360","width":1250},{"alt":"Rendezvous Tokyo Blue Indigo behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8137832235088,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808858.jpg?v=1595853363"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808858.jpg?v=1595853363","width":1000},{"alt":"Rendezvous Tokyo Blue Cashmere behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8137833152592,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808859.jpg?v=1595853367"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26808859.jpg?v=1595853367","width":1000},{"alt":"Rendezvous Tokyo Blue Ming Blue behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779902652496,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26279570.jpg?v=1593015327"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26279570.jpg?v=1593015327","width":720},{"alt":"Rendezvous Tokyo Blue behang Moooi Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779903111248,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26279571.jpg?v=1593015330"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/rendezvous-tokyo-bluebehangmoooiselected-wallpapers-by-oostendorp-26279571.jpg?v=1593015330","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eRendezvous Tokyo Blue luxe behang van MOOOI. Dit behang is gedrukt op een zachte fluweelachtige stof met denim texturen. Een ontwerp als een weelderig bos dat leven en beweging uitstraalt, vol exotische bloemen en apen. Bijzonder fraai!\u003c\/p\u003e"} , {"id":4481837793360,"title":"Bushy","handle":"bushy","description":"\u003cp\u003eBushy behang van Inkiostro Bianco. Het fotobehang is een prachtige weergave van natuurlijk gebladerte. Door het gebruik van kleur ontstaat een spannend en elegant beeld. Haal de natuur in je interieur met dit luxe fotobehang. \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eHoogwaardige kwaliteit Vinyl. Ook beschikbaar op Fiberglass, speciaal voor natte ruimtes op zowel wand als vloer.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-03-02T13:18:47+01:00","created_at":"2020-03-02T13:18:56+01:00","vendor":"Inkiostro Bianco","type":"behang","tags":["flora modern","Inkiostro Bianco","mural"],"price":11000,"price_min":11000,"price_max":11000,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31947112874064,"title":"1","option1":"1","option2":null,"option3":null,"sku":"INKKHOR1901","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606256009296,"product_id":4481837793360,"position":2,"created_at":"2020-06-24T17:03:13+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:03:15+02:00","alt":"Bushy 1 behang Inkiostro Bianco Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bushybehanginkiostro-biancoselected-wallpapers-by-oostendorp-26222137.jpg?v=1593010995","variant_ids":[31947112874064]},"available":true,"name":"Bushy - 1","public_title":"1","options":["1"],"price":11000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Bushy 1 behang Inkiostro Bianco Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779381903440,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bushybehanginkiostro-biancoselected-wallpapers-by-oostendorp-26222137.jpg?v=1593010993"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31947112906832,"title":"2","option1":"2","option2":null,"option3":null,"sku":"INKKHOR1902","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14527825477712,"product_id":4481837793360,"position":3,"created_at":"2020-03-13T09:30:19+01:00","updated_at":"2020-06-24T17:03:14+02:00","alt":"Bushy 2 behang Inkiostro Bianco Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/INKKHOR1902_c6887d1a-4f1a-4f0b-808b-85905d87f71a.jpg?v=1593010994","variant_ids":[31947112906832]},"available":true,"name":"Bushy - 2","public_title":"2","options":["2"],"price":11000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Bushy 2 behang Inkiostro Bianco Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700803620944,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/INKKHOR1902_c6887d1a-4f1a-4f0b-808b-85905d87f71a.jpg?v=1584088219"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31947112939600,"title":"3","option1":"3","option2":null,"option3":null,"sku":"INKKHOR1903","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14527825772624,"product_id":4481837793360,"position":4,"created_at":"2020-03-13T09:30:22+01:00","updated_at":"2020-06-24T17:03:14+02:00","alt":"Bushy 3 behang Inkiostro Bianco Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/INKKHOR1903_229760f9-bed7-418d-911d-2ce087836770.jpg?v=1593010994","variant_ids":[31947112939600]},"available":true,"name":"Bushy - 3","public_title":"3","options":["3"],"price":11000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Bushy 3 behang Inkiostro Bianco Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700803915856,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/INKKHOR1903_229760f9-bed7-418d-911d-2ce087836770.jpg?v=1584088222"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/BUSHY_INKKHOR19_AMB_1_9f69c3bc-e764-4354-ba1f-3287d626cc81.jpg?v=1593010994","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bushybehanginkiostro-biancoselected-wallpapers-by-oostendorp-26222137.jpg?v=1593010995","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/INKKHOR1902_c6887d1a-4f1a-4f0b-808b-85905d87f71a.jpg?v=1593010994","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/INKKHOR1903_229760f9-bed7-418d-911d-2ce087836770.jpg?v=1593010994","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bushy_ab6a145c-fc47-4061-bb81-5a1738d72e06.jpg?v=1593010994"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/BUSHY_INKKHOR19_AMB_1_9f69c3bc-e764-4354-ba1f-3287d626cc81.jpg?v=1593010994","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Bushy