Zoek

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden I Selected Wallpapers

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Artikel 2 - toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. De algemene voorwaarden voor bedrijven zijn van toepassing voor aankopen die geschieden onder vermelding van de bedrijfsnaam, al dan niet in combinatie met de aanvulling van een BTW of KVK nummer. Herroepingsrecht is niet van toepassing bij aankopen gedaan door een natuurlijk, persoon handeling in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst aan gaat met Selected Wallpapers of zich geregistreerd heeft als zodanig op de website.

Artikel 3 - het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden


Artikel 4 - de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5- verzending

 1. Levering vindt plaats na de bevestiging van de ontvangst en na de verwerking van de bestelling. Wij streven ernaar de bestelling zo spoedig mogelijk te verwerken en de bestelde goederen te leveren op de snelst mogelijke manier. Als we niet kunnen leveren volgens de te verwachten levertermijn, zullen wij u hierover zo snel mogelijk berichten.

 2. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling in delen te leveren. Mocht uw bestelling niet kunnen worden bezorgd op een door u foutief opgegeven adres waarna uw bestelling naar ons wordt geretourneerd, zijn wij genoodzaakt de kosten aan u door te berekenen om uw bestelling opnieuw aan u te kunnen verzenden. De kosten hiervoor kunnen variëren en zijn afhankelijk van de bestelde producten.

 

Artikel 6 - betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan. 
 2. Bij overeenkomst op basis van offerte, geldt als algemene betalingsconditie:
 3. Bij het geven van de opdracht 35% van de overeengekomen som per bankbetaling, in geval van buitenlandse orders 100%. 
 4. Restant bedrag per bankbetaling binnen 8 dagen na oplevering.
 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 7 - de prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan wanneer de inkoopprijs wijzigt. 
 4. Prijsverhogingen vanaf 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan wanneer de inkoopprijs is gewijzigd en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in EURO.
 6. Kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor geld. In geval van annulering van een overeenkomst betaald met een kortingscode, heeft de consument geen recht op contanten retour.
 7. Kortingscode t.b.v. stalen kunnen uitsluitend worden verzilverd bij definitieve bestellingen boven de 80 euro (rol/meter/paneel). 

 

Artikel 8 - herroeping

 1. De consument heeft een wettelijk recht om binnen een termijn van 14 dagen de koopovereenkomst te herroepen. LET OP, koopt de consument niet als consument, maar zakelijk (conform ‘Toepasselijkheid Artikel 5’) dan vervalt dit recht.
 2. Uitsluitend volledige bestellingen kunnen retour gestuurd worden. Een of meerdere rollen uit een bestelling kunnen niet worden geretourneerd i.v.m. kleurbatches.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de ondernemer per e-mail op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De consument kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring elektronisch invullen en opsturen.
 4. Voor de consument een zending retour stuurt dient dit altijd eerst gemeld te worden alvorens de consument tot retourneren overgaat. De consument meldt dit per mail en wacht op een bevestiging van de ondernemer. Als de consument van deze mogelijkheid gebruik wilt maken zal de ondernemer een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.
 5. Na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn/bedenktijd kan de ondernemer de herroeping helaas niet meer in behandeling nemen
 6. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 9 - gevolgen van herroeping

 1. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument de betaling die tot dat moment is gedaan voor de producten retour.
 2. De ondernemer gaat over tot terugbetaling indien de ondernemer de goederen van een bestelling volledig en onbeschadigd retour heeft ontvangen.
 3. De consument dient de goederen binnen 7 dagen na de dag waarop de consument besluit de overeenkomst te herroepen heeft medegedeeld, aan de ondernemer terug te zenden.
 4. In het geval van een defect of beschadigd artikel dient de consument aan de ondernemer eerst één of meerdere foto’s per mail te sturen zodat de ondernemer dit kan beoordelen.  
 5. Bij het herroepen van de koopovereenkomst komen de kosten van retourneren voor rekening van de consument. De consument dient op de volgende wijze het product retour te sturen:

  Het product dient deugdelijk verpakt te worden en in de originele verpakking.