behang Inkiostro Bianco Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700803162192,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1080,"width":1080,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/BUSHY_INKKHOR19_AMB_1_9f69c3bc-e764-4354-ba1f-3287d626cc81.jpg?v=1584088212"},"aspect_ratio":1.0,"height":1080,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/BUSHY_INKKHOR19_AMB_1_9f69c3bc-e764-4354-ba1f-3287d626cc81.jpg?v=1584088212","width":1080},{"alt":"Bushy 1 behang Inkiostro Bianco Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779381903440,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bushybehanginkiostro-biancoselected-wallpapers-by-oostendorp-26222137.jpg?v=1593010993"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bushybehanginkiostro-biancoselected-wallpapers-by-oostendorp-26222137.jpg?v=1593010993","width":1000},{"alt":"Bushy 2 behang Inkiostro Bianco Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700803620944,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/INKKHOR1902_c6887d1a-4f1a-4f0b-808b-85905d87f71a.jpg?v=1584088219"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/INKKHOR1902_c6887d1a-4f1a-4f0b-808b-85905d87f71a.jpg?v=1584088219","width":1280},{"alt":"Bushy 3 behang Inkiostro Bianco Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700803915856,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/INKKHOR1903_229760f9-bed7-418d-911d-2ce087836770.jpg?v=1584088222"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/INKKHOR1903_229760f9-bed7-418d-911d-2ce087836770.jpg?v=1584088222","width":1280},{"alt":"Bushy behang Inkiostro Bianco Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6700804178000,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bushy_ab6a145c-fc47-4061-bb81-5a1738d72e06.jpg?v=1584088225"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/bushy_ab6a145c-fc47-4061-bb81-5a1738d72e06.jpg?v=1584088225","width":1000}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eBushy behang van Inkiostro Bianco. Het fotobehang is een prachtige weergave van natuurlijk gebladerte. Door het gebruik van kleur ontstaat een spannend en elegant beeld. Haal de natuur in je interieur met dit luxe fotobehang. \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eHoogwaardige kwaliteit Vinyl. Ook beschikbaar op Fiberglass, speciaal voor natte ruimtes op zowel wand als vloer.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4507808890960,"title":"District Wallpaper","handle":"district-wallpaper","description":"\u003cp\u003eDistrict luxe behang van Kelly Wearstler. Dit behang roept een gevoel van ongedwongen decadentie op door een verhoogd gevoel van kunstenaarschap en uniekheid. Met een knipoog naar het kubisme heeft deze hand geschilderde print oversized geometrische vormen in een ritme van kleur en vorm. Het behang heeft een ruw mat oppervlak.\u003c\/p\u003e\n\u003c!--amp.product-description.start--\u003cp\u003eDistrict roept een gevoel van ongedwongen decadentie op door een verhoogd gevoel van kunstenaarschap en uniekheid.\u0026nbsp;Met een knipoog naar het kubisme heeft deze handgeschilderde print oversized geometrische vormen in een ritme van kleur en vorm.\u0026nbsp;Het behang heeft een ruw mat oppervlak.\u003c\/p\u003e--amp.product-description.end--\u003e","published_at":"2020-04-02T13:28:18+02:00","created_at":"2020-04-02T13:08:21+02:00","vendor":"Kelly Wearstler","type":"behang","tags":["geometrisch","Kelly Wearstler","structuur"],"price":72500,"price_min":72500,"price_max":72500,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32103146061904,"title":"Cobalt","option1":"Cobalt","option2":null,"option3":null,"sku":"GWP 3721.115","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606350610512,"product_id":4507808890960,"position":3,"created_at":"2020-06-24T17:17:49+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:18:00+02:00","alt":"District Wallpaper Cobalt behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018342.jpg?v=1593011880","variant_ids":[32103146061904]},"available":true,"name":"District Wallpaper - Cobalt","public_title":"Cobalt","options":["Cobalt"],"price":72500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"District Wallpaper Cobalt behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779476668496,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018342.jpg?v=1593011869"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32103146094672,"title":"Alabaster","option1":"Alabaster","option2":null,"option3":null,"sku":"GWP 3721.116","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606351036496,"product_id":4507808890960,"position":4,"created_at":"2020-06-24T17:17:53+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:18:00+02:00","alt":"District Wallpaper Alabaster behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018344.jpg?v=1593011880","variant_ids":[32103146094672]},"available":true,"name":"District Wallpaper - Alabaster","public_title":"Alabaster","options":["Alabaster"],"price":72500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"District Wallpaper Alabaster behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779477094480,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018344.jpg?v=1593011873"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32103146127440,"title":"Tawny","option1":"Tawny","option2":null,"option3":null,"sku":"GWP 3721.134","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606351724624,"product_id":4507808890960,"position":5,"created_at":"2020-06-24T17:17:56+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:18:00+02:00","alt":"District Wallpaper Tawny behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018346.jpg?v=1593011880","variant_ids":[32103146127440]},"available":true,"name":"District Wallpaper - Tawny","public_title":"Tawny","options":["Tawny"],"price":72500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"District Wallpaper Tawny behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779477782608,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018346.jpg?v=1593011876"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32103146160208,"title":"Silt","option1":"Silt","option2":null,"option3":null,"sku":"GWP 3721.167","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606349856848,"product_id":4507808890960,"position":2,"created_at":"2020-06-24T17:17:46+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:18:00+02:00","alt":"District Wallpaper Silt behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018340.jpg?v=1593011880","variant_ids":[32103146160208]},"available":true,"name":"District Wallpaper - Silt","public_title":"Silt","options":["Silt"],"price":72500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"District Wallpaper Silt behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779476045904,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018340.jpg?v=1593011866"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32103146192976,"title":"Tobacco","option1":"Tobacco","option2":null,"option3":null,"sku":"GWP 3721.376","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15606352314448,"product_id":4507808890960,"position":6,"created_at":"2020-06-24T17:17:59+02:00","updated_at":"2020-06-24T17:18:01+02:00","alt":"District Wallpaper Tobacco behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1000,"height":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018349.jpg?v=1593011881","variant_ids":[32103146192976]},"available":true,"name":"District Wallpaper - Tobacco","public_title":"Tobacco","options":["Tobacco"],"price":72500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"District Wallpaper Tobacco behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779478372432,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018349.jpg?v=1593011879"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018338.jpg?v=1593011880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018340.jpg?v=1593011880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018342.jpg?v=1593011880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018344.jpg?v=1593011880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018346.jpg?v=1593011880","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018349.jpg?v=1593011881"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018338.jpg?v=1593011880","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"District Wallpaper behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779475685456,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":700,"width":700,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018338.jpg?v=1593011863"},"aspect_ratio":1.0,"height":700,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018338.jpg?v=1593011863","width":700},{"alt":"District Wallpaper Silt behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779476045904,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018340.jpg?v=1593011866"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018340.jpg?v=1593011866","width":1000},{"alt":"District Wallpaper Cobalt behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779476668496,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018342.jpg?v=1593011869"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018342.jpg?v=1593011869","width":1000},{"alt":"District Wallpaper Alabaster behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779477094480,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018344.jpg?v=1593011873"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018344.jpg?v=1593011873","width":1000},{"alt":"District Wallpaper Tawny behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779477782608,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018346.jpg?v=1593011876"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018346.jpg?v=1593011876","width":1000},{"alt":"District Wallpaper Tobacco behang Kelly Wearstler Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7779478372432,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018349.jpg?v=1593011879"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/district-wallpaperbehangkelly-wearstlerselected-wallpapers-by-oostendorp-26018349.jpg?v=1593011879","width":1000}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eDistrict luxe behang van Kelly Wearstler. Dit behang roept een gevoel van ongedwongen decadentie op door een verhoogd gevoel van kunstenaarschap en uniekheid. Met een knipoog naar het kubisme heeft deze hand geschilderde print oversized geometrische vormen in een ritme van kleur en vorm. Het behang heeft een ruw mat oppervlak.