  Het product dient verpakt te zijn zoals het in ontvangst is genomen.

  Alleen op deze wijze kunnen de producten deugdelijk verstuurd worden.

  Het product dient uiteraard onbeschadigd en ongebruikt te zijn. Als de ondernemer constateert dat een product beschadigd of gebruikt is, neemt de ondernemer de retour/herroeping niet in behandeling,

  De consument zorgt zelf voor een bewijs van retourneren, het retour verzendproces is op risico van de consument.

 

Artikel 10 - uitsluitingen van herroeping

Het herroepingsrecht geldt niet met betrekking tot de volgende overeenkomsten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • overeenkomsten voor de levering van en volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Al deze artikelen worden specifiek voor de klant gemaakt en zijn derhalve volledig uitgesloten van het herroepingsrecht. Hieronder vallen onder andere alle producten van “de Gournay”, “Iksel”, Daisy James”, “Inkiostro Bianco”, “Now Edizioni”;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • behang dat in panelen wordt besteld, dit wordt speciaal voor u gefabriceerd.
 • behang dat per meter wordt besteld, dit wordt speciaal voor u op maat gesneden.
 • behang dat op bestelling gefabriceerd wordt.
 • behang dat op maat wordt besteld (murals)
 • voor goederen die niet standaard tot het assortiment van de ondernemer vallen, derhalve volgens specificaties van de consument worden besteld;
 • voor stalen en visualisatie, dit is een dienst en kan derhalve niet geretourneerd worden;
 • voor advies diensten, die reeds zijn uitgevoerd;
 • diensten, indien wij het behang bij u aanbrengen. Deze overeenkomst is met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument.

  Indien u twijfelt of u product wel of niet retour mag, neem voor het bestellen contact met ons op.

 

Artikel 11 - conformiteit & garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 3. De afbeeldingen van onze producten op het internet kan de kwaliteit, maat of kleur niet exact weergeven zoals het origineel. Met natuurlijke materialen, kunnen kleine variaties in structuur en kleur optreden. Dit is gebruikelijk en valt derhalve niet onder garantie. De consument dient het product voor gebruik te controleren op bovenstaande afwijkingen.

 4. De ondernemer is nimmer aansprakelijk en biedt geen enkele garantie voor schade ontstaan, middels bewerkingen en/of handelingen door derden aan het geleverde product.

 

Artikel 12 - klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 - geschillenregeling

 1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. 

 2. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Wonen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Hoe dit in zijn werk gaat is na te lezen op www.cbw-erkend.nl. Elektronisch kan een klacht worden ingediend via www.degeschillencommissie.nl.

 3. Een geschil wordt alleen behandeld als de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft gemeld.

 4. Als de consument een geschil aanmeldt bij de Geschillencommissie is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wil de ondernemer zelf een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie, dan moet hij de consument vragen binnen 5 weken te laten weten of hij daarmee akkoord gaat. Daarbij kondigt de ondernemer aan dat hij na het verstrijken van deze 5 weken het geschil bij de rechter aanhangig kan maken.

 5. De Geschillencommissie doet uitspraak op basis van haar reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie zijn bindend. Het geschil kan ook opgelost worden door bemiddeling van een bemiddelingsdeskundige. Het reglement wordt op verzoek toegezonden door de Geschillencommissie en is te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl (zoekterm ‘reglement geschillencommissie wonen’). Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 6. Uitsluitend de rechter of de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Dit mag ook via het Europese Platform Online Dispute Resolution (http://ec.europa.eu/odr), die zal doorverwijzen naar de Geschillencommissie.

 7. Buiten Nederland wonende consumenten zorgen zelf, en voor eigen rekening, ervoor dat het gebrekkige product bij de Geschillencommissie kan worden beoordeeld door een deskundige. Als dit niet mogelijk is, dan volstaat een deskundigenrapport dat is opgesteld door een deskundige van een door het thuisland van de consument erkende geschillencommissie, vertaald in het Nederlands of Engels door een erkend tolk/vertaler.