\u003c\/p\u003e\n\u003c!--amp.product-description.start--\u003cp\u003eDistrict roept een gevoel van ongedwongen decadentie op door een verhoogd gevoel van kunstenaarschap en uniekheid.\u0026nbsp;Met een knipoog naar het kubisme heeft deze handgeschilderde print oversized geometrische vormen in een ritme van kleur en vorm.\u0026nbsp;Het behang heeft een ruw mat oppervlak.\u003c\/p\u003e--amp.product-description.end--\u003e"} , {"id":4483183738960,"title":"Le jardin du palais","handle":"le-jardin-du-palais","description":"\u003cp\u003eLe jardin du palais behang van Pierre frey. Dit behang beeldt een weelderig Perzisch landschap af, waar gazellen, tijgers, eekhoorns, flamingo's en reigers vreedzaam naast elkaar bestaan ​​tussen idyllische flora. \u003c\/p\u003e","published_at":"2020-03-04T14:41:07+01:00","created_at":"2020-03-04T14:41:12+01:00","vendor":"Pierre Frey","type":"behang","tags":["dieren","flora modern","panorama","Pierre Frey"],"price":12900,"price_min":12900,"price_max":12900,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31956235124816,"title":"Nuit","option1":"Nuit","option2":null,"option3":null,"sku":"FP636001","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528734036048,"product_id":4483183738960,"position":2,"created_at":"2020-03-13T11:09:31+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:58:06+02:00","alt":"Le jardin du palais Nuit behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp636001-le-jardin-du-palais_02959680-7db3-4d7b-9853-2b4fc30a7596.jpg?v=1590580686","variant_ids":[31956235124816]},"available":true,"name":"Le jardin du palais - Nuit","public_title":"Nuit","options":["Nuit"],"price":12900,"weight":192000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Le jardin du palais Nuit behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701712179280,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp636001-le-jardin-du-palais_02959680-7db3-4d7b-9853-2b4fc30a7596.jpg?v=1584094171"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31956235157584,"title":"Lever du jour","option1":"Lever du jour","option2":null,"option3":null,"sku":"FP636002","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14528734822480,"product_id":4483183738960,"position":3,"created_at":"2020-03-13T11:09:35+01:00","updated_at":"2020-05-27T13:58:06+02:00","alt":"Le jardin du palais Lever du jour behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":1280,"height":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp636002-le-jardin-du-palais_a92c3016-117e-47ff-a23f-759802b4e080.jpg?v=1590580686","variant_ids":[31956235157584]},"available":true,"name":"Le jardin du palais - Lever du jour","public_title":"Lever du jour","options":["Lever du jour"],"price":12900,"weight":192000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Le jardin du palais Lever du jour behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701712998480,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp636002-le-jardin-du-palais_a92c3016-117e-47ff-a23f-759802b4e080.jpg?v=1584094175"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/le-jardin-du-palais-h-007_eccea9f5-5cca-4191-a52e-3ace46007831.jpg?v=1590580686","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp636001-le-jardin-du-palais_02959680-7db3-4d7b-9853-2b4fc30a7596.jpg?v=1590580686","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp636002-le-jardin-du-palais_a92c3016-117e-47ff-a23f-759802b4e080.jpg?v=1590580686"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/le-jardin-du-palais-h-007_eccea9f5-5cca-4191-a52e-3ace46007831.jpg?v=1590580686","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Le jardin du palais behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701711753296,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"width":1000,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/le-jardin-du-palais-h-007_eccea9f5-5cca-4191-a52e-3ace46007831.jpg?v=1584094168"},"aspect_ratio":1.0,"height":1000,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/le-jardin-du-palais-h-007_eccea9f5-5cca-4191-a52e-3ace46007831.jpg?v=1584094168","width":1000},{"alt":"Le jardin du palais Nuit behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701712179280,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp636001-le-jardin-du-palais_02959680-7db3-4d7b-9853-2b4fc30a7596.jpg?v=1584094171"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp636001-le-jardin-du-palais_02959680-7db3-4d7b-9853-2b4fc30a7596.jpg?v=1584094171","width":1280},{"alt":"Le jardin du palais Lever du jour behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6701712998480,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"width":1280,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp636002-le-jardin-du-palais_a92c3016-117e-47ff-a23f-759802b4e080.jpg?v=1584094175"},"aspect_ratio":1.0,"height":1280,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp636002-le-jardin-du-palais_a92c3016-117e-47ff-a23f-759802b4e080.jpg?v=1584094175","width":1280}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eLe jardin du palais behang van Pierre frey. Dit behang beeldt een weelderig Perzisch landschap af, waar gazellen, tijgers, eekhoorns, flamingo's en reigers vreedzaam naast elkaar bestaan ​​tussen idyllische flora. \u003c\/p\u003e"} , {"id":4483246489680,"title":"Tatoo","handle":"tatoo","description":"\u003cp\u003eTatoo behang van Pierre Frey. Tatoeëren is een feestelijk en voorouderlijk ritueel. Pierre Frey werpt een nieuwe kijk op deze lichaamskunst en brengt deze op een subtiele en delicate manier over op muren. Tatoo behang is een verfijnd geometrisch motief gedrukt op een natuurlijk materiaal. \u003c\/p\u003e","published_at":"2020-03-04T16:09:08+01:00","created_at":"2020-03-04T16:09:18+01:00","vendor":"Pierre Frey","type":"behang","tags":["geometrisch","natuurlijk materiaal","Pierre Frey"],"price":16600,"price_min":16600,"price_max":16600,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31956365934672,"title":"Sable","option1":"Sable","option2":null,"option3":null,"sku":"FP499001","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529525022800,"product_id":4483246489680,"position":3,"created_at":"2020-03-13T13:20:48+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:36:51+02:00","alt":"Tatoo Sable behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499001-tatoo_7a3ec62a-d8e4-40a2-9feb-4789151598c8.jpg?v=1590583011","variant_ids":[31956365934672]},"available":true,"name":"Tatoo - Sable","public_title":"Sable","options":["Sable"],"price":16600,"weight":136000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Tatoo Sable behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702503166032,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499001-tatoo_7a3ec62a-d8e4-40a2-9feb-4789151598c8.jpg?v=1584102048"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31956365967440,"title":"Petale","option1":"Petale","option2":null,"option3":null,"sku":"FP499002","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529525350480,"product_id":4483246489680,"position":4,"created_at":"2020-03-13T13:20:53+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:36:52+02:00","alt":"Tatoo Petale behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499002-tatoo_8af57bdf-8b98-4f40-b45d-ae8b907c81b0.jpg?v=1590583012","variant_ids":[31956365967440]},"available":true,"name":"Tatoo - Petale","public_title":"Petale","options":["Petale"],"price":16600,"weight":136000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Tatoo Petale behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702503493712,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499002-tatoo_8af57bdf-8b98-4f40-b45d-ae8b907c81b0.jpg?v=1584102053"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31956366000208,"title":"Argile Verte","option1":"Argile Verte","option2":null,"option3":null,"sku":"FP499003","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529524924496,"product_id":4483246489680,"position":2,"created_at":"2020-03-13T13:20:45+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:36:51+02:00","alt":"Tatoo Argile Verte behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499003-tatoo_c6e73a75-46f5-42e1-8efc-e341c913a45e.jpg?v=1590583011","variant_ids":[31956366000208]},"available":true,"name":"Tatoo - Argile Verte","public_title":"Argile Verte","options":["Argile Verte"],"price":16600,"weight":136000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Tatoo Argile Verte behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702503067728,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499003-tatoo_c6e73a75-46f5-42e1-8efc-e341c913a45e.jpg?v=1584102045"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":31956366032976,"title":"Noir","option1":"Noir","option2":null,"option3":null,"sku":"FP499004","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529525645392,"product_id":4483246489680,"position":5,"created_at":"2020-03-13T13:20:56+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:36:52+02:00","alt":"Tatoo Noir behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499004-tatoo_a91e5c0a-6468-4840-8eea-87864457e6dc.jpg?v=1590583012","variant_ids":[31956366032976]},"available":true,"name":"Tatoo - Noir","public_title":"Noir","options":["Noir"],"price":16600,"weight":136000,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Tatoo Noir behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702503788624,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499004-tatoo_a91e5c0a-6468-4840-8eea-87864457e6dc.jpg?v=1584102056"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/tatoo_089dc7d5-feec-4b2f-a364-a4a0befc96be.jpg?v=1590583011","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499003-tatoo_c6e73a75-46f5-42e1-8efc-e341c913a45e.jpg?v=1590583011","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499001-tatoo_7a3ec62a-d8e4-40a2-9feb-4789151598c8.jpg?v=1590583011","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499002-tatoo_8af57bdf-8b98-4f40-b45d-ae8b907c81b0.jpg?v=1590583012","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499004-tatoo_a91e5c0a-6468-4840-8eea-87864457e6dc.jpg?v=1590583012"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/tatoo_089dc7d5-feec-4b2f-a364-a4a0befc96be.jpg?v=1590583011","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Tatoo behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702502477904,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1024,"width":1024,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/tatoo_089dc7d5-feec-4b2f-a364-a4a0befc96be.jpg?v=1584102041"},"aspect_ratio":1.0,"height":1024,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/tatoo_089dc7d5-feec-4b2f-a364-a4a0befc96be.jpg?v=1584102041","width":1024},{"alt":"Tatoo Argile Verte behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702503067728,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499003-tatoo_c6e73a75-46f5-42e1-8efc-e341c913a45e.jpg?v=1584102045"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499003-tatoo_c6e73a75-46f5-42e1-8efc-e341c913a45e.jpg?v=1584102045","width":720},{"alt":"Tatoo Sable behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702503166032,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499001-tatoo_7a3ec62a-d8e4-40a2-9feb-4789151598c8.jpg?v=1584102048"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499001-tatoo_7a3ec62a-d8e4-40a2-9feb-4789151598c8.jpg?v=1584102048","width":720},{"alt":"Tatoo Petale behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702503493712,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499002-tatoo_8af57bdf-8b98-4f40-b45d-ae8b907c81b0.jpg?v=1584102053"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499002-tatoo_8af57bdf-8b98-4f40-b45d-ae8b907c81b0.jpg?v=1584102053","width":720},{"alt":"Tatoo Noir behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702503788624,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499004-tatoo_a91e5c0a-6468-4840-8eea-87864457e6dc.jpg?v=1584102056"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp499004-tatoo_a91e5c0a-6468-4840-8eea-87864457e6dc.jpg?v=1584102056","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eTatoo behang van Pierre Frey. Tatoeëren is een feestelijk en voorouderlijk ritueel. Pierre Frey werpt een nieuwe kijk op deze lichaamskunst en brengt deze op een subtiele en delicate manier over op muren. Tatoo behang is een verfijnd geometrisch motief gedrukt op een natuurlijk materiaal. \u003c\/p\u003e"} , {"id":4482547974224,"title":"Plein Ete","handle":"plein-ete","description":"\u003cp\u003ePlein Ete behang van Pierre Frey. Het behang doet denken aan een lunch in de zon in het zuiden van Frankrijk, grafisch en kleurrijk. De verhoogde linnen achtergrond doet denken aan het canvas van een kunstenaar.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-03-03T13:30:57+01:00","created_at":"2020-03-03T13:30:59+01:00","vendor":"Pierre Frey","type":"behang","tags":["dieren","flora modern","linnen","Pierre Frey","structuur"],"price":23200,"price_min":23200,"price_max":23200,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":31952506617936,"title":"Original","option1":"Original","option2":null,"option3":null,"sku":"FP532001","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":14529224966224,"product_id":4482547974224,"position":2,"created_at":"2020-03-13T12:19:45+01:00","updated_at":"2020-05-27T14:17:15+02:00","alt":"Plein Ete Original behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":720,"height":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp532001-plein-ete_9e6c4c40-9f3b-4e37-b43d-f8c32becfe38.jpg?v=1590581835","variant_ids":[31952506617936]},"available":true,"name":"Plein Ete - Original","public_title":"Original","options":["Original"],"price":23200,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"Plein Ete Original behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702203109456,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp532001-plein-ete_9e6c4c40-9f3b-4e37-b43d-f8c32becfe38.jpg?v=1584098385"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plein_ete_da6a6c7c-3934-4334-9908-ae4490077ff6.jpg?v=1590581835","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp532001-plein-ete_9e6c4c40-9f3b-4e37-b43d-f8c32becfe38.jpg?v=1590581835"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plein_ete_da6a6c7c-3934-4334-9908-ae4490077ff6.jpg?v=1590581835","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"Plein Ete behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702202847312,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1024,"width":1024,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plein_ete_da6a6c7c-3934-4334-9908-ae4490077ff6.jpg?v=1584098382"},"aspect_ratio":1.0,"height":1024,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/plein_ete_da6a6c7c-3934-4334-9908-ae4490077ff6.jpg?v=1584098382","width":1024},{"alt":"Plein Ete Original behang Pierre Frey Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":6702203109456,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":720,"width":720,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp532001-plein-ete_9e6c4c40-9f3b-4e37-b43d-f8c32becfe38.jpg?v=1584098385"},"aspect_ratio":1.0,"height":720,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/fp532001-plein-ete_9e6c4c40-9f3b-4e37-b43d-f8c32becfe38.jpg?v=1584098385","width":720}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003ePlein Ete behang van Pierre Frey. Het behang doet denken aan een lunch in de zon in het zuiden van Frankrijk, grafisch en kleurrijk. De verhoogde linnen achtergrond doet denken aan het canvas van een kunstenaar.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4746730635344,"title":"The Wolf","handle":"the-wolf","description":"\u003cp\u003eThe Wolf exclusief behang van Daisy James. Dit abstracte behang zit vol geometrie en zorgt voor een spannende aanblik aan de wand door de gouden tint.  Verkrijgbaar in een serie van 3 kleuren. Dit behang wordt op maat gemaakt.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-07-20T15:00:22+02:00","created_at":"2020-07-20T14:49:59+02:00","vendor":"Daisy James","type":"behang","tags":["Daisy James","geometrisch","industrieel","mural"],"price":11000,"price_min":11000,"price_max":11000,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32705434353744,"title":"NO1","option1":"NO1","option2":null,"option3":null,"sku":"DJ90_NO1","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16331098161232,"product_id":4746730635344,"position":2,"created_at":"2020-09-09T15:17:32+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:17:42+02:00","alt":"The Wolf NO1 behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":800,"height":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331903.jpg?v=1599657462","variant_ids":[32705434353744]},"available":true,"name":"The Wolf - NO1","public_title":"NO1","options":["NO1"],"price":11000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"The Wolf NO1 behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8504063754320,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331903.jpg?v=1599657452"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32705434386512,"title":"NO2","option1":"NO2","option2":null,"option3":null,"sku":"DJ90_NO2","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16331098882128,"product_id":4746730635344,"position":4,"created_at":"2020-09-09T15:17:37+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:17:42+02:00","alt":"The Wolf NO2 behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":802,"height":802,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331905.jpg?v=1599657462","variant_ids":[32705434386512]},"available":true,"name":"The Wolf - NO2","public_title":"NO2","options":["NO2"],"price":11000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"The Wolf NO2 behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8504064475216,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":802,"width":802,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331905.jpg?v=1599657457"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32705434419280,"title":"NO3","option1":"NO3","option2":null,"option3":null,"sku":"DJ90_NO3","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16331098554448,"product_id":4746730635344,"position":3,"created_at":"2020-09-09T15:17:35+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:17:42+02:00","alt":"The Wolf NO3 behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":800,"height":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331904.jpg?v=1599657462","variant_ids":[32705434419280]},"available":true,"name":"The Wolf - NO3","public_title":"NO3","options":["NO3"],"price":11000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"The Wolf NO3 behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8504064180304,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331904.jpg?v=1599657455"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":32705459585104,"title":"NO4","option1":"NO4","option2":null,"option3":null,"sku":"Dj90_NO4","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":16331099439184,"product_id":4746730635344,"position":5,"created_at":"2020-09-09T15:17:39+02:00","updated_at":"2020-09-09T15:17:42+02:00","alt":"The Wolf NO4 behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":800,"height":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331906.jpg?v=1599657462","variant_ids":[32705459585104]},"available":true,"name":"The Wolf - NO4","public_title":"NO4","options":["NO4"],"price":11000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":"","featured_media":{"alt":"The Wolf NO4 behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8504065065040,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331906.jpg?v=1599657459"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331902.jpg?v=1599657462","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331903.jpg?v=1599657462","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331904.jpg?v=1599657462","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331905.jpg?v=1599657462","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331906.jpg?v=1599657462","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331907.jpg?v=1599657463"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331902.jpg?v=1599657462","options":["Kleur"],"media":[{"alt":"The Wolf behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8504063492176,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":804,"width":804,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331902.jpg?v=1599657451"},"aspect_ratio":1.0,"height":804,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331902.jpg?v=1599657451","width":804},{"alt":"The Wolf NO1 behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8504063754320,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331903.jpg?v=1599657452"},"aspect_ratio":1.0,"height":800,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331903.jpg?v=1599657452","width":800},{"alt":"The Wolf NO3 behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8504064180304,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331904.jpg?v=1599657455"},"aspect_ratio":1.0,"height":800,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331904.jpg?v=1599657455","width":800},{"alt":"The Wolf NO2 behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8504064475216,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":802,"width":802,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331905.jpg?v=1599657457"},"aspect_ratio":1.0,"height":802,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331905.jpg?v=1599657457","width":802},{"alt":"The Wolf NO4 behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8504065065040,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331906.jpg?v=1599657459"},"aspect_ratio":1.0,"height":800,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331906.jpg?v=1599657459","width":800},{"alt":"The Wolf behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":8504065359952,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":1536,"width":1536,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331907.jpg?v=1599657462"},"aspect_ratio":1.0,"height":1536,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-wolfbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-27331907.jpg?v=1599657462","width":1536}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eThe Wolf exclusief behang van Daisy James. Dit abstracte behang zit vol geometrie en zorgt voor een spannende aanblik aan de wand door de gouden tint.  Verkrijgbaar in een serie van 3 kleuren. Dit behang wordt op maat gemaakt.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4643937353808,"title":"The Ocherstone","handle":"the-ocherstone","description":"\u003cp\u003eThe Ocherstone exclusief behang van Daisy James. Dit behang heeft een industrieel en rauw uiterlijk. Dit behang wordt op maat gemaakt.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-06-02T14:46:31+02:00","created_at":"2020-06-02T14:17:40+02:00","vendor":"Daisy James","type":"behang","tags":["Daisy James","industrieel","mural"],"price":11000,"price_min":11000,"price_max":11000,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32493451575376,"title":"Default Title","option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"sku":"DJ191","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"The Ocherstone","public_title":null,"options":["Default Title"],"price":11000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-ocherstonebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26432637.jpg?v=1593017823","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-ocherstonebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26432638.jpg?v=1593017824"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-ocherstonebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26432637.jpg?v=1593017823","options":["Title"],"media":[{"alt":"The Ocherstone behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780249305168,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-ocherstonebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26432637.jpg?v=1593017820"},"aspect_ratio":1.0,"height":800,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-ocherstonebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26432637.jpg?v=1593017820","width":800},{"alt":"The Ocherstone behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780249403472,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-ocherstonebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26432638.jpg?v=1593017823"},"aspect_ratio":1.0,"height":800,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-ocherstonebehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26432638.jpg?v=1593017823","width":800}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eThe Ocherstone exclusief behang van Daisy James. Dit behang heeft een industrieel en rauw uiterlijk. Dit behang wordt op maat gemaakt.\u003c\/p\u003e"} , {"id":4643937058896,"title":"The Green Orchid","handle":"the-green-orchid","description":"\u003cp\u003eThe Green Orchid exclusief behang van Daisy James. Dit behang heeft een natuurijk uitstraling vol bloemen en floraal, op een grafische achtergrond. Dit behang wordt op maat gemaakt.\u003c\/p\u003e","published_at":"2020-06-02T14:46:27+02:00","created_at":"2020-06-02T14:17:31+02:00","vendor":"Daisy James","type":"behang","tags":["Daisy James","flora modern","mural"],"price":11000,"price_min":11000,"price_max":11000,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":32493451051088,"title":"Green","option1":"Green","option2":null,"option3":null,"sku":"DJ151_Green","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":15607123673168,"product_id":4643937058896,"position":2,"created_at":"2020-06-24T18:57:08+02:00","updated_at":"2020-06-24T18:57:12+02:00","alt":"The Orchid Green behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","width":800,"height":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-orchidbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26432642.jpg?v=1593017832","variant_ids":[32493451051088]},"available":true,"name":"The Green Orchid - Green","public_title":"Green","options":["Green"],"price":11000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":null,"featured_media":{"alt":"The Orchid Green behang Daisy James Selected wallpapers by OOSTENDORP","id":7780250157136,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":800,"width":800,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-orchidbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26432642.jpg?v=1593017828"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-orchidbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26432640.jpg?v=1593017832","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the-orchidbehangdaisy-jamesselected-wallpapers-by-oostendorp-26432642.jpg?v=1593017832","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0254\/6971\/4512\/products\/the